japhug
Index ʁ
ʁarphɤβ
ʁaʁ
ʁatɯl
ʁaz
ʁaznɤ
ʁbɤβʁbɤβ
ʁdɤnba
ʁdɤʁdɤt
ʁdɯβʁdɯβ
ʁdɯɣ
ʁdɯɣ
ʁdɯn
ʁdɯrɟɤt
ʁdɯrtoʁ
ʁdɯrtsa
ʁdɯskɤr
ʁdɯxpa
ʁe
ʁejlɤɕkɤr
ʁejlu
ʁgɤskɯ
ʁgɤsloŋ
ʁgiwa
ʁgra
ʁgraja
ʁgusloŋ
ʁja
ʁjaŋ
ʁjaŋsɯ
ʁjaŋtʂoŋ
ʁjɤr
ʁjɤrsa
ʁjɤʁjɤβ
ʁjit
ʁjitpa
ʁjoʁ
ʁju
ʁju
ʁjɯβkɯ
ʁjɯβtshɤt
ʁjɯmbrɯɣ
ʁjɯmbrɯɣma
ʁjɯʁji
ʁɟa
ʁɟo
ʁɟoʁɟe
ʁɟɯβʁɟɯβ
ʁɟɯʁɟri
ʁlaŋlu
ʁlɤwɯr
ʁlɯβʁlɯβ
ʁlɯm
ʁlɯmbɯɣ
ʁlɯmci
ʁlɯmsɯsi
ʁlɯn
ʁlɯnba
ʁma
ʁmaʁ
ʁmaʁdɤr
ʁmaʁmi
ʁmazgrɯβ
ʁmbɣi
ʁmbɣɯzɯn
ʁmbroŋ
ʁmɤrɲɯɣ
ʁmɤrsɤr
ʁmɤrsmɯɣ
ʁmɤrɯɣ
ʁmɯɣ
ʁmɯrcɯ
ʁmɯrɲɯɣ
ʁmɯrqaʁ
ʁmɯrtsɯ
ʁnamʑa
ʁnaʁna
ʁndɤr
ʁndɯ
ʁndzɤr
ʁnɤmchi
ʁnɤmjaŋ
ʁnɤt
ʁnɯ
ʁnɯz
ʁnɯzmɯz
ʁɲɤlwa
ʁɲɤrpa
ʁɲɟinɤʁɲɟi
ʁɲɟiʁɲɟi
ʁɲɟliʁɲɟli
ʁɲɯɣnaʁ
ʁɲɯɣra
ʁɲɯm
ʁɲɯspa
ʁŋaftɕɤt
ʁo
ʁoŋmdzɤt
ʁoŋtɕhaʁ
ʁo alala ri
ʁrɯlu
ʁrɯrpu
ʁzɤβ
ʁzɤmi
ʁzɤn
ʁzɤr
ʁzi
ʁzraŋʁzraŋ
ʁzɯɣ
ʁzɯlu
ʁʑɯnɯ
ʁarphɤβ noun
battement d'ailes. 拍翅膀.

qaliaʁ kɯ ʁarphɤβ pjɤ-lɤt
老鹰拍了翅膀
See: tɤ-ʁar See: nɤʁarphɤβ See: ɣɤrphɤrphɤβ
ʁaʁ intransitive verb
directional: nɯ-
éclore. 孵出来.

tɤ-ŋgɯm ɲɤ-ʁaʁ
蛋孵出来了

s'épanouir (fleur). 开花.

mɯntoʁ ɲo-ʁaʁ
花开了
ʁatɯl noun
Etym: wa.dol. habit en peau de renard. 狐狸皮皮袄.
ʁaz - See: ʁaznɤ
ʁaznɤ adverb
profiter de l'occasion. 趁……的机会.

tɕiʑo ʁna ɣɤʑu-tɕi ʁaznɤ nɯkrɤz-tɕi
要趁我们俩都在的时候商量

nɤ-tɤ-lu ɲɯ-sɤɕke ʁaznɤ kɤ-tshi, tɕe a-mɤ-nɯmɯɕtaʁ
牛奶要趁热喝,不要放冷了

sɤɕke ʁaz tɤ-ndze
趁热吃吧
ʁbɤβʁbɤβ ideophone.2
épais et gros. 形容厚而大的样子.

