japhug
Index ɯ
ɯ-βdoʁ
ɯ-βlaβlu
ɯ-βlu
ɯ-βlu
ɯ-βlu
ɯ-βlu,sɯtɕɤt
ɯ-βlu,tɕɤt
ɯ-βraʁ
ɯ-βzɯr
ɯ-cɤβ
ɯ-ciqa
ɯ-cu
ɯ-cɯma
ɯ-ɕi
ɯ-ɕki
ɯ-ɕpɯz
ɯ-ɕtɯrme
ɯ-ɕɯɕaŋ
ɯ-do
ɯ-du
ɯ-dɯɕŋaʁ
ɯ-dɯχɯn
ɯ-fsu
ɯ-grɤl
ɯ-ɣɲaʁ
ɯ-ɣɲɟɯ
ɯ-jlu
ɯ-jndoʁ
ɯ-jndɯz
ɯ-jŋgɯ
ɯjo
ɯ-jɯ
ɯ-jɯja
ɯ-ɟɤm
ɯ-kɤcu
ɯ-kɤlɤjme
ɯ-kɤndɯt
ɯ-kɤɲɟoʁ
ɯ-kɤχcɤl
ɯ-khon
ɯ-khrakhrɯ
ɯ-khrɤt
ɯ-khrɤt
ɯ-khrɤt,ndo
ɯ-khɯkha
ɯ-khɯkhɤl
ɯ-kuɕɯku
ɯkɯki
ɯkɯkɯra
ɯ-kɯmpɕɤr
ɯ-locu
ɯ-ltɕi
ɯ-lu
ɯ-lu
ɯ-lu
ɯ-lu,cɯ
ɯ-lu,rtsɯβ
ɯ-lu,sɯxcɯ
ɯ-luj
ɯ-lɯtshɤt
ɯ-lwa
ɯ-maŋ
ɯ-mat
ɯ-mbrɤzɯ
ɯ-mbɯrme
ɯ-mbɯrqhu
ɯ-mdoʁ
ɯ-mdoʁ
ɯ-mdoʁ,ndo
ɯ-mdʑɯɣ
ɯ-mnɯ
ɯ-mɲaʁsta
ɯ-mɲoz
ɯ-mɲoz
ɯ-mŋu
ɯ-mŋuɕɯmŋu
ɯ-mphru
ɯ-mphɯsku
ɯ-mtɕhot
ɯ-mthoŋ
ɯ-mthoŋ,nɯɬoʁ
ɯ-mtsioʁ
ɯ-mujmaj
ɯ-ndaŋ
ɯ-ndaŋ,lɤt
ɯ-ndɤcu
ɯ-ndo
ɯ-ndoɕɯndo
ɯ-ndzɯɣ
ɯ-ndzɯɣ,maʁ
ɯ-ndzɯɣlɯz
ɯ-ndzɯndzoʁ
ɯntɕe
ɯ-ntɕhantɕhɯr
ɯ-ntsi,βzu
ɯnɯnɯ
ɯnɯnɯra
ɯŋ
ɯ-ŋaj
ɯŋaj,βzu
ɯ-ŋgɤrmoz
ɯŋgu
ɯ-ŋgu
ɯ-ŋgu,thon
ɯ-ŋgumdʑɯɣ
ɯ-ŋgɯ
ɯ-ŋgɯmɤpɕi
ɯ-ŋgɯsni
ɯ-ɴqra
ɯ-pa
ɯ-pa
ɯ-pa
ɯ-pa,ɕe
ɯ-pa,nɯrku
ɯ-pa,sɯxɕe
ɯ-palɤjlɯz
ɯ-pɕi
ɯ-pɤl
ɯ-pɤrthɤβ
ɯ-phe
ɯ-phɯ
ɯ-phɯɣ
ɯ-phɯl
ɯ-phɯŋgɯ
ɯ-phɯphi
ɯ-phɯphɯ
ɯ-punaŋtɕa
ɯ-pɯ
ɯ-pɯ,pa
ɯ-qaɕɯqa
ɯ-qaɕɯqa
ɯ-qhɤchu
ɯ-qhoʁ
ɯ-qhu
ɯ-qhu
ɯ-qhu,βzu
ɯ-qiɯ
ɯ-qoʁ
ɯ-raŋ
ɯ-rca,ɣɤme
ɯ-rcharchɤβ
ɯ-rchɤβ
ɯ-rɕa
ɯ-rɕa
ɯ-rɕa
ɯ-rɕa
ɯ-rɕa,ɣɤtsha
ɯ-rɕa,mŋɤm
ɯ-rɕa,tsha
ɯ-rɕa,χtɤt
ɯ-rɕa,χtɤt
ɯ-rdoʁ
ɯ-rɤɣ
ɯ-rgu
ɯ-rgu,sɯ
ɯ-rɟa
ɯ-rɟɤŋgo
ɯ-rka
ɯ-rka
ɯ-rka,ɣɤŋɤn
ɯ-rka,ŋɤn
ɯ-rkarkɯ
ɯrkoz
ɯ-rkɯ
ɯ-rkɯɕɯrkɯ
ɯ-rkɯm
ɯ-rma
ɯ-rmɯrɟa
ɯ-rnɤɣmbaj
ɯ-rnɤqhu
ɯ-rozre
ɯ-rqɯ
ɯ-rtɤβ
ɯ-rti
ɯ-rtsa
ɯ-rtsa,tɕɤt
ɯ-rtsawa
ɯ-rtsawa,ndo
ɯ-rtshɯ
ɯ-rtshɯm
ɯ-rtsi
ɯ-rtɯrtɤβ
ɯ-ru
ɯ-rɯɣ
ɯrɯruz
ɯ-rɯz
ɯ-rwarwa
ɯ-ʁdɤz
ɯ-ʁɤri
ɯ-ʁjoʁ
ɯ-ʁle
ɯ-ʁlɤt
ɯ-ʁlu
ɯ-ʁnawa
ɯ-ʁɲɤrŋa
ɯ-ʁre
ɯ-scawa
ɯ-sci
ɯ-sci
ɯ-sci,βzu
ɯ-sɤɣjɤɣ
ɯ-sɤɣɬoʁ
ɯ-sɤpe
ɯ-sɤʁjɯʁjit
ɯ-sɤʁjɯʁjit
ɯ-sɤsɤʑa
ɯ-sɤti
ɯ-sku
ɯ-smɤnjɯn
ɯ-spjɯŋ
ɯ-spɯɣ
ɯ-sqar
ɯ-srɯβ
ɯ-sta
ɯ-stɤrju
ɯ-sti
ɯ-stu
ɯ-stu
ɯ-taʁ
ɯ-taʁ
ɯ-taʁ ɕe
ɯ-taʁ,rɤʑi
ɯ-taʁ,ta
ɯ-tɕhaʁ
ɯ-tɕhaʁ
ɯ-tɕhɤl
ɯ-tɕhɯβ
ɯ-tɕhɯz
ɯtɕɯn
ɯ-tɕɯtɕu
ɯte
ɯ-tɤjɯ
ɯ-tɤmcar
ɯ-thaʁ
ɯ-tha ɯ-scoz
ɯ-thɤβ
ɯ-thɤcu
ɯ-tho
ɯ-thoβ
ɯ-thoʁ
ɯ-thɯɣli
ɯ-thɯm
ɯ-tsa
ɯ-tshɤt
ɯ-tshot
ɯ-tshɯɣa
ɯ-tshɯɣrtsa
ɯ-tsi
ɯ-tsololot
ɯ-tsɯ
ɯ-tsɯ,rnaʁ
ɯ-tʂɯmpɤri
ɯ-xɕɤt kɯ
ɯ-xso
ɯ-xtɤfka
ɯ-χaʁ
ɯ-χcɤl
ɯ-χpoʁ
ɯ-χsɤr
ɯ-χsɤrtoʁ
ɯ-χsoŋχsɤz
ɯ-χsoŋχsɤz,ɣi
ɯ-χsoŋχsɤz,sɯɣe
ɯ-χto
ɯ-χtɯ
ɯ-χtɯkrɤl
ɯ-χtɯrca
ɯ-zarzɯr
ɯ-zbroŋ
ɯ-zdɤrca
ɯ-zgɯr
ɯ-zɯr
ɯ-zɯrɕɯzɯr
ɯ-ʑat
ɯ-ʑɤŋɤn
ɯ-ʑɤrʑɯr
ɯʑo
ɯʑoz
ɯʑɯʑur
ɯ-βdoʁ possessed noun
pénis, zizi (enfant). 阴茎.
ɯ-βlaβlu noun
astuce, méthode. 办法.

