japhug
Index β
βdaʁ
βdaʁ,βzu
βdaχpu
βdaχpu
βdaχtɕɤl
βde
βdeti
βdɤmŋaʁ
βdi
βdiwa
βdɯnba
βdɯscit
βdɯt
βdɯt
βgoz
βgoz
βɣa
βɣɤɣur
βɣɤmu
βɣɤno
βɣɤŋgɯ
βɣɤpa
βɣɤrkhɤrkhɤt
βɣɤrnɤjwaʁ
βɣɤrqo
βɣɤrtshi
βɣɤru
βɣɤsɤprɤt
βɣɤsni
βɣɤsroʁ
βɣɤtɤtɤɣ
βɣɤtu
βɣɤχtsiɯ
βɣɤza
βɣu
βɣɯt
βɣɯz
βɟɤt
βɟi
βɟi
βlama
βlɤmɤjmɤɣ
βlɤmtɕhɤt
βli
βluβra
βlunbu
βlɯ
βlɯɣnɤβlɯɣ
βraʁ
βri
βrɟaŋ
βʁa
βʁuβʁu
βʁum
βʁɯz
βzaŋɤnŋu
βzaŋlɤn
βzaŋsa
βzaʁlu
βzdɤr
βzdɯ
βzgɤr
βzi
βzjoz
βzɟɯr
βzu
βzu
βzu
βzu
βzu
βzu
βzu
βzu
βzuwa
βzɯr
βzɯrtɕoʁ
βʑar
βʑaʁβʑɯɣ
βʑɤzu
βʑoʁ
βʑɯ
βʑɯlu
βʑɯndɤpa
βʑɯndi
βʑɯndi
βʑɯpa
βʑɯrna
βdaʁ noun
βdaʁ,βzu -
s'occuper de ses tâches. 管(任务、职责),一般前加否定前缀.

βdaʁ maka tɤ-βzu-t-a me
我没有管好、没有理他
See: nɯβdaʁ See: βzu1
βdaχpu noun
Etym: bdag.po. hôte, maître de maison. 主人. See: nɯβdaχpu
βdaχpu adverb
en ce qui concerne .... 至于…….

ɯʑo βdaχpu nɯ, ɯʑo a-tɤ-naχpjɤt
至于他,(来不来)由他来决定
βdaχtɕɤl noun
marche en pierre. 石制台阶.
βde transitive verb
directional: thɯ- directional: _ jeter. 扔.

cho-βde, tha-βde
他扔了

laχtɕha mɤ-kɯ-ra nɯra cho-βde
他扔了不必要的东西

ki laχtɕha ki kɤ-βde ɯ-spa ɕti
这个东西可以扔

qapri ɯ-χsiu cho-βde
蛇脱皮了

tɯ-ɴɢar jo-βde
他吐了痰

directional: nɯ- abandonner. 放弃.

ɲo-βde
他放弃了

ɯ-ma z-ɲɤ-βde
他辞职去了

nɤ-kɤ-nɤma nɯ mɤ-kɯ-ftɯɣ a-mɤ-nɯ-tɯ-βde
你不要放弃没有完成的工作

qartsɯ ɲɤ-βde tɕe χɕitka ko-ndzoʁ
冬天结束了,春天到来了
βdeti noun
fête du septième mois. 七月份的看花节.
βdɤmŋaʁ noun
Etym: bdams.mŋags. méthode (pour tenir tête à qqn). (对付别人的)办法、计策.
βdi stative verb
directional: tɤ- directional: nɯ- directional: thɯ- construction: bare infinitive Etym: bde. beau. 美观.

ɯ-βzu ɲɯ-βdi
他做得很好

ɯ-sɯm βdi
他放心了

ɯ-ta mɯ-ɲɤ-βdi
放得不平
See: aβdoʁβdi
βdiwa noun
calme. 平安.
Etym: bde.ba. bonne action. 善事.

βdiwa ɲɤ-fkot
他做了善事
βdɯnba noun
Etym: bdun.pa. septième mois. 七月.
βdɯscit noun
Etym: bde.skʲit. bonheur. 幸福.