jiɕqha tɯrme nɯ ɯ-rŋa ra ɲɯ-tshu ʑo ʁbɤʁbɤβ
这个人的脸又粗又胖
ʁdɤnba noun
capital. 本钱.

kɯki nɤ-tɯtsɣe ɯ-ʁdɤnba a-pɯ-ŋu
把这个用来做你做生意的本钱
ʁdɤʁdɤt ideophone.2
rectangulaire, solide. 正方形、结实的样子.

rgɤm ʁdɤrdɤt ʑo ɲɯ-pa
盒子又小又是正方形的,很结实的样子
Syn: ɣdɤɣdɤt
ʁdɯβʁdɯβ ideophone.2
rectangulaire. 形容四四方方的形状(手上拿得起的东西).

larou ʁdɯβʁdɯβ ci nɯ́-wɣ-mbi-a
他把腊肉给我了

tɤ-ŋgɤr ci ʁdɯβʁdɯβ pjɤ-phɯt
他割下一大块(四四方方的)猪膘

ɯ-phoŋbu ʁdɯβʁdɯβ ʑo ɲɯ-pa
他身子矮胖
ʁdɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- grave. 有害.

nɯnɯ kɤ-ʁdɯɣ me
没有关系

tɕhomba mɯ́j-ʁdɯɣ
感冒不严重

nɯ mɤ-ʁdɯɣ
那个没有关系

smɤn a-tɤ-ndze tɕe mɯ́j-ʁdɯɣ
吃了药就没有关系
ʁdɯɣ noun
Etym: gdug. parasol (réservé aux sprul sku). 华盖(活佛专用).
ʁdɯn noun
Etym: gdon. malheur. 邪恶.
ʁdɯrɟɤt noun
Gdongbrgyad. 龙尔甲乡.
ʁdɯrtoʁ Variant: ʁdɯrto noun
espace entre les poutres du plafond et les poutres du toit. 横梁和房背之间的平板.

ʁdɯrtoʁ nɯ komɤl ɯ-taʁ stukɤr ɯ-pa tɤrɤm kɯ-jaʁ ku-kɯ-ɕe nɯ ŋu
|fv ʁdɯrtoʁ 是在横梁之上,大梁之下横过去的厚木板 ʁdɯrtoʁ 是在横梁之上,大梁之下横过去的厚木板
ʁdɯrtsa noun
amadou. 火绒(把小麻皮捶绒).
ʁdɯskɤr noun
drapeau à prière. 玛尼旗. Syn:
ʁdɯxpa noun
empêchement, gêne. 障碍;坏处.

kɤ-rɤma tɤ-ŋu tɕe, tɯʑo kɯ-rɯsɯso mɤ-βdi ma, tɯ-zda ra nɯ-ndaŋ kɯnɤ pjɯ́-wɣ-lɤt ra ma, nɯ-ʁdɯxpa ɣɯ-βzu mɤ-βdi
工作的时候,不要只按照自己的想法来,要考虑到别人,不要妨碍别人

a-ʁdɯxpa ta-βzu
他妨碍我了
See: rɯʁdɯxpa Ant: phɤnba
ʁe noun
gauche. 左边.
ʁejlɤɕkɤr noun
gaucher. 左撇子(贬义).
ʁejlu noun
gauche. 左边.

ʁejlu tɤ-lat-a, tɤ-ntɕhoz-a
我用了左手
See: sɯʁejlu
ʁgɤskɯ noun
Etym: *dge.sku. surveillant dans le monastère. 负责惩罚违律行为的和尚.
ʁgɤsloŋ noun
Etym: dge.sloŋ. bhiksu. 比丘.
ʁgiwa noun
Etym: dge.ba. récitation de mantras. 念经.