nɤ-βlaβlu ɲɯ-dɤn
你有很多办法
See:
ɯ-βlu possessed noun
Etym: blo. méthode, astuce, stratagème. 办法,计谋.

nɤ-βlu ci tu-tɕat-a
我给你出个主意
See: ɯ-βlaβlu See: nɯβlu
ɯ-βlu possessed noun
ɯ-βlu possessed noun
ɯ-βlu,sɯtɕɤt transitive verb
directional: tɤ- parvenir à trouver une solution. 想得出办法.

a-βlu mɯ́j-sɯtɕat-a
我想不出办法来,我犹豫不决

ki kɤ-nɤma tɕhi tu-ste-a ra ma a-βlu mɯ́j-sɯtɕat-a
我想不出怎么做这个工作

a-βlu tɤ-sɯtɕa-t-a
我想出了办法

a-βlu ɲɯ-sɯtɕa-t-a
我想得出办法

nɤ-βlu ɯ-ɲɯ-tɯ-sɯtɕɤt
你想得出办法吗?
ɯ-βlu,tɕɤt -
trouver une solution. 想办法,出主意.

nɤ-βlu ci tɤ-tɕɤt
你想一下办法
ɯ-βraʁ possessed noun
symbole, signe. 象征;预兆.

ɣɯjpa qartsɯ ʁmɯrcɯ ɲɯ-dɤn tɕe, nɯ tɤɕi kɯ-pe ɯ-βraʁ ŋu
今年夏天画眉很多,表示今年青稞的产量很高
ɯ-βzɯr possessed noun
Etym: bzur. angle. 角落.

tɕoχtsi ɣɯ ɯ-βzɯr ri a-jaʁ kɤ-nɯ-rpu-t-a tɕe ɲɯ-mŋɤm
我把手撞到桌子的一角,很痛
ɯ-cɤβ possessed noun
gousse, cosse. 荚果.

staχpɯ ɯ-cɤβ
豌豆的荚果
See: rɤcɤβ
ɯ-ciqa adverb
origine, depuis toujours, en fait. 根源;从来;说到底.

ɯʑo ɯ-ciqa ʑo pɯ-nɯ-pɯ-pe ɕti
他从来都是个好人
ɯ-cu possessed noun
ingrédients. 配料.

hajtsu cho ɕku nɯ tɤjko ɯ-cu pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe mɯm
在酸菜里添加黑椒和蒜就好吃

a-pi kɯ tatshi ɯ-skɤt ɣɯ ɯ-cu kɤmɲɯ tu-βze ɲɯ-ŋu tɕe ɲɯ-sɤtso, tatshi skɤt ʁɟa a-tɤ-ti tɕe mɯ́j-sɤtso
他把干木鸟话掺到大藏话里面说就好懂一些
See: acu
ɯ-cɯma possessed noun
malheur, calamité. 闯的祸.

aʑo a-cɯma ŋu
是我闯的祸
ɯ-ɕi possessed noun
plante fanée. 枯萎了的草(一年生的植物).

dɤrʁɯ ɯ-ɕi
枯萎了的蕨苔
ɯ-ɕki postposition
à côté. 旁边.
datif. 与格. Syn: ɯ-rkɯ Syn: ɯ-phe
ɯ-ɕpɯz possessed noun
imitation, dessin. 模样;假冒.

jɯɣi ɯ-taʁ tɯrme ɯ-ɕpɯz ci ɣɤʑu
书上有人的模样

tɯrme ɯ-ɕpɯz to-βzu
他做了个人的模样

nɤki nɤ-khɯtsa ɯ-ɕpɯz ɲɯ-ɕti ma koŋla ɲɯ-maʁ
你那个碗是伪造品,不是真的
See: nɯɕpɯz
ɯ-ɕtɯrme possessed noun
poils pubien (femme). (女子的)阴毛.
ɯ-ɕɯɕaŋ possessed noun
limite. 界限.

ki ɯ-ɕɯɕaŋ ki kɤmɲɯ sɤtɕha ŋu
以这个为界就是干木鸟村的地盘
ɯ-do possessed noun
vieux. 老的.
ɯ-du possessed noun
(être tiré) au sort. 抽到了(抽签的时候).

ɯ-du to-ɣi
他抽到了签

a-du tɤ-ɣe
我抽到了签
ɯ-dɯɕŋaʁ possessed noun
puanteur très forte. 特别浓的臭味.

ndʑiŋgri ɯ-dɯɕŋaʁ ɲɯ-sɤjloʁ
臭草非常臭
ɯ-dɯχɯn possessed noun
bonne odeur. 香味.

ɯ-dɯχɯn pɯ-mtsham-a
我闻到了香味

ɯ-dɯχɯn tɤ-nɤmnam-a
我闻了一下香味
Syn: ɯ-ɟɤm See: aɣɯdɯχɯn See: tɤ-di
ɯ-fsu possessed noun
égal, autant. 一样.

tɤ-pɤtso cho-wxti tɕe, ɯ-mu ɯ-fsu ʑo cho-ɬoʁ
孩子长大了,长得跟他母亲一样高
See: sɤfsu See: ɣɯfsu See: afsɯfsu
ɯ-grɤl possessed noun
Etym: gral. raison. 理由;规律;条理.

laχtɕha ɯ-grɤl kɯ-me ʑo ɲɤ-ta
东西放得没有条理

nɤ-grɤl ɯ-tɯ-me
你无法无天,没有分寸,没有礼貌
See: nɯgrɤl
ɯ-ɣɲaʁ possessed noun
résultat désastreux (que l'on se cause à soi-même). 恶果(自己给自己带来的).

a-ɣɲaʁ to-nɯ-βzu-t-a
我自己给自己找了麻烦

ɯ-ɣɲaʁ ɲɤ-ɕe
对他不利了

mtshalu ɲɤ-phɯt ri kó-wɣ-mtsɯɣ tɕe mɤ́ɣrɤz nɤ ɯ-ɣɲaʁ ɲɤ-ɕe
他摘荨麻的时候被蛰到了,倒是自找麻烦
ɯ-ɣɲɟɯ possessed noun
orifice. 洞. See: ɲɟɯ See: khɯɣɲɟɯ See: qaɲɯɣɲɟɯ See: tɯ-ɕnɤɣɲɟɯ See: tɤkhɯɣɲɟɯ See: tɯ-rnɤɣɲɟɯ
ɯ-jlu possessed noun
cru, pas cuit. 生的.

stoʁ ɯ-jlu kɤ-ndza mɤ-mɯm
生胡豆不好吃

uniquement. 光是.

cai kɯnɤ tɤ-ndze, tɯmgo ɯ-jlu ʑo ma-tɤ-tɯ-ndze
你也吃菜,不要光吃饭
ɯ-jndoʁ possessed noun
racine de radis ou de navet. 芜菁;萝卜的根.
ɯ-jndɯz possessed noun
fils qui débordent, verticilles. 絮线.

thaχtsa ɯ-sɤ-sɤʑa cho ɯ-sɤɣ-jɤɣ ɯ-tɤ-ri nɯ ɯ-jndɯz rmi
花带的开头和结尾部分的线叫絮线
ɯ-jŋgɯ possessed noun
mangeoir. 槽.
gamelle (du chien). 狗槽;狗碗;槽.

khɯna kɯ ɯ-jŋgɯ to-nɯntsɯɣ
狗舔了它的碗
See: pɤjŋgɯ See: qhajŋgɯ See: khɯjŋgɯ
ɯjo noun
cochon de deux ans. 两岁的猪.

paʁ ɯ-jo
两岁的猪

phaʁrgot ɯ-jo
两岁的野猪
ɯ-jɯ possessed noun
Etym: ju.ba. poignée. 把子.
ɯ-jɯja possessed noun
au fur et à mesure que (+verbe). 随着(加动词).

tɯ-mɯ kɤ-lɤt ɯ-jɯja tɕe, ɯ-thoʁ tu-ɣɤrcoʁ ɲɯ-ŋu
雨水越大,地面的稀泥越多

tɤ-pɤtso thɯ-wxti ɯ-jɯja nɤ, ɯ-ndzɯmbra kɤ-sɤsɯɣ ra
随着孩子长大,要加强对他的教育
ɯ-ɟɤm possessed noun
goût. 香味.

