japhug
Index ɬ
ɬa
ɬarɯɣ
ɬasaŋga
ɬaχpo
ɬɤliaʁ
ɬɤɬɤt
ɬɤndʐi
ɬɤndʐismi
ɬɤndʐitɤlɤtshaʁ
ɬɤndʐitɤtsoʁ
ɬɤndʐithamaka
ɬɤntshɤm
ɬɤt
ɬoʁ
ɬoʁ
ɬɯɣnɤɬɯɣ
ɬa noun
Etym: lha. bouddha. 佛.
ɬarɯɣ noun
Etym: lha.rigs. réincarnation d'un dieu. 神的化身.
ɬasaŋga noun
habits du Tibet central. 西藏服装. See: tɯ-ŋga
ɬaχpo adverb
exprime une impulsion soudaine que l'on essaie de réprimer. 干脆……算了(一时冲动).

nɤʑo taʁndo maka mɯ́j-tɯ-tso tɕe, ɬaχpo ʑo mɯ-tu-ta-ʁndɯ
你不听话,干脆打你一顿算了
ɬɤliaʁ noun
nom d'un village de Sarndzu. 沙尔宗的一个村.
ɬɤɬɤt ideophone.2
de bonne humeur. 形容心情很舒畅的样子.

aʑo a-sɯm ɬɤɬɤt ʑo ɲɯ-pa
我心情很好

aʑo a-sɯm ɬɤɬɤt ɲɯ-nɯ-ste-a ɕti
我把心情放舒畅些
ɬɤndʐi noun
Etym: lha.ⁿdre. démon. 鬼.
ɬɤndʐismi noun
feu follet. 磷火【鬼火】.
ɬɤndʐitɤlɤtshaʁ noun
Delphinium sp.. 翠雀花.

ɬɤndʐitɤlɤtshaʁ nɯ si kɯ-xtɕi, rɯŋgu, tɯ-ji rkɯ, xɕaj kɯ-dɤn ɯ-rchɤβ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ pɣi tsa arɯlɯŋkɤr, ɯ-mɯntoʁ nɯ kɯ-ɤrŋi tɕe kɯ-ɤɲaʁndzɯm ʑo ŋu. ɯ-ru xtshɯm, xɕaj sɤz kɯ-dɤn mɤ-mbro, ɯ-mɯntoʁ ɯ-tshɯɣa nɯ tɤlɤtshaʁ fse tɕe núndʐa nɯ ɬɤndʐitɤlɤtshaʁ rmi
翠雀花生长在小树丛、草坪、地边、茂盛的草丛中,茎和叶子是淡蓝色的,带有一点灰色。花是深蓝色的。茎很细,比一般的草长不出多少,花的形状像滤牛奶的漏斗,所以叫做|fv ɬɤndʐitɤlɤtshaʁ (鬼的漏斗) ɬɤndʐitɤlɤtshaʁ (鬼的漏斗)
ɬɤndʐitɤtsoʁ noun
une plante. 植物的一种.