ʁgiwa tɤ-βzu-j
我们请人念经了
See: rɯʁgiwa
ʁgra noun
ennemi. 敌人.

tɯ-ʁgra nɯ tɯ-mɲaʁrme ma a-pɯ-me ra, tɯ-βzaŋsa nɯ tɯ-kɤrme jamar a-pɯ-dɤn ra
敌人要少得像眉毛上的毛,朋友要多得像头上的头发
Ant: tɯ-ɣɲi See: ʁgraja
ʁgraja noun
Etym: dgra.ja. ennemi. 仇人.
ʁgusloŋ noun
type de moine. 和尚的一种.
ʁja noun
Etym: gja. vert-de-gris. 铜锈.
ʁjaŋ noun
Etym: gjaŋ. bon présage, bonne fortune. 吉祥.

kha ɯ-ŋgɯ ʁjaŋ a-pɯ-tu ra
一个家庭需要吉祥
ʁjaŋsɯ noun
feutre. 毡子.

ʁjaŋsɯ kɤ-sɯta ra
要擀毡子
ʁjaŋtʂoŋ noun
Etym: gjung.druŋ. svastika. 卍字.
ʁjɤr stative verb
directional: tɤ- pousser dru. 茂盛.

ɯ-muj ɲɯ-ʁjɤr
它的羽毛长得很密
ʁjɤrsa noun
Etym: dbʲar.sa. pâturage d'été. 夏天的牧场.
ʁjɤʁjɤβ ideophone.2
peu foncée (couleur). 形容颜色不深. See: ʁjɯʁji
ʁjit transitive verb
directional: tɤ- se souvenir, manquer à. 想起;想念.

jiɕqha nɯ kɯ tɤ́-wɣ-ʁjit-a
他想起我了

ɯ-rʑaβ ɲɯ-ʁjit
他想起他的妻子

ɯʑo pɯ-kɤ-βzu ra tɤ-ʁjit-a
我想起他所做的事情

aʑo tɤ-ta-ʁjit
我想起你了
ʁjitpa noun
assurance. 心里清楚.

tɯ-ti mɤ-ra ma a-ʁjitpa tu
不用你说,我心里很清楚

kɯki sɤtɕha ki nɤ-ʁjitpa ɯ́-tu?
你熟悉这个地方吗
ʁjoʁ noun
Etym: gjog. serviteur. 仆人.
ʁju noun
saucisson au bœuf. 牛肉香肠.
ʁju noun
Etym: gju. turquoise. 碧玉;绿松石. Syn: mti
ʁjɯβkɯ adverb
qui ressemble un peu. 仿佛像.

ʁjɯβkɯ ɯ-mu tsa ɲɯ-fse
他有点像他母亲
ʁjɯβtshɤt noun
estimation. 估计.

fso tɯjpu fsusqi-tɯrpa wɣɯ́-kho ɲɯ-ra ri, ʁjɯβtshɤt ci tɤ-rku-t-a
明天要交三十斤粮食,我大概估计了一下就装了

ɯ-tɯ-zri liangmi ɲɯ-ra tɕe ʁjɯβtshɤt ci pɯ-ʁndzar-a
需要两米长(的木料),我大概估计了一下就锯了
See: nɯʁjɯβtshɤt
ʁjɯmbrɯɣ noun
Etym: ⁿbrug. dragon. 龙.
ʁjɯmbrɯɣma noun
Etym: ⁿbrug.ma. bol. 瓷碗,画着龙形状的图案.
ʁjɯʁji ideophone.2
peu foncé. 形容颜色不深.
se sentant un peu mal. 形容有点不舒服的感觉.

a-ʑi ci ʁjɯʁji ɲɯ-loʁ
我有点想吐

air de chien battu. 形容受委屈的样子.

khɯna kɯ ɯ-jme pjɤ-ɕɯɴqoʁ tɕe ʁjɯʁji ʑo to-ʑɣɤstu
狗夹起尾巴做出了一副很委屈的样子

ɯ-wa kɯ tó-wɣ-nɤmqe tɕe ʁjɯʁji ʑo to-ʑɣɤstu
他被父亲骂了以后做出了一副受委屈的样子
See: ʁjɤʁjɤβ
ʁɟa adverb
seulement. 光是.