ki cha ki ɯ-ɟɤm kɯ-mɯm ci ɲɯ-ŋu
这种茶味道很香
Syn: ɯ-dɯχɯn
ɯ-kɤcu possessed noun
à l'est. 在东方.
ɯ-kɤlɤjme possessed noun
tête à queue. 头尾颠倒.

a-kɤlɤjme pɯ-ru tɕe, tɤ-rɤru-a
我跌倒了再爬起来
ɯ-kɤndɯt possessed noun
Etym: ɴdod. amant, relation extra-conjugale. 情人.
ɯ-kɤɲɟoʁ possessed noun
tissu cousu sur l'ouverture au bas des robes. 缝在衣服叉开的部分上面的布块.
ɯ-kɤχcɤl possessed noun
sur le dessus. 在顶上,顶端.

nɤ-kɤχcɤl
在你的头顶部

si ɯ-kɤχcɤl
树的顶端
ɯ-khon possessed noun
au cas où. 以防万一.

aʑo tɯ-ci khro tɤ-rku-t-a tɕe, fso ɣɯ ɯ-khon ŋu
万一明天停水,我预备了一些水
See: rɯkhon
ɯ-khrakhrɯ possessed noun
(pains) rassis. 干了的(馍馍).

qajɣi ɯ-khrakhrɯ nɯ ɲɤ-mbi
(大女儿)把干了的馍馍给他吃
See:
ɯ-khrɤt possessed noun
déterminé. 规定的.

smɤn kɤ-ndza nɯ ɯ-khrɤt kɯ-tu ɕti
吃是有规定的(时间和数量)

mkhɯrlu ɯ-ŋgɯ laχtɕha ɯ-khrɤt ma tú-wɣ-rku mɤ-khɯ
在车里装东西不能超过规定的重量

xingqier tɯtshot χsɯm nɯ tɕiʑo dianhua kɤ-lɤt ɯ-khrɤt nɯ-βzu-tɕi ŋu.
我们星期二三点钟约了时间打电话
ɯ-khrɤt possessed noun
ɯ-khrɤt,ndo -
directional: kɤ- contrôler. 掌握.

soz kɤ-rɤru tɕhi jamar mda ɯ-khrɤt kú-wɣ-nɯ-ndo ra
要掌握好自己早上几点钟起床
ɯ-khɯkha possessed noun
l'un après l'autre. 一个接着一个.
au moment où. 的时候.

ɲɯ-nɤqambɯmbjom ɯ-khɯkha ʑo ju-βji
小鸟飞的时候,隼来追它
ɯ-khɯkhɤl possessed noun
à certains endroits. 某些地方或部位,或指东一块儿西一块儿(不是完整的一块).

tɯ-ŋga ɯ-khɯkhɤl ko-spoʁ
衣服有些地方破了

tɯ-mɯ ɯ-khɯkhɤl ɲɤ-jɯm
有些地方没有云
See: tɯ-khɤl
ɯ-kuɕɯku possessed noun
sommet. 最顶端.

pɣɤtɕɯ si ɯ-kuɕɯku ʑo zɯ ko-zo
鸟落在树的顶端
ɯkɯki pronoun
celui-ci. 这个. See: kɯki
ɯkɯkɯra pronoun
ceux-ci. 这些. See: kɯra
ɯ-kɯmpɕɤr possessed noun
décoration. 装饰.

ɯ-kɯmpɕɤr ci nɤme-a
我要给他好看的!
See: mpɕɤr
ɯ-locu possessed noun
en amont. 在上游.
ɯ-ltɕi possessed noun
franges (sac). 【须须】(挎包的).
ɯ-lu possessed noun
ɯ-lu possessed noun
ɯ-lu possessed noun
ɯ-lu,cɯ -
directional: pɯ- perdre conscience. 昏倒;昏迷.

aʑo pɯ-xtɕi-a, khɤxtɤndo pɯ-atar-a tɕe, a-lu pjɤ-cɯ khi
我小的时候,从楼梯上摔下来,就昏倒了
ɯ-lu,rtsɯβ -
avoir un cycle astrologique complet. 是……的本命年.

ɣɯjpa ɯ-lu rtsɯβ
今年是他的本命年

nɤ-lu sɤ-rtsɯβ
你的本命年
ɯ-lu,sɯxcɯ transitive verb
directional: pɯ- faire perdre conscience. 令人失去知觉.

to-ʁndɯ tɕe ɯ-lu ʑo pjɤ-sɯxcɯ
他打了他,令他失去了知觉
ɯ-luj possessed noun
enveloppe extérieure. 外层.
ɯ-lɯtshɤt possessed noun
du même âge. 同岁,跟自己年龄差不多.

ɯ-lɯtshɤt ra nɯ-rca ɲɯ-rga
他喜欢跟自己同龄的小孩子在一起
See: aɣɯlɯtshɤt
ɯ-lwa possessed noun
crinière. 马鬃.
ɯ-maŋ possessed noun
en groupes. 很多群.

tɯrme ɯ-maŋ ʑo to-k-ɤwɯwum-nɯ-ci
很多人集中在那里了
ɯ-mat possessed noun
fruit. 果子.
ɯ-mbrɤzɯ possessed noun
Etym: ⁿbras. résultat. 结果.

a-mbrɤzɯ pɯ-smɯn
我得到了(好)结果

tɯʑo kɯ ɯ-mbrɤzɯ ɣɯ-nɯ-ndza kɯ-ra ŋu
要自食其果的
ɯ-mbɯrme possessed noun
poils pubiens (homme). 阴毛. See: tɯ-mbɯ
ɯ-mbɯrqhu possessed noun
prépuce. 包皮. See: tɯ-mbɯ
ɯ-mdoʁ possessed noun
Etym: mdog. couleur. 颜色.

qromke ɯ-mdoʁ asɯ-ndo
带有紫色
ɯ-mdoʁ possessed noun
ɯ-mdoʁ,ndo -
avoir (couleur). 有(颜色).
ɯ-mdʑɯɣ possessed noun
à la fin. 最后.

ɯ-mdʑɯɣ tɕe saχsɤl ɕti nɤ
最后就会清楚的
ɯ-mnɯ possessed noun
pousse, petite branche, pousse de bambou. 树木新发出来的枝条;笋.
ɯ-mɲaʁsta possessed noun
magnanimité. 心胸.

ɯ-mɲaʁsta kɯ-ŋgɤr ci ŋu, kɯ-xtɕɯ-xtɕi kɯnɤ ʑo naʁdɯɣ ɕti
他是个心胸狭窄的人,小事情也计较

ɯ-mɲaʁsta jom
他心胸宽阔
ɯ-mɲoz - See: mɲo1
ɯ-mɲoz -

pjɯ-ɲɟo ɕɯŋgɯ tɕe ɯ-mɲoz tú-wɣ-βzu ra
在损失发生之前我做好准备了

mɤ-mbɯt ɯ-jtsi, mɤ-ɲɟo ɯ-mɲoz
倒塌之前顶柱子,损失到来以前要预防
ɯ-mŋu possessed noun
ouverture (sac). (背篼、口袋)的口.

tɤ-fkɯm ɯ-mŋu
口袋的口

partie du toit sous laquelle il n'y a pas de balcon. 房顶靠墙的一边(没有走檐).

khɤxtu ɯ-mŋu

côté du champs près de la montagne. (田地)靠山的那一边.

tɯji ɯ-mŋu
田地靠山的那一角
See: nɯmŋu See: khɯmŋu
ɯ-mŋuɕɯmŋu possessed noun
le plus au bord. 最边缘.

tʂha tɤ́-wɣ-rku tɕe khɯtsa ɯ-mŋuɕɯmŋu sthɯci tu-zɣɯt mɤ-ra ma kɤ-ndo tɕe sɤɕke
倒茶的时候,不要倒得太满,不然端的时候会烫手
ɯ-mphru possessed noun
Etym: ⁿpʰro (deɦi.ⁿpʰror). à la suite de. ……以后.

