japhug
Index χ
χajaŋ
χajχaj
χaŋχaŋ
χawo
χcha
χchoʁe
χcoŋkroŋ
χcrɯχcri
χcɯχcri
χɕaʁ
χɕaʁ
χɕɤβ
χɕɤl
χɕɤlkara
χɕɤlmdoŋ
χɕɤlmɯɣ
χɕɤlzgoŋ
χɕitka
χɕoʁ
χɕu
χɕu
χɕu,rnaʁ
χɕuχɕe
χɕɯldɤn
χɕɯn
χɕɯnrʑi
χɕɯχɕi
χɤβ
χɤjnɤχɤj
χɤlnɤχɤl
χɤlχɤl
χɤnku
χɤnχɤn
χɤpɤχɤle
χinɤχi
χɲɤβχɲɤβ
χɲɤχɲɤr
χɲɯχɲi
χo
χoŋ
χoŋχoŋ
χpa
χpaχtshɤt
χpɤlwi
χphjɤrχphjɤr
χpi
χpjɤt
χploʁploʁ
χpɯn
χpɯnbu
χsɤβ
χsɤl
χsɤl
χsɤlkawa
χsɤltɕhɯ
χsɤltɕhɯ
χsɤr
χsɤr
χsɤrɣɤt
χsɤrmdoʁ
χsɤrnaʁ
χsɤrɲa
χsɤrɲɟɤt
χsɤrthu
χsɤrʑa
χsjɯβ
χsjɯβnɤχsjɯβ
χsoz
χsu
χsɯm
χsɯmba
χsɯmdu
χsɯmkha
χsɯmsna
χsɯskɤl
χʂɤχʂɤt
χtɕɤnzɤn
χtɕɤt
χtɕɤz
χtɕɤzɤz
χtɕi
χtɕoŋ
χtɕɯrɯ
χtɕɯrɯpa
χtɤr
χtɤt
χtɤt
χtorma
χtsɤβ
χtshɤnɤχtshɤt
χtshɤχtshɤt
χtsiɯ
χtso
χtsur
χtsɯm
χtsɯmpapɯ
χtsɯχtsri
χtʂɯɣdʑa
χtɯ
χtɯɣ
χtɯmbrɤl
χtɯn
χuχu
χɯχɯ
χwara
χwɤr
χwɤrχwɤr
χajaŋ noun
Etym: ha.jaŋ. aluminium. 铝.
χajχaj -
attendre (sans bouger). 呆呆地瞪着.

dɯxpa ma χajχaj ʑo ɲɯ́-wɣ-nɤjo-a
我呆呆地盼着他
χaŋχaŋ ideophone.2
un peu orange. 形容淡橘黄色.

ɲɯ-qarŋe χaŋχaŋ ʑo
是淡黄的

tɯrmɯkha tɕe, prɤɲi χaŋχaŋ ɲɤ-k-ɤβzu-ci
傍晚的时候,晚霞带有橘黄色
χawo interjection
expression du regret, de l'espoir. 表示惋惜、希望.

χawo ʑo nɤ-ɕqhe a-nɯ-me kɯ!
唉,真希望你的咳嗽会治好
χcha noun
droite. 右边.
χchoʁe adverb
emphatic: χchɯχchoʁɯʁe à droite et à gauche. 左右.

jɯfɕɯr a-jaʁ χchoʁe ʑo laχtɕha tɤ-ndo-t-a
昨天我两只手都拿了东西。
χcoŋkroŋ noun
en tailleur. 盘腿.

χcoŋkroŋ ɲɤ-βzu
他盘腿坐了

tɤ-tɕɯ kɯ χcoŋkroŋ ɲɯ-βze ŋgrɤl, tɕheme kɯ ndzɯpe ɲɯ-βze ŋgrɤl
男子盘腿坐,女子跪着坐

thamtham tɕe, tɕheme ra kɯ χcoŋkroŋ ɲɯ-kɯ-βzu tu, ɕɯŋgɯ tɕe, tɕheme kɯ χcoŋkroŋ ɲɯ-βze mɯ-pjɤ-jɤɣ
现在,有些女子会盘腿坐,以前是不允许的
χcrɯχcri Variant: χcɯχcri ideophone.2
dilué, peu épais. 形容流体稀.

nɯŋa ɯ-qe χcɯχcri ʑo ɲɯ-pa
牛屎很稀
See: scrɯscri See: ɲcriɲcri
χcɯχcri ideophone.2
gras et mou. 形容胖而软的样子. See: ʁɟɯʁɟri
χɕaʁ noun
Etym: gɕag. morceau de bois coupé à la hache. 劈好了的木料(房背、走缘当石板用).
χɕaʁ intransitive verb
directional: nɯ- Etym: gɕegs. décéder (honorifique, réservé aux lamas et aux sprulsku). 圆寂(敬语).
χɕɤβ stative verb
directional: tɤ-
excessif (parole). 夸张(话).