jima ʁɟa ʑo lu-ji-nɯ
他们种的都是玉米

tout le temps. 一直;总是.

kaihui kɯ-fse tɤ-ra tɕe, kɤ-ŋke ʁɟa ʑo ju-kɯ-ɕe pɯ-ra
(以前交通不方便),要开会的时候,一直是走路去的
See: aʁɟa
ʁɟo transitive verb
directional: nɯ- rincer. 冲水.

khɯtsa nɯ-ʁɟɤm
你把碗冲一下

khɯtsa na-ʁɟo
他把碗冲了一下

tɯ-ŋga na-ʁɟo
他把衣服冲一下

nɯ-ʁɟo-t-a
我冲了

tɯthɯ na-ʁɟo
他把锅子冲了一下
ʁɟoʁɟe noun
vin ou lait dilué dans l'eau. 掺了水的酒或者牛奶.
ʁɟɯβʁɟɯβ ideophone.2
gros. 形容人全身都胖的样子.

ɯ-tɯ-tshu kɯ ʁɟɯβʁɟɯβ ʑo ɲɯ-pa
他全身都很胖
ʁɟɯʁɟri ideophone.2
gras et mou. 形容胖而软的样子.
humide. 形容潮湿的样子. See: χcɯχcri
ʁlaŋlu noun
Etym: glaŋ.lo. année du bœuf. 牛年.
ʁlɤwɯr adverb
Etym: glo.bur. soudain. 突然.

ʁlɤwɯr to-rɤŋgat
他突然出发了

ʁlɤwɯr to-ngo
他突然生病了
See: nɯʁlɤwɯr
ʁlɯβʁlɯβ ideophone.2
concave. 凹进去.

khɯsta kɯ-rnaʁ tsa ci ʁlɯβʁlɯβ ɲɯ-ŋu
碗有点深,是凹进去的

scoʁ ʁlɯβʁlɯβ kɯ-pa
凹进去(很深)的水瓢

praʁ ɯ-pa rɯdaʁ ci ku-rŋgɯ ɲɯ-ŋu ma ɯ-sta ʁlɯβʁlɯβ ɣɤʑu
悬崖下有个动物的窝,地是凹进去的
See: See: aqhoβlu
ʁlɯm noun
Etym: glum. orge qui vient juste de fermenter. 刚刚发酵的青稞.
ʁlɯmbɯɣ noun
estimation. 估计.

ʁlɯmbɯɣ ci tɤ-βzu-t-a
我估计了一下
Syn: ʁjɯβtshɤt See: nɯʁlɯmbɯɣ
ʁlɯmci noun
Etym: glum. tchang qui vient juste de fermenter. 刚刚发酵的青稞酒.
ʁlɯmsɯsi noun
Polygonatum sibiricum. 黄精.

ʁlɯmsɯsi nɯ sɯjno ci ŋu. tɯ-ji mŋu ndo cho si kɯ-xtɕi ɯ-ŋgɯ ra tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-zrɤm nɯ tɕazga fse, ɯ-ru kɯ-ɣɯrni tsa ŋu, ɯ-jwaʁ kɯ-tɕɤr kɯ-ɤmtɕoʁ tsa ŋu, ndɯβ. ɯ-mat nɯ ɯ-ru tu-nɯɴqhe tɕe, tu-oʑɯrja ŋu. ɯ-ru tɯ-ldʑa ma me, ɯ-mat thɯ-tɯt tɕe, chɯ-ɣɯrni ŋu. tú-wɣ-ndza tɕe chi.
黄精是一种植物。生长在地边和灌木林里,根部像姜一样,茎是红色的,叶子窄而尖,很小。果实是顺着茎往上长。只有一根茎,果实成熟后是红色的,可以吃,很甜。
ʁlɯn stative verb
directional: tɤ- Etym: glen.pa. insensible aux malheurs. 承受得住磨难,不容易动摇. See: ʁlɯnba
ʁlɯnba noun
Etym: glen.pa. insensible aux malheurs. 承受得住磨难,不容易动摇.

nɤki tɯrme ki ʁlɯnba ci ɕti tɕe mɤ-naʁdɯɣ
他是个承受得住磨难的人,他不会动摇的
See: ʁlɯn
ʁma stative verb
directional: pɯ- Etym: dma. trop bas (coup de fusil). 打枪瞄低.

