japhug
Index ɣ
ɣa
ɣar
ɣdɤɣdɤt
ɣdɤso
ɣdoŋnɤɣdoŋ
ɣdɯ
ɣdɯβɣdɯβ
ɣdɯɣnɤɣdɯɣ
ɣe
ɣɤbɤbɤβ
ɣɤbɤbɤβ
ɣɤbɤβlɤβ
ɣɤβdi
ɣɤβdoʁβdi
ɣɤβdoʁdi
ɣɤβlo
ɣɤβloʁβle
ɣɤβlɯβlɯɣ
ɣɤβzaʁlaʁ
ɣɤβzi
ɣɤβzi
ɣɤcaʁcaʁ
ɣɤcɤtcɤt
ɣɤchi
ɣɤchi
ɣɤchrɤβchrɤβ
ɣɤchrɤβlɤβ
ɣɤchrɤβlɤβ
ɣɤchɯchrɯɣ
ɣɤcraŋlaŋ
ɣɤcrɯɣlɯɣ
ɣɤcrɯɣlɯɣ
ɣɤcɯqhlɯβ
ɣɤɕaʁɕaʁ
ɣɤɕe
ɣɤɕkɤɣɕkɤɣ
ɣɤɕkɤɣlɤɣ
ɣɤɕkɤɣlɤɣ
ɣɤɕnɯɣlɯɣ
ɣɤɕnɯɣlɯɣ
ɣɤɕŋaʁɕŋaʁ
ɣɤɕŋaʁɕŋaʁ
ɣɤɕo
ɣɤɕo
ɣɤɕpɤɕpɤr
ɣɤɕpɤrlɤr
ɣɤɕpɤrlɤr
ɣɤɕphɤβlɤβ
ɣɤɕphɤr
ɣɤɕqali
ɣɤɕtʂaŋlaŋ
ɣɤɕtʂaŋlaŋ
ɣɤɕu
ɣɤɕɯβɕɯβ
ɣɤɕɯftaʁ
ɣɤɕɯftaʁ
ɣɤɕɯŋɕɯŋ
ɣɤɕɯŋɕɯŋ
ɣɤdɤn
ɣɤdi
ɣɤdoŋdoŋ
ɣɤdzaŋdzaŋ
ɣɤdzaŋdzaŋ
ɣɤdzaŋlaŋ
ɣɤdzɯlɯt
ɣɤdʑɯdʑaŋ
ɣɤfka
ɣɤfka
ɣɤfsoʁ
ɣɤfsoʁ
ɣɤftshi
ɣɤftshi
ɣɤglɤglɤɣ
ɣɤgo
ɣɤgɯgɯɣ
ɣɤɣɤjɣɤj
ɣɤɣɤjlɤj
ɣɤɣɤjlɤj
ɣɤɣɤmbrɯ
ɣɤɣɤtɕɯɣ
ɣɤɣɤtɕɯɣ
ɣɤɣɤwu
ɣɤɣɤwu
ɣɤɣi
ɣɤɣi
ɣɤɣɯrɣɯr
ɣɤɣɯrɣɯr
ɣɤjaŋri
ɣɤjaʁ
ɣɤjaʁ
ɣɤjɤβjɤβ
ɣɤjɤrjɤr
ɣɤjɤrjɤr
ɣɤji
ɣɤjiz
ɣɤjka
ɣɤjlu
ɣɤjmŋo
ɣɤjmɯt
ɣɤjmɯt
ɣɤjom
ɣɤjpum
ɣɤjpum
ɣɤjqaʁ
ɣɤjru
ɣɤjtɯ
ɣɤjtɯ
ɣɤjɯ
ɣɤjwaʁ
ɣɤjwɤrlɤr
ɣɤɟaʁ
ɣɤɟɯɣɟɯɣ
ɣɤɟɯɣlɯɣ
ɣɤɟɯɟrɯɣ
ɣɤkɤβjɤβ
ɣɤkhe
ɣɤkhe
ɣɤkhrɤβjɤβ
ɣɤkhrɤβkhrɤβ
ɣɤkhrɯɣlɯɣ
ɣɤkhrɯɣlɯɣ
ɣɤkhɯ
ɣɤkhɯ
ɣɤla
ɣɤldʐaŋlaŋ
ɣɤlɤt
ɣɤloŋloŋ
ɣɤloŋloŋ
ɣɤltshɤltshɤt
ɣɤltshɤltshɤt
ɣɤlɯrlɯr
ɣɤlɯrlɯr
ɣɤlɯzlɯz
ɣɤlwɤlwɤt
ɣɤɬɤt
ɣɤmaʁ
ɣɤmba
ɣɤmba
ɣɤmbat
ɣɤmbat
ɣɤmbɤr
ɣɤmbɤrmbɤr
ɣɤmbɣaʁ
ɣɤmbɣaʁ
ɣɤmbɣo
ɣɤmbɣomru
ɣɤmbjom
ɣɤmbro
ɣɤmbro
ɣɤmdzu
ɣɤme
ɣɤmi
ɣɤmna
ɣɤmna
ɣɤmɲi
ɣɤmɲi
ɣɤmpɕɤr
ɣɤmpɕɤr
ɣɤmpɕu
ɣɤmpɕu
ɣɤmpja
ɣɤmpɯ
ɣɤmpɯ
ɣɤmqrɯz
ɣɤmtɕoʁ
ɣɤmtɕoʁ
ɣɤmthu
ɣɤmto
ɣɤmto
ɣɤmtsɯr
ɣɤmtsɯr
ɣɤmɯ
ɣɤmɯm
ɣɤmɯm
ɣɤmɯrmɯr
ɣɤmɯt
ɣɤndɣɤndɣɤt
ɣɤndɯβ
ɣɤndɯl
ɣɤndɯl
ɣɤndziaʁ
ɣɤndziaʁ
ɣɤndzɯrndzɯr
ɣɤndʐo
ɣɤndʑɤm
ɣɤndʑɣɤrlɤr
ɣɤngɯt
ɣɤngɯt
ɣɤntaβ
ɣɤnɯndzɯlŋɯz
ɣɤnɯndzɯlŋɯz
ɣɤnɯʑɯβ
ɣɤnɯʑɯβ
ɣɤɲcɣɤlɤt
ɣɤɲcɣɤɲcɣɤt
ɣɤɲɤβɲɤβ
ɣɤɲizɲiz
ɣɤɲɟɤrɲɟɤr
ɣɤɲɟɣɤrɲɟɣɤr
ɣɤŋɤn
ɣɤŋɤn
ɣɤŋɤn
ɣɤŋgi
ɣɤŋgrɯ
ɣɤŋgɯrŋgɯr
ɣɤŋoʁ
ɣɤŋoʁle
ɣɤɴɢlɯt
ɣɤɴɢrɯ
ɣɤɴɢrɯ
ɣɤɴɢu
ɣɤɴqa
ɣɤɴqa
ɣɤɴqhi
ɣɤɴqhi
ɣɤpaʁpaʁ
ɣɤpɕɯlɯɣ
ɣɤpɣo
ɣɤphɤn
ɣɤphɤn
ɣɤphrɤβphrɤβ
ɣɤphrɤβphrɤβ
ɣɤphɯɕlaʁ
ɣɤplaʁplaʁ
ɣɤploʁploʁ
ɣɤploʁploʁ
ɣɤpɯplɯɣ
ɣɤqhɤβjɤβ
ɣɤqlaʁqlaʁ
ɣɤqrɤβqrɤβ
ɣɤqɯβqɯβ
ɣɤqɯrqɯr
ɣɤrcaŋlaŋ
ɣɤrchɤrchɤt
ɣɤrchɤrchɤt
ɣɤrchɯɣlɯɣ
ɣɤrchɯɣlɯɣ
ɣɤrchɯɣrchɯɣ
ɣɤrchɯɣrchɯɣ
ɣɤrcoʁ
ɣɤrɕo
ɣɤrɕo
ɣɤrɕɯrɕiz
ɣɤrɕɯrɕɯβ
ɣɤrdɯl
ɣɤrɤβ
ɣɤrɤru
ɣɤrɤt
ɣɤrgɤz
ɣɤrgɤz
ɣɤrɣɤβrɣɤβ
ɣɤrɣɤβrɣɤβ
ɣɤrɣɤr
ɣɤrjɤlɤt
ɣɤrjɤlɤt
ɣɤrkhɤrkhɤt
ɣɤrkɯn
ɣɤrlaʁ
ɣɤrlɤrlɤɣ
ɣɤrmɤβrmɤβ
ɣɤrmɤrmɤβ
ɣɤrndi
ɣɤrɲɟi
ɣɤrɲɟi
ɣɤrɲɯɣrɲɯɣ
ɣɤrŋa
ɣɤro
ɣɤroʁroʁ
ɣɤrphɤrphɤβ
ɣɤrpi
ɣɤrqhoŋloŋ
ɣɤrqhoʁrqhoʁ
ɣɤrqhɯβrqhɯβ
ɣɤrʁaʁ
ɣɤrʁɤβjɤβ
ɣɤrsɯβrsɯβ
ɣɤrtaʁ
ɣɤrtɕhɣaʁ
ɣɤrthɯɣlɯɣ
ɣɤrti
ɣɤrtshɯɣlɯɣ
ɣɤrtɯm
ɣɤrɯβrɯβ
ɣɤrɯri
ɣɤrwɤrwɤt
ɣɤrzɤβrzɤβ
ɣɤrzɤβrzɤβ
ɣɤrʑo
ɣɤrʑɯɣlɯɣ
ɣɤrʑɯɣlɯɣ
ɣɤʁjɤβlɤβ
ɣɤʁnɤt
ɣɤʁnɤt
ɣɤʁre
ɣɤʁrɯ
ɣɤʁrɯqa
ɣɤʁzɤβ
ɣɤsa
ɣɤsa
ɣɤscɤscɤt
ɣɤscraʁlaʁ
ɣɤscraʁscraʁ
ɣɤscraʁscraʁ
ɣɤsɤmbrɯ
ɣɤsmi
ɣɤsmi
ɣɤsna
ɣɤsŋaβ
ɣɤsoŋsoŋ
ɣɤspɯ
ɣɤstaŋlaŋ
ɣɤstɤjlɤj
ɣɤstɤjlɤj
ɣɤsthɯsthoŋ
ɣɤsthɯsthrɯβ
ɣɤsthɯsthrɯβ
ɣɤstɯrlɯr
ɣɤstɯrlɯr
ɣɤsɯβsɯβ
ɣɤsɯβsɯβ
ɣɤsɯɣsɯɣ
ɣɤʂɲɯɣlɯɣ
ɣɤʂχaβʂχaβ
ɣɤʂχɯʂχɯβ
ɣɤʂχɯʂχɯβ
ɣɤtaʁ
ɣɤtaʁ
ɣɤtɕa
ɣɤtɕɤt
ɣɤtɕɣɤrtɕɣɤr
ɣɤtɕɣɤrtɕɣɤr
ɣɤtɕhaʁ
ɣɤtɕhom
ɣɤtɕhɯβtɕhɯβ
ɣɤtɕhɯβtɕhɯβ
ɣɤtɕhɯt
ɣɤtɕur
ɣɤtɕur
ɣɤtɕɯɣ
ɣɤtɕɯqaʁ
ɣɤtɕɯqaʁ
ɣɤthɤβjɤβ
ɣɤthɤβthɤβ
ɣɤthɤβthɤβ
ɣɤthɣɤthɣɤt
ɣɤthɯ
ɣɤthɯ
ɣɤtsɤngo
ɣɤtsɣaʁtsɣaʁ
ɣɤtsha
ɣɤtsha
ɣɤtshoz
ɣɤtshoz
ɣɤtshu
ɣɤtshɯptshɯp
ɣɤtslɯɣtslɯɣ
ɣɤtsri
ɣɤtsrɯ
ɣɤtsɯr
ɣɤtsɯtsrɯɣ
ɣɤtʂɤjɤt
ɣɤtʂhɯtʂhɯt
ɣɤtʂot
ɣɤtʂɯtʂɯt
ɣɤtu
ɣɤtɯɣ
ɣɤtɯt
ɣɤtɯt
ɣɤwɤt
ɣɤwu
ɣɤwxti
ɣɤwxti
ɣɤxpra
ɣɤxtɕɤβ
ɣɤxtɕhɯxtɕhɯβ
ɣɤxtɕhɯxtɕhɯβ
ɣɤxtɕi
ɣɤxtɕi
ɣɤxtshɯm
ɣɤxtshɯm
ɣɤxtɯt
ɣɤxtɯt
ɣɤxɯβxɯβ
ɣɤxɯβxɯβ
ɣɤxɯrxɯr
ɣɤxɯrxɯr
ɣɤxɯxɯɣ
ɣɤχalala
ɣɤχɤlχɤl
ɣɤχo
ɣɤχsrɯ
ɣɤχtso
ɣɤzbaʁ
ɣɤzbaʁ
ɣɤzda
ɣɤzdoʁloʁ
ɣɤzdɯzdɯr
ɣɤzgrɤɣlɤɣ
ɣɤzɣɤrlɤr
ɣɤzɣɯt
ɣɤzjaŋlaŋ
ɣɤzjaŋzjaŋ
ɣɤzjaŋzjaŋ
ɣɤzjɤɣlɤɣ
ɣɤzjɤɣlɤɣ
ɣɤzoŋzoŋ
ɣɤzri
ɣɤzri
ɣɤzɯβzɯβ
ɣɤzɯrzɯr
ɣɤʑu
ɣɤʑɯn
ɣi
ɣi
ɣi
ɣi
ɣɟaβ
ɣɟɯ
ɣɟɯʁar
ɣɟɯthoʁ
ɣɟɯtshapa
ɣle
ɣlɯntɯ
ɣlɯtɕɤt
ɣnda
ɣndʑɤβ
ɣndʑɤβta
ɣndʑɯr
ɣnɤsqi
ɣni
ɣot
ɣrɤmu
ɣro
ɣurʑa
ɣɯβɣɯβ
ɣɯcɤno
ɣɯchɤtshi
ɣɯcɯphɯt
ɣɯɕkat
ɣɯɕoŋtɕa
ɣɯɕɯ
ɣɯfkɯm
ɣɯfsu
ɣɯɣlɯtɕɤt
ɣɯɣndʑɤβta
ɣɯjpa
ɣɯjru
ɣɯjtsi
ɣɯkhɯtshoʁ
ɣɯlaj
ɣɯlɤn
ɣɯpɕawtsɯfsoʁ
ɣɯrɣɯr
ɣɯri
ɣɯrɟɤn
ɣɯrɟɯfsoʁ
ɣɯrnɤɣɯr
ɣɯrni
ɣɯrŋi
ɣɯscur
ɣɯsɯphɯt
ɣɯt
ɣɯt
ɣɯtɕha
ɣɯthaʁ
ɣɯtshɤdɯɣ
ɣɯtʂɤmtshi
ɣɯtʂhɤtshi
ɣɯχsɤl
ɣzɤn
ɣzɯ
ɣzɯlu
ɣzɯɬa
ɣzɯthɯz
ɣʑɤndza
ɣʑɤzga
ɣʑɤzga ɯ-rqhu
ɣʑo
ɣʑokha
ɣa adverb
oui. 是的.
ɣar intransitive verb
directional: nɯ-
devenir sauvage. 变野.

ɯʑo ɲo-ɣar
它(例如猫)变野了

ɯʑo nɯ-ɣar
他变野了

lɯlu nɯ kha ri pjɯ-χsu-j pɯ-ɕti ri, jɤ-anɯri tɕe ɲo-ɣar
我们以前家里养猫,但是它走了,变野了

devenir anormal, marginal. 变得不正常.

nɯ tɯrme nɯ kɯɕɯŋgɯ kɯ-pɯ-pe pjɤ-ɕti ri, nɯ ɯ-qhu tɕe ɲo-ɣar
那个人原来好好的,后来就变得不正常。

aller vivre tout seul dans un endroit sauvage. 到野地去生活.
ɣdɤɣdɤt ideophone.2
court et grassouillet. 形容胖而短,看起来很可爱的样子.

tɤ-pɤtso ɲɯ-tshu, ɯ-mɤlɤjaʁ ra ɣdɤɣdɤt ʑo ɲɯ-pa
小孩子胖胖的,手脚又粗又短
ɣdɤso noun
ver marron. 虫的一种.
ɣdoŋnɤɣdoŋ ideophone.2
battement de tambour. 形容很响的敲鼓声. See: See: ɣdɯɣnɤɣdɯɣ
ɣdɯ noun
jarre de vin. 酒坛子. Syn: tɕhɤɣdɯ Syn: tɕhorzi
ɣdɯβɣdɯβ ideophone.2
court et épais. 形容又粗又短的样子.

ɯ-rtshɯm ci ɣdɯβɣdɯβ ɣɤʑu
树墩又粗又短
ɣdɯɣnɤɣdɯɣ ideophone.2
battement de tambour. 形容轻轻的敲鼓声. See: See: ɣdoŋnɤɣdoŋ
ɣe particle
n'est ce pas ?. 是不是?.

nɤki tɕheme nɯ ɲɯ-mpɕɤr ɣe
那个女孩子挺漂亮的,是不是?

jisŋi tɯ-mɯ ɲɯ-jɯm ɣe
今天天气挺好的,对不对?
ɣɤbɤbɤβ stative verb
être bruyant. 发出很响的声音.

qale ɯ-tɯ-wxti kɯ ɲɯ-ɣɤbɤbɤβ ʑo
风发出很响的声音

tɯrme ʁnɯz ɲɯ-rɯɕmi-ndʑi tɕe, ɲɯ-ɣɤbɤbɤβ-ndʑi
两个人在说话,很吵,听不清楚他们在讲什么
ɣɤbɤbɤβ - See: bɤbɤβ
ɣɤbɤβlɤβ intransitive verb
parler de façon grossière et incompréhensible. 胡言乱语;语气粗大,说别人听不懂的话.
ɣɤβdi transitive verb
directional:
: tɤ- directional: nɯ- réparer, bien organiser. 修理;弄好.