ɬɤndʐi tɤtsoʁ nɯ sɯjno ci ŋu. ɯ-ku nɯ tɤtsoʁ cho naχtɕɯɣ, ɬɤndʐi tɤtsoʁ ɯ-ku wxti. ɯ-ru me, ɯ-jwaʁ nɯ pɣɤ-muj ɯ-tshɯɣa kɯ-fse ŋu, ɯ-ri kɯ-fse kɯ-ɣɯrni ju-kɯ-ɕe ci tu. ɯ-jwaʁ nɯ pjɤ-ɕkho kɯ-fse ŋu tɕe, ɯ-χcɤl ri ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-βze ŋu. ɯ-mɯntoʁ tɯ-rdoʁ ma me, kɯ-qarne ŋu. ɯ-qa nɯ tɤtsoʁ cho naχtɕɯɣ, tɕeri ɬɤndʐi tɤtsoʁ ɣɯ ɯ-qa nɯ ɯ-rme ci tu. ɯ-rme nɯ ɲaʁ, mɤ-dɤn ri rɲɟi. ɬɤndʐi tɤtsoʁ nɯ tú-wɣ-ndza tɕe, tɯ-mdʑu ɲɯ-sɤzɯβzɯβ ŋu, chɯ́-wɣ-mqlaʁ tɕe, tɯ-rqo kɤ-sɯɣ kɯ-fse ɲɯ-sɤβze ŋu tɕe, kɤ-ndza mɤ-sna. tɤtsoʁ nɯ tú-wɣ-ndza tɕe, chi, tɯ-mdʑu ɯ-kɯ-sɤzɯβzɯβ me, tɕe nɯ mɯm.
|fv ɬɤndʐi tɤtsoʁ 是一种草,苗和人参果的一样,但大一些。没有茎,叶子像鸟的羽毛的形状,叶柄上好像有红线。叶子向四面展开,中间开花。只有一朵花,是黄色的。根也和人参果一样,但上面有毛,不多但是很长。吃了使舌头发麻,吞下去,使喉咙有很紧的感觉,所以不能吃。人参果吃起来是甜的,舌头没有麻的感觉,好吃。 ɬɤndʐi tɤtsoʁ 是一种草,苗和人参果的一样,但大一些。没有茎,叶子像鸟的羽毛的形状,叶柄上好像有红线。叶子向四面展开,中间开花。只有一朵花,是黄色的。根也和人参果一样,但上面有毛,不多但是很长。吃了使舌头发麻,吞下去,使喉咙有很紧的感觉,所以不能吃。人参果吃起来是甜的,舌头没有麻的感觉,好吃。
ɬɤndʐithamaka noun
vesse-de-loup. 马勃. Syn: salaboŋboŋ
ɬɤntshɤm noun
Etym: lha.mtsʰams. nakṣatra anurādhās. 房宿.

ɬɤntshɤm cho sla ni nɯ-atɯɣ-ndʑi tɕe, sla nɯ ɬɤntshɤm ɯ-rqoʁ zɯ a-pɯ-ɕe tɕe ɣɯjpa taχpa pe kɤ-ti ŋu, sla nɯ ɬɤntshɤm ɣɯ ɯ-jaʁmɤχa a-pɯ-ɕe tɕe, taχpa nɤkɤro kɤ-ti ŋu, ɯ-thɤcu a-pɯ-ɕe tɕe, taχpa mɤ-pe kɤ-ti ŋu
房宿和月亮相逢时,假如月亮到房宿的“手腕”以下,收成很好,假如月亮到房宿的“大拇指”和“食指”之间,收成中等,假如月亮再往下,收成不好。
ɬɤt stative verb
directional: pɯ- vieillir, se dégrader. 衰老.

tɯrnda pjɤ-ɬɤt
房子老化破损了
ɬoʁ stative verb
devoir. 必须.

nɯ tu-ste-a ɲɯ-ɬoʁ
我必须这样做
ɬoʁ intransitive verb
sortir, partir. 出来;发生.

tɤŋe tɤ-ɬoʁ
太阳升起了

cai lɤ-ji-tɕi tɕe to-ɬoʁ
我们俩种了菜就长出来了

mbro ɯ-taʁ pɯ-ɬoʁ-a
我下了马

ɯ-kɯ-ɬoʁ mɯ́j-pe
产量不高

ɯ-re pjɤ-ɬoʁ
他笑了一声

mettre bas (bovidé). 生崽子(牛类).

nɯŋa ɲo-ɬoʁ (=chɤ-rɤpɯ)
奶牛生了崽子
ɬɯɣnɤɬɯɣ ideophone.3
qui bouge. 形容动物因为呼吸而发生的运动的样子.

paʁ mɯ-pjɤ-si ma ɯ-xtu ɬɯɣnɤɬɯɣ ʑo ɲɯ-pa
猪没有死,它肚子还在动(表示它在呼吸)
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.