ɕɤmɯɣdɯ ɯ-tɯ-ʁma nɯ
那杆枪打得很低
Ant: mthu
ʁmaʁ noun
armée. 军队.

pɣɤtɕɯ ʁmaʁ
鸟群
ʁmaʁdɤr noun
Etym: dmag.dar. drapeau. 旗.
ʁmaʁmi noun
Etym: dmag.mi. militaire. 士兵.

ʁmaʁmi pɯ-kɯ-ɬoʁ
退役的士兵
See: nɯʁmaʁmi
ʁmazgrɯβ noun
cicatrice. 伤疤.
ʁmbɣi noun
soleil. 太阳. See: ʁmbɣɯzɯn
ʁmbɣɯzɯn noun
éclipse de soleil. 日蚀. See: ʁmbɣi
ʁmbroŋ Variant: mbroŋ noun
Etym: ⁿbroŋ. yak sauvage. 野牦牛.
ʁmɤrɲɯɣ noun
moustique. 蚊子.

ʁmɤrɲɯɣ nɯ qajɯ ɯ-ʁar kɯ-tu ci ŋu, ɲɯ-nɯqambɯmbjom cha, ɯ-mtɕhi kɯ-ɤmtɕɯ-mtɕoʁ ci ŋu, ɯ-mtɕhi ɯ-taʁ taqaβ kɯ-fse kɯ-xtshɯ-xtshɯm, tɤ-rme jamar ʑo kɯ-xtshɯm tu, ɯ-mɤlɤjaʁ kɯtʂɤ-ldʑa tu, kɯ-rɲɟɯ-rɲɟi kɯ-xtshɯ-xtshɯm ʑo tu, pha ɯ-phoŋbu nɯ kɯ-ɲaʁ ŋu, wuma ʑo sɤmtsɯɣ tɕe aɣɯtɯɣ tɕe, tɯ-ndʐi kɤ-mtsɯɣ tɕe, kɤ-mtsɯɣ ɯ-rkɯ nɯ ɯ-kho kɯ-jom ʑo tu-z-nɯɣmbɤβ cha tɕe wuma ʑo rɤʑa tɕe pɯ́-wɣ-qraʁ kɯnɤ ɣɯ-rɤβraʁ ra.
蚊子是带有翅膀的昆虫,会飞。嘴很尖,嘴有一种针,细得像毛一样。有六只脚,又细又长,全身都是黑色的。蜇人,有毒。蜇皮肤时,蜇过的地方周围会有较大面积的皮肤肿起来,很痒,而且抠破了还继续发痒。
ʁmɤrsɤr noun
doré. 金黄色.
ʁmɤrsmɯɣ noun
Etym: dmar.smug. bordeau. 紫色. See: arɯʁmɤrsmɯɣ
ʁmɤrɯɣ noun
Etym: dmar.rigs.?. casserole en cuivre. 红铜锅,用来熬茶.
ʁmɯɣ transitive verb
directional: tɤ- réfléchir à un plan. 计划;计谋;怀疑.

nɯ ɯ-mɤ-kɯ-ŋu ci ɲɯ-ʁmɯɣ
他怀疑是不是

kɯki a-pɯ-jɤɣ tɕe, tu-nɯna-a ku-ʁmɯɣ-a
这件事结束的时候,我打算休息

fsɤqhe tɕe mbarkhom kɤ-ɕe ku-ʁmɯɣ-a

mbarkhom ju-ɕe-a ku-ʁmɯɣ-a
我打算明年去马尔康

nɤ-qajɣi tu-kɤ-χtɯ tɤ-ʁmɯɣ-a ri, pɤjkhu mɯ-ko-smi
我本来想你买馍馍(给你吃)但是没有熟
ʁmɯrcɯ noun
grive (garrulax maximus). 大噪鹛【画眉鸟】.