ɯʑo kɯ ta-ɣɤβdi
他修了

kɯki laχtɕha ki mɯ-to-pe tɕe, tu-ɣɤβdi-a ɲɯ-ntshi
这个东西坏了,我要把它修理一下

mkhɯrlu to-ɣɤβdi tɕe to-ndʐɯm
机器修了以后,转得更快

nɤ-sɯm nɯ-nɯ-ɣɤβdi
你放心吧/你死了这条心吧

kɤ-rɤt mɯ-pjɤ-tɯ-ɣɤβdi-t
你写得不好

a-kha kɤ-ɣɤβdi tɤ-jɤɣ
我的房子修完了

directional: nɯ- castrer (verrat). 阉割(公猪). Syn: ftɕɤz
ɣɤβdoʁβdi - See: ɣɤβdi
ɣɤβdoʁdi transitive verb
directional: tɤ- mettre en ordre. 整理.

ta-ɣɤβdoʁβdi
他整理了

kɤ-ɣɤβdoʁβdi ra
要整理

nɤ-laχtɕha ra tɤ-rɤwum tɕe ɯ-rtsɯɣ ra tɤ-ɣɤβdoʁβdi
把你的东西收拾一下,把它们堆整齐
ɣɤβlo stative verb
directional: nɯ- lent. 慢.

kɤ-rɤma ɲɯ-tɯ-ɣɤβlo
你工作得很慢!
ɣɤβloʁβle Variant: ɣɤβlɯβle stative verb
directional: thɯ- maladroit. 动作慢.
ɣɤβlɯβlɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- irisé. 发光,显得耀眼.

tɤtʂu ɲɯ-ɣɤβlɯβlɯɣ
灯在发光

ɲɯ-nɤmbju ɲɯ-ɣɤβlɯβlɯɣ
在发光

ɯ-ŋga ɯ-tɕhɤz ɯ-tɯ-dɤn kɯ ɲɯ-ɣɤβlɯβlɯɣ ʑo
他衣服的彩色布料很多,显得很耀眼
ɣɤβzaʁlaʁ intransitive verb
parler /se comporter sans se soucier de la situation. 说话、动作不严谨(随便开口,不分场合). See: βzaʁlu
ɣɤβzi stative verb
être facilement saoul. 容易醉.
ɣɤβzi - See: βzi
ɣɤcaʁcaʁ intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- bavard, racontant n'importe quoi. 多嘴;乱说.

pɯ-ɣɤcaʁcaʁ-a
我以前多嘴

pɯ-tɯ-ɣɤcaʁcaʁ
你以前多嘴

ɯʑo pɯ-ɣɤcaʁcaʁ
他以前多嘴

jiɕqha nɯ ɯ-mtɕhi dɤn, tu-ɣɤcaʁcaʁ ntsɯ ŋu
刚才那个(人)爱多嘴乱说
ɣɤcɤtcɤt intransitive verb
directional: tɤ-
piailler (oiseau). 叫(鸟).
prendre la parole sans arrêt (enfant). 不停地插嘴(小孩子).

ma-tɯ-ɣɤcɤtcɤt
你不要不停地插嘴

ɣɤcɤtcat-a
我不停地插嘴
ɣɤchi transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- sucrer. 放糖;使……变得更甜.

pɯ-ɣɤchi-t-a
我放了糖
ɣɤchi - See: chi
ɣɤchrɤβchrɤβ intransitive verb
avoir la gorge enrouée. 嗓子哑了.

ɲɯ-nɯtɕhomba tɕe, ɯ-rqo ɲɯ-ɣɤchrɤβchrɤβ
他感冒了,嗓子哑了

émettre du bruit en roulant (petites pierres). 小石头滚下来发出声音.

praʁ ɲɯ-mbɯt ɲɯ-ɣɤchrɤβchrɤβ
悬崖塌下来了,小石头滚下来发出声音
ɣɤchrɤβlɤβ -
émettre un bruit de mucus dans la gorge. (喉咙里)有痰的声音.

ɲɯ-tɯ-ɤɕqhe tɕe nɤ-rqo ɲɯ-ɣɤchrɤβlɤβ
你咳嗽,嗓子发出嘶哑声
ɣɤchrɤβlɤβ - See: ɣɤchrɤβchrɤβ
ɣɤchɯchrɯɣ Variant: ɣɤchrɯɣchrɯɣ stative verb
directional: tɤ- bruit d'objets durs qui s'entrechoquent. 很多硬的东西(铁链子的环子,骨头,小石头)互相摩擦和撞击发出的声音.

ʑɴɢɯloʁ tɤ-fkur-a ɲɯ-ɣɤchrɯchrɯɣ
(口袋里装了核桃),我背起时,(核桃)相碰撞发出的声音
ɣɤcraŋlaŋ intransitive verb
crier très fort. 高声喧哗;大声地叫.

khɯna ɲɯ-ɣɤcraŋlaŋ
狗在大声地叫

paʁ ɲɯ-ɣɤcraŋlaŋ
猪在大声地叫

ɯ-tɯ-ɣɤcraŋlaŋ kɯ kɤ-rɤβzjoz koŋla mɯ́j-khɯ
他很吵,根本无法念书
ɣɤcrɯɣlɯɣ intransitive verb
beaucoup d'objets en désordre qui s'entrechoquent. 很多硬的乱七八糟的东西相碰发出声音.
ɣɤcrɯɣlɯɣ - See: crɯɣcrɯɣ
ɣɤcɯqhlɯβ stative verb
directional: nɯ- faire du bruit en s'agitant (eau). 发出水晃动声.

tɯ-ci nɯ zɯm ɯ-ŋgɯ ɲɯ-ɣɤcɯqhlɯβ
水在桶里摇晃发出声音
ɣɤɕaʁɕaʁ stative verb
très amer. 很苦.

tʂha ɲɯ-qiaβ ɲɯ-ɣɤɕaʁɕaʁ
茶非常苦

smɤn ɲɯ-qiaβ ɲɯ-ɣɤɕaʁɕaʁ
药非常苦
ɣɤɕe intransitive verb
qui va vite (temps). 过得快(时间);走得早.

ki a-tɤ-fse tɕe, nɤ-tɤ-rʑaʁ ɯ-ɲɯ-ɣɤɕe
这样的话,你的时间过得快吗?
See:
ɣɤɕkɤɣɕkɤɣ intransitive verb
directional: tɤ- objet dur faisant du bruit lorsqu'on le frappe, glacé au point d'être dur. 硬东西一敲就发出声音;冻得很硬的样子.

ɲɯ-rko ɲɯ-ɣɤɕkɤɣɕkɤɣ ʑo
非常硬,摸起来像石头一样
ɣɤɕkɤɣlɤɣ stative verb
maigre et vieux, mais qui s'active sans arrêt. 又瘦又老,还是不停地活动.

nɯŋa ɲɯ-ɣɤɕkɤɣlɤɣ
奶牛很不听话地乱蹦乱跳

jiɕqha rgɤtpu nɯ ɲɯ-ɣɤɕkɤɣlɤɣ
那个(又瘦又高的)老年人走动
See: ɕkɤɣnɤɕkɤɣ
ɣɤɕkɤɣlɤɣ - See: ɣɤɕkɤɣɕkɤɣ
ɣɤɕnɯɣlɯɣ intransitive verb

nɯ ɯ-zda ra nɯ-phe ɲɯ-ɣɤɕnɯɣlɯɣ ntsɯ
他在伙计面前不稳重

ɲɯ-rɯpjɤβlaʁ tɕe ɲɯ-ɣɤɕnɯɣlɯɣ
他很狡猾,动作也不雅观
ɣɤɕnɯɣlɯɣ - See: ɕnɯɣnɤlɯɣ
ɣɤɕŋaʁɕŋaʁ intransitive verb
directional: pɯ- parler sans arrêt à tort et à travers. 不停地乱说话.

aʁɤndɯndɤt pɯ-tɯ-ɣɤɕŋaʁɕŋaʁ ntsɯ
你四处制造谎言
ɣɤɕŋaʁɕŋaʁ - See: ɕŋaʁɕŋaʁ2
ɣɤɕo transitive verb
directional: nɯ- laver. 洗干净.

tɯ-ŋga ɲɤ-ɣɤɕo
他把衣服洗干净了
ɣɤɕo - See: ɕo
ɣɤɕpɤɕpɤr intransitive verb
émettre un bruit fort. 乱叫.

laba ɲɯ-ɣɤɕpɤɕpɤr
喇叭在乱叫
ɣɤɕpɤrlɤr intransitive verb
directional: tɤ- exprimer son opinion à haute voix sans se soucier de rien. 大声说话,不注意场合.

ɲɯ-ɣɤɕpɤrlɤr
他在乱吼乱叫

ɲɯ-ɣɤɕpɤrlɤr ɲɯ-rɯɕmi
他在大声说话

nɤki tɕheme nɯ kɯ-ɣɤɕpɤrlɤr ci ŋu
那个女的很多嘴

nɤ-mtɕhi kɤ-ndɤm ma-tɯ-ɣɤɕpɤrlɤr
你闭嘴,不要大声说话
See: ɕpɤrnɤlɤr
ɣɤɕpɤrlɤr - See: ɣɤɕpɤɕpɤr
ɣɤɕphɤβlɤβ intransitive verb
faire du bruit (battement d'aile). (鸟)拍翅膀发出声音;抖衣服发出声音.

pɣa ɲɯ-ɣɤɕphɤβlɤβ
鸟拍翅膀发出声音
ɣɤɕphɤr intransitive verb
directional: nɯ- concilier. 劝解.

ɯʑo nɯ-ɣɤɕphɤr
他劝解了

ku-ɣɤɕphar-a
我劝解

ku-tɯ-ɣɤɕphɤr
你劝解

ɯʑo ku-ɣɤɕphɤr
他劝解

nɯ-pɤrthɤβ nɯ-ɣɤɕphar-a
我在他们之间劝解了

ʑɤni ɲɯ-ɤlɯlɤt-ndʑi tɕe, nɯ-ɣɤɕphar-a (=nɯ-nɯkhɤda-t-a-ndʑi)
他们吵架的时候,我把他们劝开了
Syn: nɯkhɤda
ɣɤɕqali intransitive verb
directional: tɤ- crier. 嚷;喊.

aʑo tɤ-ɣɤɕqali-a
我喊了一下

nɤʑo tɤ-tɯ-ɣɤɕqali
你喊了一下

ɯʑo tɤ-ɣɤɕqali
他喊了一下

pɯ-nɤscar-a tɕe, tɤ-ɣɤɕqali-a pɯ-ra
我吓了一跳,忍不住喊了一声

a- shouji ɲɯ-ɣɤɕqali
我的手机在响
See: tɤɕqali
ɣɤɕtʂaŋlaŋ intransitive verb
directional: tɤ- se balancer. 摇摆;摇晃(吊着的东西).

to-ɣɤɕtʂaŋlaŋ
摇晃了

laχtɕha to-ɕɯɴqoʁ tɕe, ɲɯ-ɣɤɕtʂaŋlaŋ
挂着的东西在摇晃

nɯ mɯ-pɯ-fse ri to-ɣɤɕtʂaŋlaŋ
原来不是这样,现在就在那里吊着摇晃
ɣɤɕtʂaŋlaŋ - See: ɕtʂaŋɕtʂaŋ
ɣɤɕu intransitive verb
directional: thɯ- frais. 凉快.

jiɕqha pɯ-ɣɯtshɤdɯɣ ri, zdɯm jo-ɣi tɕe ko-ɣɤɕu
刚才很闷热,来了云就凉快一些

directional: kɤ- être couvert (soleil). 天阴.

tɯ-mɯ chɤ-lɯβ tɕe ɲɯ-ɣɤɕu
天阴了,现在很凉快

jisŋi wuma ʑo ɲɯ-sɤɕke tɕe, kɤ-ɣɤɕu kóʁmɯz nɤ kɤ-nɤma ɲɯ-ɬoʁ
今天天气很热,太阳阴了才能劳动
See: nɤɕu See: tɤɕu
ɣɤɕɯβɕɯβ intransitive verb
directional: tɤ- murmurer. 悄声说话,偷偷说话.

tɤ-ɣɤɕɯβɕɯβ-a
我悄声说话了

tɤ-tɯ-ɣɤɕɯβɕɯβ
你悄声说话了

tɤ-ɣɤɕɯβɕɯβ
他悄声说话了

ɯʑo ku-ɣɤɕɯβɕɯβ
他正在悄声说话

tɯrme ra kɯ pjɯ-mtshɤm-nɯ mɯ-tɤ-pe tɕe, tu-kɯ-ɣɤɕɯβɕɯβ tɕe phɤn
如果不想被别人听见,悄声说话就可以了
ɣɤɕɯftaʁ stative verb
avoir une bonne mémoire. 记性好.

ɲɯ-ɕqraʁ tɕe ɲɯ-ɣɤɕɯftaʁ
他很聪明,记性很好
ɣɤɕɯftaʁ - See: ɕɯftaʁ
ɣɤɕɯŋɕɯŋ intransitive verb

rɟaŋsoʁ ɯ-zgra ɲɯ-ɣɤɕɯŋɕɯŋ
锯子发出铁皮摩擦声
ɣɤɕɯŋɕɯŋ - See: ɕɯŋɕɯŋ
ɣɤdɤn transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- augmenter. 增多;增加.

tɤ-ɣɤdan-a
我加了

tɤ-tɯ-ɣɤdɤn
你加了

ɯʑo kɯ ta-ɣɤdɤn
他加了

tɯ-rju nɯ kɤ-ɣɤdɤn mɤ-ra
一句都不要加

pɕawtsɯ nɯ ɯ-tsa nɯ ta-rku ma, nɯ ma mɯ-ta-ɣɤdɤn
他装了必要的钱,没有装更多

mɯ-na-ɣɤdɤn
话没有多说
ɣɤdi stative verb
directional: nɯ- mauvaise (odeur), puer. 臭;变味.

tɤ-mthɯm ɲɯ-ɣɤdi
肉变味了

ɯβrɤ-ɲɯ-ɣɤdi
有没有变味?
ɣɤdoŋdoŋ intransitive verb
directional: pɯ- couler bruyamment (eau). 水管或某种物体中流出来的水又急又多,发出响声.

tɯ-ci ɲɯ-ɣɤdoŋdoŋ ʑo
水流出来很响
ɣɤdzaŋdzaŋ intransitive verb
avoir les poils longs, en désordre. 毛又长又乱.

mbroχpa khɯna ɲɯ-ɣɤdzaŋdzaŋ thɯ-ɣe
藏獒竖起毛扑过来了
ɣɤdzaŋdzaŋ - See: dzaŋdzaŋ
ɣɤdzaŋlaŋ intransitive verb

qambrɯ ɲɯ-ɣɤdzaŋlaŋ ntsɯ ɲɯ-rɤβʁa
牦牛一身毛乱蓬蓬地大声叫
See: zoŋzoŋ See: zaŋzaŋ
ɣɤdzɯlɯt Variant: ɣɤdzɯlɯz intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- s'agiter. 动来动去;摇动;蠕动.

ku-ɣɤdzɯlɯz-a

tu-ɣɤdzɯlɯt-a
我正在动来动去

ɲɯ-tɯ-ɣɤdzɯlɯz
你动来动去

kɤ-nɤma tɤra tɕe, ku-ɣɤdzɯlɯt ra
要工作了,要活跃起来

tɤ-pɤtso ɲɯ-ɣɤdzɯlɯt
小孩子在动来动去

nɤ-mi ɲɯ-ɣɤdzɯlɯt
你的脚在动

qajɯ ci ɲɯ-ɣɤdzɯlɯt
有一条虫在动
See: sɤdzɯlɯt
ɣɤdʑɯdʑaŋ intransitive verb
directional: tɤ- glisser rapidement (d'un gros morceau de bois). 又粗又长的木料很快地滑下来的样子.
ɣɤfka stative verb
être facilement rassasié. 容易饱.
ɣɤfka - See: fka1
ɣɤfsoʁ transitive verb
directional: nɯ- rendre clair. 使变亮.

kɯki kha ɲɯ-qanɯ ri, kɤ-ɣɤfsoʁ khɯ
这个房间很黑,可以令它变亮
ɣɤfsoʁ - See: fsoʁ2
ɣɤftshi transitive verb
directional: tɤ- faire aller mieux. 令……减轻.

smɤn nɯ kɯ a-kɯ-mŋɤm to-ɣɤftshi pjɤ-cha
服了药我的病减轻了许多
ɣɤftshi - See: ftshi
ɣɤglɤglɤɣ intransitive verb
bruyant. 很响(一阵一阵敲打声).

qiche ɲɯ-ɣɤglɤglɤɣ
汽车很响
See: sɤglɤglɤɣ
ɣɤgo stative verb
naïf, honnête. 笨;老实.

jiɕqha tɯrme kɯ-ɣɤgo ci ɲɯ-ŋu
他是老实人

ɯʑo kɯ-ɣɤgo ci ɕti tɕe, kɯŋu nɤme ɕti
他这个人很老实,相信他会把事情做好
ɣɤgɯgɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- faire du bruit en démarrant (moteur), faire du bruit en soufflant (vent). 发出声音(如汽车发动,吹大风等的声音).

mbɣɯrloʁ ɲɯ-ɣɤgɯgɯɣ
雷很响
See: gɯɣnɤgɯɣ Syn: ɣɤŋgɯrŋgɯr
ɣɤɣɤjɣɤj intransitive verb
avoir la tête qui tourne, ne pas pouvoir tenir sur ses jambe. 不停的摇晃的感觉,脚都站不稳.
ɣɤɣɤjlɤj intransitive verb
ɣɤɣɤjlɤj - See: ɣɤɣɤjɣɤj
ɣɤɣɤmbrɯ stative verb
s'énerver facilement. 容易生气.

ɲɯ-ɣɤɣɤmbrɯ
他容易生气

ɲɯ-tɯ-ɣɤɣɤmbrɯ
你容易生气
See: sɤmbrɯ See: sɤzmbrɯ
ɣɤɣɤtɕɯɣ - See: ɣɤtɕɯɣ
ɣɤɣɤtɕɯɣ stative verb
directional: nɯ- germer précocement (arbre). 发芽发得早(树).

ʑmbri ɲɯ-ɣɤɣɤtɕɯɣ
柳树发芽发得很早

mi ɲɯ-ɣɤɣɤtɕɯɣ
杨树发芽发得很早
See: tɤ-tɕɯɣ
ɣɤɣɤwu - See: ɣɤwu
ɣɤɣɤwu stative verb
qui pleure tout le temps. 爱哭;容易哭.

nɤ-tɯ-ɣɤɣɤwu nɯ!
你真爱哭呢!
See: nɤwu See:
ɣɤɣi - See:
ɣɤɣi stative verb
qui vient facilement. 容易来.

ɯ-ʑɯβ ɲɯ-ɣɤɣi
他容易入眠
ɣɤɣɯrɣɯr intransitive verb
directional: tɤ-
animé, bruyant. 嘈杂(声音);闹哄哄;熙熙攘攘.

tɯrme ra ɲɯ-ɣɤɣɯrɣɯr-nɯ
人们很吵

ɲɯ-ɣɤɕqali-nɯ tɕe ɲɯ-ɣɤɣɯrɣɯr-nɯ
他们在吼叫,很吵

ardent (feu). 旺盛(火).

smi ɲɯ-ɣɤɣɯrɣɯr ɲɯ-nɯt
火烧得很旺盛
ɣɤɣɯrɣɯr intransitive verb
directional: tɤ-
ardent (feu). 旺盛(火).

smi ɲɯ-ɣɤɣɯrɣɯr ɲɯ-nɯt
火烧得很旺

animé, bruyant. 嘈杂(声音);闹哄哄;熙熙攘攘.

tɯrme ra ɲɯ-ɣɤɣɯrɣɯr-nɯ
人们很吵

ɲɯ-ɣɤɕqali-nɯ tɕe ɲɯ-ɣɤɣɯrɣɯr-nɯ
他们在吼叫,很吵
ɣɤjaŋri intransitive verb
directional: pɯ- aller ça et là. 来回走动.

pɯ-ɣɤjaŋri-a ntsɯ ma tɤ-χtɯ-t-a me
我在街上随便走动,没有买什么东西
ɣɤjaʁ - See: jaʁ
ɣɤjaʁ transitive verb
directional: tɤ-

tɯ-ŋga tú-wɣ-ɣɤjaʁ ma ɲɯ-ɣɤndʐo
衣服要穿厚一些,天气很冷

a-ŋga tɤ-ɣɤjaʁ-a
我衣服穿厚一些
See: nɤjaʁ2 Ant: mba
ɣɤjɤβjɤβ intransitive verb
directional: nɯ- toucher à tout, s'amuser avec les petits objets. 到处乱摸;东摸西摸(偷东西).