ɯ-mphru pjɯ-ʑe-a tɕe pjɯ-ndɯn-a ŋu nɤ
我从头开始读

saχsɯ ɯ-qhu tɕe ɯ-mphru nɯ-mɟa-tɕi
我们午后再继续
ɯ-mphɯsku possessed noun
croupe (bovins, ovins). 臀部(牛、羊). See: tɯ-mphɯz See:
ɯ-mtɕhot possessed noun
Etym: mtɕʰod. morceau de pain jeté lors d'un souhait. 请求神仙保佑的时候扔上去的一块馍馍.
ɯ-mthoŋ possessed noun
ɯ-mthoŋ,nɯɬoʁ possessed noun
directional: nɯ- se trahir, dévoiler ses défauts. 露馅.

a-mthoŋ nɯ-ɬoʁ ɲɯ-ŋu
我要露馅了

ɯ-mthoŋ pjɤ-nɯ-ɬoʁ
他露馅了
ɯ-mtsioʁ possessed noun
bec. 鸟嘴.
ɯ-mujmaj possessed noun
branche d'arbre. 树的枝桠. See: nɤmujmaj
ɯ-ndaŋ possessed noun
ɯ-ndaŋ,lɤt possessed noun
directional: pɯ- Etym: ⁿdaŋ. penser à. (为某人)着想.

nɯ ɯ-ndaŋ pjɯ-lat-a ŋu
我为他着想

tɯ-zda ra nɯ-ndaŋ pjɯ́-wɣ-lɤt ra ma nɯ-ʁdɯxpa ɣɯ-βzu mɤ-βdi
他考虑到别人,不妨碍别人
See: rɤndaŋ See: lɤt1
ɯ-ndɤcu possessed noun
à l'ouest. 在西方.
ɯ-ndo possessed noun
bord, côté du champs en direction du fleuve. 边缘,田地靠河流的那一边.

tɯ-ŋga ɯ-ndo
衣服的下边

fin. 结尾.

tu-kɯ-stu ra ma ɯ-ndo tɕe mɤ-pe
要注意一点,不然到最后就没有好结果

ɯ-ndo tɕe mɤʑɯ kɤ-sɤpe ra
事情到了最后要做得更好
ɯ-ndoɕɯndo -
le côté le plus lointain. 最边缘.

nɤmkha ɯ-ndoɕɯndo ʑo zɯ ʑŋgri kɯ-tʂɯ-tʂot ʑo tɯ-rdoʁ ɣɤʑu
在天的最边缘有一颗很明亮的星星
ɯ-ndzɯɣ possessed noun
ɯ-ndzɯɣ,maʁ -
directional: pɯ- être terrible. 厉害.

a-mu kɯ ``a-ku ɯ-tɯ-mŋɤm kɯ ɯ-ndzɯɣ ʑo ɲɯ-maʁ"
妈妈说“我头疼得很厉害”

jisŋi kɤntɕhaʁ tɯrme ɯ-tɯ-dɤn kɯ ɯ-ndzɯɣ ɲɯ-maʁ
今天街上人特别多

khɤcɤl ɯ-ndzɯɣ to-ɣɤmaʁ-ndʑi ɕti
他们谈了很久
ɯ-ndzɯɣlɯz possessed noun
comportement. 举止.

ɯʑo ɯ-ndzɯɣlɯz mɤ-kɯ-βdi ɕti ma tɯrme pe ɯ-sɯm sna
这个人虽然举止不好,但是心底很善良
ɯ-ndzɯndzoʁ possessed noun
suivant sans relâche. 紧紧地跟着. See: ndzoʁ
ɯntɕe conjunction
ensuite. 以后.
ɯ-ntɕhantɕhɯr possessed noun
morceaux, débris. 碎片. See: tɯ-ntɕhɯr
ɯ-ntsi,βzu -
répondre. 答复. Syn: Syn: ɯ-sci,βzu
ɯnɯnɯ pronoun
celui-là. 那个. See: nɯnɯ2
ɯnɯnɯra pronoun
ceux-là. 那些. See: nɯra
ɯŋ interjection
exprime l'hésitation. 表示犹豫,不高兴.
ɯ-ŋaj possessed noun
ɯŋaj,βzu -
directional: nɯ- être autosatisfait. 得意,原谅自己,自满,无视自己的过错.

ɯŋaj ma-nɯ-tɯ-nɯ-βze kɯ tɤ-stu tɤ-mbat
你不要这么得意,努力一点
See: βzu1
ɯ-ŋgɤrmoz possessed noun
dérangement. 打搅,麻烦人.

aʑo nɤʑo mɤ-ɣi-a ma nɤ-ŋgɤrmoz sɤβze-a
我不来你家,我会打搅你的
ɯŋgu adverb
Etym: ⁿgo. autrefois, d'abord. 本来,首先.

ɯʑo ɯŋgu jɤznɤ taʁndo kɯ-tso ci pjɤ-ŋu ri, ɯ-ndo tɕe taʁndo mɯ-ɲɤ-tso
他本来很听话的,后来就不听话了
Ant: ɯ-ndo See: nɯŋgu
ɯ-ŋgu possessed noun
ɯ-ŋgu,thon -
directional: thɯ- Etym: mgo.tʰon. avoir une bonne situation familiale. 家境好.

ɯ-ŋgu mɯ́j-thon
他什么都没有

jiɕqha nɯ ɯ-ŋgu thon, mɤɕi
他很有钱,很富有

jiʑo ɕaŋtaʁ tɯ-ŋgu mɤ-kɯ-thon me
没有比我们穷的人了
ɯ-ŋgumdʑɯɣ possessed noun
Etym: ⁿgo.mdʑug. chef. 领导.

aʑo nɯ-ŋgumdʑɯɣ ŋu-a
我是你们的领导
See:
ɯ-ŋgɯ noun
dedans. 里面.

a-ŋga ɯ-ŋgɯɕɯŋgɯ nɯ ɯ-poloʁ me
我最里层的衣服没有袖子
ɯ-ŋgɯmɤpɕi adverb
à l'intérieur et à l'extérieur. 里里外外. See: ɯ-pɕi
ɯ-ŋgɯsni possessed noun
au cœur même de. 最里面. See: tɯ-sni
ɯ-ɴqra possessed noun
délabré. 破烂. See: khɤɴqra See: rɤɴqra
ɯ-pa possessed noun
le bas. 下面.
ɯ-pa possessed noun
ɯ-pa possessed noun
ɯ-pa,ɕe -
directional: nɯ- être accaparé par. 被……拿去自己用.

iʑora ji-kɤndzɤtshi ɯ-ro pɯ-dɤn ri, ɯʑo ɯ-pa ɲɤ-nɯ-ɕe
我们在一起玩的时候没有吃完的食物都被他占有了
ɯ-pa,nɯrku -
directional: pɯ- oppresser. 征服;压在自己下面.

a-pa pjɯ-nɯrke-a ra
我一定要征服他们
ɯ-pa,sɯxɕe -
directional: nɯ- s'accaparer des objets qui appartiennent à d'autres. 归为私用,拿去自己用;占有.

nɤj nɤ-pa ma-nɯ-tɯ-nɯ-sɯxɕe
你不要拿去自己用
ɯ-palɤjlɯz noun
méthode, façon. 办法;措施.
ɯ-pɕi noun
Etym: pʰʲi. dehors. 外面.

ɯ-pɕi qale ɣɤʑu wo
外面有风
See: mɤpɕi
ɯ-pɤl possessed noun
paume. (手、脚)掌.

tɯ-jaʁ ɯ-pɤl
手掌

tɯ-mi ɯ-pɤl
脚掌

partie de la louche qui sert à contenir le liquide. 勺子容水的部分.
ɯ-pɤrthɤβ possessed noun
Etym: bar. entre. 两个之间.

ndʑi-pɤrthɤβ
在他们俩之间
See: ɯ-thɤβ
ɯ-phe postposition
datif. 与格. Syn: ɯ-ɕki
ɯ-phɯ possessed noun
prix. 价钱. See: rɤphɯ See: nɯphɯ
ɯ-phɯɣ possessed noun
Etym: pʰugs. source (fleuve). 水源. See: tɕhɯphɯɣ
ɯ-phɯl possessed noun
serti, incrusté de. 镶着.

mbrɯtɕɯ ɯ-phɯl rɯnbotɕhi kɤ-rku
镶着宝石的刀
ɯ-phɯŋgɯ possessed noun
giron. 怀里.
ɯ-phɯphi possessed noun
vagin (enfant). (小孩子的)阴道.
ɯ-phɯphɯ possessed noun
ce que l'on mendie. 乞讨的(东西、钱).

kɤ-nɤjɤm tɕe nɤ-phɯphɯ ju-ɣɯt-a
你在这里等着,给你送东西来(对乞丐说的话)
See: nɤphɯphɯ
ɯ-punaŋtɕa possessed noun
organes internes. 内脏.
ɯ-pɯ possessed noun
ɯ-pɯ,pa -
directional: tɤ- conserver. 保管.

laχtɕha ɯ-pɯ tɤ-pe
你把东西保管好!