ʁmɯrcɯ nɯ khro mɤ-wxti, kha ɯ-rkɯ sɯŋgɯ ra ku-rɤʑi rga, ɯ-mdoʁ kɯ-pɣi ɯ-ŋgɯz kɯnɤ ldʑaŋkɯ kɯ-ɤrɤɕɯɕrɤz tu, ɯ-jme nɯ kɯ-ɲaʁ tɕe ɯ-ku kɯ-wɣrum tu, nɯ-nɯqambɯmbjom tɕe ɯ-ʁar ɯ-rca ɯ-jme kɯnɤ ɲɯ-sqhiar ŋu, tɤ-rɤku kɤ-ndza wuma rga, qajɯ nɯ ra kɤ-ndza rga tɕe qambalɯla ta-ndza tɕe ɯ-phoŋbu tu-ndze tɕe ɯ-ʁar nɯ ra pjɯ-βde ŋu. qambalɯla nɯ tɤtʂu ɯ-ɕki kɤ-ɣi rga tɕe ʁmɯrcɯ kɯ tɤtʂu ɯ-pa nɯ ra qambalɯla ɯ-ʁar pjɯ-prɤm ʑo ŋgrɤl.
画眉鸟长得不大,喜欢住在房子周围的树林里,身体是灰色的,上面有灰色的纹路,尾巴是黑色,顶端有白点。翅膀展开飞翔时,尾巴也跟着展开。喜欢吃庄稼、虫子。当它吃蝴蝶的时候,只吃身子,不吃翅膀,把翅膀扔在地上。因为蝴蝶喜欢靠近灯光,画眉鸟就会在灯下的地上留下很多蝴蝶翅膀。
ʁmɯrɲɯɣ noun
grive (pomatorhinus erythrocnemis). 斑胸钩嘴鹛.
ʁmɯrqaʁ noun
grive (garrulax ocellatus). 眼纹噪鹛【呱呱鸡】.
ʁmɯrtsɯ noun
espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

ʁmɯrtsɯ nɯ si kɯ-mbɤr ci ŋu, ɯʑo sti tu-ɬoʁ tɕe, kɯ-ndɯβ kɯ-dɤn tsa tɯtɯrca tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-rkɯ si kɯ-mbro tsa a-pɯ-tu tɕe, ɯ-taʁ ku-rtɤβ nɤ ku-rtɤβ tɕe tu-ɕe nɤ tu-ɕe ɯ-kɤχcɤl mɤɕtʂa tu-ɕe ŋu. ɣɯjpa ɲɯ-rɯmɯntoʁ tɕe fsaqhe tɕe ɯ-mat ku-tshoʁ ŋu, ɯ-mat ku-tɯ-tshoʁ nɯ ɣɯrni thɯ-tɯt tɕe chɯ-ɲaʁ ŋu, kɤ-ndza sna tɕe chi. ɯ-jwaʁ kɯ-ɤrtɯm kɯ-zri tsa ŋu. ɯ-ru ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-qarŋe tsa ŋu.
|fv ʁmɯrtsɯ 是比较矮的树,当它单独生长时,长得细而密的,一丛一丛的,当它靠近其他较高的树时,它就会缠着向上爬,一直爬到树梢。今年开花明年结果,果实刚结时是红色的,成熟时是黑色的,可以吃,是甜的,叶子是椭圆形的,树干是黄色的。 ʁmɯrtsɯ 是比较矮的树,当它单独生长时,长得细而密的,一丛一丛的,当它靠近其他较高的树时,它就会缠着向上爬,一直爬到树梢。今年开花明年结果,果实刚结时是红色的,成熟时是黑色的,可以吃,是甜的,叶子是椭圆形的,树干是黄色的。
ʁnamʑa noun
Etym: gnam.ʑwa. diadème. 天冠.
ʁnaʁna noun
les deux. 两个都.