βɣɤza ɲɯ-ɣɤjɤβjɤβ
苍蝇到处乱爬(令人发痒)

ma-tɯ-ɣɤjɤβjɤβ, koŋla nɯ-sɤŋo
别乱摸东西,认真听

kɯ-mɯrkɯ ɯ-jaʁ ɣɤjɤβjɤβ
小偷在乱摸
ɣɤjɤrjɤr intransitive verb
chancelant, instable (lorsque l'on porte une lourde charge). 形容摇摇晃晃的样子(因为背着很重的东西).
ɣɤjɤrjɤr - See: jɤrjɤr
ɣɤji stative verb
directional: tɤ- rapide. 快(动作).

tɤ-ɣɤji tsa ɲɯ-ra
要快点

ɯʑo kɤ-nɤma ra ɲɯ-ɣɤji
他劳动做得很快

aʑo ɣɤji-a
我很快

kɤ-rɯndzɤtshi ɲɯ-ɣɤji
他吃饭吃得很快
ɣɤjiz adverb
temporairement. 暂时.

tɤ-rʑaʁ kɯ-zri ɯ-sɯso kɤ-lɤt ra ma ɣɤjiz ɯ-βlɯβlu kɤ-lɤt mɤ-pe
只顾短暂不顾长远是不好的
ɣɤjka intransitive verb
bégayer. 结巴.

jiɕqha tɯrme ɲɯ-ɣɤjka
这个人是结巴

kɤ-rɯɕmi ɲɯ-ɣɤjka
他说话结巴
ɣɤjlu stative verb
cru. 没有炒熟,吃的时候有生味.

tɤ-jlu ɣɤjlu
面粉没有炒熟

mɯ́j-smi tɕe ɲɯ-ɣɤjlu
没有炒熟,有生味

stoʁ ɲɯ-ɣɤjlu
胡豆没有炒熟
See: tɤjlu
ɣɤjmŋo transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- rêver, rêver de. 做梦.

kɤ-ɣɤjmŋo-t-a, pɯ-ɣɤjmŋo-t-a
我梦见他了

pɯ-tɯ-ɣɤjmŋo-t
你梦见他了

pa-ɣɤjmŋo
他梦见他了

jɯfɕɯr pɯ-ta-ɣɤjmŋo
我昨天梦见你了

ɯʑo kɯ pjɤ́-wɣ-ɣɤmŋo-a
他梦见我了

kɯrɯ skɤt pjɯ-kɯ-sɯxɕat-a ɲɯ-ŋu pɯ-ɣɤjmŋo-t-a
我做梦你在教我藏语
See: tɯ-jmŋo
ɣɤjmɯt - See: jmɯt
ɣɤjmɯt stative verb
qui a une mauvaise mémoire. 记性不好;溶剂忘记.

a-rɯxpa ɲɯ-khe tɕe ɲɯ-ɣɤjmɯt-a
我记性不好,容易忘记

a-rɯxpa pe tɕe mɤ-ɣɤjmɯt-a
我记性很好,不容易忘记

mɯ́j-ɣɤjmɯt
他不容易忘记
ɣɤjom transitive verb
directional: nɯ- élargir. 扩大;修宽.

tʂu jiʑora nɯ-ɣɤjom-i
我们把路扩大了

kɤntɕhaʁ ɣɯ tʂu nɯra ɲɯ-ɣɤjom-nɯ ɲɯ-ŋu tɕe, tɕe nɯtɕu ku-nɤma-nɯ tɕe, tɤzgra ɲɯ-wxti wo!
他们在把路修宽一点,所以很吵
See: jom
ɣɤjpum - See: jpum
ɣɤjpum transitive verb
directional: nɯ- rendre plus large. 使变粗.

tɯ-pu thɯ-ɣɤmɯta tɕe, nɯ-ɣɤjpum-a
我把(猪)肠子吹胀起来了
See: jpumqa Ant: xtshɯm
ɣɤjqaʁ transitive verb
directional: pɯ- se débarrasser. 摆脱.

pɯ-ɣɤjqaʁ-a
我摆脱了

ɯʑo kɯ pjɤ-ɣɤjqaʁ
他摆脱了

kɤ-ɣɤjqaʁ me
无法摆脱

kɯ-ɲɟo tɤ-apa tɕe kɤ-ɣɤjqaʁ me
一旦灾难来了就无法摆脱
ɣɤjru stative verb
directional: tɤ- aux gestes rapides. 动作勤快.

ta-ma ɲɯ-ɣɤjru
他劳动的时候动作勤快

ta-ma ɲɯ-tɯ-ɣɤjru
你劳动的时候动作勤快
Ant: ɣɯlaj
ɣɤjtɯ intransitive verb
s'accumuler vite, facilement. 容易积累.

laχtɕha ra ɯ-grɤl kɯ-me ma-tɤ́-wɣ-ntɕhoz tɕe, tɕe ɣɤjtɯ
东西不要乱用,就积得起来
See: ndɯ2
ɣɤjtɯ - See: ajtɯ
ɣɤjɯ transitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- ajouter. 加,添加.

pɯ-ɣɤjɯ-t-a
我加了

pɯ-tɯ-ɣɤjɯ-t
你加了

pa-ɣɤjɯ
他加了

aʑo tɤ-ɣɤjɯ-t-a
我加了

ɯʑo ɣɯ ɯ-rŋɯl ɣurʑa ɣɤʑu tɕe, kɯβdɤ-sqi tɤ-ɣɤjɯ-t-a tɕe, tɕe lonba ɣurʑa kɯβdɤ-sqi tɤ-tu
他本来有一百元,我添了四十,他现在一共有了一百四十元

qro kɯ tɤ-kɤ-fɕɤt mɤʑɯ pjɯ́-wɣ-ɣɤjɯ ɲɯ-khɯ
(编故事的时候)蚂蚁这个人物所讲的话,可以多加几句

a- dian thɯ-ɣɤjɯ-t-a tɕe tɤ-amdzɯ-a, ku-ta-nɤjo
我已经充了电,坐下来了,我在等你
ɣɤjwaʁ stative verb
directional: nɯ- pousser des feuilles. 长出叶子.

χɕitka jɤ-ɣe tɕe, sɯku ɲɯ-ɣɤjwaʁ ɲɯ-ŋu
到了春天,树长出叶子
See: tɤ-jwaʁ See: rɤjwaʁ
ɣɤjwɤrlɤr intransitive verb
être secoué. 摇晃;摇摆不稳.

ʑmbrɯ nɯ tɯ-ɣɤjwɤrlɤr to-ʑa
船开始摇晃了
ɣɤɟaʁ transitive verb
directional: kɤ- cajoler un enfant. 哄.

tɤ-pɤtso kɤ-ɣɤɟaʁ-a
我哄了小孩子

kɤ-tɯ-ɣɤɟaʁ
你哄了他

ka-ɣɤɟaʁ
他哄了他

tɤ-pɤtso kú-wɣ-ɣɤɟaʁ tɕe rga
小孩子被哄就高兴
ɣɤɟɯɣɟɯɣ intransitive verb
directional: _ trembler, grouiller. 发抖;蠕动.

ɯ-re ɲɯ-ɬoʁ tɕe ɲɯ-ɣɤɟɯɣɟɯɣ ʑo
他想笑,一身都在发抖

ɲɯ-ɣɤɟɯɣɟɯɣ ɲɯ-nɤre
他笑着(不发出声音、全身发抖)
ɣɤɟɯɣlɯɣ intransitive verb
se tortiller. 扭来扭去.
ɣɤɟɯɟrɯɣ Variant: ɣɤɟrɯɣɟrɯɣ stative verb
directional: tɤ- gargouiller (ventre). 肚子咕噜叫.

znde ɲɯ-ɣɤɟɯɟrɯɣ pɯ-mbɯt
墙慢慢地塌下来了

a-xtu ɲɯ-ɣɤɟrɯɣɟrɯɣ
我肚子咕噜咕噜叫
ɣɤkɤβjɤβ intransitive verb
directional: nɯ- bouger dans tous les coins sans savoir quoi faire. 急得到处乱动.

ɲɯ-mbɣom tɕe ɲɯ-ɣɤkɤβjɤβ
他很急,到处乱动
ɣɤkhe - See:
ɣɤkhe transitive verb
directional: nɯ- considérer comme un imbécile. 把……当做傻瓜,诬蔑.

ma-pɯ-kɯ-ɣɤkhe-a ma ɲɯ-sɤɣdɯɣ
你不要把我当傻瓜,很讨厌

fsapaʁ ra nɯ-ɲɤm ʑo ɲɯ-ɣɤkhe ŋgrɤl
蜱令牲畜变瘦
ɣɤkhrɤβjɤβ intransitive verb
émettre un bruit de grattement incessant. 不停地抓东西发出的声音.

ɲɯ-ɣɤkhrɤβjɤβ ntsɯ
他不停地做事

βʑɯ ɲɯ-ɣɤkhrɤβjɤβ tɕe kɤ-ʑɣɤsɯndo
老鼠不停地抓东西发出声音,最后(被猫)抓到了

kɤ-rɤʑi mɯ́j-cha tɕe pjɯ-ɣɤkhrɤβjɤβ ntsɯ ŋu
他不能待在那里,不停地做事
ɣɤkhrɤβkhrɤβ intransitive verb
émettre du bruit (en secouant un récipient qui contient de petits objets durs). 发出撞击的声音.
ɣɤkhrɯɣlɯɣ intransitive verb

ɲɯ-ɣɤkhrɯɣlɯɣ ntsɯ
发出“咯咯”声
ɣɤkhrɯɣlɯɣ - See: khrɯɣnɤkhrɯɣ
ɣɤkhɯ intransitive verb
directional: tɤ- être enfumé. 有烟;冒烟.

kha ɲɯ-ɣɤkhɯ
满屋子都是烟

smi chɯ́-wɣ-βlɯ tɕe ɣɤkhɯ
烧火就会冒烟

ɲɯ-tɯ-ɣɤkhɯ
你家在冒烟(知道你在家里)
See: nɤkhɯ See: tɤ-khɯ See: sɤkhɯ
ɣɤkhɯ transitive verb

directional: tɤ- forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. 让别人做 (他不愿意做的事情).

tɤ-ɣɤkhɯ-t-a
我让他同意了

tɤ-ndzɯmbra-t-a tɕe tɤ-ɣɤkhɯ-t-a
经过我的劝说,他就同意了

rendre possible. 使……可以…….

kɯm tɤ-ɣɤβdi-t-a tɕe, kɤ-cɯ tɤ-ɣɤkhɯ-t-a
我修了门,使它可以打开了
See: khɯ1
ɣɤla transitive verb
directional: pɯ- mouiller. 泡软;浸泡在水里.

pɯ-ɣɤla-t-a
我把它泡软了

pɯ-ɣɤle
你把它泡一下吧!

tɯ-ci ɯ-ŋgɯ zɯ tɯ-ndʐi pɯ-ɣɤla-t-a
我把皮子浸泡在水里了
See: la
ɣɤldʐaŋlaŋ intransitive verb

ɲɯ-ɣɤldʐaŋlaŋ
在甩来甩去
ɣɤlɤt transitive verb
directional: pɯ- fermer à clé. 锁门.

pɯ-ɣɤlat-a
我锁了

pa-ɣɤlɤt
他锁了

sɤcɯ pɯ-ɣɤlat-a
我锁了

kɯm nɯ pɯ-ɣɤ-lat-a
我锁了门

khɯzgɯr pɯ-ɣɤlat-a
我锁了
See: lɤt1
ɣɤloŋloŋ intransitive verb
s'élever (fumée, nuage). 缭缭升起,缭绕上升(烟子、云).

zgo ɯ-taʁ zdɯm ɲɯ-ɣɤloŋloŋ
山被云雾笼罩

tɤ-khɯ ɲɯ-ɣɤloŋloŋ
烟子寥寥升起
ɣɤloŋloŋ - See: loŋloŋ
ɣɤltshɤltshɤt - See: sɤltshɤltshɤt
ɣɤltshɤltshɤt intransitive verb
trembler, se secouer. 发抖.

ɯ-tɯ-nɤndʐo kɯ ɲɯ-ɣɤltshɤltshɤt ʑo
小孩子冷得发抖
ɣɤlɯrlɯr intransitive verb

staχpɯ ɲɯ-ɣɤlɯrlɯr chɯ-ndʐaβ ɲɯ-ŋu
绿豆滚下去
ɣɤlɯrlɯr - See: lɯrlɯr
ɣɤlɯzlɯz intransitive verb
se secouer. (自动地)摇动.
ɣɤlwɤlwɤt intransitive verb
directional: tɤ- s’agiter. 飘动. See: sɤlwɤlwɤt
ɣɤɬɤt transitive verb
détendre. 放松.

a-rɕa ɲɯ-ɣɤɬat-a ɲɯ-ra
我要放松一下

nɤ-rɕa nɯ-ɣɤɬɤt tɕe nɤ-mgɯr mɤ-mŋɤm
你放松一下,你的背就不会痛了
ɣɤmaʁ transitive verb
directional: nɯ-
retirer. 取消;让……没有…….

kɯki nɤj nɤ-kho nɯ-ɣɤmaʁ-a
我让你没有这个房子了

relever de ses fonctions. 免职.

ɯ-khɯrthaŋ nɯ-ɣɤmaʁ-a
我罢免了他的官职
See:
ɣɤmba - See: mba
ɣɤmba transitive verb
rendre fin. 弄薄. Ant: jaʁ
ɣɤmbat - See:
ɣɤmbat transitive verb
directional: tɤ- baisser le prix. 降价.

(ɯ-phɯ) tɤ-ɣɤmba-t-a
我减价了
See: stu1
ɣɤmbɤr transitive verb
directional: pɯ- abaisser, rendre moins haut. 弄低;弄矮.

ɯʑo kɯ ɯ-phoŋbu pa-ɣɤmbɤr
他稍微低下了身子

kha nɯ pjɯ́-ɣw-ɣɤmbɤr tsa jɤɣ
要把房子弄得矮一点

ɕomskrɯt tɯ-ŋga ɯ-sɤ-ɕkho tɤ-kɤ-βzu nɯ ɲɯ-mbro tɕe, pɯ-ɣɤ-mbara
因为晒衣服的铁丝弄的太高,我把它放低

ɯ-koŋ pɯ-ɣɤ-mbara
我减价了

pa-nɯβʑit tɕe pa-ɣɤ-mbɤr
他锯了一段,把它弄矮了一点
See: mbɤr1
ɣɤmbɤrmbɤr - See: ɣɤɲɟɤrɲɟɤr
ɣɤmbɣaʁ - See: mbɣaʁ
ɣɤmbɣaʁ stative verb
se retourner facilement (faire facilement un tonneau, d'une voiture). 容易翻车.

ɲchɣaʁʑɤr kɯ-tu tʂu tɕe, qiche kɤ-lɤt ɲɯ-sɤɣʑɯr ma ɲchɣaʁʑɤr nɯ mɯ́j-saχsɤl tɕe ɲɯ-ɣɤmbɣaʁ (chɯ-mbɣaʁ ɲɯ-mbat)
路面结冰的时候,开车非常危险,因为结冰的道路不明显,容易翻车
See: nɤmbɣaʁlaʁ See: pɣaʁ See: apɣaʁsci
ɣɤmbɣo stative verb
directional: kɤ- être sourd. 聋.

ɯ-rna mɯ́j-mtshɤm ɲɯ-ɣɤmbɣo
他耳朵听不见,他是聋的
See: tɤmbɣo
ɣɤmbɣomru stative verb
impatient, pressé. 急躁.

nɤʑo dal tɤ-pe ma-tɯ-ɣɤmbɣomru
你慢慢做,不要急躁
See: mbɣom
ɣɤmbjom transitive verb
faire accélérer. 加快.

rdɤstaʁ kɤ-lɤt jú-wɣ-nɤxɕɤt tɕe kɤ-ɣɤmbjom khɯ
用力扔石头可以令它飞出去得更快
ɣɤmbro - See:
ɣɤmbro transitive verb
directional: tɤ- augmenter. 提高.

nɤ- xuetang tu-ɣɤmbrɤm ɯ́-cha
会不会使你的血糖升高?
ɣɤmdzu stative verb
directional: tɤ- avoir beaucoup d'épines. 有刺.

zɲɟa ɲɯ-ɣɤmdzu
黄刺泡儿有刺
See: tɤ-mdzu
ɣɤme transitive verb
directional: nɯ- perdre. 弄丢.

nɯ-ɣɤme-t-a
我丢了

nɯ-tɯ-ɣɤme-t
你丢了

na-ɣɤme
他丢了

jɯɣi ɯ-tɯ-ɣɤme nɯ ?
那本书那么快就丢了?

a-laχtɕha ɲɤ-ɣɤme
我把我的东西弄丢了
ɣɤmi transitive verb

directional: nɯ- éteindre la lumière. 关(灯).

nɯ-ɣɤmi-t-a
我关了(灯)

nɯ-tɯ-ɣɤmi-t
你关了(灯)

tɤtʂu a-nɯ-ɣɤmi
要关灯

directional: pɯ- éteindre un feu. 灭(火).

smi pɯ-ɣɤmi-t-a
我灭了火
See: mi1
ɣɤmna transitive verb
directional: tɤ- guérir une maladie. 治病.

tɤ-ɣɤmna-t-a
我治了病

tɤ-tɯ-ɣɤmna-t
你治了病

ta-ɣɤmna
他治了病

a-kɯ-mŋɤm ta-ɣɤmna
他治了我的病

smɤnba kɯ ɯ-kɯ-mŋɤm ta-ɣɤmna
医生治了他的病

lonba kɤ-ɣɤmna mɯ́j-khɯ
不能完全治好
ɣɤmna stative verb
guérir facilement. 容易痊愈. See: mna
ɣɤmɲi - See: mɲi
ɣɤmɲi transitive verb
directional: pɯ- donner une part trop petite. 分得少.

tɯkro pa-βzu tɕe, tsuku ɣɯ pa-ɣɤdɤn, tsuku ɣɯ pa-ɣɤmɲi
他分东西的时候,有些人分得多,有些人分得少
Syn: rkɯn
ɣɤmpɕɤr - See: mpɕɤr
ɣɤmpɕɤr transitive verb
rendre beau. 令……变漂亮.

tɯpɤr pɯ-lat-a tɕe, mɯ-nɯ-ta-ɣɤmpɕɤr ɯ́-ŋu?
我拍照片的时候,把你拍得不好看吗?
See: nɤmpɕɤr See: rɤmpɕɤr
ɣɤmpɕu - See: mpɕu
ɣɤmpɕu transitive verb
directional: nɯ- rendre lisse. 弄光滑.

tɯ-ci kɯ tɕhɯrdu ɲo-ɣɤmpɕu ʑo
水把卵石磨光滑了

ɲɯ́-wɣ-ɣɤmpɕu tɕe kɤ-ŋga sɤscit
把衣服弄软了穿起来舒服
ɣɤmpja transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- chauffer, réchauffer. 加热.

tɯ-ndza tɤ-ɣɤmpje
你把饭热了吧

smi ɯ-taʁ kú-wɣ-ɣɤmpja
在火上加热
ɣɤmpɯ - See: mpɯ
ɣɤmpɯ transitive verb
directional: kɤ- directional: nɯ-
ɣɤmqrɯz intransitive verb
qui fait mal aux pieds lorsque l'on marche dessus. 硌脚,地面很粗糙的时候,不穿鞋子走上去感到痛、不舒服的感觉.