tɤ-lu tɤ-rʑaʁ kɯ-rɲɟi ɯ-pɯ kɤ-pa mɯ́j-khɯ tu-rpjɯ ɲɯ-ɕti
牛奶不能长时间保存,不然就会腥(变质)

nɤ-jaʁ ɯ-pɯ ma-tɤ-tɯ-nɯ-pe
你不要不管,要帮一下忙
ɯ-qaɕɯqa -
le plus profond. 最底层.

rɟɤmtshu ɯ-qaɕɯqa
海洋的最底部
See: tɤ-qaʁrɯ
ɯ-qaɕɯqa possessed noun
le fond. 最深处.

rɟɤmtshu ɯ-qaɕɯqa nɯtɕu zɯ
在海的最深处
ɯ-qhɤchu adverb
arrière. 背面,后面.

nɤki tɯrme ɣɯ ɯ-qhɤchu nɯtɕu laχtɕha ata
那个人的后面有个东西
See:
ɯ-qhoʁ possessed noun
largeur des habits (tronc). 衣服的宽度(胸膛和肚子).

a-ŋga ɯ-qhoʁ ɲɯ-ŋgɤr tɕe, kɤ-ŋga mɯ́j-khɯ
因为我那件衣服太小,穿不下
ɯ-qhu possessed noun
arrière. 后面.

nɤʑo nɯ-tɯ-ɤnɯri ɯ-qhu aʑo ki pɯ-rat-a
你回去了以后我就写了这些

nɯ ɯ-qhu nɯ tɕe kɯmaʁ kɯrɯχpi ci rat-a ŋu
下一次,我再写一个藏语故事
ɯ-qhu possessed noun
ɯ-qhu,βzu -
protéger, défendre. 维护.

tɯtʂaŋ kɤ-βzu ra ma, tɯpɕoʁ ɯ-qhu kɤ-βzu mɤ-khɯ
要公平,不要维护一方

jiʑora ji-qhu thɯ-βze ra ma mɤ-jɤɣ nɤ!
一定要维护我们
See: maqhu See: ɯ-qhɤchu See: qhaqhu See: tʂaqhu See: qharu
ɯ-qiɯ possessed noun
moitié. 一半.

ɯ-qiɯ pɯ-mtsham-a
我听了一半
ɯ-qoʁ possessed noun
un an (enfant). 周岁(孩子).

ɯ-qoʁ jɤ-azɣɯt ɯ́-ŋu?
(你儿子)满周岁了吗?
ɯ-raŋ possessed noun
Etym: riŋ. génération, au moment de. 年代,正当那个时候.
ɯ-rca,ɣɤme -
mettre en désordre. 弄得很乱,令人无从做起.

a-rca ci na-ɣɤme
他把事情弄得很乱,令我无从做起

kɯki kɤ-nɤma ki tu-sɤpe-a nɯ-sɯso-t-a pɯ-ŋu ri, chɤ-nɯkɯmaʁ-a tɕe ɯ-rca ci ɲɤ-ɣɤme-t-a
我本来以为会把这个工作做好,但是弄错了,弄得很乱了
ɯ-rcharchɤβ possessed noun
interstice. 缝隙;之间. See: ɯ-rchɤβ
ɯ-rchɤβ possessed noun
interstice. 缝隙.
milieu. 之间. See: ɯ-rcharchɤβ
ɯ-rɕa possessed noun
ɯ-rɕa possessed noun
ɯ-rɕa possessed noun
ɯ-rɕa possessed noun
ɯ-rɕa,ɣɤtsha -

nɤ-taʁ a-rɕa tu-ɣɤtshe-a ra
我要对你体贴一点

nɤ-mu nɤ-wa ndʑɪ-ɕki nɤ-rɕa tɤ-ɣɤtshe ra
你要孝顺你父母
ɯ-rɕa,mŋɤm -
chérir. 疼爱.

a-ɣe a-rɕa mŋɤm
我疼爱我的孙子
See: nɤrɕɤmŋɤm
ɯ-rɕa,tsha intransitive verb
directional: kɤ- être délicat et prévenant. 体贴.

nɤʑo nɤ-rɕa wuma ɲɯ-tsha
你很体贴人的
ɯ-rɕa,χtɤt transitive verb
directional: kɤ- se concentrer. 专心,集中.

nɤ-rɕa kɤ-χtɤt ɲɯ-ra
你要专心一点

nɯ-rɕa kɤ-χtɤt mɤ-cha-nɯ tɕe kɯmɤlɤxso ɕti
他们不能专心学习,就白费了
ɯ-rɕa,χtɤt -
se concentrer. 专心.
ɯ-rdoʁ possessed noun
nourriture pour animaux. 整体的牲畜的粮食. See: tɯ-rdoʁ
ɯ-rɤɣ possessed noun
au moment prévu, au même moment. 在预定的时间.

stonka ɯ-rɤɣ ja-zɣɯt tɕe tɤ-rɤku chɯ-mda ɕti
秋天到了,庄稼就会成熟
See: arɤrɤɣ
ɯ-rgu possessed noun
ɯ-rgu,sɯ possessed noun
robuste, fort (malgré les apparences). 有(出乎意料的)能力,体力.

nɤ-rgu (ɯ-tɯ-sɯ) nɯ!
(没有想到)你办得到

tɤ-pɤtso ɯ-rgu ɲɯ-sɯ tɕe, ɲɯ-rkaŋ
那个小孩子很有能力,很壮(不要小看他)
ɯ-rɟa noun
injure. 咒人的话. Syn: khɤrma See: rɯrɟa
ɯ-rɟɤŋgo possessed noun
complication (maladie). 并发症.
ɯ-rka possessed noun
ɯ-rka possessed noun
ɯ-rka,ɣɤŋɤn -

nɤ-rka ma-tɯ-ɣɤŋɤn
不要起坏心
ɯ-rka,ŋɤn -
être ingrat, mauvais. 心底不好,不怀好意.

nɤ-rka ɯ-tɯ-ŋɤn
你心底不好

ɯ-rka ɲɯ-ŋɤn ma ɯ-taʁ wuma ʑo pɯ-pe-a ɕti ri, tham tɕe ɯʑo kɯ mɯ́j-wɣ-nɯkon-a
他心底不好,我原来对他很好,现在他却不理我
ɯ-rkarkɯ possessed noun
bord. 边缘. Syn: ɯ-zarzɯr See: ɯ-rkɯ
ɯrkoz adverb
spécialement. 专门.
ɯ-rkɯ possessed noun
côté. 旁边;角落. See: ɯ-rkarkɯ
ɯ-rkɯɕɯrkɯ -
le côté le plus au bord. 最边缘.

zɣɤmbu nɯ kha ɯ-rkɯɕɯrkɯ nɯtɕu ɲɯ́-wɣ-ta ra
扫把要放在房子的最边缘
ɯ-rkɯm possessed noun
cotylédon. 子叶.

lɤpɯɣ ɯ-rkɯm
萝卜的子叶
See: karkɯm
ɯ-rma possessed noun
ferment. 酵母;曲子.
ɯ-rmɯrɟa possessed noun
sobriquet, surnom. 外号(贬义). See: ɯ-rɟa See: tɤ-rmi
ɯ-rnɤɣmbaj possessed noun
côté de l'oreille. 耳边. See: tɯ-rna
ɯ-rnɤqhu possessed noun
derrière les oreilles. 耳朵后面.
ɯ-rozre possessed noun
reste. 剩余的;余留的残渣.

tɯ-ŋga ɯ-rozre nɯra jɤ-tsɯm
你把剩下的衣服带走
See: tɤ-ro
ɯ-rqɯ possessed noun
objet froid. 冷的东西. See: tɯcɯrqɯ
ɯ-rtɤβ possessed noun
lanière ornée. 带有装饰的带子.
ɯ-rti possessed noun
Etym: rteɦu. embryon de poulain. 马的胚胎.

rgonma ɯ-rti kɯ-mbro
快要生的母马

mbro ɯ-rti kɯ-tu
怀孕的母马
See: rɤrti See: tɯ-rti
ɯ-rtsa possessed noun
ɯ-rtsa,tɕɤt -
directional: nɯ- rechercher la cause de. 追究.