tɕiʑo ʁnaʁna ʑo tɕi-ʑɯβ ɲɯ-ɣi
我们俩都有瞌睡
ʁndɤr intransitive verb
directional: pɯ- Etym: gtor. se disperser. 散开.

tɯjpu pjɤ-ʁndɤr
面粉撒得到处都是

laχtɕha pjɤ-ʁndɤr
东西撒得到处都是

fsapaʁ ra pjɤ-ʁndɤr-nɯ
牲畜分散了

ɯ-sɯm ra pjɤ-ʁndɤr ʑo (=ɯ-ku ra pjɤ-mɯɕtaʁ ʑo)
他被吓到了
See: χtɤr
ʁndɯ transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- battre, frapper. 打.

nɤ-stu tɤ-fse ma ta-ʁndɯ
你表现好一点,不然就打你
ʁndzɤr transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- directional: _ couper avec des ciseaux, couper un arbre, scier. 剪;砍树;锯断.

ɕoŋtɕa pa-ʁndzɤr
他把木料锯断了

si pa-ʁndzɤr
他把木料锯断了

tɤ-ri pa-ʁndzɤr
他把线剪断了
ʁnɤmchi noun
Etym: gnam.kʰʲi. grande ourse. 北斗.
ʁnɤmjaŋ noun
Etym: gnam.jaŋs. plafond. 天花板.
ʁnɤt stative verb
directional: tɤ- nuisible. 有害.

nɤʑo nɤ-χti ɯ-taʁ ɲɯ-tɯ-ʁnɤt
你欺负他
ʁnɯ intransitive verb
directional: tɤ- supposer. 起疑心.

tɤ-ʁnɯ-a
我怀疑了

ɯʑo kɯ-ti maŋe nɤri, aʑo tɤ-ʁnɯ-a ɕti ma
他倒没有说,是我自己怀疑的

ɯ-re wuma ʑo ɲɯ-ɬoʁ tɕe, tɤ-ʁnɯ-a ma ɯ-tshɯɣa mɯ́j-βdi
他很想笑的样子,所以我就有点怀疑了
ʁnɯz numeral
deux. 二.
ʁnɯzmɯz noun
deux sortes (expression toute faite, emprunt). 两种.
ʁɲɤlwa noun
Etym: dmʲal.ba. enfer. 阴间.

ʁɲɤlwa sɤtɕha jɤ-ari
他去了阴间(去世了)

a-ʁɲɤlwa ʑo nɯ-rzoʁ
我受了很多苦
See: nɯʁɲɤlwa
ʁɲɤrpa noun
Etym: gɲer.pa. intendant du monastère. 寺庙的管家.
ʁɲɟinɤʁɲɟi ideophone.3 See: ʁɲɟliʁɲɟli
ʁɲɟiʁɲɟi ideophone.2
énorme. 形容粗壮高大的样子.

ʁɲɟiʁɲɟi ʑo ɲɯ-pa
ʁɲɟliʁɲɟli ideophone.2
énorme. 肥壮;高大.

loŋbutɕhi ʁɲɟliʁɲɟli ʑo ɲɯ-pa
大象又肥壮又高大

ɯʑo chɤ-tshu tɕe ʁɲɟliʁɲɟli ʑo chɤ-pa
他变胖了,身体变得很肥壮
See: ʁɲɟiʁɲɟi
ʁɲɯɣnaʁ noun
Etym: mig.nag. bovidé à tête blanche, mais dont les yeux sont cerclés de noir. 头白而眼圈黑的牛.
ʁɲɯɣra noun
Etym: mig.ra. masque pour se couvrir les yeux. 眼罩.
ʁɲɯm transitive verb
directional: tɤ- avoir des soupçons à l'égard de. 怀疑,起疑心.