ɯ-rju ɲɯ-χɕɤβ
他说的话很夸张

éclatante, vive (couleur). 鲜艳(颜色).

ɯ-mdoʁ ɲɯ-χɕɤβ
颜色很鲜艳(红色、黄色)

fort (bruit). 响;吵.

ɯ-zgra ɲɯ-χɕɤβ
声音很响(很吵)

forte (odeur). 浓(气味).

ɯ-di ɲɯ-χɕɤβ
气味很浓
See: rɯχɕɯχɕɤβ
χɕɤl noun
Etym: ɕel. verre. 玻璃.
χɕɤlkara noun
Etym: ɕel.dkar. sucre en morceau. 冰糖.
χɕɤlmdoŋ noun
lunette, télescope. 望远镜.
χɕɤlmɯɣ noun
comitative: kɤ́χɕɤlmɯlmɯɣ Etym: ɕel.mig. lunettes. 眼镜.

χɕɤlmɯɣ tɤ-nɯ-ta-t-a (tɤ-nɯ-tshoʁ-a)
我戴上了眼镜
χɕɤlzgoŋ noun
Etym: ɕel.sgo. miroir. 镜子. Syn: kɯsɤɣru
χɕitka noun
Etym: dpʲid.ka. printemps. 春天.
χɕoʁ transitive verb
directional: _ tirer. 抽出.

ndʑu tɤ-χɕoʁ-a
我把筷子抽出来了

si thɯ-χɕoʁ
(从柴堆里)取一根

scapa la-χɕoʁ
他把剑抽出来了
χɕu stative verb
directional: tɤ- fort, résistant. 健壮;力量大;有耐性.

jla ɲɯ-χɕu
犏牛很强壮

mkhɯrlu ɲɯ-χɕu
汽车马力大

pɯ-tɯ-χɕu
谢谢
See: χɕuχɕe
χɕu stative verb
χɕu,rnaʁ -
merci beaucoup. 万分感谢.

pɯ-tɯ-χɕu pɯ-tɯ-rnaʁ
感谢你了

pɯ-χɕu pɯ-rnaʁ
万分感谢他
χɕuχɕe stative verb
fort, robuste. 身强力壮.

thamtham ʁʑɯnɯ ɲɯ-ɕti tɕe, wuma ʑo ɲɯ-χɕuχɕe
他是青年,非常强壮
See:
χɕɯldɤn noun
en sécurité. 安全;安康.

ɯʑo ɯ-kha ra mɤ-kɯ-pe ku-me tɕe, χɕɯldɤn ɕti
他的家里人都好,平安无事
See: aχɕɯldɤn
χɕɯn intransitive verb
directional: pɯ- Etym: gɕin. sain et sauf. 安全.

kɤ-χɕɯn lo-zɣɯt-ndʑi
他们俩安全到达了

kɤ-χɕɯn kɤ-nɯʑɯβ
安心睡觉吧!

être fini (travail). 完;结束(工作).

ta-ma pjɤ-χɕɯn
工作完了
χɕɯnrʑi noun
Etym: gɕen.rdʑe. Yama. 阎王.
χɕɯχɕi ideophone.2
qui écoute en silence. 形容悄悄地听的样子.

nɯtɕu nɯ-rkɯ χɕɯχɕi ʑo pjɤ-tɯ-sɤŋo
你在那里悄悄地听他们交谈
χɤβ transitive verb
directional: kɤ- directional: lɤ- boire complètement. 喝干;喝尽最后一滴.

kɤ-χɤβ kɯ-fse ci ɲɯ-ɕti
只剩下一点点

a-sŋɯro lɤ-χaβ-a
我吸了气

cha kɤ-χaβ-a
我把酒喝光了
χɤjnɤχɤj ideophone.3
essouflé. 喘气.