ɯ-βdɯscit ɲɤ-rɤru (=kɤ-scit to-khɯ)
他开始过幸福的生活了
βdɯt possessed noun
gaspillage. 浪费.

khɯna kɤ-χsu ʁo tɯ-χsu βdɯt ɕti
喂狗简直是白喂

ɯ-βdɯt ma-pɯ-tɯ-sɯβze
不要浪费

dépense. 花费.

nɤ-βdɯt nɯ-tɕat-a
让你花费了很多(谢你请我吃饭)

nɤ-βdɯt tu ma jɤ-ɣe-j ɕti, dɤn-i ko!
你花费要多,我们来了很多人
See: kɤnɯβdɯt
βdɯt noun
Etym: bdud. une sorte de monstre. 魔鬼.
βgoz Variant: fkoz transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- Etym: bgod. préparer, planifier. 计划;设计;准备需要的材料.

kɯki kha ci tɤ-βgoz-a
我设计了这个房子

tɯ-ŋga ɯ-spa ci tɤ-βgoz-a
我准备了缝衣服的材料

tɯ-xtsa kɤ-βzu to-βgoz
他设计了鞋子的款式

kɯki tɤ-pɤtso ki kɯ-rɤβzjoz tɤ-βgoz-i
我们准备让这个孩子去读书
βgoz intransitive verb
arranger (marriage). 包办(婚姻).

phama pɯ-βgoz pɯ-ŋu ma ʑɤni nɯ-anɯtɯɣ-ndʑi pɯ-maʁ
他们的婚姻是父母包办的,不是他们自己主张的
βɣa noun
moulin à eau. 水磨.

βɣa ɲɯ-pe tɕe khro tha-ɣndʑɯr
磨子很好用(水量多),磨了很多粮食
βɣɤɣur noun
farine qui sort de la meule. 从磨撒出来的面粉. See: βɣa See: tɤ-ɣur
βɣɤmu noun
entonnoir en peau pour verser l'orge dans la meule. 用来把青稞灌到磨口中的三角形牛皮,中间有洞.

βɣɤmu nɯ kɤ-ɣndʑɯr ɯ-spa tɯjpu nɯ ɯ-sɤ-rku tɯ-ndʐi thɯ-kɤ-rɤɣdɯt tɕe βɣa ɯ-ŋgɯ ɯ-pjɯ-kɯ-lɤt ɯ-spa ŋu
|fv βɣɤmu 是用来装待磨的粮食的(保持整头牛原形的)牛皮,也是用来把粮食倒入磨坊的工具。 βɣɤmu 是用来装待磨的粮食的(保持整头牛原形的)牛皮,也是用来把粮食倒入磨坊的工具。
βɣɤno noun
partie inférieure de la meule. 下磨盘.

βɣɤno nɯ rdɤstaʁ kɯ-ɤrtɯm nɯ kɤ-βzu ŋu tɕe pjɯ-maŋpa tɕe ku-rɤsta ŋu
|fv βɣɤno 是由一块圆形石块凿成的,处于磨子的下面,是固定的。 βɣɤno 是由一块圆形石块凿成的,处于磨子的下面,是固定的。
βɣɤŋgɯ noun
partie supérieure du moulin. 磨坊的上部. See: βɣa See: ɯ-ŋgɯ
βɣɤpa noun
partie inférieure du moulin (dans l'eau). 磨坊的下部(河水流动的地方). See: βɣa See:
βɣɤrkhɤrkhɤt noun
bâton qui sert à frapper l'entonnoir de peau. 用来震动牛皮漏斗的木棒.

βɣɤrkhɤrkhɤt nɯ laʁjɯɣ ci ŋu tɕe tɯ-pɕoʁ chiz nɯ βɣɤmu ɯ-taʁ kú-wɣ-βraʁ tɕe mɤpɕoʁ chiz nɯ βɣɤtu ɯ-taʁ pjɯ-tɯɣ tɕe βɣa kɤ-mtɕɯr tɕe βɣɤrkhɤrkhɤt tu-znɤndɤr tɕe βɣɤmu ɯ-ŋgɯ kɤ-ɣndʑɯr ɯ-spa nɯ pjɯ-nɯɬoʁ ɲɯ-ŋu tɕe βɣa ɯ-ŋgɯ pjɯ-ɕe ŋu
|fv βɣɤrkhɤrkhɤt 是一根木棒,一头拴在牛皮漏斗上,另一头靠着石磨。石磨转动时,就使木棒震动,使漏斗里的粮食漏进磨子里去 βɣɤrkhɤrkhɤt 是一根木棒,一头拴在牛皮漏斗上,另一头靠着石磨。石磨转动时,就使木棒震动,使漏斗里的粮食漏进磨子里去
See: βɣa See: rkhɤrkhɤt
βɣɤrnɤjwaʁ noun
pales du moulin. 磨坊下面的木板.

