japhug
Index ɲ
ɲakhri
ɲaɲa
ɲaʁ
ɲaʁtɣi
ɲat
ɲawa
ɲcɤr
ɲcɣɤnɤɲcɣɤt
ɲcɣɤɲcɣɤt
ɲchaʁɲchaʁ
ɲchɤɲchɤr
ɲchɣaʁ
ɲchɣaʁʑɤr
ɲchoʁ
ɲcriɲcri
ɲcrɯɣɲcrɯɣ
ɲɤβɲɤβ
ɲɤβrɯɣ
ɲɤndɤpa
ɲɤndi
ɲɤntsho
ɲɤsma
ɲɤspa
ɲɤzma
ɲɟa
ɲɟɤβ
ɲɟɤlɤsnɯrsnɯr
ɲɟɤrnɤɲɟɤr
ɲɟɤrɲɟɤr
ɲɟɤt
ɲɟo
ɲɟoʁ
ɲɟɯ
ɲɟɯɣ
ɲɟɯr
ɲɟɯrmbloʁ
ɲɟɯrnor
ɲo
ɲur
ɲɯɣnɤɲɯɣ
ɲɯɣɲɯɣ
ɲɯkɯsɯso
ɲakhri noun
Etym: ɲal.kʰri. lit. 床.
ɲaɲa noun
agneau. 绵羊羔.

ɲaɲa ɣɯ ɯ-rme
羊羔的毛
ɲaʁ stative verb
directional: nɯ- noir. 黑(颜色). See: sɯɣɲaʁ
ɲaʁtɣi noun
empan (pouce et majeur). 一拃(大拇指和中指之间的距离).

ɲaʁtɣi tɯ-tɣa
ɲat intransitive verb
directional: nɯ- être fatigué. 累.

aʑo pɯ-rɤma-a tɕe ɲɤ-ɲat-a
我劳动了就累了
ɲawa noun
accouplement (animaux). 交配(动物).
ɲcɤr transitive verb
directional: pɯ- appuyer. (用全身的力量) 按;压住.

rdɤstaʁ kɯ si nɯ pɯ-sɯ-ɲcɤr
你用石头把柴压着(防止柴被人拿)

ki ɕoʁɕoʁ ki thɯci kɯ pɯ-sɯ-ɲcɤr ma qale kɯ nɯtsɯm
你用什么东西把纸压住,不然会被风吹走

paʁ pɯ-ɲcar-a
我把猪压住了

tɯrme ɯ-stu mɤ-kɯ-fse nɯ pjɯ́-wɣ-ɲcɤr tɕe ɯ-stu kú-wɣ-z-rɤʑi ŋu
人不听话要压一下,使他温顺
ɲcɣɤnɤɲcɣɤt ideophone.3

ɲcɣɤnɤɲcɣɤt ɲɯ-rɟaʁ-nɯ
很多人在跳舞
See: ɣɤɲcɣɤɲcɣɤt
ɲcɣɤɲcɣɤt ideophone.2
très nombreux. 很多(朝着同一个方向);嘈杂(声音);旺盛.

ɲcɣɤɲcɣɤt ʑo chɤ-k-ɤkhar-nɯ-ci
很多人围着坐

ɲcɣɤɲcɣɤt ʑo pjɤ-ɕkho
铺了很多(东西)在地上

tɤtʂu ɲcɣɤɲcɣɤt ʑo to-zwɤr-nɯ
他们把灯开得亮堂堂的

laχtɕha ɲcɣɤɲcɣɤt ʑo to-fɕɤm-nɯ
他们把(很多)东西摆出来了

tɯrme ɲcɣɤɲcɣɤt ʑo ɲɯ-ɤmdzɯt-nɯ
很多人在那里坐着,面向一个方向
ɲchaʁɲchaʁ ideophone.2
un peu froid. 形容些微的寒冷.

jɯxɕo tɯ-mɯ ko-lɤt tɕe, ɯ-pɕi ɲɯ-mɯɕtaʁ ɲchaʁɲchaʁ
今天早上下了雨,外面有点冷
ɲchɤɲchɤr ideophone.2
dilué. 形容流体稀.

a-rɟɤɣi ɯ-ci pjɤ-dɤn tɕe ɲɯ-ŋgri ʑo ɲchɤɲchɤr, tɕe kɤ-rɤlaj mɯ́j-khɯ
糌粑里的水分太多,太稀了,没有办法挼
ɲchɣaʁ noun
écorce de bouleau. 白桦树皮.
ɲchɣaʁʑɤr noun
verglas. 冰雪路.
ɲchoʁ intransitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- se dégonfler. 瘪下去.