ɯ-thoʁ nɯ ɲɯ-ɣɤmqrɯz
地面很硌脚
ɣɤmtɕoʁ - See: mtɕoʁ
ɣɤmtɕoʁ transitive verb
directional: tɤ- aiguiser. 使锋利.

mbrɯtɕɯ cho-fse tɕe to-ɣɤmtɕoʁ
把刀磨得很锋利了
See: amtɕoʁ
ɣɤmthu transitive verb
directional: nɯ- rendre faible. 令……虚弱.

a-kɯ-mŋɤm kɯ mɯ-nɯ́-wɣ-ɣɤmthu-a
我的病令我变得很虚弱
ɣɤmto - See: mto
ɣɤmto transitive verb
directional: tɤ- rendre la vue (à un aveugle). 令(盲人)复明. See: amɯmto See: sɤmto
ɣɤmtsɯr - See: mtsɯr
ɣɤmtsɯr stative verb
avoir faim facilement. 容易饿. See: fsɯr See: sɤmtsɯr
ɣɤmɯ transitive verb
directional: pɯ- louer. 称赞;表扬.

aʑo kɯ pjɯ-ɣɤmi-a
我表扬他

ɲɯ-mkhɤz tɤ-tɯt-a tɕe, pɯ-ɣɤmɯt-a
我说“他很厉害”,表扬了他

kɯki kɤ-βzjoz ɯʑo ɲɯ-mkhɤz, tɕe pjɤ-ɣɤmɯ
他学得很好,所以他(另外一个人)表扬了他

ɯ-kɯmdza (ɯ-βzaŋsa) ɲɯ-ɣɤmi
他称赞他的亲戚(朋友)
ɣɤmɯm - See: mɯm
ɣɤmɯm transitive verb
directional: tɤ- rendre bon à manger. 使好吃.

tɯmgo zmɤrɤβ to-ɣɤmɯm
他把菜弄得很好吃
ɣɤmɯrmɯr stative verb
(surface de l'eau) ayant des rides. 有轻微的波纹.

tɯ-ci ɲɯ-ɣɤmɯrmɯr ʑo
水面上有轻微的波纹
ɣɤmɯt transitive verb
directional: thɯ- souffler. 吹(灰).

thɯ-ɣɤmɯt-a
我吹了

ɯʑo kɯ tha-ɣɤmɯt
他吹了
ɣɤndɣɤndɣɤt stative verb
directional: nɯ- trembler. 颤抖;震动.
ɣɤndɯβ transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- écraser. 弄碎.

aʑo pɯ-ɣɤndɯβ-a
我弄碎了

ɯʑo kɯ pa-ɣɤndɯβ
他弄碎了

paʁndza kɤ-rɤkrɯ pa-ɣɤndɯβ
他把猪草切得很细
See: ndɯβ
ɣɤndɯl - See: ndɯl1
ɣɤndɯl intransitive verb
facile à apprivoiser. 容易驯服. Syn: nɯɣɯftɯl
ɣɤndziaʁ - See: ndziaʁ
ɣɤndziaʁ transitive verb
directional: thɯ-

tɤ-mtɯ thɯ-ɣɤndziaʁ tɕe a-mɤ-nɯ-nɯ-ɬoʁ
你把结打得紧些,不要让它散开
ɣɤndzɯrndzɯr stative verb
directional: nɯ- trembler. 发抖.

ɯ-βri ɲɯ-ɣɤndzɯrndzɯr
他的身体在发抖

ɲo-mu tɕe ɲɯ-ɣɤndzɯrndzɯr
他怕了,全身在发抖
ɣɤndʐo stative verb
directional: thɯ- froid (temps). 冷(天气).

qartsɯ jo-ɣi ɲɯ-ɣɤndʐo
到了冬天,天气很冷

qale ɲɤ-sɯβzu, ɲɯ-ɣɤndʐo
在刮风,很冷
See: nɤndʐo See: tɤndʐo
ɣɤndʑɤm transitive verb
directional: tɤ- chauffer la nourriture. 热(饭).

ɯʑo kɯ ta-ɣɤndʑɤm
你热了一下

aʑo tu-ɣɤndʑam-a
我热一下

ki tɤ-lu ki nɤʑo tɤ-ɣɤndʑɤm
你把牛奶热一下
See: ndʑɤm
ɣɤndʑɣɤrlɤr intransitive verb
piétiner de partout. 到处乱踩;动作不雅观.

a-tɯji ɯ-ŋgɯ ma-tɯ-ɣɤndʑɣɤrlɤr ma a-kɤrkɯm tɯ-rɤtɕaʁ
你不要在我的田地里乱踩,会把我的菜苗踩死
ɣɤngɯt - See: ngɯt
ɣɤngɯt transitive verb
directional: tɤ- rendre solide. 加固.
ɣɤntaβ transitive verb
directional: _ poser. 放置.

ka-ɣɤntaβ
他放了

aʑo kɯki laχtɕha ki tɕɤkɯ zɯ kɤ-ɣɤntaβ-a
我把这个东西放在那边了

chabei tɕɤkɯ ka-ɣɤntaβ
他把茶杯放在那边了

kɤ-nɤma mɯ-mɤ-ɲɯ-tɯ-cha nɤ, nɯ-ɣɤntaβ jɤɣ
如果你不会做的话,可以放在那里

ɯ-sɯm nɯ-ɣɤntaβ-a
我令他放心了
See: ɕɯntaβ See: ntaβ
ɣɤnɯndzɯlŋɯz - See: nɯndzɯlŋɯz
ɣɤnɯndzɯlŋɯz stative verb
somnoler facilement. 容易打瞌睡.

ɲɯ-ɣɤnɯndzɯlŋɯz
他容易打瞌睡
ɣɤnɯʑɯβ - See: nɯʑɯβ
ɣɤnɯʑɯβ stative verb
qui arrive facilement à s'endormir. 容易入眠;容易睡着.

ɲɯ-ɣɤnɯʑɯβ
(小孩子)容易入眠
See:
ɣɤɲcɣɤlɤt stative verb
directional: tɤ- bruyant. 吵.

ma-tɯ-ɣɤɲcɣɤlɤt-nɯ, tɕe aʑo pjɯ-nɯʑɯβ-a
你们不要高声喧哗,让我睡觉吧
See: ɲcɣɤɲcɣɤt
ɣɤɲcɣɤɲcɣɤt stative verb
directional: thɯ-
animé, bruyant. 嘈杂(声音)、闹哄哄.

kɤntɕhaʁ ɲɯ-ɣɤɲcɣɤɲcɣɤt
街上很热闹

ardent (feu). 旺盛(火).
ɣɤɲɤβɲɤβ intransitive verb
directional: tɤ- parler sans arrêt. 不由自主地流出来;不停地唠叨.

ma-tɯ-ɣɤɲɤβɲɤβ
你不要啰嗦

nɤ-mtɕhi kɤ-ndɤm, ma-tɯ-ɣɤɲɤβɲɤβ
你闭嘴,不要啰嗦了

aʑo tɤ-ɣɤɲɤβɲɤβ-a tɕe, ɯʑo kɯ nɯ ta-stu
我重复讲很多次,他最后还是照做了
ɣɤɲizɲiz stative verb
directional: tɤ- bonne à rien, qui passe son temps à parler pour ne rien dire (fille). 唠叨,不停地讲废话(女孩子).

nɤki nɯ ɯ-rju ɲɯ-dɤn tɕe, ɲɯ-ɣɤɲizɲiz ntsɯ
那个女孩子很爱说话,总是在唠叨

ma-tɯ-ɣɤɲizɲiz
你不要唠叨
ɣɤɲɟɤrɲɟɤr stative verb
directional: tɤ- qui frétille. (很庞大的东西)在抖动.

ɲɯ-ɣɤrcoʁ tɕe ɲɯ-ɣɤɲɟɤrɲɟɤr ʑo
地面堆了很多泥浆,某个地方一触到,整个地面都在抖动

ɯ-tɯ-tshu ɲɯ-ɣɤɲɟɤrɲɟɤr
胖得肉都在抖动
Syn: ɣɤmbɤrmbɤr See: ɲɟɤrɲɟɤr
ɣɤɲɟɣɤrɲɟɣɤr stative verb
long et instable. 不稳固.

romɲa ɲɯ-mpɯ tɕe, ɯ-taʁ tu-kɯ-ŋke tɕe ɲɯ-ɣɤɲɟɣɤrɲɟɣɤr
小梁不稳固,走在上面一晃一晃的
ɣɤŋɤn - See:
ɣɤŋɤn transitive verb
directional: tɤ-

ɯ-sɯm to-ɣɤŋɤn tɕe ɯʑo ɯ-mɤ-kɯ-pe to-nɯ-βzu
他起了坏心,反而自食其果
ɣɤŋɤn transitive verb
ɣɤŋgi intransitive verb
directional: pɯ- avoir raison. 说得对.

aʑo pɯ-ɣɤŋgi-a
我是对的

nɤʑo kɯ nɯ ɲɯ-tɯ-ti, ɲɯ-tɯ-ɣɤŋgi
你说那些,你是对的

kɯ-rkɯn sɤznɤ kɯ-dɤn nɯ ra pjɯ-ɣɤŋgi-nɯ ra
比起少数,多数是对的
Ant: ɣɤtɕa
ɣɤŋgrɯ transitive verb
directional: pɯ- permettre de réussir. 让……成功,得逞.

nɤʑo nɤ-kɤ-sɯso nɯ aʑo pjɯ-ɣɤŋgri-a jɤɣ.
我可以实现你的愿望
See: ŋgrɯ
ɣɤŋgɯrŋgɯr stative verb
directional: tɤ- fort (bruit). 发出隆隆的响声.

mbɣɯrloʁ ɲɯ-ɣɤŋgɯrŋgɯr
雷发出隆隆的声音
See: ŋgɯr2
ɣɤŋoʁ transitive verb
directional: tɤ- saluer. 打招呼.

tɤ-ɣɤŋoʁ-a
我给他打了招呼

aʑo xiangbolin ɯ-phe tɤ-ɣɤŋoʁ-a
我给向柏霖打了招呼

directional: _ chasser (animaux). 驱逐,赶走(动物).

jɤ-ɣɤŋoʁ-a
我把它赶走了

ja-ɣɤŋoʁ
他把它赶走了

lɯlu jɤ-ɣɤŋoʁ-a ma tɤ-mthɯm tu-mɯrki ɲɯ-ŋu
我把猫赶走了因为它在偷肉
ɣɤŋoʁle stative verb
extraverti. 外向,爱说话.

ɯʑo kɯ-ɣɤŋoʁle ci ŋu
他是个爱打交道的人
Syn: ɣɤχalala
ɣɤɴɢlɯt stative verb
qui se casse facilement. 容易断. See: qlɯt
ɣɤɴɢrɯ - See: ɴɢrɯ
ɣɤɴɢrɯ stative verb
qui se casse facilement. 容易破.

ki khɯtsa ki mɯ́j-ngɯt tɕe ɲɯ-ɣɤɴɢrɯ
这个碗不结实,容易破
See: qrɯ
ɣɤɴɢu -
desserrer. 松开,放开.

nɤki tɤ-mtɯ ɯ-tɯ-ɤsɯɣ ɲɯ-tɕhom tɕe, ɲo-ɣɤɴɢu
那个结太紧了,他把它松了一下
Ant: asɯɣ See: ɴɢule
ɣɤɴqa - See: ɴqa
ɣɤɴqa transitive verb
directional: tɤ- rendre difficile. 使困难.

ɯ-phɯ to-ɣɤɴqa
他加价了
Ant: See: nɤɴqa
ɣɤɴqhi - See: ɴqhi
ɣɤɴqhi stative verb
qui se salit vite. 脏得快.
ɣɤpaʁpaʁ stative verb
acide. 很酸;很辣.

ɲɯ-tɕur ɲɯ-ɣɤpaʁpaʁ ʑo
很酸

ɲɯ-mɤrtsaβ ɲɯ-ɣɤpaʁpaʁ ʑo
很辣
ɣɤpɕɯlɯɣ -
asperger dans tous les sens. 泼过去泼过来.

khɯtsa ɯ-ŋgɯ tɯ-ci tɯ-asɯ-ndo tɕe, dal tsa tɤ-ŋke ma ɲɯ-ɣɤpɕɯlɯɣ ʑo tɕe jit
你在碗里端水,走路慢一点,不然就会到处流出来
ɣɤpɣo transitive verb
directional: tɤ- empiler. 堆起来.

ta-ɣɤpɣo
他堆起来了

ki si kutɕu tɤ-ɣɤpɣo-t-a
我把这些木头在这里堆起来

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ tɯ-rdoʁ chɯ́-wɣ-rku tɕe tú-wɣ-ɣɤpɣo
把粮食装在口袋里堆起来了
ɣɤphɤn - See:
ɣɤphɤn transitive verb
donner un effet. 让……起作用.

kɤ-rɤβzjoz tu-kɯ-stu tɕe kɤ-spa ɣɯ ɯ-kɯ-ɣɤphɤn ŋu
只有努力才有可能学会
ɣɤphrɤβphrɤβ stative verb

sɤrwa chɯ-lɤt tɕe ɲɯ-ɣɤphrɤβphrɤβ ʑo
冰雹发出噼噼啪啪的声音(连续不停地,很快)
ɣɤphrɤβphrɤβ - See: phrɤβ
ɣɤphɯɕlaʁ intransitive verb
directional: tɤ- aux mouvements rapides. 勤快,动作伶俐.

tɤ-tɕɯ kɯ-ɣɤphɯɕlaʁ ci ɲɯ-ŋu
他是一个勤快的孩子
ɣɤplaʁplaʁ intransitive verb

qapri ɣɯ ɯ-mdʑu ɲɯ-ɣɤplaʁplaʁ ʑo
蛇的舌头一伸一缩
ɣɤploʁploʁ intransitive verb
bouillir à gros bouillon. 滚烫,冒出水泡.

tɯ-ci ɲɯ-ɤla ɲɯ-ɣɤploʁploʁ ʑo
水沸腾了,冒出水泡
ɣɤploʁploʁ - See: ploʁploʁ
ɣɤpɯplɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- briller par intermittence, bouillir (eau). 闪光;水沸腾翻滚的样子.

tʂha ɲɯ-ɤla ɲɯ-ɣɤpɯplɯɣ
茶在沸腾

tɯ-ci tu-ola tu-ɣɤpɯplɯɣ ɲɯ-ŋu
水在沸腾

tɤrmbja ɲɯ-ɣɤpɯplɯɣ ʑo
闪电一闪一闪地发光
ɣɤqhɤβjɤβ intransitive verb
directional: nɯ- chercher partout. 到处乱搜;乱找.

aʁɤndɯndɤt ɲɯ-ɣɤqhɤβjɤβ ʑo tu-kɯ-stu ra ma mɯrkɯ
他到处乱找东西,要注意不然他会偷东西

laχtɕha ma-tɯ-ɣɤqhɤβjɤβ
你不要乱找东西
See: ɣɤkɤβjɤβ
ɣɤqlaʁqlaʁ stative verb
clair (ciel). 晴.

tɯ-mɯ ɲɯ-jɯm ɲɯ-ɣɤqlaʁqlaʁ ʑo
天很晴

très dur. 硬邦邦.

stoʁ ɲɯ-rko ɲɯ-ɣɤqlaʁqlaʁ, kɤ-ndza mɯ́j-sɤsphɯt
胡豆是硬邦邦的,吃不动
ɣɤqrɤβqrɤβ intransitive verb
rauque, enroué. 嗓子嘶哑的.