βɣɤrnɤjwaʁ nɯ tɕhɯŋkhɤr ɯ-taʁ tɤrɤm kɤ-kɤ-tshoʁ nɯ ŋu, tɯ-ci βɣɤrnɤjwaʁ ɯ-taʁ chɯ-lɤt tɕe tɕhɯŋkhɤr ku-sɯ-mtɕɯr tɕe tɕhɯŋkhɤr ɯ-taʁ βɣɤsni ndzoʁ tɕe βɣɤtu ku-sɯ-mtɕɯr ŋu
|fv βɣɤrnɤjwaʁ 是装在磨房下的水车上的木板,水冲在木板上时,木板使水车转动,上面装有磨心,使上磨盘转动起来。 βɣɤrnɤjwaʁ 是装在磨房下的水车上的木板,水冲在木板上时,木板使水车转动,上面装有磨心,使上磨盘转动起来。
See: βɣa See: tɯ-rna See: tɤ-jwaʁ
βɣɤrqo noun
joint entre le sac de graines et la meule. 粮食口袋和磨斗之间的接头部分. See: βɣa See: tɯ-rqo
βɣɤrtshi noun
moustique. 蚊子.
βɣɤru noun
meunier. 守磨坊的用人. See: rɯru See: βɣa
βɣɤsɤprɤt noun
écluses du moulin. 开关磨坊水道用的闸门.

βɣɤsɤprɤt nɯ kɤ-ɣndʑɯr pɯ-jɤɣ tɕe tɯ-ci ɯ-sɤ-prɤt tɤrɤm ci tu tɕe nɯnɯ ŋu
|fv βɣɤsɤprɤt 是一块木板,磨好面以后,用来把水闸住。 βɣɤsɤprɤt 是一块木板,磨好面以后,用来把水闸住。
See: βɣa See: prɤt
βɣɤsni noun
axe du moulin. 磨心.

βɣɤsni nɯ βɣɤno ɯ-ku kɯ-sɯ-mtɕɯr ɕom thɯ-kɤ-βzu ŋu, ɯ-tshɯɣa nɯ thɤtɕɯ cho naχtɕɯɣ ri ɯ-jɯ nɯ ɕom ɕti
磨心用来转动上磨盘。用生铁打成,形状和二锤一样,但是柄也是铁打的。
See: βɣa See: tɯ-sni
βɣɤsroʁ noun
levier utiliser pour contrôler la vitesse de la meule. 用来控制磨面粗细的木棒.

βɣɤsroʁ nɯ si nɯ-kɤ-βzu ci ŋu tɕe kɤ-ɣndʑɯr thɯ́-wɣ-lɤt tɕe pjɯ-jndʐɤz cho βɣa pjɯ-rɟɯɣ tɤ-ra tɕe kɤ-joʁ spa, kɤ-ɣndʑɯr pjɯ-ndɯβ cho pjɯ-ɣɤdal tɤ-ra tɕe kɤ-phɤβ spa ŋu
|fv βɣɤsroʁ 是一根木棒。需要磨得粗、转速快的时候,把它抬高;需要磨得细、转速慢的时候,把它放低。 βɣɤsroʁ 是一根木棒。需要磨得粗、转速快的时候,把它抬高;需要磨得细、转速慢的时候,把它放低。
See: βɣa See: mbɣɤsroʁ
βɣɤtɤtɤɣ noun
bord de la meule. 磨盘边缘.

βɣɤtɤtɤɣ nɯ kɯ-ɣndʑɯr pɯ́-wɣ-lɤt tɕe tɯ-ɣndʑɤr ɣɯ ɯ-ɣur spa ŋu, rgɤm pɯ-kɤ-sprɤt kɯ-fse ŋu
|fv βɣɤtɤtɤɣ 围在磨盘周围,挡着磨出来的面粉,安装得像木箱一样。 βɣɤtɤtɤɣ 围在磨盘周围,挡着磨出来的面粉,安装得像木箱一样。
See: βɣa See: tɤtɤɣ
βɣɤtu noun
partie supérieure de la meule. 上磨盘.