tɤ-rɟɯɣ-a tɕe χɤjnɤχɤj ʑo tɤ-tɯt-a pɯ-ra
我跑得气喘吁吁的
Syn: χinɤχi
χɤlnɤχɤl ideophone.3
marcher d'un pas assuré. 形容走路步伐稳健的样子.
χɤlχɤl ideophone.2
relâché, guéri, rassuré. 形容捆绑以后解开的宽松感、痊愈、放心的感觉.

khapa fsapaʁ pɯ-rɤʑi-nɯ ɕti tɕe, ɕɯ-nam-a pɯ-ŋu ri, khapa pɯ-azɣɯt-a tɕe, χɤlχɤl ʑo jo-ɕe-nɯ
牲畜原来在楼下,我正要去赶它们的时候,它们就消失得无影无踪了

jɯfɕɯr tɤ-pɤtso wuma ʑo pɯ-nɯzdɯɣ-a ri, jɤ-azɣɯt tɕe, a-sɯm χɤlχɤl ʑo ɲo-pa
昨天我很担心小孩子,他到了之后我就放心了

χɤlχɤl ʑo to-mna
完全痊愈

disparaître. 消失得无影无踪(比较嘈杂的人或者动物).

χɤlχɤl chɤ-k-ɤrɕo-ci
完全用完了

χɤlχɤl to-ɕkɯt
他吃完了

slama ra jɤ-anɯri-nɯ, sloχpɯn ɯ-rkɯ χɤlχɤl ʑo ɲɯ-pa
当学生都走了之后,老师觉得心里空落落的

a-kɯ-mŋɤm χɤlχɤl ʑo tɤ-pa
我的病完全痊愈了
See: ɣɤχɤlχɤl
χɤnku noun
casserole en fer pour cuire la pâté des cochons. 煮猪草的生铁锅.

χɤnku nɯ tɯ-thɯ kɯ-wxti ci ŋu, ɯ-spa khru ɲɯ-ŋu, mba tɕe wxti ri mɤ-rʑi, paʁndza sɤ-sqa wuma ʑo pe. χɤnku nɯ ɯ-spa khro ɲɯ-ŋu tɕe, khru mɤ-ngɯt ma ɲɯ-ndoʁ tɕe kɤ-ta kɤ-mɟa ra ɣɯ-mdzoz tsa ra.
|fv χɤnku 是一种大锅,用生铁铸成。因为很薄,所以大而轻,最适合于煮猪草。因为用生铁做成,所以不结实,很脆,所以放下拿起的时候要特别小心。 χɤnku 是一种大锅,用生铁铸成。因为很薄,所以大而轻,最适合于煮猪草。因为用生铁做成,所以不结实,很脆,所以放下拿起的时候要特别小心。
χɤnχɤn ideophone.2
large et vide. 形容又大又空的样子.

χɤnχɤn ʑo ɲɯ-ɤz-nɤjo
他呆呆地站在那里等着(望着一个方向不动)

kha ɯ-tɯ-wxti kɯ χɤnχɤn ʑo ɲɯ-pa
房子又大又空

nɤ-khɯtsa ɯ-tɯ-wxti nɯ χɤnχɤn kɯ
你的碗很大!

χɤnχɤn ʑo ma-tɤ-tɯ-ʑɣɤstu
不要傻乎乎的那样
Syn: χajχaj
χɤpɤχɤle noun
extraverti. 外向.

nɯki tɯrme χɤpɤχɤle ci ɯ-qhoχpa kɤ-rku kɯ-me ci ɕti
这个人比较外向,有什么事都不会放在心里的。
χinɤχi ideophone.3
éssouflé. 形容气喘吁吁的样子.

ɯʑo jo-rɟɯɣ pjɤ-ra tɕe, χinɤχi ʑo ɲɯ-ʑɣɤstu jɤ-azɣɯt
因为他要跑过来,气喘吁吁地到了

ɲɤ-nɤɴqa, ɯ-fkur pjɤ-rʑi tɕe, χinɤχi ʑo jɤ-azɣɯt
因为他很辛苦,负担很重,气喘吁吁地到了
Syn: qhinɤqhi
χɲɤβχɲɤβ ideophone.2
mou et humide. 形容软而潮湿的样子. Syn: χɲɤχɲɤr
χɲɤχɲɤr ideophone.2
mou et humide. 形容软而潮湿的样子.

a-ʑɯβ ɲɯ-ɣi tɕe a-phoŋbu ra χɲɤχɲɤr ʑo ɲɯ-pa
我睡意来了,觉得浑身软趴趴的
Syn: χɲɤβχɲɤβ
χɲɯχɲi ideophone.2
mou et en bouillie. 形容又软又稀;晒嫣了的食物.

kɯ-mpɯ kɯ-fse χɲɯχɲi kɯ-pa nɯra mɤ-rga-a
我不喜欢又的那些(食物)

sans force. 形容没有精神,没有力气的样子.

iɕqha tɯrme nɯ χɲɯχɲi kɯ-pa ci ɲɯ-ŋu
这个人没有精神
χo stative verb
χoŋ ideophone.1
qui tombe tout d'un coup dans un trou. 突然踏空,掉进洞里.

