japhug
Index ʂ
ʂa
ʂaʁ
ʂaʁ,ta
ʂɣɤlʂɣɤl
ʂmɤβʂmɤβ
ʂɲoʁʂɲoʁ
ʂɲɯɣnɤʂɲɯɣ
ʂɯɣʂɯɣ
ʂɯŋʂɯŋ
ʂɯt
ʂχinɤʂχi
ʂχɯʂχaj
ʂχɯʂχi
ʂχɯwɯʂχawi
ʂa stative verb
directional: thɯ- Etym: sra. capable. 能干.

kɤ-ŋke kɯ-ʂa ci ɲɯ-ŋu
他是一个很能走路的人
ʂaʁ adverb
ʂaʁ,ta -
directional: kɤ- marquer au fer rouge. 烙印.

a-jaʁ ʂaʁ kɤ-nɯ-sɯta-t-a
我烙(烫)到了手

ʂaʁ ɯ-rŋa ko-ta
在他脸上烙了印

ɕom chɤ-z-ɣɯrni tɕe, ɯ-ɕa ɯ-taʁ ʂaʁ ko-ta
把铁烧红了,就在它的肉上烙了印子
ʂɣɤlʂɣɤl ideophone.2
transparent et brillant comme la rosée du matin. 形容像草叶上滚动的露珠一样透明发亮的样子.

tɤ-rɣe ʂɣɤlʂɣɤl ci ɲɯ-ŋu
珍珠透明发亮

tɤ-tsrɯ ɯ-taʁ tɤʑri ʂɣɤlʂɣɤl ɲɯ-pa
萌芽上有透明发亮的露珠

kɯ-wxti ra kɯ tu-ti-nɯ, ftɕar tɤ-tsrɯ to-ɬoʁ tɕe, tɤ-tsrɯ ɯ-ku ɯ-taʁ zɯ tɤʑri ʂɣɤlʂɣɤl rɯri ɣɯ tɯka tu tɕe, tɯrme tɯ-fsonam nɯ, nɯ kɯ-fse, rɯri tɯkaka tɯ-fsonam nɯ nɯ fse tu-ti-nɯ tu-raχpi-nɯ ɲɯ-ŋgrɤl
老年人说,夏天萌芽长出来的时候,每个萌芽上面有透明的露珠,代表着每个人的运气

ɯ-jaʁ ɯ-taʁ cimbɤrom ʂɣɤlʂɣɤl ʑo to-rku
他手上起了透明的水疱
ʂmɤβʂmɤβ ideophone.2
qui forme une fine couche. 形容物体薄薄一层,不完全透明的样子. See: rmɤβrmɤβ
ʂɲoʁʂɲoʁ ideophone.2
svelte. 形容身材苗条,瘦高瘦高的模样.

tɤ-pɤtso ɯ-phoŋbu ʂɲoʁʂɲoʁ ɲɯ-pa
小孩子(身材)瘦高瘦高的。
ʂɲɯɣnɤʂɲɯɣ ideophone.3
intermittent. 形容运动、感觉等间发的样子.

a-mthɤɣ ʂɲɯɣnɤʂɲɯɣ ɲɯ-mŋɤm
我的腰一阵一阵地痛
See: ɣɤʂɲɯɣlɯɣ
ʂɯɣʂɯɣ ideophone.2
clair. 亮.

ndʑa ʂɯɣʂɯɣ pjɤ-ndɯ
彩虹出来了
See: ʂɯŋʂɯŋ
ʂɯŋʂɯŋ ideophone.2
clair. 天晴.

tɤŋe ʂɯŋʂɯŋ ɲɤ-ɬoʁ
太阳出来了

ʂɯŋʂɯŋ ɲɤ-jɯm
天晴了

ndʑa ʂɯŋʂɯŋ pjɤ-ndɯ
彩虹出来了

ɯ-mɲaʁ ɲɯ-mto ʂɯŋʂɯŋ ʑo
他眼睛看得很清楚
See: xɯŋxɯŋ
ʂɯt ideophone.1
bruit que fait un oiseau en s'envolant brusquement. 小鸟突然飞出来的声音.
ʂχinɤʂχi ideophone.2
haletant. 形容气喘吁吁的样子.

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɯtɕhomba tɕe, ɯ-rqo ʂχinɤʂχi ɲɤ-stu
他感冒了,气喘吁吁的
ʂχɯʂχaj ideophone.2
ayant plein de trous. 形容满是洞洞眼眼的样子.

a-ŋga ʂχɯʂχaj ɲɯ-xtsu ɕti ri, nɯ kɯnɤ ɲɯ-mpja
虽然我衣服上到处都是洞洞眼眼,但还是很暖
See: ʂχɯʂχi
ʂχɯʂχi ideophone.2
ayant de grosses narines. 形容鼻孔很大.

mbro ɯ-ɕna ʂχɯʂχi to-stu, tɕe ndʐoʁ ɯβrɤ-ŋu ma
马把鼻孔张大了,是不是要调皮了
ʂχɯwɯʂχawi ideophone.8
qui a des trous partout. 到处都是洞.

βʑɯ kɯ lʁa to-ndza tɕe ʂχɯwɯʂχawi ʑo ɲɤ-sɤβzu
老鼠把口袋啃了,啃得到处都是洞
See: ʂχɯʂχaj
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.