ɯ-rtsa ɲɤ-tɕɤt
他追究了
See: nɯrtsa
ɯ-rtsawa possessed noun
ɯ-rtsawa,ndo -
contrôler. 掌握.

jiʑo rɟɤlkhɤβ ɣɯ ji-rtsawa ɯ-kɯ-ndo nɯ gongchandang ŋu
共产党是掌握我们中国的
ɯ-rtshɯ possessed noun
écorce de légumineuse (pour nourrir les bovidés). 豆类的粗糠秕,喂牛.

stoʁ rtshɯ
胡豆的粗糠秕
ɯ-rtshɯm possessed noun
section. 一段(不完整).
ɯ-rtsi possessed noun
Etym: rtsi. laque. 漆;油.

ɯ-rtsi chɤ-lɤt
他上了漆

rgɯnba ɯ-rtsi to-lɤt
在庙里上了漆

laχtɕha ɯ-rtsi to-lɤt
他给家具上了漆
See: sɯrtsi
ɯ-rtɯrtɤβ possessed noun
personne collante. 缠着别人不放. See: rtɤβ
ɯ-ru possessed noun
comitative: kɤ́rɯru comitative: kɤɣɯrɯru tige. 杆子. See: aɣɯrɯru2
ɯ-rɯɣ possessed noun
Etym: rigs. nationalité, race. 族.
ɯrɯruz adverb
à ce moment. 当时;眼前.

ɯʑo tɤ-ngo tɕe ɯrɯruz nɯ wuma pɯ-sɤɣʑɯr, kɯ-maqhu ʁo tɕe to-mna.
他生病的时候,当时有生命危险,最后还是痊愈了

ɯrɯruz ɣɯ ɯ-ndaŋ ma ɯ-qhu ɣɯ ɯ-ndaŋ kɤ-lɤt mɯ́j-spe
他只会考虑眼前的事,不会考虑后果
ɯ-rɯz possessed noun
sorte, espèce. 类别;品种.

nɤki rɤjndoʁ ɯ-rɯz ɲɯ-ŋu
这是大头菜的一种

tour (travail). 轮到自己(办事).

jisŋi kɤ-rɤma a-rɯz ŋu
今天轮到我上班

a-rɯz jɤ-azɣɯt
轮到我了

Etym: rigs. clairvoyance. 预见. Syn:
ɯ-rwarwa possessed noun
crête. 鸡冠.
ɯ-ʁdɤz possessed noun
charge, souci. 负担.

ndʑi-ʁdɤz tɕɤt-tɕi
我们加重你们俩的负担
See: naʁdɤz
ɯ-ʁɤri possessed noun
avant. 前面.

a-ʁɤri pɯ-astu
我运气好,很顺利

tɕhi tɤ-nɤmɯma-t-a a-ʁɤri astu
我无论做什么都很顺利

ɯ-ʁɤi ɯ-mɤ-tɯ-ɤstu kɯ
他多么地不幸运
ɯ-ʁjoʁ possessed noun
partie extérieure des vêtements. 衣服的外层.

tɯ-ŋga ɯ-ʁjoʁ
衣服的外层
Ant: naŋɕa See: sɯʁjoʁ
ɯ-ʁle possessed noun
réputation. 名声,面子.

ɯ-ʁle ɣɤʑu
他有好名声

ɯ-ʁle ko-ru tɕe to-nɯŋgumtha
他为了得到好名声就照顾他了

nɤʑo ɯ-ʁle ma-kɤ-tɯ-ru kɯ koŋla tú-wɣ-sɤpe ra
不要只顾名声,要干实际的事情
See: raʁle See: qale
ɯ-ʁlɤt possessed noun
canon. 枪杆【枪肚子】.

ɯ-ʁlɤt nɯ ɕɤmɯɣdɯ mɯzi sɤ-rkɯ ŋu, ɕɤmɯɣdɯ sna mɤ-sna nɯ ʁlɤt rɤmdzɯt
枪肚子是用来装火药的洞,枪肚子决定枪的好与坏。
ɯ-ʁlu possessed noun
endroit concave. 凹下去的地形. See: aʁloʁlu
ɯ-ʁnawa possessed noun
vacances. (请)假.

ji-ŋgundʑɯɣ kɯ a-ʁnawa mɯ́j-nɤle
我们领导不给我请假

a-ʁnawa tɤ-thu-t-a
我请了假
ɯ-ʁɲɤrŋa possessed noun
crosse. 枪把.

ɯ-ʁɲɤrŋa nɯ tɯ-rpaʁ ɯ-sɤ-χtɤt ŋu
枪把是用来抵住肩膀的部件。
ɯ-ʁre possessed noun
respect, prestige, authorité. 威望.

ɯ-ʁre ɣɤʑu (=ɲɯ-ɣɤʁre), ɯʑo ɯ-ʁre kɯ-tu ci ɲɯ-ŋu
他是有威望的人
See: saʁre See: naʁre See: ɣɤʁre
ɯ-scawa possessed noun
Etym: skʲo.ba. pitoyable. 可怜,无奈.

nɤ-scawa ɲɯ-saχaʁ
你很可怜
ɯ-sci possessed noun
Etym: skʲi. à la place de. 替.

nɤ-sci aʑo ju-ɕe-a
我替你去

aʑo a-ʁa maŋe tɕe, nɤʑo a-sci tu-tɯ-βze ɯ-tɯ-cha?
我没有空,你可以代替我做吗?
ɯ-sci possessed noun
ɯ-sci,βzu -
se venger de. 报仇.
remplacer. 代替.
répondre. 答复.

ɯ-sci to-βzu (=ɯ-tshɤt to-βzu; ɯ-rtsot to-βzu; ɯ-lɤn to-βzu)
他报仇;他代替了他;他答复了他
Syn: Syn: Syn: Syn: ɯ-ntsi,βzu
ɯ-sɤɣjɤɣ possessed noun
fin. 结尾.

χpi ɯ-sɤɣjɤɣ
故事的结尾
See: jɤɣ
ɯ-sɤɣɬoʁ possessed noun
endroit où une plante pousse. 生长的地方(植物、蘑菇). See: ɬoʁ2
ɯ-sɤpe possessed noun
avantage. 好处. See: pe
ɯ-sɤʁjɯʁjit - See: ʁjit
ɯ-sɤʁjɯʁjit -
rappeller. 提醒.

a-sɤʁjɯʁjit tu-tɯ-βze ɲɯ-ŋu
你在提醒我
ɯ-sɤsɤʑa possessed noun
début. 开头.

nɤ-kɤ-ti ɯ-sɤsɤʑa kɯ-tu maŋe
你的说法无从说起(没有根据)
See: See: sɤʑa
ɯ-sɤti possessed noun
prétexte. 借口. See: ti
ɯ-sku possessed noun
tiges et feuilles du navet. 圆根的茎和叶子.
ɯ-smɤnjɯn possessed noun
prix du traitement. 药费. See: smɤn
ɯ-spjɯŋ possessed noun
tige centrale. 主心干.
ɯ-spɯɣ possessed noun
partie proche du corps (membre). 靠近身体的部分;根部(肢体).

tɯ-jaʁ ɯ-spɯɣ
肩膀

tɯ-jaʁndzu ɯ-spɯɣ
手指的根部
ɯ-sqar possessed noun
endroit où les fils se croisent (pendant le tissage). 线上下交叉的地方(织布的时候).
ɯ-srɯβ possessed noun
Etym: srubs. fissure, interstice, couture. 裂缝;针脚.
ɯ-sta possessed noun
habitude. 习惯.

aʑɯɣ ɯ-sta a-nɯ-βze ra (=a-nɯ-ɕat-a ra)
我要养成习惯

aʑo kɤ-nɯmtɕi ɯ-sta na-βzu
我早起惯了

nɤʑo kɤ-nɯmtɕi ɯ-sta ɲɤ-k-ɤβzu-ci (=nɤʑo kɤ-nɯmtɕi ɲɤ-tɯ-ɕɤt)
你早起惯了

nɤki nɯ ɯ-kɯ-mŋɤm to-mna tɕe ɯ-sta ʑo to-fse
那个人病好了,恢复了原状
See: tɤ-sta See: tɯ-sta See:
ɯ-stɤrju possessed noun
vérité. 真话. Syn: tʂaŋχtɤm See: tɯ-rju See: ɯ-stu2
ɯ-sti possessed noun
seul. 孤单.

aʑo-sti ma me-a
只有我一个人
See: mɯsti
ɯ-stu possessed noun
vers l'avant, directement. 对面的地方或方向,直接.