ɯʑo kɯ tɤ́-wɣ-ʁɲɯm-a
他对我起了疑心
ʁɲɯspa noun
Etym: gɲis.pa. deuxième mois. 二月.
ʁŋaftɕɤt noun
dernier jour du jeune. 禁食斋的最后一天.

sɲaŋne kɯ-maqhu ɯ-sŋi nɯ ʁŋaftɕɤt tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu
禁食斋的最后一天叫做
ʁo adverb
adversatif. 倒.
ʁoŋmdzɤt noun
moine en charge de la récitation des soutras. 掌管念经活到的和尚.
ʁoŋtɕhaʁ noun
menace. 威胁;镇压.

nɯ-ʁoŋtɕhaʁ sɤ-lɤt ci tú-wɣ-βzu ɲɯ-ra
要用威胁的手段镇压他们
ʁo alala ri conjunction
non seulement ... mais. 不光是……而且.

nɤʑo nɤ-ŋga ʁo alala ri kɯmaʁ kɯ-tu nɯra kɯnɤ tɤ-ndɤm
不光是你的衣服,其他所有的衣服都要带上
ʁrɯlu noun
sans corne. 无角的. See: ta-ʁrɯ
ʁrɯrpu noun
coup de corne. 用角打.

jla kɯ a-taʁ ʁrɯrpu ta-lɤt
犏牛用角打了我
See: ta-ʁrɯ See: rpu See:
ʁzɤβ intransitive verb
directional: tɤ- Etym: gzab. attentif, soigneux. 细心;细致.

ɯ-ma ɲɯ-ʁzɤβ
他做事很细致

ɯ-βraʁ kɤ-ʁzaβ-a
我拴好了

kɯm ɯ-ɣɤβdi kɤ-ʁzaβ-a
我把门顶住好了

tɤ-rɤku kɤ-saχsi nɯ-ʁzaβ-a
我把粮食跟石头泥巴分开好了

smɤɣ ɯ-saʁ nɯ-ʁzaβ-a
我把羊毛撕好了

ɯ-pa kɯ-ʁzɤβ ci ɲɯ-ŋu
他是个做事做得很细致的人
ʁzɤmi noun
Etym: bza.mi. couple. 夫妻.
ʁzɤn noun
Etym: gzan. kyasha. 袈裟.
ʁzɤr noun
difficulté à respirer. 呼吸困难.

ʁzɤr nɯ tu-kɯ-ɤɕqhe ri mŋɤm, tu-kɯ-ɤtɕhɯz ri mŋɤm tɯ-sŋɯro kɯ-wxti lú-wɣ-tɕɤt ri mŋɤm tɯ-ŋgo kɯ-ŋɤn ci ŋu
|fv ʁzɤr 是一种严重的病,(如果得了这个病)你咳嗽时,打喷嚏时,出大气时都感到痛。 ʁzɤr 是一种严重的病,(如果得了这个病)你咳嗽时,打喷嚏时,出大气时都感到痛。
ʁzi stative verb
directional: thɯ- nécessaire. 需要.

ki ɯʑo ɣɯ ɲɯ-ʁzi
他需要这个

ɯʑo kɯ pa-nɤpe ri ɕɤxɕo tɕe cho-ʁzi tɕe ra ɲɯ-ti
他原来不喜欢,但是现在就需要了,就说要
See: naʁzi
ʁzraŋʁzraŋ ideophone.2
ébouriffé. 乱蓬蓬.

ɯ-kɤrme ʁzraŋʁzraŋ ʑo ɲɯ-pa
他头发是乱蓬蓬的
ʁzɯɣ noun
Etym: gzugs. apparence. 相貌.
ʁzɯlu noun
maladie de l'œil. 白眼病.

tɯrme ʁzɯlu nɯ mbro ɯ-phɯ ci ŋu, mbro ʁzɯlu nɯ khɯna ɯ-phɯ ci ŋu, khɯna ʁzɯlu nɯ mbro ɯ-phɯ ci ŋu
患白眼病的人有马的价格,患白眼病的马只有狗的价格,患白眼病的狗有马的价格
ʁʑɯnɯ noun
Etym: gʑon.nu. jeune homme. 小伙子,青年. See: nɯʁʑɯnɯ
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.