βɣɤtu nɯ rdɤstaʁ kɯ-ɤrtɯm nɯ kɤ-βzu tɕe βɣɤno ɯ-taʁ pjɯ́-wɣ-ta tɕe ɯ-ŋgɯ βɣɤsni tú-wɣ-sthoʁ tɕe ku-mtɕɯr ŋu
|fv βɣɤtu 是由一块圆形石块作成的,处于下磨盘的上面,中间装上磨心。可以转动。 βɣɤtu 是由一块圆形石块作成的,处于下磨盘的上面,中间装上磨心。可以转动。
βɣɤχtsiɯ noun
bouche de la meule. 磨斗.

βɣɤχtsiɯ nɯ βɣɤtu ɯ-taʁ ku-ndzoʁ tɕe kɤ-ɣndʑɯr ɯ-spa pjɯ-kɯ-ɣi nɯ ɯ-kɯ-nɤjo ɯ-spa ŋu
|fv βɣɤχtsiɯ 是装在上磨盘的中间,用来接住漏斗里出来的粮食。 βɣɤχtsiɯ 是装在上磨盘的中间,用来接住漏斗里出来的粮食。
βɣɤza noun
mouche. 苍蝇.
βɣu noun
louche en bois. 木头刻成的小瓢.
βɣɯt intransitive verb
directional: kɤ- brûler (poils, plumes). 被烧(毛,羽毛).

ɯ-kɤrme ko-βɣɯt
他头发被烧到
βɣɯz noun
blaireau. 獾【臭猪子】.

βɣɯz nɯ sɤtɕha kɯ-spoʁ ɯ-ŋgɯ ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu, praʁ pa tɕu ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu, ftɕar tɕe ma qartsɯ tɕe kɤ-mto me, βɣɯz nɯ ɯ-mtɕhi nɯ ra kɯ-ɤmtɕoʁ, ɯ-ku ɯ-tshɯɣa nɯ ra βʑɯ tsa fse, ɯ-rme nɯ pɣi ri paʁ ɯ-rme ʑo fse tɕe nɤrko. ɯ-xtɤpa ɯ-rme ra aqarŋɯrŋe, qandʐe kɤ-ndza wuma ʑo rga, tɕe ɕɤr tɕe, kha ɯ-rkɯ tɯ-ɣli kɯ-dɤn ɣɯ sɤtɕha ɲɯ-sloʁ tɕe, tɕe tɤ-rɤku ra ɯ-qa chɯ-tɕɤt tɕe chɯ-tʂaβ tɕe pjɯ-sɯ-lni ŋu. ju-phɣo tɕe, kɯ-spoʁ ɯ-ŋgɯ lu-nɯɕe tɕe, tɕe kɤ-sat mɤ-khɯ tɕe, ɯ-kɯm smi pjɯ-βlɯ-nɯ tɕe, lu-sɤkhɯ-nɯ tɕe, tɕe mɯ-tɤ-tɕhaʁ tɕe chɯ-nɯɬoʁ tɕe pjɯ-sat-nɯ ŋgrɤl. βɣɯz nɯ ɯ-di wuma ʑo kɯ-χɕɤβ ci tu, tɕe ɯ-ndʐi nɯ pjɯ́-wɣ-nɤβɟu nɯ maʁ nɤ tɯ-mthɤɣ ɲɯ́-wɣ-rtɤβ tɕe χtɕoŋ kɯ-phɤn ɲɯ-ŋu
獾住在土洞和岩洞里,只在夏天出现,冬天看不到。獾的嘴很尖,头部的形状像老鼠,毛是灰色的,像猪的毛一样,但比较硬。肚子下面的毛是淡黄色。它很喜欢吃蚯蚓,所以晚上它去拱房子旁边的肥地,会把庄稼拱倒,使庄稼枯萎。逃跑的时候就会钻进洞里,没法打死它,就在洞口烧火让烟子熏它,它受不了从洞里跑出来的时候才能把它打死。獾有很浓的臭味,它的皮子要么当作坐垫,要么围在腰部,可以治风湿病。
See: nɯβɣɯz
βɟɤt intransitive verb
directional: pɯ- obtenir. 得到(某个大家在抢的东西);中奖.

pɯ-βɟat-a, pɯ-βɟɤt
我得到了,他得到了

tɤ-mbɣom tɕe a-pɯ-tɯ-βɟɤt
你快点就会得到

kɤ-βɟɤt khɯ
可以得到

laχtɕha ɲɯ-rkɯn ri, aʑo pɯ-βɟat-a
东西虽然很少,但是我还是得到了

laχtɕha kɤ-χtɯ pjɤ-βɟɤt
买到了东西
βɟi transitive verb
directional: _ suivre, poursuivre. 追赶.