ɯ-rqo ɲɯ-ɣɤqrɤβqrɤβ
他嗓子嘶哑地讲话
ɣɤqɯβqɯβ stative verb
murmurer (eau). 潺潺流水.

tɯ-ci ɲɯ-ɣɤqɯβqɯβ ʑo ɲɯ-ɣi
潺潺流水
See: ɣɤrɕɯrɕɯβ See: ɣɤqɯrqɯr
ɣɤqɯrqɯr stative verb
murmurer (eau). 潺潺流水.

tɯ-ci ɲɯ-ɣɤqɯrqɯr ʑo ɲɯ-ɣi
潺潺流水
Syn: ɣɤrɕɯrɕɯβ See: ɣɤqɯβqɯβ
ɣɤrcaŋlaŋ intransitive verb

ɲɯ-ɣɤrcaŋlaŋ ntsɯ
他脚不停地在动,坐不住
ɣɤrchɤrchɤt intransitive verb
ɣɤrchɤrchɤt - See: rchɤrchɤt
ɣɤrchɯɣlɯɣ intransitive verb
rigoler ensemble. 嬉皮笑脸;说说笑笑.

jiɕqha tɯrme ni ɲɯ-ɣɤrchɯɣlɯɣ-ndʑi
这两个人在说说笑笑
ɣɤrchɯɣlɯɣ - See: rchɯɣrchɯɣ
ɣɤrchɯɣrchɯɣ transitive verb
directional: tɤ- s'entrechoquer en faisant du bruit (objets durs). 硬的东西相碰发出声音.

jiɕqha mkhɯrlu nɯ ɲɯ-ɣɤrchɯɣrchɯɣ
很多转经筒同时转动发出声音
See: ɣɤrqhɯβrqhɯβ
ɣɤrchɯɣrchɯɣ - See: rchɯɣrchɯɣ
ɣɤrcoʁ stative verb
boueux. 泥泞;满是污泥.

tʂu ɲɯ-ɣɤrcoʁ
路很泥泞

ɲɯ-ɣɤrcoʁ tɕe ɲɯ-ɣɤɲɟɤrɲɟɤr
泥巴很稀
See: tɤrcoʁ See: rɤrcoʁ
ɣɤrɕo stative verb
qui se fini rapidement. 很快用完. Syn: ɣɤsa
ɣɤrɕo - See: arɕo
ɣɤrɕɯrɕiz stative verb
murmurer de façon intermittente (eau). 水流动时发出断断续续的声音.

tɯ-mɯ kɯ-ɣɤrɕɯrɕiz ʑo ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
下雨,发出断断续续的声音
See: ɣɤrɕɯrɕɯβ
ɣɤrɕɯrɕɯβ Variant: ɣɤrɕɯβrɕɯβ intransitive verb
émettre un bruit de froissement du papier. 发出沙沙声.
murmurer (eau). 潺潺流水.

tɯ-ci ɲɯ-ɣɤrɕɯrɕɯβ ʑo ɲɯ-ɣi
潺潺流水

tɯ-mɯ ɲɯ-ɣɤrɕɯrɕɯβ ʑo ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
唰唰地下雨
ɣɤrdɯl stative verb
plein de poussière. 充满灰尘.

kɤntɕhaʁ ɯ-tɯ-ɣɤrdɯl ɲɯ-sɤre ʑo
街上很多灰尘
See: nɯrdɯl See: rdɯl
ɣɤrɤβ stative verb
directional: tɤ- Etym: rab. pentu. 陡峭.

sɤtɕha ɲɯ-ɣɤrɤβ
(那个)地方很陡峭

tɤ-ɣmbaj ɲɯ-ɣɤrɤβ
山的那一面很陡峭

zgo ɲɯ-ɣɤrɤβ
山坡很陡
Syn:
ɣɤrɤru intransitive verb
directional: tɤ- se lever tôt (se lever dès qu'on est réveillé). 起得早(叫了马上就起来).

tɤ-rɟit ɲɯ-ɣɤrɤru
孩子一叫就起床

jiɕqha nɯ, toʁde ku-nɯ-rŋgɯ, nɯɕɯmɯma chɯ-rɤru tɕe kɯ-ɣɤrɤru ci ɲɯ-ŋu
这个人睡得早,起得早,是个爱早起的人
See: rɤru
ɣɤrɤt transitive verb
directional: thɯ- directional: _ jeter. 扔.

aʑo thɯ-ɣɤrat-a
我扔了

jiɕqha laχtɕha nɯ tha-ɣɤrɤt
他扔了那个东西

qha kɤ-ŋga mɯ́j-sna, tha-ɣɤrɤt
这件(衣服)不能穿,他就扔了

ki sna maŋe, aj thɯ-ɣɤrat-a
这个没有用,我就扔了

khɯɣɲɟɯ ɯ-pɕi na-ɣɤrɤt
他把它扔到窗子外面去了

ɲɤ-tsɣi tɕe thɯ-ɣɤrat-a
(苹果)烂了,所以我把它扔了
ɣɤrgɤz - See: rgɤz
ɣɤrgɤz stative verb
qui vieillit facilement. 容易衰老.

tɤtho nɯ mɤ-ɣɤrgɤz ma anɯrŋi nɤ anɯrŋi ɕti, pjɯ-nɯɕɯrɲɟo mɤ-ŋgrɤl, ɯ-mdoʁ ɲɯ-nɤsci mɤ-ŋgrɤl
松树不容易衰老,一直都是绿的,不变色
ɣɤrɣɤβrɣɤβ intransitive verb

tɤŋgɤr ɲɯ-ɣɤrɣɤβrɣɤβ
猪膘显得很透明
ɣɤrɣɤβrɣɤβ - See: rɣɤβrɣɤβ
ɣɤrɣɤr ideophone.2
bête. 发呆.

ɣɤrɣɤr ʑo ma-tɤ-tɯ-ʑɣɤstu
你不要在那里发呆
See: dɣɤrdɣɤr
ɣɤrjɤlɤt intransitive verb
frétiller. 颤动.

qaɟɯ ɲɯ-ɣɤrjɤlɤt
鱼在颤动
ɣɤrjɤlɤt - See: rjɤrjɤt
ɣɤrkhɤrkhɤt intransitive verb
faire de petits coups légers. 发出弹起来的声音,发出轻轻的敲击声.
ɣɤrkɯn transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- Etym: dkon. diminuer. 减少.

pɯ-ɣɤrkɯn-a
我减少了

ɯʑo kɯ pa-ɣɤrkɯn
他减少了

tɤ-rʑaʁ ɲo-ɣɤrkɯn
他把时间减少了
See: rkɯn
ɣɤrlaʁ transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- détruire (une famille). 消灭(家族),弄丢.
ɣɤrlɤrlɤɣ intransitive verb
directional: tɤ- rouler (objet rond). 滚;扭动(圆东西).

jiɕqha laχtɕha nɯ ɲɯ-ɣɤrlɤrlɤɣ
那个东西在滚

khɯtsa ɯ-ta mɯ-ɲɤ-βdi ɲɯ-ɣɤrlɤrlɤɣ
ɣɤrmɤβrmɤβ stative verb
directional: tɤ- scintiller. 一闪一闪.

dian mɯ-tɤ-pe tɕe, dianshi tu-ɣɤrmɤβrmɤβ ʑo ɲɯ-ŋu
电不好的时候,电视一闪一闪
ɣɤrmɤrmɤβ intransitive verb
qui passe rapidement (comme un éclair). 闪得很快.

nɤ- diannao ɲɯ-ɣɤrmɤrmɤβ ʑo ri, nɯ kɯnɤ tɤ-scoz ɲɯ-tɯ-mtɤm
虽然电脑屏幕上的字闪的很快,你还是看得见
ɣɤrndi transitive verb
directional: kɤ- soutenir, déployer. 搀扶;扶起来;撑住;稳住.

aʑo ku-ɣɤrndi-a
我把他扶起来

ki laχtɕha ki kɤ-ɣɤrndi
你把这个东西扶起来

ki huatong ki a-mɤ-pɯ-ndʐaβ, kɤ-ɣɤrndi
不要让这个话筒掉下去,你把它扶起来吧

jiɕqha tɯrme nɯ hanɯni ngo, aj kɤ-ɣɤrndi-t-a
这个人身体有点不舒服,我把他扶起来了

ndʐaβ ɲɯ-ŋu, kɤ-ɣɤrndi-t-a
差一点掉下去了,我把它扶起来了

a-wa lo-βzi tɕe, kɤ-ɣɤrndi-t-a
我父亲醉了,我把他扶起来了

a-βɣe ɯ-ku kɤ-tɯ-ɣɤrndi-t ŋu
你在我最痛苦的时候收养了我这个孤儿

directional: kɤ- calmer. 冷静.

nɤ-sɯm nɯ kɤ-ɣɤrndi ɲɯ-ra
你要镇静下来
ɣɤrɲɟi transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- directional: thɯ- allonger. 弄长.

jiɕqha tɤ-ri nɯ nɯ-ɣɤrɲɟi-t-a
我把这根线拉长了

si kɤ-ʁndzɤr pɯ-ɣɤrɲɟi-t-a
我把木头锯得太长了

tɯ-ŋga nɯ-qrɯ-t-a tɕe nɯ-ɣɤrɲɟi-t-a
我把衣服剪得太长了

ɯ-mke cho-ɣɤrɲɟi
他伸了脖子
ɣɤrɲɟi stative verb
directional: nɯ- s'allonger facilement. 容易变长. See: rɲɟi
ɣɤrɲɯɣrɲɯɣ intransitive verb
directional: tɤ-
ramper. 蠕动.

qapri ɲɯ-ɣɤrɲɯɣrɲɯɣ nɯ-ari
蛇蠕动着过去了

percer rapidement. 钻得很快.

mkhɯrlɤmnɯ ɲɯ-ɣɤrɲɯrɲɯɣ
钻子在钻

ɕomskrɯt nɯ ŋgɤm ɯ-taʁ kɤ-sɤtsa-t-a tɕe, ɲɯ-nɤmpi tɕe, ɲɯ-ɣɤrɲɯɣrɲɯɣ ʑo lɤ-ari
我把铁丝插在土墙上,因为很软,所以钻得很快
ɣɤrŋa stative verb
être possible. 有……的可能,有……的危险.

khɤxtu ɯ-ndo ʑo ma-thɯ-tɯ-ɕe ma kɯ-ɤtɤr ɲɯ-ɣɤrŋa
你不要靠近房背的边缘,有掉下去的危险

tɯ-mɯ chɤ-ɲɟɯr tɕe, zdɯm kɯ-ɲaʁ jo-ɣi tɕe, tɯ-mɯ kɤ-lɤt ɲɯ-ɣɤrŋa
变天了,来了乌云,有可能会下雨

nɤ-jaʁ kɤ-xtsɯɣ ɲɯ-ɣɤrŋa
你有切到手的危险
See: tɯ-rŋa
ɣɤro transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- ajouter, accomplir sa tâche au delà des exigences. 增加;完成任务超过标准.

ɯʑo kɯ ta-ɣɤro
他增加了

jiɕqha ɯ-khrɤt nɯ staʁ tɤ-ɣɤro-t-a
我做得比刚才规定的多一些

ɯʑo kɯ a-sci ɲɯ-khɤm ra, ri nɯ staʁ ta-ɣɤro
他还给我的那些,还多了一点

a-phoʁ ta-ɣɤro-nɯ
他们给我增加了工资

a-ma nɯ-ɣɤro-t-a
我完成任务超过标准
ɣɤroʁroʁ intransitive verb
couler sans arrêt. 不停地流.

tɤ-se ɲɯ-ɣɤroʁroʁ ʑo
血流个不停
ɣɤrphɤrphɤβ stative verb
directional: tɤ- battre des ailes. 拍打翅膀.

tsɯʁot ɲɯ-ɣɤrphɤrphɤβ
野鸡在拍翅膀发出声音

ʁdɯskɤr ɲɯ-ɣɤrphɤrphɤβ
旗子在飘动,发出声音
See: ʁarphɤβ See: nɤʁarphɤβ
ɣɤrpi transitive verb

directional: nɯ- exécuter une cérémonie religieuse chez soi. 请和尚来家里念经.

jisŋi jiʑo jikha ɲɯ-ɣɤrpi-j ŋu
今天我们请了和尚到家里念经

directional: tɤ- frapper. 打(比喻和尚念经的时候打鼓).

nɤ-stu tɤ-fse ma ta-ɣɤrpi
你规矩一点,不然我就打你(对小孩子说的)

paχtsa nɯ aʑo nɯ-ɣɤrpi-t-a
我把小猪打死了
See: tɤ-rpi
ɣɤrqhoŋloŋ intransitive verb
directional: tɤ- émettre un bruit (objets durs qui se cognent). 硬的东西相撞的时候发出声音.

atu ra tshitsuku ɲɯ-ɤz-nɤma-nɯ tɕe tɯrnda ɯ-taʁ ɲɯ-ɣɤrqhoŋloŋ-nɯ ʑo
上面的那些人不知道在做什么,在地板上很吵
ɣɤrqhoʁrqhoʁ stative verb
directional: tɤ- bruit de choc d'un objet dur sur une surface dure. 硬的东西敲到木板上时发出声音.

ʑɴɢɯloʁ pɯ-nɯɕlɯɣ-a tɕe, ɲɯ-ɣɤrqhoʁrqhoʁ ʑo
我失手,把核桃掉到地上发出声音

tʂha ɲɯ-ɤla ɲɯ-ɣɤrqhoʁrqhoʁ ʑo
茶开了发出沸腾的声音
ɣɤrqhɯβrqhɯβ Variant: ɣɤrqhɯrqhɯβ intransitive verb
bruit d'objets durs et secs qui s'entrechoquent. 又干又硬的东西相撞发出声音.

tɯɲɤt thɯ-ɣe tɕe, rdɤstaʁ ra ɲɯ-ɣɤrqhɯrqhɯβ ɲɯ-ɤmɯrpu-nɯ
泥石流下来了,里面的大小石头互相撞击
See: sɤrqhɯrqhɯβ
ɣɤrʁaʁ intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- chasser. 打猎.

kɯ-ɣɤrʁaʁ jɤ-ɕe
你去打猎吧

ji-lɯlu ɲɯ-ɣɤrʁaʁ
我们的猫在捉(老鼠)
ɣɤrʁɤβjɤβ intransitive verb
directional: tɤ- se débattre. 东抓西抓.

tɤ-ɣɤrʁɤβjaβ-a
我抓狂了

jiɕqha tsɯʁot nɯnɯ pɤjkhu mɯ-pjɤ-si, ɲɯ-ɣɤrʁɤβjɤβ
那只野鸡还没有死,正在挣扎

pjɤ-ndʐaβ tɕe ɲɯ-ɣɤrʁɤβjɤβ
他摔倒了,正在挣扎
ɣɤrsɯβrsɯβ stative verb
émettre un bruit de froissement. 发出沙沙声.

soʁma ɯ-ŋgɯ ɲɯ-ɣɤrsɯβrsɯβ
干草里有沙沙声
See:
ɣɤrtaʁ transitive verb
directional: tɤ- rendre suffisant. 加够;添够;使其具备条件.

cai ɯ-spa mɯ́j-rtaʁ tɕe, yangyu lɤ-tɕat-a tɕe tɤ-ɣɤrtaʁ-a
菜的材料不够,所以我拿了土豆,这样就够了

stoʁ nɯ-phɯt-a tɕe tɤ-ɣɤrtaʁ-a
我拿了胡豆,这样就够了
ɣɤrtɕhɣaʁ intransitive verb
directional: nɯ- chicaner. 计较;找毛病. Syn: ɣɤtɕɯqaʁ See: sɤrtɕhɣaʁ See: tɤ-rtɕhɣaʁ,tɕɤt
ɣɤrthɯɣlɯɣ intransitive verb
gêner les gens en bougeant sans arrêt. 没有目地走动,影响周边的人.

tɤ-pɤtso ɯ-rkɯ chiz ɲɯ-ɣɤrthɯɣlɯɣ tɕe jɤ-sɯxɕe-t-a
那个小孩子在身边影响我,我叫他走开
ɣɤrti noun
l'un des hameaux de Kamnyu. 干木鸟的大队之一.
ɣɤrtshɯɣlɯɣ intransitive verb
être grossier. 说粗话.

ɯ-mbrɯ ɲɯ-ŋgɯ tɕe, ɯ-zda ra nɯ-ɕki ɲɯ-ɣɤrtshɯɣlɯɣ
他在生气,对别人说粗话
ɣɤrtɯm transitive verb
directional: tɤ- enrouler ensemble les fils. 缠线.

tɤ-ri tɤ-ɣɤrtɯm-a
我缠了线
ɣɤrɯβrɯβ intransitive verb

couler sans arrêt. 不停地往下流.

tɯ-ci ɲɯ-ɣɤrɯβrɯβ ɲɯ-nɯɬoʁ
一滴一滴地不停地漏水

tɯ-ci ɲɯ-ɣɤrɯβrɯβ
水不断地往下流

a-tɕɯ ɣɯ ɯ-mci ɲɯ-ɣɤrɯβrɯβ
我儿子在流口水

radoter. 不停地唠叨.

ma-tɯ-ɣɤrɯβrɯβ
你不要唠叨
Syn: ɣɤtʂɯtʂɯt
ɣɤrɯri intransitive verb
souffler sans cesse (vent). (风)吹得很紧,不停地吹.

qale ɲɯ-ɣɤrɯri ʑo
风吹得很紧
ɣɤrwɤrwɤt stative verb
bavard. 说话滔滔不绝.

ɯ-tɯ-nɯɕmɯrga kɯ ɲɯ-ɣɤrwɤrwɤt ʑo
他很爱说话,说得滔滔不绝
ɣɤrzɤβrzɤβ -
être flou. 模模糊糊,不清楚.

a-mɲaʁndo ɲɯ-ɣɤrzɤβrzɤβ tɕe mɯ́j-sɯχsal-a
我眼边很模糊,看不清楚
ɣɤrzɤβrzɤβ - See: rzɤβrzɤβ
ɣɤrʑo transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- ne pas exiger que qqn repaie sa dette. 免去(别人欠的钱).

nɯ-ɣɤrʑo-t-a
我没有要他还钱

nɤʑo kɯ aʑo pɯ-kɯ-ɣɤrʑo-a
你没有要我还钱

jiɕqha nɯ kɯ a-sci pɕawtsɯ sqɯ-mpɕar ɲɯ-khɤm pɯ-ra ri, kɯmŋu-mpɕar ma mɯ-nɯ-mɟat-a pɯ-ɣɤrʑo-t-a
他本来应该给我十块钱,但是我只拿到了五块,我没有要他还钱

jiɕqha nɯ kɯ tɤɕi sqɯ-tɯrpa ɲɯ-khɤm pɯ-ra ri, kɯmŋu-tɯrpa ma mɯ-nɯ-mɟa-t-a tɕe pɯ-ɣɤrʑo-t-a
他本来应该给我十斤青稞,但是我只拿到了五斤,我没有要他还钱

ɲɯ-kɯ-ɣɤrʑo-a ɯ́-jɤɣ?
求你免我的债

kɯki laχtɕha ki ɯ-phɯ khro tsa ɲɯ-βze ɕti ri, tsuku ɲɯ-ta-ɣɤrʑo jɤɣ
这个东西价钱有点高,可以给你降低一点
ɣɤrʑɯɣlɯɣ intransitive verb
serpenter, ramper en se tortillant. 蜿蜒爬行.
ɣɤrʑɯɣlɯɣ - See: rʑɯɣrʑɯɣ
ɣɤʁjɤβlɤβ intransitive verb
agir en cachette. 偷偷摸摸;鬼鬼祟祟.

jiɕqha nɯ kɯ-ɣɤʁjɤβlɤβ ci ɲɯ-ŋu
那个(人)是个鬼鬼祟祟的人

ɯʑo ɲɯ-ɣɤʁjɤβlɤβ tɕe, ɯ-stu mɤ-nɤme
他这样鬼鬼祟祟的样子,不会做什么好事
See: ɣɤqhɤβjɤβ
ɣɤʁnɤt - See: ʁnɤt
ɣɤʁnɤt stative verb
Etym: gnod. s'abîmer facilement. 容易损坏.

tɯ-rnom ɯ-ɕɤrɯ nɯ wuma ʑo ɣɤʁnɤt, pjɯ-kɯ-ndʐaβ, kú-wɣ-nɯ-rpu nɯ ra tɕe tu-ʁnɤt mbat
肋骨容易裂伤
See: saʁnɤt
ɣɤʁre stative verb
être respecté. 受人尊重.