ɯ-stu ʑo kɤ-ɕe tɕe tɤ-atɯɣ
你直走就会遇到
See: astu
ɯ-stu possessed noun
vrai. 真心,准确,实话.

nɤ-stu tɤ-fse
你要注意一下,你要守规矩一点

a-stu tu-ti-a ŋu ma
我是说真心话

ɯʑo kɯ ɯ-stu tu-ti ɲɯ-ŋu
他是说真话

kɤ-nɤma ɯ-stu tú-wɣ-nɤma ra ma mɤ-pe
事要用心做,不然会不好的

a-stu tu-ti-a
我说实话

nɤ-stu tɤ-ti
你说实话吧

nɤ-stu tu-tɯ-ti ɯ́-ŋu ?
你说实话吗?

nɤ-stu ɯ́-ŋu?
你说的是不是实话?
See: stu2
ɯ-taʁ possessed noun
le haut. 上面.
ɯ-taʁ possessed noun
ɯ-taʁ ɕe -
faire comme si. 当做是.

aʑo jisŋi tɤrca pɯ-me-a tɕe, tɤ-kɯ-nɯna ɯ-taʁ nɯ-ari
我今天没有跟他们一起去,就(大家就)当做我休息(其实不是)
ɯ-taʁ,rɤʑi -
dépendre de ... pour vivre. 靠……维持生活.

lu-rɤji, paʁ pjɯ-χse, nɯnɯ ɯ-taʁ ku-rɤʑi ɕti kɯmaʁ ɯ-phoʁ kɯ-tu me
他靠种地和喂猪维持生活,没有其它收入来源
ɯ-taʁ,ta -
directional: nɯ- reporter la faute sur. 归罪于.

mɤ-kɯ-pe ci tu-tɯ-tu tɕe ɯʑo ɯ-taʁ ɲɯ-ta-nɯ pjɤ-ŋu
每一次发生不好的事情的时候都归罪于他

aʑo ki tɯ-ŋgo ki kɤ-ɣɤmna a-mɤ-pɯ-cha-a tɕe smɤnba kɤ-βzu mɤ-kɯ-spa ɯ-taʁ ɲɯ-ta-nɯ ɲɯ-ŋu ma tɯ-ŋgo kɤ-ɣɤmna mɤ-kɯ-khɯ nɯ mɯ́j-tso-nɯ
如果我治不好那个病,人们会认为医术不行,他们不懂这种病根本治不了
ɯ-tɕhaʁ possessed noun
Etym: tɕʰag. fourrage (pour cheval). 马料(没有磨成粉).

mbro ɯ-tɕhaʁ tɤ-ta-t-a
我喂了马
See: nɯtɕhaʁ
ɯ-tɕhaʁ possessed noun
handicap. 残疾.

a-ku tɤ-mna ri, a-mi ɯ-tɕhaʁ pɯ-ɬoʁ
我的头愈好,但是脚成了残疾的

ɯ-tɕhaʁ pa-tɕɤt
他变成成了残疾人
See: tɕhaʁ
ɯ-tɕhɤl possessed noun
Etym: tɕʰad. amende, punition. 罚款.

a-tɕhɤl nɯ-kho-t-a
我交了罚款
See: nɯtɕhɤl See: tɕhɤtpa
ɯ-tɕhɯβ possessed noun
prendre en compte. 考虑到…….

a-tɕɯ ɯ-tɕhɯβ βze-a ɲɯ-ra
我要考虑到我儿子的情况

afin de. 便于. See: nɤxtɕhɯβ
ɯ-tɕhɯz possessed noun
éternuement. 喷嚏.

ɯ-tɕhɯz to-ɣi
他打了喷嚏
See: atɕhɯz
ɯtɕɯn noun
Etym: tɕʰen. énorme. 巨大.
ɯ-tɕɯtɕu possessed noun
pénis, zizi (enfant). 阴茎,(小孩的)小鸡鸡.
ɯte adverb
au bout du compte. 本来;归根到底.
ɯ-tɤjɯ possessed noun
ajouté. 填充的.

ki nɤ-ŋga ɯ-tɤjɯ a-pɯ-ŋu ma tɯ-nɤndʐo
再给你这件衣服,不然你会冷的

kɯki kɯ mɤ-tɯ́-wɣ-ɕɯfka tɕe, nɤ-tɤjɯ a-pɯ-tu ra
这一点东西吃不饱,就拿这个填肚子吧

non seulement ... mais. 不但……而且.

ɲɯ-ɕɯmŋɤm ɯ-tɤjɯ tɕe ɲɯ-sɤzoŋzoŋ ʑo ŋu
(荨麻)不但把人弄痛,而且让人发麻
See: ɣɤjɯ Syn: ʁo alala ri Syn: mɤra ma Syn: maʁ kɯ
ɯ-tɤmcar possessed noun
percuteur. 撞针.

ɯ-tɤmcar nɯ pɯlthi kɯ-ndo smi sɤ-sthɤβ ŋu
撞针是夹住火绳点火用的部件
See: tɤmcar
ɯ-thaʁ possessed noun
verrou en bois. 插销.

ɯ-thaʁ pjɯ́-wɣ-rku ra / pjɯ́-wɣ-lɤt ra
要插上插销
See: rɟɤthaʁ
ɯ-tha ɯ-scoz possessed noun
culture. 文化.

nɤʑo nɤ-tha nɤ-scoz ɲɯ-rnaʁ
你文化水平高
ɯ-thɤβ possessed noun
au milieu. 中间.

aʑo ndʑi-thɤβ tu-βze-a
我来调解你们之间的纠纷

tɕi-thɤβ kɯ-dɤn me
我们俩年龄相差不多,我们俩之间没有很远
See: ɯ-pɤrthɤβ
ɯ-thɤcu possessed noun
en aval. 在下游.
ɯ-tho possessed noun
pédoncule. 花梗.
ɯ-thoβ possessed noun
Etym: tʰob. puissance. 权力.

rɟɤlpu ɣɯ ɯ-thoβ nɯ tɤru ɣɯ sɤznɤ kɯ-wxti ŋu
国王的权力比头人的大
ɯ-thoʁ possessed noun
Etym: tʰog (sa.tʰog). sol. 地上.
ɯ-thɯɣli possessed noun
taches (sur le pelage). 花纹(带斑点).

mphrɯɣ ɣɯ ɯ-thɯɣli ɲɯ-tʂot
氆氇的花纹很清晰

kɯrtsɤɣ ɣɯ ɯ-thɯɣli ɲɯ-fkra
豹子的斑点很清晰
ɯ-thɯm possessed noun
bouchon au fond des jarres d'alcool. 酒缸底部的塞子. See: tɕhɤrzɤthɯm
ɯ-tsa possessed noun
qui convient. 适合别人的东西.

a-mi ɯ-tsa ɲɯ-βze, mɯ́j-wxti, mɯ́j-xtɕi
(那双鞋子)很适合我的脚,不大也不小

ɯ-ŋga ɯ-tsa ʑo ɲɯ-βze
这件衣服穿着很合身
ɯ-tshɤt possessed noun
à la place de. 代替.

ki wɯɟa ki ndʑu ɯ-tshɤt ŋu
调羹是可以代替筷子的

a-tshɤt ɣɯ-tu-βze ɲɯ-ŋu
他来替代我

tout juste. 刚好.
ɯ-tshot possessed noun
qui convient tout juste. 刚好合适.

a-xtsa ɯ-tshot ɲɯ-βze
我的鞋子刚刚合适

aʑo ɯ-rkoz ɯ-tshot kɤ-ndo-t-a me ri, ɯʑo nɯ ma mɯ-chɯ-ɤnɯrɕo ɕti
我不是故意带的刚刚好(巧克力粉的数量),自然就用了那么多
Syn: ɯ-tsa
ɯ-tshɯɣa possessed noun
forme. 形状.
méthode. 方法.

kɤ-rɯɕmi kɯnɤ ɯ-tshɯɣa tɕe tu
说话也是有方法的

kɤ-ti ɯ-tshɯɣa mɤ-naχtɕɯɣ ri, ɯ-tun naχtɕɯɣ
说法不一样,意思一样

ndʑi-tɯ-rɯndzɤtshi ɯ-tshɯɣa ɲɯ-naχtɕɯɣ (kɯ-rɯndzɤtshi ndʑi-tshɯɣa)
他们吃饭的样子是一样的
ɯ-tshɯɣrtsa possessed noun
sens, contenu (d'un texte). 内容;意义.

ki tɯ-rju ɯ-tshɯɣrtsa ɲɯ-rnaʁ
这句话的含义很深奥
ɯ-tsi possessed noun
moment. 时间.

toʁde ɯ-tsi ʑo qhe kɤ-mto ɲɤ-me
一瞬间就看不见了
ɯ-tsololot possessed noun
pénis, zizi (enfant). 阴茎,(小孩的)小鸡鸡. Syn: ɯ-tɕɯtɕu
ɯ-tsɯ possessed noun
ɯ-tsɯ,rnaʁ -
garder un secret. 保守秘密.

nɤ-tsɯ ɲɯ-rnaʁ
你把秘密保守好

nɤ-tsɯ a-kɤ-tɯ-ɣɤrnaʁ ra
你要保守秘密!
See: nɤtsɯ
ɯ-tʂɯmpɤri noun
lanière du tablier. 围裙的带子.