tɤ-βɟi-t-a
我追了他

ja-βɟi

tha-βɟi
他追了他

ɯʑo jɤ-anɯri tɕe, z-ja-βɟi-t-a
他回去了,我就追了他
See: nɤβɟɯβɟi
βɟi stative verb
directional: nɯ- ancien. 陈旧.

tɤ-mthɯm ɲɤ-βɟi
肉放陈了

laχtɕha ɲɤ-βɟi
东西旧了
βlama noun
Etym: bla.ma. lama. 喇嘛.
βlɤmɤjmɤɣ noun
une espèce de champignon. 鹅蛋菌.

βlɤmɤjmɤɣ nɯ ɕkrɤz ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-mgɯrqhu nɯ ʁmɤrsɤr ŋu, ɯ-rʑɯɣ cho ɯ-ru nɯ kɯ-qarŋe ŋu, tɤ-ɬoʁ ɕɯmɯma tɕe kɯ-wɣrum ci kɯ aluj tɕe tɤ-ŋgɯm ʑo fse, tɕe tɤ-wxti tɕe ɯ-luj pjɤ-ɴɢaʁ ŋu.
鹅蛋菌长在青冈树林里,背面是金黄色,菌褶和主干是黄色的。刚长出来的时候,有一种白色的外层遮盖,像鸡蛋一样,长大了以后外层就会破。
βlɤmtɕhɤt noun
récitation de soutras. (为别人)念经. See: nɯβlɤmtɕhɤt
βli transitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- planter. 栽.

pɯ-βli-t-a, pa-βli
我栽种了,他栽种了

ɕaŋβli pɯ-βli-t-a
我栽了树苗
βluβra noun
suggestion, idée, conseil. 主意;指挥.

a-βluβra ci tɤ-tɕɤt
给我出主意吧
Syn: Syn: ɯ-βlaβlu See: rɯβluβra
βlunbu noun
Etym: blon.po. ministre. 大臣.
βlɯ bitransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- allumer un feu. 烧火.

smi thɯ-βlɯ-t-a, smi tha-βlɯ
我烧了火,他烧了火

aʑo tɤ-βlɯ-a tɕe ndzɤtshi βze-a ŋu
我烧了火就做饭

directional: lɤ- brûler (du bois). 烧(木柴).

si lɤ-βlɯ-t-a
我烧了柴火
See: nɯrmɤβlɯ
βlɯɣnɤβlɯɣ ideophone.3
source de lumière irisée qui scintille. 形容彩色的光闪光的样子.

jingdeng βlɯɣnɤβlɯɣ ɲɯ-ɤsɯ-stu
警灯在闪光
βraʁ transitive verb
directional: kɤ- attacher. 拴.

kɤ-βraʁ-a, kɤ-tɯ-βraʁ, ka-βraʁ
我拴了,你拴了,他拴了

khɯna ɲɤ-lɯɣ tɕe kɤ-βraʁ-a
狗摆脱了绳子,我又把它拴起来了

tɯmbri kɤ-βraʁ-a
我拴了绳子(在某个地方打了个结)
See: zbraʁ See: ɯ-βraʁ
βri transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- défendre. 掩护;维护.

kɤ-βrit-a, tɤ-βrit-a, ka-βri
我维护了,他维护了

ɲɯ-ɤlɯlɤt-ndʑi tɕe, tɤ-βri-t-a
他们打架,我维护了他

khɯna kɯ ɣɯ-mtsɯɣ ɲɯ-ŋu tɕe, kɤ-βri-t-a
狗快要咬他的时候,我保护了他
βrɟaŋ transitive verb
directional: nɯ- Etym: brgʲaŋ. tendre (peau). 绷紧.

aʑo tɯ-ndʐi nɯ-βrɟaŋ-a
我把皮子绷紧了
βʁa intransitive verb
directional: pɯ- gagner. 赢.

tɤ-alɯlɤt-ndʑi tɕe, ɯʑo pɯ-βʁa
他们打架了,他赢了

nɤʑo kɤ-ɤnɯɣro tɕe pɯ-tɯ-βʁa
你赢了游戏
βʁuβʁu ideophone.2
comme une demi-sphère creuse. 形容空心的半球形(老鼠的耳朵).
tout petit. 很小的样子.
βʁum transitive verb
directional: pɯ- directional: _ renverser. 口朝下盖.

khɯtsa pa-βʁum
他把碗口朝下

khɯtsa kɤ-βʁum mɤ-pe
把碗的口朝下是不好的

tɯthɯ kɤ-βʁum mɤ-pe
Ant: sɤntɯ
βʁɯz noun
amadou. 火绒.
βzaŋɤnŋu noun
Etym: bzaŋ.ŋan. bien et mal. 好坏.