ɲɯ-ɣɤʁre (=ɯ-ʁre)
他受人尊重

jiɕqha nɯ kɯ-ɣɤʁre ci ŋu
他是一个受尊重的人
Syn: ŋgro See: saʁre See: naʁre See: ɯ-ʁre
ɣɤʁrɯ intransitive verb
directional: nɯ- directional: lɤ- faire des pousses. 发芽(种子).

jiɕqha qaj nɯ tɯ-mɯ kɯ pjɤ-χtɕi tɕe ɲɤ-ɣɤʁrɯ
雨把小麦打湿了就生芽了
See: ta-ʁrɯ
ɣɤʁrɯqa intransitive verb
directional: pɯ- chicaner. 计较;反驳. See: sɤtɕɯqaʁ
ɣɤʁzɤβ stative verb
Etym: gzab. grandiose. 隆重.

tɤʁaʁ ɲɯ-ɣɤʁzɤβ
聚会很隆重

khɤjhwi ɲɯ-ɣɤʁzɤβ
开会很隆重
ɣɤsa - See: sa
ɣɤsa stative verb
s'émousser facilement. 容易变钝.
qui diminue vite. 减少得快(食物;衣服).

tɯ-mgo ɲɯ-ɣɤsa
饭很快吃完(不经吃)

nɤ-ɕoʁɕoʁ ɲɯ-ɣɤsa
你纸巾用得很快
Syn: ɣɤrɕo
ɣɤscɤscɤt intransitive verb
(frapper, crier) à toute vitesse. (叫、拍)得很快.

taχphe ɲɯ-sɤscɤscɤt ʑo ta-lɤt
他拍手拍得很快
ɣɤscraʁlaʁ intransitive verb

ɯ-ku sɤrku kɯ-me ɲɯ-ɣɤscraʁlaʁ
没有他的事,还是在多嘴
ɣɤscraʁscraʁ intransitive verb
directional: nɯ- parler sans arrêt sans se préoccuper des conventions sociales. 不知安分守己,多嘴.

jiɕqha nɯ ɲɯ-ɣɤscraʁscraʁ ntsɯ
那个人总是多嘴
ɣɤscraʁscraʁ - See: scraʁscraʁ
ɣɤsɤmbrɯ intransitive verb
s'énerver facilement. 容易生气.

jiɕqha nɯ wuma kɯ-ɣɤsɤmbrɯ ci ɲɯ-ŋu
这个人脾气不好,容易生气
See: sɤmbrɯ
ɣɤsmi transitive verb
directional: kɤ- faire cuire. 煮熟.

jaŋjy kɤ-sqa-t-a ri mɯ́j-smi tɕe, mɤʑɯ kɤ-ɣɤsmi-t-a
我煮了土豆没有煮熟,所以又煮了一次

ndzɤtshi kɤ-βzu kɤ-ɣɤsmi ɲɯ-ra
做饭的时候要煮熟

kɤ-sqa-t-a tɕe, kɤ-ɣɤsmi-t-a
我煮熟了
ɣɤsmi stative verb
facile à cuire. 容易煮. See: smi1
ɣɤsna transitive verb

directional: tɤ- réparer. 修理.

qaʁ ɯ-jɯ mɯ́j-sna tɕe nɯ-βzu-t-a tɕe tɤ-ɣɤsna-t-a
锄头的把子不好,我把它修好了

a-khɯtsa ɲɤ-spoʁ tɕe, na-sti tɕe ta-ɣɤsna
我的碗破了个洞,他塞住了就可以用了

faire du thé trop fort. 熬得太浓.

tʂha kɤ-ta-t-a tɕe kɤ-ɣɤsna-t-a
我熬了茶熬得很浓
ɣɤsŋaβ stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- étouffant. 闷热.

jisŋi ɲɯ-ɣɤsŋaβ
今天很闷热

kha ɯ-ŋgɯ smi chɯ́-wɣ-βlɯ tɕe ɲɯ-ɣɤsŋaβ
屋子里烧了火,很闷热
Syn: ɣɯtshɤdɯɣ
ɣɤsoŋsoŋ stative verb
directional: tɤ- émettre un bruit d'ébullition. 发出沸腾的声音.

tɤ-lu tɤ-ala tɕe, tu-ɣɤsoŋsoŋ ʑo tu-mbuz ŋu, wuma ʑo ɣɤji
牛奶烧开的时候发出沸腾的声音,速度很快地溢出来

tɯ-ci to-ɣɤsoŋsoŋ ʑo to-mbuz
水发出沸腾声溢出来了
See: ɣɤsthɯsthoŋ
ɣɤspɯ transitive verb
directional: pɯ- rendre sec. 弄干.

a-rɟɤɣi ɯ-ŋgɯ tɯ-ci pjɤ-ɣɤrkɯn-a tɕe, pjɤ-ɣɤspɯ-t-a
我减少了糌粑里的水分,令它很干
ɣɤstaŋlaŋ intransitive verb
sautiller. 跳来跳去(大的圆形的东西).

rɯdaʁ ra ɲɯ-ɣɤstaŋlaŋ-nɯ ʑo ɲɯ-phɣo-nɯ ɲɯ-ŋu
野兽一跳一跳地逃跑

piqiu ɲɯ-ɣɤstaŋlaŋ
皮球在弹来弹去
Syn: stɯrstɯr Syn: stɤjstɤj
ɣɤstɤjlɤj intransitive verb
qui rebondit, qui saute. 弹来弹去、跳来跳去(圆的、小的东西).

piqiu ɲɯ-ɣɤstɤjlɤj ntsɯ
皮球弹来弹去
Syn: stɯrstɯr Syn: zdɯzdɯr Syn: ɣɤstaŋlaŋ
ɣɤstɤjlɤj - See: stɤjstɤj
ɣɤsthɯsthoŋ stative verb
directional: tɤ- bruit de l'eau qui bout. 发出沸腾的声音.

tɯ-ci tala tɕe ɲɯɣɤsthɯtshoŋ ʑo ɲɯ-mbuz
水发出沸腾的声音就溢出来了
See: ɣɤsoŋsoŋ
ɣɤsthɯsthrɯβ -
ɣɤsthɯsthrɯβ intransitive verb
ɣɤstɯrlɯr intransitive verb
sautiller, rebondir (petits objets ronds). 弹来弹去(豌豆、珠子等). Syn: ɣɤzdɯzdɯr Syn: ɣɤstaŋlaŋ Syn: ɣɤstɤjlɤj Syn: stɤjstɤj
ɣɤstɯrlɯr - See: stɯrstɯr
ɣɤsɯβsɯβ stative verb
avoir une douleur lancinante. 一阵一阵地痛. See: rsɯβrsɯβ
ɣɤsɯβsɯβ - See: sɯβsɯβ
ɣɤsɯɣsɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- gigoter. 不停地乱动,令人讨厌.

tɤ-pɤtso mɯ́j-khɯ tɕe ɲɯ-ɣɤsɯɣsɯɣ ʑo
小孩子不听话,不停地乱动

ma-tɯ-ɣɤsɯɣsɯɣ kɯ kɤ-rɤʑi
不要乱动
ɣɤʂɲɯɣlɯɣ intransitive verb
gigoter dans tous les sens. 动来动去.

ma-tɯ-ɣɤʂɲɯɣlɯɣ
你不要动来动去
See: ʂɲɯɣnɤʂɲɯɣ
ɣɤʂχaβʂχaβ intransitive verb
émettre un bruit de froissement. 发出沙沙声.

ɲɯ-ɣɤʂχaβʂχaβ
(皮子)发出沙沙声
See: ɣɤʂχɯʂχɯβ
ɣɤʂχɯʂχɯβ - See: sɤʂχɯʂχɯβ
ɣɤʂχɯʂχɯβ intransitive verb
directional: kɤ- émettre un bruit de froissement. 发出沙沙声.

tɯ-ndʐi nɯ ɲɯ-ɣɤʂχɯʂχɯβ (kɤ-χtsɤβ mɯ-pjɤ-βdi)
皮子发出沙沙声(表示没有揉好、很粗糙)
See: ɣɤʂχaβʂχaβ
ɣɤtaʁ - See: taʁ2
ɣɤtaʁ transitive verb
directional: tɤ- dire clairement. 说得清楚.

ki tɯ-rju ki kɤ-ɣɤtaʁ ɲɯ-ɴqa
这个词的发音很难发准

tú-wɣ-ɣɤtaʁ tɕe ``zdɯxpa" tu-kɯ-ti ŋu ri, tú-wɣ-sɤpɤmbat tɕe ``dɯxpa" tu-kɯ-ti ŋu
要讲得清楚一点就应该说|fv zdɯxpa ,讲得简单一点就说|fv dɯxpa zdɯxpa ,讲得简单一点就说 dɯxpa
ɣɤtɕa intransitive verb
directional: pɯ- avoir tord. 错;犯错误.

pɯ-ɣɤtɕa-a
我错了

ɯʑo kɯ kɯmaʁ tu-ti ɲɯ-ŋu tɕe ɲɯ-ɣɤtɕa
他说得不对,他是错的

aʑo kɯmaʁ to-ti-a tɕe pjɤ-ɣɤtɕa-a
我说得不对,我错了

pɯ-ɣɤtɕa-a tɤ-ti
你要承认自己做错了
Ant: ɣɤŋgi See: nɯɣɤtɕa
ɣɤtɕɤt transitive verb
directional: tɤ- choisir parmi (un homme). 从中挑选(人).

nɯ-ŋgɯz nɯ tɕu kɯ-mna ʁnɯz tú-wɣ-ɣɤtɕɤt ɲɯ-ra
他们当中要选两个当领导

directional: pɯ- directional: tɤ- fournir. 提供.

nɤʑo kha jɤ-ɣi jɤɣ ma nɤ-kɤndza cho nɤ-kɯ-ra pjɯ-ɣɤtɕat-a jɤɣ
你可以到我家来,我可以给你提供食物和你所需要的东西
ɣɤtɕɣɤrtɕɣɤr intransitive verb
hurler. 叫唤.
scintiller. 一闪一闪地发光.

paʁ ɲɯ-ɣɤwu ɲɯ-ɣɤtɕɣɤrtɕɣɤr
猪在叫唤(要宰猪的时候)

tɤrmbja ɲɯ-ɣɤtɕɣɤrtɕɣɤr (ʑo ɲɯ-ɤsɯ-βzu)
一道道电光闪过。
ɣɤtɕɣɤrtɕɣɤr - See: tɕɣɤrtɕɣɤr
ɣɤtɕhaʁ transitive verb
faire diminuer. 减. Syn: sɯxtɕhaʁ See: tɕhaʁ
ɣɤtɕhom transitive verb
directional: _ être excessif, dépasser la mesure. 过分;过量;走过头.

tɤ-

aʑo tɤ-ari-a ri to-ɣɤtɕhom-a
我走过头了

aʑo jiɕqha rɟɤɣi ʁnɯz tɤ-ndzat-a to-ɣɤtɕhom-a
我吃了两坨糌粑,吃多了

cha (kɤ-tshi, ɯ-tshi) ko-ɣɤtɕhom
酒喝多了
See: tɕhom
ɣɤtɕhɯβtɕhɯβ stative verb
qui coule. 漏水的. See: tshɯptshɯp
ɣɤtɕhɯβtɕhɯβ - See: tɕhɯβtɕhɯβ
ɣɤtɕhɯt transitive verb
directional: tɤ- faire de la place. 空出……的位子.
ɣɤtɕur - See: tɕur1
ɣɤtɕur transitive verb
directional: pɯ- rendre acide. 令……变得更酸.

cai ɯ-tɯ-tɕur mɯ́j-rtaʁ tɕe, cu pɯ-lat-a tɕe pɯ-ɣɤtɕur-a
ɣɤtɕɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- germer (arbre). 发芽(树).

ʑmbri ɲɤ-ɣɤtɕɯɣ
柳树发芽了

mi ɲɤ-ɣɤtɕɯɣ
杨树发芽了
ɣɤtɕɯqaʁ - See: sɤtɕɯqaʁ
ɣɤtɕɯqaʁ intransitive verb
directional: pɯ- chicaner. 计较;反驳.

pɯ-ɣɤtɕɯqaʁ-a
我计较了
See: ɣɤʁrɯqa
ɣɤthɤβjɤβ intransitive verb
chercher des choses n'importe comment. 乱找东西(小孩子).

ma-tɯ-ɣɤthɤβjɤβ
你不要乱找东西
ɣɤthɤβthɤβ - See: sɤthɤβthɤβ
ɣɤthɤβthɤβ intransitive verb
faire l'effronté derrière le dos. 悄悄地顶嘴.

ma-tɯ-ɣɤthɤβthɤβ
你不要悄悄地顶嘴
Syn: sɤtɕhɯβtɕhɯβ
ɣɤthɣɤthɣɤt intransitive verb
trembler. 发抖.

ɲɯ-ngo tɕe ɲɯ-ɣɤthɣɤthɣɤt
他病了,在发抖
ɣɤthɯ - See: thɯ2
ɣɤthɯ transitive verb
directional: nɯ- aggraver. 令……变得更严重. See: nɤxthɯ
ɣɤtsɤngo stative verb
tomber souvent malade. 经常生病.

ɲɯ-ɣɤtsɤngo-a
我经常生病
See: ngo
ɣɤtsɣaʁtsɣaʁ stative verb
directional: tɤ- pénible à supporter (comme la piqûre d'une aiguille ). 令人痛、难受(像扎针一样).

ɲɯ-mɤrtsaβ ɲɯ-ɣɤtsɣaʁtsɣaʁ
太辣,很难受

ɯ-tɯ-sɤɕke kɯ ɲɯ-ɣɤtsɣaʁtsɣaʁ
太烫,很难受
ɣɤtsha - See: ɯ-rɕa,ɣɤtsha
ɣɤtsha transitive verb
ɣɤtshoz - See: tshoz
ɣɤtshoz transitive verb
rendre complet. 使……齐全.

nɤ-kɯ-ra ra kɤ-ɕar kɤ-ɣɤtshoz pɯ-cha-a
我找到了你所有需要的东西
See: sɯxtshoz
ɣɤtshu transitive verb
directional: thɯ- faire grossir. 使变胖.

paʁ nɯ (stoʁ) khro pɯ-mbi-j tɕe thɯ-ɣɤtshu-j
我们给猪喂了很多胡豆,把它养肥了

chó-wɣ-z-nɯɣmbaβ-a ɕti ma chó-wɣ-ɣɤtshu-a maʁ
(蚊子)令我肿了,没有令我变胖(笑话)
See: tshu
ɣɤtshɯptshɯp stative verb

ɲɯ-ɣɤtshɯptshɯp
空气中弥漫着潮气
Syn: tɕhɯβtɕhɯβ
ɣɤtslɯɣtslɯɣ intransitive verb

tɯ-ci ɲɯ-ɤla ɲɯ-ɣɤtslɯɣtslɯɣ
水沸腾了
ɣɤtsri transitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- saler. 放盐;令……变得更咸.

pɯ-ɣɤtsri-t-a
我放了盐
See: tsri
ɣɤtsrɯ stative verb
directional: nɯ- directional: tɤ- germer. 发芽.

tɤɕi to-ɣɤtsrɯ
青稞发芽了

stoʁ ɲɯ-ɣɤtsrɯ
胡豆在发芽
See: tɤ-tsrɯ
ɣɤtsɯr intransitive verb
directional: pɯ- se fêler, avoir des gerçures. 裂口;龟裂.

ki znde ki pjɤ-ɣɤtsɯr
这堵墙裂了

a-jaʁ pjɤ-ɣɤtsɯr
我的手裂了
See: tɤ-tsɯr
ɣɤtsɯtsrɯɣ stative verb
directional: tɤ- grincer (bois). 发出尖锐的嘎吱声(木头).

tɯ-sta ɲɯ-ɣɤtsɯtsrɯɣ
床在嘎吱嘎吱响

si ɲɯ-ɣɤtsɯtsrɯɣ
木头在嘎吱嘎吱响
ɣɤtʂɤjɤt intransitive verb
directional: tɤ- bouger dans tous les sens (enfant). 乱动(孩子).
ɣɤtʂhɯtʂhɯt Variant: ɣɤtʂhɯtʂhɯz intransitive verb
crépiter (feu). 火烧的时候,发出噼啪噼啪声.

smi ɲɯ-ɣɤtʂhɯtʂhɯz
火噼啪噼啪作响
ɣɤtʂot transitive verb
directional: tɤ- directional: _ rendre clair. 弄清楚.

ɯʑo kɯ pa-ɣɤtʂot
他弄清楚了

jiɕqha tɤ-scoz nɯ pɯ-tɯ-rɤt nɯ mɯ́j-tʂot tɕe aʑo pɯ-ɣɤtʂo-t-a
你字写得不清楚,我把它写清楚了

kɯki tɯrkɤz to-βzu mɯ́j-tʂot tɕe mɤʑɯ kɤ-ɣɤtʂo-t-a
花纹刻得不清楚,我又把它刻清楚了
See: tʂot
ɣɤtʂɯtʂɯt intransitive verb
directional: tɤ- radoter sans arrêt. 不停地唠叨.

ma-tɯ-ɣɤtʂɯtʂɯt ma ɲɯ-sɤɣdɯɣ
你不要不停地唠叨,很讨厌
Syn: ɣɤrɯβrɯβ
ɣɤtu transitive verb
directional: tɤ- faire exister. 使其存在.

nɤ-skɤt tɤ-ɣɤte
你要发出声音

nɤ-χsoŋχsɤz tɤ-ɣɤte
你要振作精神

nɤ-sŋɯro tɤ-ɣɤte
你要发出呼吸声

nɤ-kɤ-ntɕhoz kɯ-kɯ-ra nɯ tɤ-ɣɤtu-t-a
我给准备了你所有要用的东西
Ant: ɣɤme See: tu
ɣɤtɯɣ transitive verb
directional: thɯ- directional: lɤ- maintenir fermée en appuyant avec un bâton (porte). (用棍子)把门顶住.

kɯm thɯ-ɣɤtɯɣ-a (lɤ-ɣɤtɯɣ-a)
我拴了门

directional: lɤ- soutenir en appuyant avec un bâton. 用棍子顶住.

jiɕqha nɯnɯ lɤ-ɣɤtɯɣ tɕe a-mɤ-thɯ-ndʐaβ
你把它顶住,不要让它跌倒

jiɕqha laχtɕha nɯ ndʐaβ ɲɯ-ŋu tɕe, aj lɤ-ɣɤtɯɣ-a
这个东西差一点倒了,我用棍子把它顶住了
ɣɤtɯt - See: tɯt
ɣɤtɯt stative verb
qui mûrit vite. 早熟.
ɣɤwɤt stative verb
directional: nɯ- s'ouvrir (fleur). 开花.

khɯjŋga ɲɤ-ɣɤwɤt
杜鹃花开花了
ɣɤwu intransitive verb
directional: nɯ-
pleurer. 哭.

aʑo nɯ-ɣɤwu-a
我哭了

ɯʑo nɯ-ɣɤwu
他哭了

jiɕqha tɤ-pɤtso nɯ ɲɯ-ɣɤwu
这个小孩子在哭

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɯzdɯɣ-a tɕe, nɯ-ɣɤwu-a
我为他担心所以哭了

crier (chat, bœuf, cochon, mouton, loup). 叫(猫、牛、猪、羊、狼).

qachɣa ɲɯ-ɣɤwu
狐狸叫

ɕkɤrɯ ɲɯ-ɣɤwu
鬣羚叫

xsar ɲɯ-ɣɤwu
青羊叫

qaʑo ra ɲɯ-mtsɯr-nɯ tɕe ɲɯ-ɣɤwu-nɯ
绵羊饿了就叫
ɣɤwxti - See: wxti
ɣɤwxti transitive verb
directional: tɤ- rendre grand. 弄大.

tɤ-ɣɤwxti-t-a
我弄大了
Ant: xtɕi
ɣɤxpra transitive verb
directional: tɤ- ordonner. 指使.

tɤ-ɣɤxprat-a
我使唤了他

tɤ́-wɣ-ɣɤxpra
他使唤了我

tɤ-pɤtso tɤ-ɣɤxpra-t-a
我使唤了小孩子

tɤ-ɣɤxpra-t-a tɕe tɕe tɕɤndi laχtɕha ɯ-kɯ-ru nɯ-sɤɣri-t-a
我使唤他去那边拿东西
See: tɤpra
ɣɤxtɕɤβ intransitive verb
directional: pɯ- couper l'herbe. 割饲草(左手抓住草,右手拿镰刀割).

pɯ-ɣɤxtɕɤβ
他割了草

sɯjno kutɕu ɲɯ-dɤn tɕe ɕ-pɯ-ɣɤxtɕaβ-a
这里草很多,我去割了草

rirɤβ kɤ-ɣɤxtɕɤβ mɤ-sɤcha
不可能一手就把泰山割掉
ɣɤxtɕhɯxtɕhɯβ - See: sɤxtɕhɯxtɕhɯβ
ɣɤxtɕhɯxtɕhɯβ intransitive verb
y avoir un bruit de froissement. 沙沙地响.

a-rna ɯ-ŋgɯ thɯci ko-ɕe, ɲɯ-ɣɤxtɕhɯxtɕhɯβ
有东西钻到我耳朵里,发出沙沙声
ɣɤxtɕi - See: xtɕi
ɣɤxtɕi transitive verb
directional: nɯ- rendre petit. 弄小.