piqiu pjɤ-ɲchoʁ
皮球瘪下去了

kɤrŋi kú-wɣ-sqa tɕe, lú-wɣ-sqa ɕɯmɯma dɤn ri, kɤ-smi tɕe tɕe ɲɯ-rkɯn ŋu tɕe tɕe ɲɤ-ɲchoʁ tu-kɯ-ti ŋu
蔬菜熟了以后就萎缩了

ɯ-lɯm ɲɯ-kɯ-xtɕi nɯ tɕe ɲɯ-kɯ-ɲchoʁ tu-kɯ-ti
体积变小就做“瘪下去”

ɲɯ-mtsɯr-a tɕe a-xtu ɲɤ-ɲchoʁ
我很饿,肚子瘪了
Syn: xɕɯβ
ɲcriɲcri Variant: ɲcɯɲcri ideophone.2
liquide, dilué (boue). 稀(泥巴). See: ɲcrɯɣɲcrɯɣ See: scrɯscri See: χcrɯχcri
ɲcrɯɣɲcrɯɣ ideophone.2
mou et peu épais (boue, crotte). 形容(泥巴、牛粪) 又稀又软的样子.

tɤrcoʁ ɲcrɯɣɲcrɯɣ ɲɯ-ŋu
泥巴很稀
See: ɲcriɲcri See: scrɯscri
ɲɤβɲɤβ ideophone.2
très mou. 软绵绵.

ɲɯ-ngo tɕe, ɲɤβɲɤβ ʑo ɲɯ-rɤʑi
他病了就没有精神

ko-smi ɲɤβɲɤβ ʑo
熟得很软
ɲɤβrɯɣ noun
espèce d'arbre. 树的一种.
ɲɤndɤpa adverb
dans quatre ans. 四年以后.
ɲɤndi adverb
dans quatre jours. 四天以后.
ɲɤntsho noun
pistolet. 手枪.
ɲɤsma noun
feue (décédée). 去世了的女子. See: ɲɤspa
ɲɤspa noun
Etym: ɲes.pa. feu (homme décédé). 去世了的男人.

ɲɤspa a-nɯ-tɯ-βze
你去死吧!
ɲɤzma noun
Etym: ɲes.ma. feue (femme décédée). 去世了的女子.
ɲɟa stative verb
directional: kɤ- trop vieux (animal). 老得不行(动物).

jiɕqha nɯ ko-ɲɟa
那个老得不行了

fsapaʁ ko-ɲɟa
牲畜老得不行了
ɲɟɤβ intransitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ-
s’aplatir. 压扁;凹进去.

tɯthɯ pjɤ-ɲɟɤβ
锅子凹进去了

jɤmtsa pjɤ-ɲɟɤβ
炒菜锅凹进去了

khɯtsa pjɤ-ɲɟɤβ
碗凹进去了

avoir une fracture. 骨折.

a-rnom ko-ɲɟɤβ
我肋骨折了

a-ɣrɯmke pjɤ-ɲɟɤβ
我的手腕骨折了
See: chɤβ
ɲɟɤlɤsnɯrsnɯr Variant: ɲɟɤlɤsnɯsnɯr noun
viande séchée conservée dans les intestins. 装在肠子里的瘦肉.
ɲɟɤrnɤɲɟɤr ideophone.3

kɯ-tshu ci ɲɟɤrnɤɲɟɤr ɲɯ-ŋu ɲɯ-nɤŋkɯŋke
有个胖子在走来走去

paʁ ɲɟɤrnɤɲɟɤr ʑo ɲɯ-ŋke
肥嘟嘟的猪在走
ɲɟɤrɲɟɤr ideophone.2
dodu. 形容体貌肥嘟嘟,庞大的样子.

mtshu ɲɟɤrɲɟɤr ʑo ɲɯ-pa
湖又大又满

ɯʑo ɯ-tɯ-tshu kɯ ɲɟɤrɲɟɤr ʑo ɲɯ-pa
他胖得满身都是肉

jla ɲɟɤrɲɟɤr ɲɯ-rɤʑi
犏牛身躯庞大地站在那里

paʁ ɲɯ-tshu ɲɟɤrɲɟɤr ʑo
猪肥嘟嘟的

tɤɕi tɯ-fkur ʑo ɲɟɤrɲɟɤr to-rku
青稞袋子装得很满(大)
ɲɟɤt intransitive verb
directional: tɤ- Etym: ⁿgʲod. regretter. 后悔.

ɲɯ-ɲɟat-a
我后悔

tɤ-ɲɟat-a
我后悔了

to-ɲɟɤt
他后悔了

jiɕqha tɤ-tɯt-a nɯ ɲɯ-ɲɟat-a
我后悔刚才讲的话
ɲɟo intransitive verb
directional: pɯ- subir des dommages. 受损;受伤;受灾.