ɯ-βzaŋɤnŋu kɯ-me
忘恩负义的人
βzaŋlɤn noun
Etym: bzaŋ.len. récompense. 奖赏.

nɤ-βzaŋlɤn βze-a ra ma a-tɕɯ ɯ-sroʁ ko-tɯ-ri
我要报你的恩,因为你救了我儿子的命
βzaŋsa noun
Etym: bzaŋ.sa. ami. 朋友.

ɯʑo kɯ ɯ-βzaŋsa ɯ-tshɤt tú-wɣ-sɯβzu-a ŋu
他把我当朋友
βzaʁlu noun
personne qui agit ou parle sans tenir compte de la situation. 说话不严谨的人. See: ɣɤβzaʁlaʁ
βzdɤr transitive verb
directional: nɯ- Etym: sdor. ajouter de l'huile ou du beurre. 加油,加酥油.

tʂha ci nɯ-βzdar-a
我在茶里加了酥油

tʂha pɯ-kɤ-βzdɤr
酥油茶
See: tɤ-βzdɤr
βzdɯ transitive verb
directional: tɤ- Etym: bsdu. ramasser. 捡起来.

tɤ-βzdɯ-t-a
我捡了

stoʁ tɤ-βzdi
把胡豆捡了起来

stoʁ pjɤ-ʁndɤr tɕe tɤ-βzdɯ-t-a
胡豆撒了一地,我就捡起来了
βzgɤr transitive verb
directional: pɯ- retarder le temps. 耽误时间.

pjɯ-ta-βzgɤr mɯ́j-pe
我耽误你的时间很不好

tɯrme nɯ ma-pɯ-tɯ-βzgɤr ma ɯ-ʁa me
你不要耽误他,他没有时间
See: saʁjɤr
βzi intransitive verb
directional: lɤ- Etym: bzi. devenir saoul. 醉.

ɯʑo lɤ-βzi, ɯʑo lo-βzi
他喝醉了

aʑo a-ku lɤ-kɯ-βzi ʑo ɲɯ-fse
我头有点晕

cha ɯ-tshɤt kɤ-tshi ma tɯ-βzi
酒少喝一些,不然你会喝醉

nɤʑo ɯ-mɤ-lɤ-tɯ-βzi-ci
你喝醉了吧
βzjoz transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- Etym: sbʲaŋs. étudier. 学.

tɤ-scoz kɤ-βzjoz ɴqa
文字很难学

aʑo nɤ-ɕki a-kɤ-βzjoz dɤn
我跟你学了很多

kɤ-βzjoz kɤ-sthɯt mɯ́j-khɯ
学无止境
See: rɤβzjoz
βzɟɯr transitive verb
directional: nɯ-
Etym: bsgʲur. transformer. 改变.

nɯ-βzɟɯr-a, na-βzɟɯr
我改变了,他改变了

mɤ-kɯ-pe tɤ-kɤ-nɤma nɯra ɯ-qhu tɕe ɲɯ́-wɣ-βzɟɯr ra
没有做好的那些以后要修正

ɯ-ɲɯ-nɯkɯmaʁ-a nɤ ɲɯ-kɯ-sɯ-βzɟɯr-a
我说错了的话,请帮我纠正一下

ʑara kɯ kɯm nɯ na-βzɟɯr-nɯ
他们换了门(工人修房子)

corriger. 纠正.

kɤ-βzɟɯr mɯ́j-ra, ɲɯ-pe
不用修改,很好

tɤ-scoz ɲɤ-βzɟɯr
他把信改了改
βzu transitive verb
βzu transitive verb
βzu transitive verb
βzu transitive verb
βzu transitive verb
βzu transitive verb
βzu transitive verb
βzu transitive verb
directional: tɤ- Etym: bzo. faire. 做.

tɤ-βzu-t-a, ta-βzu, tu-βze-a, tɤ-βze
我做了,他做了,我做,你做吧

tʂu nɯ-βzu-t-a
我让了路

pɕaʁ tɤ-βzu-t-a
我磕了头

rnajɯ pɯ-βzu-t-a
我做了耳环

qajɣi lɤ-βzu-t-a
我做了馍馍

sɤfkur thɯ-βzu-t-a
我捆了柴

ɕkɤbɯ kɤ-βzu-t-a
我包了韭菜包子

ki jie a-tɤ-βze ra
你来接电话!

tɕhi kɯ-fse chɯ-βze-a
我要做什么样的东西?(例如,铁匠)

directional: kɤ- devenir. 当.