ɲɯ-dɤn tsa ɕti ri, pɯ-ɣɤxtɕi-t-a
有点多,我弄小了
Ant: wxti See: axtɕɯxte
ɣɤxtshɯm - See: xtshɯm
ɣɤxtshɯm transitive verb
directional: thɯ- rendre fin. 使变细. Ant: jpum
ɣɤxtɯt - See:
ɣɤxtɯt transitive verb
directional: nɯ- directional: _ raccourcir. 弄短.

ɯ-ŋga to-ɣɤxtɯt
他衣服穿得很短

nɤʑo tɕheme tɯ-ɕti tɕe, nɤ-ŋga kɤ-ɣɤxtɯt mɤ-ra
你是女孩子,衣服不能穿得太短

aʑo mɯ-to-rɯndzaŋspa-a tɕe, tɯ-ŋga kɤ-qrɯ ɲɤ-ɣɤxtɯt-a
我不小心把衣服裁得很短
ɣɤxɯβxɯβ intransitive verb

ɲɯ-mɤrtsaβ ɲɯ-ɣɤxɯβxɯβ
很辣

ɯ-mbrɯ ɲɯ-ɣɤxɯβxɯβ ʑo ɲɯ-ŋgɯ
他很生气
ɣɤxɯβxɯβ - See: xɯβxɯβ
ɣɤxɯrxɯr intransitive verb
qui tourne. 在转动.

mkhɯrlu ɲɯ-ɣɤxɯrxɯr ɲɯ-mtɕɯr
轮子在转动
See: tɯ-tɤxɯr Syn: sɯrsɯr
ɣɤxɯrxɯr - See: xɯrxɯr
ɣɤxɯxɯɣ intransitive verb
faire la sourde oreille. 当作耳边风.

ɯ-rna ɯ-ɣmbaj ɲɯ-ɣɤxɯxɯɣ
他当作耳风
See: sɤxɯxɯɣ
ɣɤχalala stative verb
directional: tɤ- extraverti. 外向.

jiɕqha tɯrme ɲɯ-ɣɤχalala, kɯ-rɯɕmi ci ɲɯ-ŋu
那个人很外向,爱说话
Syn: ɣɤŋoʁle
ɣɤχɤlχɤl intransitive verb
directional: tɤ- amical. 热情.

azo jɤ-ɣe-a tɕe, ɯʑo a-ɕki ɲɯ-ɣɤχɤlχɤl ʑo
我来的时候,他对我很热情
See: χɤlχɤl
ɣɤχo transitive verb
ɣɤχsrɯ stative verb
beau. 好看;英俊.

kɯ-ɣɤχsrɯ ci tɤ-χtɯ-t-a
我买了好看的(东西)

tɯrme ɲɯ-ɣɤχsrɯ
人很英俊

jla ɲɯ-ɣɤχsrɯ
犏牛很好看
ɣɤχtso transitive verb
directional: tɤ- rendre propre. 弄干净.
ɣɤzbaʁ transitive verb
directional: tɤ- sécher. 弄干.

tɯ-ŋga thɯ-ɕkho-t-a tɕe, tɤ-ɣɤzbaʁ-a
我把衣服晒干了
ɣɤzbaʁ stative verb
se sécher facilement. 容易干.

qale a-pɯ-tu tɕe, ɲɯ-ɣɤzbaʁ
有风的话就容易干
See: zbaʁ
ɣɤzda transitive verb
directional: _ saluer (sur le chemin). 打招呼(在路上碰见的时候).

ɕ-kɤ-ta-ɣɤzda ri kɤ-mtshɤm mataŋe
我叫了你一声,但是你没有听到

ɕ-kɤ-ta-ɣɤzda tɕe nɯ-tɯ-ɣe
我叫了你,你就来了
Syn: ɣɤŋoʁ
ɣɤzdoʁloʁ intransitive verb
directional: tɤ- être tout petit et vif. 做出一副小巧玲珑的样子.

ma-tɯ-ɣɤzdoʁloʁ
你不要一副小巧玲珑的样子
See: zdoʁzdoʁ
ɣɤzdɯzdɯr Variant: ɣɤzdɯrzdɯr intransitive verb
sautiller, rebondir (petits objets ronds). 弹来弹去(豌豆、珠子等).

staχpɯ ɲɯ-ɣɤzdɯzdɯr
豌豆在弹来弹去
See: zdɯzdɯr
ɣɤzgrɤɣlɤɣ stative verb
directional: tɤ- bruit de saut incessant. 不停地跳动的声音.

ɲɯ-ɣɤzgrɤɣlɤɣ
他在跳动,发出很响的声音

pɯ-ɣɤzgrɤɣlɤɣ-nɯ pɯ-rɟaʁ-nɯ
他们跳舞,不停地跳动,发出很响的声音
ɣɤzɣɤrlɤr intransitive verb
directional: tɤ- avoir la tête qui tourne. 头晕,脚都站不稳的感觉.

ɲɯ-ɣɤzɣɤrlar-a ʑo
我脚都站不稳
ɣɤzɣɯt - See: zɣɯt
ɣɤzjaŋlaŋ intransitive verb
se balancer. 摇晃.

tʂu mɯ́j-pe tɕe, qiche ɯ-ŋgɯ ku-kɯ-ɤmdzɯ tɕe tu-ɣɤzjaŋlaŋ ɲɯ-ŋu
路不好,所以坐车的时候摇摇晃晃
ɣɤzjaŋzjaŋ intransitive verb
ɣɤzjaŋzjaŋ - See: ɣɤzjaŋlaŋ
ɣɤzjɤɣlɤɣ intransitive verb
directional: tɤ- se balancer, se dandiner, se pas tenir en place sur sa chaise. 不停地摇动,坐不住.

tɕɤndi ɲɯ-nɤŋkɯŋke tɕe ɲɯ-ɣɤzjɤɣlɤɣ
他在边走动

ma-tɯ-ɣɤzjɤɣlɤɣ ntsɯ, phoʁphoʁ kɤ-ɤmdzɯ
别动,坐好一点

pri ɲɯ-ɣɤzjɤɣlɤɣ ntsɯ
老熊在动来动去

χpɯn kɤ-ndɯn ɯ-raŋ tɕe tu-ɣɤzjɤɣlɤɣ ntsɯ ŋu
和尚念经的时候摇头
ɣɤzjɤɣlɤɣ - See: zjɤɣzjɤɣ
ɣɤzoŋzoŋ stative verb
directional: thɯ- sensation d'engourdissement. 觉得麻木.

nɤ-mi cho-ɣɤzoŋzoŋ
你的脚麻了

nɤ-mi to-ndʑɯrpɯt tɕe, ɲɯ-ɣɤzoŋzoŋ loβtɕi
你的脚麻了,是吧
ɣɤzri transitive verb
directional: nɯ- allonger. 弄长.

tɯ-ŋga nɯ-qrɯ-t-a tɕe nɯ-ɣɤzri-t-a
我把衣服剪得太长了
See: zri
ɣɤzri stative verb
qui s'allonge vite. 长得快;容易变长.
ɣɤzɯβzɯβ intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- astringent. 涩;麻.
ɣɤzɯrzɯr intransitive verb
ressentir une démangeaison. 感觉到很痒.

a-mtɕhi ɲɯ-ɣɤzɯzɯr
我的嘴很痒
ɣɤʑu intransitive verb
y avoir, exister (sensoriel). 有(亲见).

nɯ ma mɤ-kɯ-pe ɯ-ɣɤ́ʑu?
还有没有错误?
See: maŋe
ɣɤʑɯn stative verb
directional: tɤ- pentu. 陡峭.

jiɕqha sɤtɕha ɣɤʑɯn
那个地方很陡

praʁ ɲɯ-ɣɤʑɯn
悬崖很陡
See: nɤʑɯn Syn: ɣɤrɤβ
ɣi intransitive verb
ɣi intransitive verb
ɣi intransitive verb
directional: jɤ- past stem: ɣe construction: subj.part venir. 来.

jiɕqha kɤ-ari-tɕi tɕe, li nɯ-ɣe-tɕi
我们俩去了然后就回来了

pjɯ-tɯ-ɣi mɤ-ra
你不用下来(送我们)

a-mu ɯ-lɯz thɯ-ɣe
我母亲年龄大了

ɯ-ftsa ci chɯ-ɕe ɲɯ-ŋu tɕe, ``thɯ-ɣi ma a-zda me" ɲɯ-ti tɕe thɯ-ari
他的侄子去成都就说“你来吧,没有人陪我”,他就一同去了
ɣi intransitive verb
ɣɟaβ transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- battre le lait. 搅牛奶;打酥油.

pɯ-ɣɟaβ-a
我搅了(牛奶)

ɯʑo kɯ tɤ-lu na-ɣɟaβ
他搅了牛奶

tɤ-lu pjɯ́-wɣ-ɣɟaβ kóʁmɯz ta-mar tu-nɯɬoʁ ŋu
搅了牛奶就有酥油出来
See: tɯɣɟaβ
ɣɟɯ noun
tour de garde. 碉楼.
ɣɟɯʁar noun
monstre. 魔鬼;高大的人,全身长着黑毛.
ɣɟɯthoʁ noun
hameau de Ercha près du fleuve. 二茶村的河坝地区.
ɣɟɯtshapa noun
Ercha (village de Gdongbrgyad). 二茶村.
ɣle transitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- pétrir, frotter. 揉.

pɯ-ɣle-t-a
我揉了

pɯ-tɯ-ɣle-t
你揉了

pa-ɣle
他揉了

tɤjlu wuma ʑo pa-ɣle tɕe ɲɯ-mɯm
他揉了面,面就好吃了
ɣlɯntɯ noun
bouse de vache sèche dans la montagne. 山上的干牛屎.
ɣlɯtɕɤt noun
action de retirer le purin de l'étable. 出圈粪.

ɣlɯtɕɤt wuma ʑo ɴqa
出圈是很辛苦的
See: tɯ-ɣli See: See: ɣɯɣlɯtɕɤt
ɣnda transitive verb
directional: pɯ- frapper (avec un marteau), marteler, tasser. 捶打;夯结实.

pɯ-ɣnda-t-a
我捶打了

pɯ-tɯ-ɣnda-t
你捶打了

pa-ɣnda
他捶打了

khɤxtu pjɯ́-wɣ-ɣnda tɕe, tɯftsaʁ mɤ-ɣi
把房背夯结实以后,下雨的时候不会漏水

tɤtshoʁ pɯ-ɣnda-t-a
我钉了钉子
ɣndʑɤβ noun
feu, incendie. 损坏性的火.

ɣndʑɤβ tɤ-ta-t-a
我放了火

ɣndʑɤβ to-lɯɣ
失火
See: ɣndʑɤβta See: ndʑɤβ
ɣndʑɤβta noun
feu. 火.

ɣndʑɤβta pɯ-tu
烧火了
See: ɣɯɣndʑɤβta
ɣndʑɯr transitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- directional: pɯ- moudre. 磨.

thɯ-ɣndʑɯr-a
我磨了

ɯʑo kɯ tha-ɣndʑɯr
他磨了

tɯjpu chɯ́-wɣ-ndʑɯr mɤɕtʂa kɤ-ndza mɤ-sna
在没磨之前,不能吃粮食

smɤn nɯ-ɣndʑɯr-a
我磨了药

tɤjlu thɯ-ɣndʑɯr-a
我磨了面

pɯ-ɣndʑɯr-a
我磨了(青稞)
See: sɤrŋɤɣndʑɯr See:
ɣnɤsqi numeral
vingt. 二十.
ɣni noun
renard volant. 飞鼠.

ɣni nɯ stɤmku cho sɯŋgɯ ku-rɤʑi ŋu, ɯ-mdoʁ nɯ βʑɯ ɯ-mdoʁ cho naχtɕɯɣ, ɯ-mgɯr ɯ-χcɤl nɯ tɕu kɯ-ɲaʁ tɯ-ʂɯl tu, ɯ-mi ɯ-ru me, ɯ-mɤpɤl ma me, ɯ-ndzrɯ tu, kú-wɣ-rtoʁ tɕe, ɯ-mɤlɤjaʁ stɤsmɤt ɯ-pɤrthɤβ nɯ tɯ-ndʐi kɯ ɲɯ-ɤlɤɣɯ ɕti, tɕe tɯ-ɕe jɤ-ʑa tɕe, ɯ-ndʐi nɯ ɯ-mɤlɤjaʁ kɯ ɲɯ-sqhiar tɕe sɤtɕha ɯ-taʁ pjɤ-sthaβ ʑo tɕe ɲɯ-nɯqambɯmbjom kɯ-fse ɲɯ-ŋu. kɤ-ŋke nɯ mɯ́j-khɯ rca, ɯ-jme kɯ-xtɕɯ-xtɕi ci ɣɤʑu, ɯ-ku nɯ βʑɯ ɯ-ku ɲɯ-fse tɕe ri ɯ-rna kɯ-saχsɤl maŋe, tu-mbri tɕe, tɤ-pɤtso nɯ-kɤ-ɣɤwu ɯ-skɤt kɯ-fse tu-lɤt ɲɯ-ŋu, mɤʑɯ kɯmaʁ kɤntɕhɯ-tɯphu ɯ-skɤt tu-lɤt ɲɯ-ŋgrɤl
飞鼠生活在草山和森林里,(皮毛的)颜色和老鼠的一样,背上中间有一条黑色的纹路,(好像)没有腿,只有脚板和爪子。看起来前腿和后腿之间的皮子是连在一起的。它开始走动的时候,皮子就用四肢来展开,贴住地面(离地面很近)飞行。它可能不会走。有小尾巴,头有点像老鼠的头,但看不出耳朵。喊叫的时候,发出和小孩子哭一样的声音,还能发出其它好几种动物的叫声。
ɣot noun
Etym: ɦod. lumière et chaleur (du soleil). 光和热量(太阳的).

tɤŋe ɯ-ɣot
太阳光
See: smɯɣot
ɣrɤmu Variant: rɤmu noun
Thlaspi arvense. 菥蓂【苦苦菜】.

ɣrɤmu nɯ sɯjno kɯ-xtɕɯ-xtɕi ci ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ tɕɤr, ɯ-ku tɕe lu-ortɯm tsa ŋu ma mɤ-amtɕoʁ, ɯ-jwaʁ mpɯ. ɯ-jwaʁ cho ɯ-ru ra arŋi. ɯ-χcɤl ɯ-ru tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-jwaʁ tu-oʑɯrja ŋu. ɯ-jwaʁ tɤ-arɕo tɕe ɯ-mɯntoʁ tu-oʑɯrja tɕe, ɯ-mat chɯ-βze ŋu. ɯ-mat nɯ kɯ-ɤrtɯm tɕe kɯ-ɤɕpɯɕpa ŋu. ɯ-mɯntoʁ wɣrum. ɯ-mat ɯ-ŋgɯ ɯ-rɣi wuma ʑo dɤn, ndɯβ. ɯ-rɣi ɯ-taʁ tɤ-rʑɯɣ kɯ-fse tu, tu-mbro mɤ-cha, ɯ-ru tu-ɬoʁ ɕɯŋgɯ tɕe, ɯ-jwaʁ kɤ-ndza sna, kɯ-xtɕɯ-xtɕi qiaβ. thɯ-tɯt tɕe, ɯ-ru cho ɯ-mat ra lonba ɲɯ-qarŋe, ɯ-jwaʁ ra lonba pjɯ-ŋgra ŋu. ɯ-ru cho ɯ-mat ma ɲɯ-me ŋu.
苦苦菜是长得很小的草,叶子细,顶端是圆形的,不尖,很嫩。叶子和茎都是绿色的。中间长茎,叶子排列在茎上。叶子长到一定的高度,然后花排列在上面一段,就结果。果实圆而扁,花是白色的,果实里种子很多,很小。种子表面有皱纹。长不高。茎长出来之前,叶子可以吃,有点苦。成熟以后,茎和果实全变黄,叶子落光,只剩下茎和果实了。
ɣro intransitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- s'étouffer. 呛到.

tɯsqar (tɯ-ɣndʑɤr) tɤ-moʁ-a tɕe pɯ-ɣro-a
我吃糌粑的时候呛到了
ɣurʑa noun
cent. 100.