ɯʑo pɯ-ɲɟo
他遇到灾难了

nɤʑo pɯ-tɯ-ɲɟo
你遇到灾难了

laχtɕha pjɤ-ɲɟo
东西损坏了

ɯ-mi pjɤ-ɲɟo
他的脚坏了

pɯ-ndʐaβ-a tɕe pɯ-ɲɟo-a
他摔跤了就受伤了

kɯ-ɲɟo a-pɯme tɕe mɤ-kɯ-pe me
只要没有损失就没有什么不好的

ɣɯjpa tɯ-xpa kɯ-ɲɟo me
今年一年都没有损失

pɯ-kɯ-ɲɟo me-a
我没有受到损伤

ɲɟɯ-ɲɟo ʑo pɯ-ɲɟo
他遭到很多灾难
ɲɟoʁ transitive verb
directional: kɤ- directional: nɯ- directional: pɯ- coller. 贴.

nɯ-ɲɟoʁ-a, pɯ-ɲɟoʁ-a
我贴了

tɕetu ki kɤ-ɲɟoʁ-a
我把这个东西贴在上面了

znde ɯ-taʁ ko-ɲɟoʁ
他贴在墙上了
ɲɟɯ intransitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- être ouvert, s'ouvrir. 开着;自动打开.

qale ta-βzu tɕe, kɯm kɤ-ɲɟɯ
风一吹,门就开了

tʂu to-ɲɟɯ
路开了

rgɤm tɤ-ɲɟɯ
盒子开了

kɯm a-pɯ-nɯ-ɲɟɯ je!
让门开着
See: cɯ1 See: ɯ-ɣɲɟɯ
ɲɟɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- s'entendre. 合得来.

ɲɯ-ɲɟɯɣ-ndʑi
他们合得来

ki ɯ-ʁɤri mɯ-pɯ-amɯmi-ndʑi ri, tham to-ɲɟɯɣ-ndʑi
他们以前关系不好,现在合得来了
Syn:
ɲɟɯr intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- Etym: ⁿgʲur. changer. 变化.

kutɕu kɤ-tɯ-nɤrʑaʁ tɕe nɤ-skɤt ɲɤ-ɲɟɯr
你在这里待久了,你的语言就变了
ɲɟɯrmbloʁ Variant: nɤɲɟɯrmbloʁ intransitive verb
directional: tɤ- être instable. 动摇不定;不稳定.

ɯʑo kɯ-nɤɲɟɯrmbloʁ ci ɲɯ-ɕti tɕe, tɤ-mda tɕe tɕhi ɲɯ-fse mɤxsi
他是个动摇不定的人,不知道最好会怎么样

a-mɤ-tɯ-nɤɲɟɯrmbloʁ je!
你不要动摇不定
Ant: arɤstoʁsta See: ɲɟɯr
ɲɟɯrnor noun
erreur. 错觉. See: sɤɲɟɯrnor
ɲo stative verb
directional: tɤ- déjà préparé. 现成.

ji-saχsɯ to-ɲo
我们的午餐已经准备好了

tɤ-pɤri to-ɲo
晚餐已经做好了

kɯ-ɲo-ndza
现成的食物

kɯ-ɲo-ŋga
现成的衣服
See: sɯɣɲo See: mɲo1 Syn: ndzu
ɲur stative verb
directional: nɯ- être fatigué. 困倦.
ɲɯɣnɤɲɯɣ ideophone.3
(se déplacer sur) un sol poudreux et mou. 形容在泥沙里走动时很不方便(地很软)的样子.

nɯ ɯ-taʁ tu-kɯ-ŋke tɕe, ɲɯɣnɤɲɯɣ ʑo ɲɯ-ti
在那上面走动很不方便
See: lɲɯɣlɲɯɣ
ɲɯɣɲɯɣ ideophone.2
objets granulaires entassés. 形容粉状的东西堆得很高、很软的样子.

qajβɣi ɲɯɣɲɯɣ ʑo ɲɯ-ɤrmbɯ
糠秕堆得很高

ɲɯɣɲɯɣ ʑo ɲɯ-ɤta
堆得很高

qambɯt (tɤ-rɤku, tɯ-ɣli) ɲɯɣɲɯɣ ʑo ɲɯ-ɤrmbɯ
沙子(庄稼、肥料)堆得很高
ɲɯkɯsɯso Variant: pjɯkɯsɯso adverb
en comparaison avec.... 比起…….

nɤʑo ɲɯ-kɯ-sɯso tɕe, ɯʑo kɯ-wxtɯ-wxti ɕti
跟你比起来,他长得很大

aʑo pjɯ-kɯ-sɯso tɕe nɤʑo ʁo ɲɯ-tɯ-mbro
跟我比起来,你倒是长得很高
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.