ɯ-slama kɤ-βzu-t-a
我当了他的徒弟

directional: nɯ- devenir. 变成.

ki kha ki aʑɯɣ ɲɯ-βze ɕti
这个房子会变成我的了

ki kha ki aʑɯɣ a-nɯ-βze ra
这个房子要变成我的

tɯjpu a-mɤ-nɯ-βɟi ra ma qajɯ ɲɯ-βze ŋgrɤl (=qajɯ aβzu)
粮食不要放太久,不然会生虫

être possible (impersonnel). 可能(无人称).

ʑɯmkhɤm ʑo tu-ndza-nɯ mɤɕtʂa kɤ-mqlaʁ mɯ́j-βze.
(这种草)牛要咀嚼很久才能吞下
See: tɯ-ndzɯ,βzu See: βdaʁ,βzu See: tɯ-skɤt,βzu See: ɯ-qhu,βzu See: ɯ-sci,βzu See: aβzu
βzuwa noun
Etym: bzo.ba. artisan. 工匠.
βzɯr transitive verb
directional: tɤ- Etym: bzur. déplacer. 拿过去;搬走.

tɤ-βzɯr-a, ta-βzɯr
我拿走了,他拿走了

ɲɯ-saʁdɯɣ tɕe, tɤ-βzɯr-a
(那个东西)很碍事,所以我把它拿走了

kɯki kutɕu a-mɤ-pɯ-ɤta, tɤ-βzɯr
这个东西不要放在这里,你把它拿走
βzɯrtɕoʁ noun
Etym: bzur.ltɕog. excroissance sur les angles du toit. 房背左右两角上的顶端.

kha ɣɯ znde kɤ-βzu tɤ-jɤɣ tɕe ɯ-ʁɤri pɕoʁ χchoʁe tɯ-βzɯr ɯ-taʁ tu-kɤ-sɤmtɕoʁ nɯ βzɯrtɕoʁ rmi
房子的墙壁修完了的时候,在房子正面左右两角顶上修的尖角部分叫|fv βzɯrtɕoʁ βzɯrtɕoʁ
βʑar noun
busard. 鵟,鹞.
βʑaʁβʑɯɣ noun
Etym: bʑag.bʑugs. résidence. 住宿.

βlama ra kɯ kutɕu βʑaʁβʑɯɣ a-kɤ-nɯ-βzu-nɯ jɤɣ
喇嘛可以在这里就寝
βʑɤzu noun
Etym: bʑo.zo. seau à lait. 挤奶桶.
βʑoʁ transitive verb
directional: thɯ- Etym: bʑogs. tailler, éplucher. 削.

chɯ-βʑoʁ-a, tha-βʑoʁ
我削,他削了

kɯki laʁdɯn mɯ́j-sna tɕe, chɯ́-wɣ-βʑoʁ ɲɯ-ra
这个工具不好,要削一下

ɲɯ-jpum tɕe chɯ́-wɣ-βʑoʁ ɲɯ-ra
太粗,要削一下

sɲɯɣjɯ thɯ-βʑoʁ-a
我削了笔
βʑɯ noun
souris. 老鼠.
βʑɯlu noun
année du rat. 鼠年.
βʑɯndɤpa noun
dans cinq ans. 五年以后. See: βʑɯndi1 See: tɯ-xpa
βʑɯndi noun
Etym: bʑi. dans cinq jours. 五天以后.
βʑɯndi noun
bande molletière. 裹腿.

βʑɯndi nɯ-nɯrtaβ-a
我带了裹腿
βʑɯpa noun
Etym: bʑi.pa. quatrième mois. 四月.
βʑɯrna noun
oreilles de souris. 老鼠的耳朵.

βʑɯrna ɲɤ-sprɤt
植物脱落了子叶,长出了真正的叶子
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.