ɣurʑa cho tɯ-rdoʁ
一百零一

ɯ-ɣurʑa-xpa
好几百年
Syn: tɯ-ri
ɣɯβɣɯβ ideophone.2
gens attroupés autour de quelque chose. 围拢起来,人与人之间没有缝隙.

tɤjmɤɣ ɯ-kɯ-ntsɣe jo-ɣi-nɯ tɕe, kɤntɕhaʁ tɯrme ra ɣɯβɣɯβ ʑo ko-nɤrkhar-nɯ
卖菌子的人来了,街上很多人围着看

ɲɯ-mpja ɣɯβɣɯβ ʑo
暖烘烘
See: nɤɣɯβɣɯβ
ɣɯcɤno intransitive verb
directional: _ faire de la chasse à courre. 围猎. See: ca See: no
ɣɯchɤtshi intransitive verb
directional: kɤ- boire du vin (ensemble). 喝酒(几个人一起).

pɯ-ɣɯchɤtshi-j
我们在喝酒(过去)

kɤ-ɣɯchɤtshi-j
我们喝了酒
See: chɤtshi
ɣɯcɯphɯt intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- ramasser les pierres. 拣石头(庄稼地).

jisŋi tɯ-ji ɯ-ŋgɯ pɯ-ɣɯcɯphɯt-a
今天我在田地里捡石头

jiʑo ji-ji ɯ-ŋgɯ pɯ-ɣɯcɯphɯt-a
我在我们田里捡了石头
See: cɯphɯt
ɣɯɕkat transitive verb
directional: tɤ- mettre les charges sur les animaux. 上驮子.

mbala tɤ-ɣɯɕkat-i
我们给牛上了驮子

jla tɤ-ɣɯɕkat-i
我们给犏牛上了驮子

mbro tɤ-ɣɯɕkat-i
我们给马上了驮子

jla tɤ-ɣɯɕkat-a
我给犏牛上了驮子

laχtɕha tɤ-ɣɯɕkat-a
我驮了东西
See: tɯ-ɕkat See: nɯɕkat
ɣɯɕoŋtɕa intransitive verb
directional: pɯ- couper du bois. 砍木头.

pɯ-ɣɯɕoŋtɕa-a
我砍木头了

ɕ-pɯ-ɣɯɕoŋtɕa-a
我去砍木头了
See: ɕoŋtɕa
ɣɯɕɯ stative verb
directional: thɯ- âgé et respecté, calme et avisé. 稳重;沉着.

iɕqha tɯrme nɯ kɯ-ɣɯɕɯ ci ɲɯ-ŋu, ɲɯ-ɣɯɕɯ
那个人很稳重
ɣɯfkɯm transitive verb
directional: tɤ-
mettre dans sa poche. 装在口袋里.

tɯjpu nɯ tɤ-ɣɯfkɯm-a
我把粮食装在口袋里了

qha laχtɕha nɯ tɤ-ɣɯfkɯm-a
我把那个东西装在口袋里了

qha laχtɕha nɯra ɣɯfkɯm-i
我们要把这些东西装在口袋里

conserver dans le grenier. 储存在仓库里. See: tɤ-fkɯm
ɣɯfsu noun
ami. 朋友.

ɣɯfsu to-nɯpa-ndʑi
我们交了朋友
See: ɯ-fsu
ɣɯɣlɯtɕɤt intransitive verb
directional: thɯ- retirer le purin de l'étable pour en faire de l'engrais. 出圈粪.

thɯ-ɣɯɣlɯtɕɤt-i, pɯ-ɣɯɣlɯtɕɤt-i
我们出圈粪
See: ɣlɯtɕɤt
ɣɯɣndʑɤβta intransitive verb
directional: tɤ- défricher par le feu. 烧荒.

jɯfɕɯr ɕ-pɯ-ɣɯɣndʑɤβta-j
我们昨天去烧荒了
See: ɣndʑɤβta
ɣɯjpa adverb
cette année. 今年.
ɣɯjru transitive verb
directional: kɤ- cuire (poterie). 炙烤(泥制品).

tɕhorzi kɤ-ɣɯjru-t-a
我把坛子炙烤了

tɕhorzi ɯ-ɣɯjru mɯ-ko-rtaʁ
坛子没有烤熟
ɣɯjtsi transitive verb
directional: tɤ- soutenir. (用柱子)顶住.

kɯki tɤ-ɣɯjtsi-t-a
我把这个顶住了

tɕɤtu nɯ ɯ-pa pjɯ-nɯɣi ɲɯ-ŋu tɕe tɤ-ɣɯjtsi-t-a
上面的那个东西往下面来,我把往下来的部分顶住了
See: tɤ-jtsi
ɣɯkhɯtshoʁ intransitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- lâcher les chiens (à la chasse). 放狗打猎.

jɯfɕo kɯ-ɣɯkhɯtshoʁ jɤ-ari-a
我今天早上去放狗打猎了

ɕ-pɯ-ɣɯkhɯtshoʁ-a
我去放狗打猎了

kɯ-ɣɤrʁaʁ ci jo-ɣi tɕe, khɯna to-ndo, ta-ʁrɯ chɤ-ʑmbri tɕe, chɤ-ɣɯkhɯtshoʁ
来了一个猎人,带着猎狗,吹了螺号,然后把狗放了
See: khɯtshoʁ See: khɯna,tshoʁ
ɣɯlaj stative verb
aux gestes. 动作慢.

ta-ma ɲɯ-tɯ-ɣɯlaj
你劳动的时候动作慢
Ant: ɣɤjru
ɣɯlɤn transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- Etym: len. répondre. 回答.

ɯʑo kɯ na-ɣɯlɤn
他回答了

jiɕqha ɲɯ-ɤkhu tɕe tɤ-ɣɯlan-a
他叫了,我就回答了

ɲo-sɯthu tɕe tɤ-ɣɯlan-a
他问了我就回答了
See: tɯ-lɤn
ɣɯpɕawtsɯfsoʁ intransitive verb
directional: nɯ- gagner de l'argent. 挣钱.

ʑ-nɯ-ɣɯpɕawtsɯfsoʁ
你去挣钱吧

kɯ-nɯpɕawtsɯfsoʁ jɤ-ari
他去打工挣钱了

kɯ-nɯhɯɲi jɤ-ari tɕe ɲɯ-ɣɯpɕawtsɯfsoʁ
他去打工挣钱了
ɣɯrɣɯr ideophone.2
beaucoup de gens rassemblés. 形容人密集的样子.

ɣɯrɣɯr ʑo pjɤ-k-ɤkhar-nɯ-ci
很多人围着他
ɣɯri transitive verb

directional: thɯ- insérer des perles sur un fil. 穿珠.

tɤ-rɣe thɯ-ɣɯri
你穿珠子吧!

rɤjndoʁ (kɯ-fse) cho-ɣɯri
他穿了芜菁根(用杨柳条子穿,穿了以后晒干)

directional: nɯ- mettre un fil dans le chas d'une aiguille. 穿针.

taqaβrna nɯ-ɣɯri-t-a
我穿了针
See: tɤ-ri
ɣɯrɟɤn transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- décoré. 装饰.

kha nɯ kɯ-wɣrum to-lɤt-nɯ tɕe to-ɣɯrɟɤn-nɯ
他们把家涂成白色,这样装饰了

si ɯ-taʁ qarma ɯ-muj ko-tshoʁ-nɯ tɕe ko-ɣɯrɟɤn-nɯ
他们用马鸡的羽毛装饰了枝桠
ɣɯrɟɯfsoʁ Variant: rɯrɟɯfsoʁ intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- gagner de l'argent. 挣钱;财产.

nɯ-ɣɯrɟɯfsoʁ-a
我挣了钱
See: rɟɯfsoʁ
ɣɯrnɤɣɯr ideophone.3
ɣɯrni stative verb
directional: nɯ- directional: thɯ- rouge. 红.

a-rŋa ɯ-ɲó-ɣɯrni
我的脸变红了吗

tɤ-se pjɤ-ɣɯrni
出血了
ɣɯrŋi stative verb
vert (bois). 未干;生(材).

si ɲɯ-ɣɯrŋi
柴没干
Ant: rom
ɣɯscur transitive verb
directional: tɤ- tenir dans les deux mains. 捧.

mbrɤz pjɤ-ʁndɤr tɕe tɤ-ɣɯscur-a
米撒了,我就捧起来了

tɤ-ŋgɯm a-mɤ-pɯ-ɴɢrɯ ɲɯ-ra tɕe, tɤ-ɣɯscur-a
为了不要把鸡蛋打烂,我把它捧起了
ɣɯsɯphɯt intransitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- couper du bois pour faire du feu. 打柴;砍柴.

Yingchun kɯ-ɣɯsɯphɯt jo-ɕe
迎春去砍柴了

jisŋi pɯ-ɣɯsɯphɯt-a
我今天砍了柴

nɯʑo ɯ-tɯ́-ɣɯsɯphɯt-nɯ
你们要砍柴吗?

ɕɯ-ɣɯsɯphɯt-a ŋu
我去砍柴
See: sɯphɯt
ɣɯt transitive verb
ɣɯt transitive verb
directional: jɤ- amener. 带来.

tɯji kɯ tɤ-rɤku tɤ-kɤ-ɣɯt nɯ pe
那块地里长出的庄稼好

nɤki tɯji kɯ tɤ-rɤku kɯ-pɯ-pe ʑo to-ɣɯt
这块地长出了很好的庄稼

chezi ɯ-ŋgɯ kɤ-mdzɯt mɤ-cha ma yunche ɯ-tɯ-βzu saχaʁ ʑo qhe, tɕe kɤ-ɣɯt mɤ-sna wo.
她不能坐车,因为晕车晕得很厉害,所以不能把她带来

tɤ-scoz ɯ-kɯ-ɣɯt ci pɯ-tu
有人送信了

ku-ɣɯt-a ɕi? ɲɯ-pe, a-kɤ-tɯ-ɣɯt
我要不要带来?好的,带来吧
See:
ɣɯtɕha transitive verb
directional: nɯ- répondre. 回答.

jiɕqha tɤ-tɯ-thu-t nɯ nɯ-ta-ɣɯtɕha
我y已经回答了你刚才问的那些问题
See: tɯ-tɕha1
ɣɯthaʁ transitive verb
directional: nɯ- séparer deux objets en mettant un autre objet entre eux. 在中间放一个东西隔开.

nɯ-ɣɯthaʁ-a
我隔开了;我分开了

tɤrɤm ɯ-pɤrthɤβ tɕe ndʑu ci pjɯ́-wɣ-rku tɕe ɲɯ́-wɣ-z-ɣɯthaʁ ŋu
在两个木板中间插了一根木棒把木板隔开

mbɣɤsroʁ nɯ kɯ mbɣɤru cho mbɣopɤl ɲɯ́-wɣ-z-ɣɯthaʁ ra
木棒要把犁干和犁头两边顶住(使它们俩稳固)
ɣɯtshɤdɯɣ intransitive verb
directional: thɯ- Etym: tsʰa.dug. chaud (temps). 很热(天气).

tɯ-mɯ ɲɯ-jɯm, ɲɯ-ɣɯtshɤdɯɣ
天晴了,很热
ɣɯtʂɤmtshi intransitive verb
directional: jɤ- conduire le chemin. 带路;引路.

jo-ɣɯtʂɤmtshi
他带路了

jɤ-ɣɯtʂɤmtshi-a
我带路了

jiɕqha tʂu mɯ́j-sɯz tɕe, ɯ-kɯ-ɣɯtʂɤmtshi jo-ɕe
他不认识路,给他带路了
See: tʂu See: mtshi See:
ɣɯtʂhɤtshi intransitive verb
directional: kɤ- directional: pɯ- boire du thé. 喝茶.

jisŋi rcanɯ pɯ-ɣɯtʂhɤtshi-tɕi ko
我们今天喝了茶

tshi
See: tʂha
ɣɯχsɤl transitive verb
directional: tɤ- prouver, réfuter. 证实;用证据来反驳错误的说法.

jɯfɕɯr ji-ŋgumdʑɯɣ kɯ "mɯ-to-tɯ-sɤpe-t" ɲɯ-ti tɕe, jisŋi tɕe aʑo tɤ-nɯ-ɣɯχsal-a
昨天领导说我做错了事,今天我就证明了我没有错

kɯki tɤ-ndɤm tɕe, ɯ-sɤz-ɣɯχsɤl a-pɯ-ŋu
你拿着当做证据
See:
ɣzɤn noun
Etym: gzan. appât, leurre. 鱼饵;诱饵.

ɯ-fsa ɯ-ŋgɯ ɯ-ɣzɤn pɯ-pɯ-me nɤ mɤ-ɕe
如果在陷阱里没有诱饵,(动物)是不会进去的
ɣzɯ noun
singe. 猴子.
ɣzɯlu noun
année du singe. 猴年. See: ɣzɯ
ɣzɯɬa Variant: βzɯɬa noun
pika. 崖兔【岩兔儿】.

ɣzɯɬa nɯ zndɤrchɤβ cho praʁ ɯ-rchɤβ ku-rɤʑi ŋu, ɯ-rme ɯ-mdoʁ nɯ βʑɯ ɯ-mdoʁ asɯndo, kɯ-pɣi ŋu. ɯ-tshɯɣa nɯ ra qala fse, ɯ-rna rɲɟi, ɯ-mtɕhi amtɕoʁ ɯ-jme xtɯt, ɯ-jaʁ xtɯt, ɯ-mi rɲɟi, xɕaj tu-ndze ŋu, tɯ-ji ɯ-rkɯ tɤ-rɤku ra tu-ndze ŋgrɤl, ɯ-zda ra nɯ ɯ-taʁ mɤ-ʁnɤt, ɯʑo ɯ-kɯ-ndza dɤn.
岩兔住在墙壁缝里和岩洞里,毛的颜色和老鼠的一样,是灰色的。形状像兔子,耳朵长,嘴尖,尾巴短,前腿短,后腿长,吃草,也吃地里的庄稼。不危害其它动物,但是是很多动物的猎物。
ɣzɯthɯz noun
Selaginella sp.. 卷柏.

ɣzɯthɯz nɯ praʁ ɯ-taʁ ku-ndzoʁ ŋu, cɤmi pɕoʁ sɤtɕha kɯ-mpja nɯ tɕu tu-ɬoʁ ɲɯ-ŋu. praʁ ɯ-taʁ ku-oɲɟoʁ ku-fse tu-ɬoʁ, tɕe ɯ-ru maŋe, ɯ-mɯntoʁ me, ɯ-jwaʁ nɯ ɕɤɣ ɣɯ ɯ-jwaʁ tsa ɲɯ-fse, ɯ-jwaʁ ɯ-χcɤl ɯ-ŋgɯ chu tu-ŋgɤɣ, tɕe ɯ-χcɤl pɕoʁ ku-wum kɯ-fse ɲɯ-ŋu. ɯ-mdoʁ nɯ ftɕar ɲɯ-ɤrŋi, qartsɯ ɲɯ-pɣi ɲɯ-ŋu ri, ɲɯ-rom mɯ́j-cha. kɯɕɯŋgɯ tɕe, ɲɯ-phɯt-nɯ tɕe, tɯ-thɯ ɯ-sɤ-χtɕi tu-βzu-nɯ pɯ-ŋu. tham tɕe ɯ-kɯ-ntɕhoz me.
卷柏生长在岩石上,在河坝气候温和的地方生长。长的样子好像是贴着岩石,没有茎,没有花,叶子有些类似柏树叶,叶子中间部分往里卷,合在一起。叶子的颜色夏绿冬灰,但不会干枯。以前,人们拆下来用来洗锅子,现在就没有人用了。
ɣʑɤndza noun
Elshotzia sp.. 藿香.

ɣʑɤndza nɯ sɯjno ŋu, mɤ-mbro, tɤ-rɤku ɯ-rchɤβ kɤ-ɬoʁ rga ɯ-mdoʁ kɯ-ɤrŋi ɯ-ŋgɯz kɯnɤ kɯ-ɤɲaʁndzɯm tsa ŋu, ɯ-rtaʁ dɤn, ɯ-mɯntoʁ nɯ phaʁrzi ɯ-tshɯɣa kɯ-fse tu, kɯ-ɤlɯlju ɯ-tshɯɣa tu, mɯntoʁ dɤn, ɣʑo wuma ʑo rga tɕe ɣʑɤndza rmi, ɯ-di wuma ʑo χɕɤβ
藿香是一种植物,长得不高,生长在田地之间,绿色里面带有暗绿色,很多枝桠,花的形状像牙刷,是圆柱形的,花很多,蜜蜂特别喜欢,所以叫|fv ɣʑɤndza (蜜蜂的食物),味道很浓。 ɣʑɤndza (蜜蜂的食物),味道很浓。
ɣʑɤzga noun
miel. 蜂蜜.
ɣʑɤzga ɯ-rqhu noun
alvéole. 蜂房.

ɣʑɤzga pɯ-phɯt-a / kɤ-tɕat-a
我找了蜂蜜
ɣʑo noun
abeille. 蜜蜂.

ɣʑo nɯ kɤntɕhɯ-tɯphu tu, ɯ-zga kɯ-tu ci tu, sɤtɕha ɣʑo kɤ-ti ci tu, ndzɯrnaʁ kɤ-ti ci tu, li nɯ ɣʑo ɕti, tɕe ɯ-zga kɯ-tu nɯ khro mɤ-wxti tɕe tɯ-khɤl kɯ-dɯdɤn ʑo ku-rɤʑi ɕti, ftɕar mɯntoʁ nɯ-ʁaʁ tɕe, nɯ-tɯ-mbɣom saχaʁ, tɕe ku-rɤzga-nɯ ŋu, tɕe khɤrka ri tu-ndzóʁ-nɯ tɕe, nɯ-zga ku-tshoʁ-nɯ ŋu tɕe tɯ-xpa tɕe zgo kɯ-fse nɯ kɯngɯsqi jamar ku-tshoʁ ɲɯ-cha, tɕe pjɯ́-wɣ-phɯt tɕe, ɕnɤcat tɯ-rpa jamar tu-ŋgrɤl tɕe ɣʑo nɯ ɯ-ku kɯ-ɤmtɕoʁ ci ɯ-mthɤɣ kɯ-xtshɯm ci ɯ-xtu kɯ-wxti tsa ci ŋu, ɯ-ʁar kɯ-nɤmbju kɯ-mbɯ-mba ci ŋu ɯ-rɯmu tu, ɯ-mɤlɤjaʁ kɯtʂɤ-ldʑa tu, tɕeri sɤmtsɯɣ tɕe ɯ-mdzu nɯ ɯ-mphɯz ri ku-ndzoʁ ŋu, tɕe kɤ-kɯ-mtsɯɣ tɕe, ɯʑo ju-nɯɕe ŋu ri, ɯ-mdzu nɯ tɯ-ɕa ɯ-ŋgɯ ku-raʁ tɕe ɯ-mphɯz ɯ-ntɕhɯr ɲɯ-nɯ-phɯt ŋu tɕe ɯʑo pjɯ-si ŋu tu-kɯ-ti ŋu. tɕe kɤ-kɯ-mtsɯɣ tɕe aɣɯtɯɣ tɕe tɯ-ɕa ra ɯ-kho kɯ-jom chɯ-z-nɯɣmbɤβ cha. ɯ-zga nɯ wuma ʑo chi, smɤn kɯ-sna ɲɯ-ŋu. sɤtɕha ɣʑo nɯ sɤtɕha ɯ-ŋgɯ kɯ-spoʁ kɯ-tu nɯ tɕu ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu, tɕe ɲɯ-dɤn.
蜂有几种,一种叫蜜蜂,另一种住在地洞里,还有一种叫马蜂,也是蜂的一种。蜜蜂不是很大,一个地方住着很多只。春天花开的时候,它们忙着酿蜜。它们在天花板上筑巢,在那里酿蜜。一年可以产九十排蜂蜜,取下来时,至少都有七八斤。蜜蜂头部尖、腰部细、肚子大,翅膀很薄、有光泽、有纹路。有六只脚,蜇人,刺位于尾部。蜇人时,把刺插进人的皮肤后,自己飞走,但刺卡住在皮肤里,尾部的一块会留在刺上,据说蜜蜂会因而丧命。蜇后因为毒性大,皮肉上会起比较大的包。蜂蜜很甜,是一种好药。另一种蜂(|fv sɤtɕha ɣʑo )成群住在地洞里。 sɤtɕha ɣʑo )成群住在地洞里。
ɣʑokha noun
ruche. 蜂窝.
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.