ɯ-tʂɯmpɤri ɲɤ-nɯrtɤβ
他拴了带子

ɯ-tʂɯmpɤri ra ltɕhɤltɕhɤt ʑo pjɤ-nɯ-ɕɯɴqoʁ
围裙的带子吊着,小巧玲珑的。
See: tʂɯmpa See: tɤ-ri
ɯ-xɕɤt kɯ coordinating conjunction

a-mu kɯ a-nɯzdɯɣ ɯ-xɕɤt kɯ to-ngo
我母亲因为担心我生病了
ɯ-xso possessed noun
vide. 空.

tɤ-fkɯm ɯ-xso
空口袋

khɯtsa ɯ-xso
空的碗

nɯ-xso chɤ-nɯ-ɬoʁ-nɯ
他们空手走出了

normal. 随便,普通.

ɯ-xso jɤ-ari-a ɕti
我是随便去的

a-rʑaβ maʁ, ɯ-xso a-βzaŋsa ɕti
不是我的妻子,是个普通朋友
ɯ-xtɤfka possessed noun
le ventre rempli. 肚子饱.

a-xtɤfka ʑo tɤ-nɯ-ndza-t-a
我吃了个饱
See: tɯ-xtu See:
ɯ-χaʁ possessed noun
malheur. 遭殃.

a-χaʁ ʑo pɯ-ari
我遭殃了

nɤ-χaʁ ʑo pa-lɤt
你遭殃了

pɯwɯ nɯ ɯ-χaʁ ʑo pɯ-tɯ-sɤɣri-t (pɯ-tɯ-ta-t)
你让驴子遭殃了
ɯ-χcɤl possessed noun
Etym: dkʲil. milieu. 中间.

kɯ-sɤmtshi nɯ kɯ kɯ-rɟaʁ ra tɕhaʁla ɯ-χcɤl ʑo ka-tsɯm
领舞者把舞蹈队伍带到了坝子中间
ɯ-χpoʁ possessed noun
chapeau (champignon). 菌盖.

zdɯmqe nɯnɯra, ɯ-χpoʁ cho ɯ-jɯ nɯra ɯ-grɤl me
黑银耳那些,看不清楚哪里是盖盖,那里是茎
Syn: tɤ-fkaβ
ɯ-χsɤr possessed noun
calcul. 数数.

tɯrme thɤstɯɣ kɯ-tu nɯ ɯ-χsɤr ko-ndo
他记下了有几个人
Syn: tɤ-rtsɯz See: χsɤr1
ɯ-χsɤrtoʁ possessed noun
Etym: gser.tʰog. sommet pointu, excroissance pointue. 尖顶.
ɯ-χsoŋχsɤz possessed noun
ɯ-χsoŋχsɤz,ɣi -
retrouver son énergie. 有精神.

ɯ-χsoŋχsɤz to-ɣi
精神提起来了

a-χsoŋχsɤz mɯ́j-ɣi
我没有精神
ɯ-χsoŋχsɤz,sɯɣe -
donner de l'énergie. 提精神.

tʂha kú-wɣ-tshi tɕe tɯ-χsoŋχsɤz tu-sɯɣe ɲɯ-ŋu
喝茶就可以提精神
ɯ-χto possessed noun
encoche. 插口.

tɤ-jtsi stɤsmɤt komɤl ɯ-kɯ-ndo ɯ-spa pɯ-kɤ-saχaʁ ɯ-χto rmi.
柱头两头用来支撑横梁的插口叫|fv ɯ-χtoɯ-χto

tɯwɯ cho sarwɯ li ndʑi-χto tu, tɕeri kɯ-ɤβʑɯrdu maʁ, kɤ-kɤ-rkhe ŋu, ndʑu ɯ-phoŋbu kɤ-kɤ-znɯjɯn ŋu
纺锤和搓杆也有|fv χto ,但不是方形,是顺着木条的圆形刻着的 χto ,但不是方形,是顺着木条的圆形刻着的
ɯ-χtɯ possessed noun
endroit difficile à voir. 不容易被发现的地方.

ki sɤtɕha ɯ-χtɯ ʑo ri ɕti tɕe, tɯrme kɯ-ɕe rkɯn
这个地方不容易被别人发现,去的人很少
See: araχtɯ
ɯ-χtɯkrɤl possessed noun
comme les autres. 跟其他人一样.

nɤ-χtɯkrɤl nɤ-mɤ-tɯ-fse nɯ!
你真的不正常!
Syn: ɯ-χtɯrca
ɯ-χtɯrca adverb
comme les autres, avec les autres. 和别人一样,和别人一起.

nɤ-χtɯrca tɤ-fse
你要跟其他人一样

ɯ-χtɯrca mɤ-fse
他跟正常人不一样

ɯ-χtɯrca mɤ-kɯ-ɤri
不合群的人
Syn: ɯ-χtɯkrɤl
ɯ-zarzɯr possessed noun
environs. 边缘.

tɯji ɯ-zarzɯr ra sɯjno dɤn
地边杂草多
Syn: ɯ-rkarkɯ
ɯ-zbroŋ possessed noun
dessin sur le bord des pains. 馍馍边缘的花纹.

qajɣi ɯ-zbroŋ kɯ-tu nɯ mpɕɤr
有花纹的馍馍好看
ɯ-zdɤrca adverb
avec les autres. 和别人.

ɯ-zdɤrca mɤ-kɯ-ɤri
不合群的人

nɤ-zdɤrca jɤ-ɣi!
你跟同伴一起来吧
Syn: ɯ-χtɯrca Syn: ɯ-χtɯkrɤl See: See:
ɯ-zgɯr possessed noun
partie recourbée. 卷起来的部分.

tsuku tɯrme ra ɣɯ nɯ-mgɯr mɤ-kɯ-ɤstu tɕe, kɯ-ɤzgrɯ kɯ-fse, nɯ ɯ-zgɯr ɣɤʑu tu-kɯ-ti ŋgrɤl
有些人背部不直,就可以说他有驼背
See: azgɯr
ɯ-zɯr possessed noun
côté. 旁边.

ndʑu nɯ khɯtsa ɯ-zɯr nɯ-te
把筷子放在碗的旁边
Syn: ɯ-βzɯr
ɯ-zɯrɕɯzɯr possessed noun
le plus au bord. 最边缘.
ɯ-ʑat possessed noun
caractère propre. 本性;自己的性格.

ɯʑo tɤtɕɯpɯ ɲɯ-ɕti tɕe, ɯ-ʑat ci ɣɤʑu
他既然是男孩子,调皮一点是自然的

tɤjpa ko-lɤt tɕe ɯ-ʑat ci ɣɤʑu, tɕe tɯ-ŋga pjɯ-jaʁ ɲɯ-ra
下了雪肯定会冷一点,要多穿一点衣服

ftɕar jɤ-kɯ-zɣɯt nɯ ɯ-ʑat ci ɣɤʑu nɤ ma ɲɯ-sɤɕke
天气热一点,那是因为春天到了的缘故
See: aɣɯʑɯʑat
ɯ-ʑɤŋɤn possessed noun
Etym: ʑe.ŋan. pour se venger de .... 为了报复…….

nɤʑo taʁndo mɯ́j-tɯ-tso, nɤ-ʑɤŋɤn kɯ-ɴqa ɲɯ-ta-znɤma ŋu
因为你不听话,为了报复你,就让你干重货
ɯ-ʑɤrʑɯr possessed noun
faire en même temps. 一边……一边.

aʑo pjɯ-ta-sɯxɕɤt ɯ-ʑɤrʑɯr lu-taʁ-a ŋu
我一边教你,一边织衣服。
ɯʑo pronoun
lui. 他.

ɯʑo ʑo
他自己
ɯʑoz adverb
à part. 另外.
ɯʑɯʑur adverb
au moment de. ……的时候.
en même temps que. 一边……一边.
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.