japhug
Index ɟ
ɟar
ɟɤr
ɟɤrɯru
ɟɤwɤt
ɟrɯɣɟrɯɣ
ɟu
ɟuli
ɟɯ
ɟɯga
ɟɯgɯɟɯga
ɟɯɣɟɯɣ
ɟɯɣnɤɟɯɣ
ɟɯmɢom
ɟɯthoʁ
ɟar transitive verb
directional: nɯ- séparer le navet et les feuilles du navet. 把圆根的根和叶子切开.
ɟɤr noun
Etym: ⁿbʲar. colle. 胶.
ɟɤrɯru noun
tsampa. 糌粑的一种吃法.

khɯtsa ɯ-ŋgɯ tʂha tú-wɣ-rku tɕe, tɕhɯrtsɤm sɤznɤ a-pɯ-dɤn tsa tɕe ɯ-taʁ tɯ-sqar pjɯ́-wɣ-lɤt, tɯ-sqar nɯ tɯ-ci sɤznɤ a-pɯ-dɤn tsa tɕe ɲo-ɕmi tɕe rwoʁrwoʁ ʑo a-nɯ-pa tɕe tú-wɣ-ndza tɕe nɯ ɟɤrɯru rmi.
在碗里倒茶,比|fv tɕhɯrtsɤm 多一点,再放上糌粑,那个糌粑比水多一点,搅到出现很多小球就可以吃,这种吃法叫做|fv ɟɤrɯru tɕhɯrtsɤm 多一点,再放上糌粑,那个糌粑比水多一点,搅到出现很多小球就可以吃,这种吃法叫做 ɟɤrɯru
ɟɤwɤt noun
espèce d'herbe. 草的一种.
ɟrɯɣɟrɯɣ ideophone.2
mal au ventre. 形容肚子不舒服的感觉(快要拉肚子的感觉).

a-xtu ɟrɯɣɟrɯɣ ʑo ɲɯ-pa ma ɲɯ-sɤɣdɯɣ
我肚子不舒服

en désordre. 形容凌乱,不整齐的样子.

laχtɕha ɟrɯɣɟrɯɣ ʑo ko-rmbɯ
他把东西得乱七八糟
See: ɣɤɟɯɟrɯɣ See: tɯ-ɟrɯɣ See: crɯɣcrɯɣ
ɟu noun
bambou. 竹子.
ɟuli Variant: ɟɯlij noun
flûte. 笛子.

ɟuli tɤ-ʑmbri-t-a
我吹了笛子
See: rɯɟuli
ɟɯ intransitive verb
directional: thɯ- être digéré. 消化(缩小).

tɤ-ndza-t-a nɯra chɤ-ɟɯ
我吃的东西已经消化好了
See: nɯɣɟɯ
ɟɯga noun
chemin tortueux. 弯路.
ɟɯgɯɟɯga noun
(chemin) tortueux. 弯弯曲曲.

tʂu ɟɯgɯɟɯga ʑo tu-βze ɲɯ-ŋu
录是弯弯曲曲的
See: ɟɯga
ɟɯɣɟɯɣ ideophone.2
meuble (terre), déluré. 形容土地松散,或衣冠不整的样子.
nombreux (objets longs). 很多(条状的物体).

laʑu ɟɯɣɟɯɣ ʑo ɲɯ-ɴqoʁ
很多条腊肉挂在那里

nɤ-ŋga ɯ-ŋga tɤ-ɣɤβdi ɟɯɣɟɯɣ ʑo ma-tɯ-ʑɣɤ-stu
你把衣服穿好一点,不要松松垮垮的
ɟɯɣnɤɟɯɣ ideophone.3
grouillant et très nombreux. 形容很多(虫子)乱动.

tɯ-ci ɯ-ŋgɯ zɯ qapri ɟɯɣnɤɟɯɣ ʑo ɲɯ-pa
水里很多蛇在乱动

tɯ-ci ɯ-ɣmbaj zɯ tɤjpɣom ɟɯɣnɤɟɯɣ ʑo ɲɯ-pa
水面上有很多冰
ɟɯmɢom noun
pincette en bambou. 竹子制成的夹子. See: tamɢom Syn: rɟɯmtsɯ See: ɟu
ɟɯthoʁ noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.