ɯ-mi χoŋ ʑo pjɤ-ɕqhlɤt
他突然踏空了
χoŋχoŋ ideophone.2
ayant un grand trou. 有洞(洞口很大).

ɯ-ŋga χoŋχoŋ ʑo kɯ-pa ko-spoʁ
他衣服上有个大窟窿

aube. 天亮.

lo-fsoʁ χoŋχoŋ ri mɯ́j-tɯ-rɤru
天亮了,你还不起床
χpa stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- Etym: dpa. fier, plein de confiance en soi. 自豪,很有自信.

tɯrme kɯ-χpa ci ɲɯ-ŋu
他是一个自豪的人

ɯ-sɯm lo-χpa
他变得骄傲了
See: znɤχpɯχpa
χpaχtshɤt noun
Etym: dpag.tsʰad. yojana. 由旬,长度单位(非常远).
χpɤlwi noun
Etym: dpal.beɦu. un motif bouddhique. 一种佛教图纹.
χphjɤrχphjɤr ideophone.2
fade. 形容没有香味的.

tɤ-mthɯm kɤ́-wɣ-sqa a-kɤ-smi ɲɯ-ra ma nɯ maʁ nɤ tɤ́-wɣ-ndza tɕe χphjɤrχphjɤr ʑo ɲɯ-pa tɕe mɯ́j-mɯm
煮肉的的时候要煮熟,不然吃起来一点香味也没有,不好吃
χpi noun
Etym: dpe. histoire. 故事.

ɯʑo kɯ χpi wuma kɯ-mpɕɤr ci ɲɤ-sɤβzu
他编了一个很精彩的故事

exemple. 例子.

ɯ-χpi zɯ (= a-pɯ-ŋu nɤ)
例如

nɤ-χpi ci ku-te-a
我给你举个例子
See: ta-χpi See: raχpi
χpjɤt transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- observer. 观察.

nɤ-zda kɤ-χpjɤt
你观察一下你的同伴

aʑo ku-kɯ-χpjat-a
你在观察我

nɯ kɤ-χpjɤt me nɤ
那个是说不准的
χploʁploʁ ideophone.2
en boule. 形容球形.

ɯ-rte nɯ χploʁploʁ kɯ-pa ci ɲɯ-ŋu
他的帽子是球形的

tɤjmɤɣ thamtɕɤt nɯ mɯ-tɤ-kɯ-qawɤr nɯ χploʁploʁ kɯ-pa tu-kɯ-ti ɕti
菌子在开放之前都是球形的
See: ploʁploʁ See: ɕploʁɕploʁ
χpɯn noun
Etym: dpon. moine. 和尚.

χpɯn to-ndo
他当了和尚

ɯ-tɕɯ χpɯn lu-te-a ɲɯ-sɯsam-a
我想让我儿子当和尚
See: nɯχpɯn See: rɤχpɯn
χpɯnbu noun
maître. 主人.

ɯʑo kɯ χpɯnbu la-ndo
他掌权了
See: nɯχpɯnbu
χsɤβ noun
Etym: gseb. étalon. 公马.
χsɤl transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- Etym: gsol. manger, boire (honorifique). 用膳(敬语).

βlama kɯ to-χsɤl
喇嘛吃了
χsɤl intransitive verb
directional: tɤ- Etym: gsal. clair, évident. 明显;清晰.

fso tɕe a-kɤ-tɯ-lɤt tɕe a-tɤ-χsɤl je
你明天打电话就会知道

kɯki tɤ-scoz ki pjɯ́-wɣ-ndɯn ɲɯ-jɤɣ ma ɲɯ-χsɤl
可以把这封信读出来,因为写得很清楚
See: saχsɤl See: ɣɯχsɤl
χsɤlkawa noun
Etym: gsol.ka.ba. moine qui garde la chapelle. 守佛堂的和尚.
χsɤltɕhɯ noun
Etym: gsol.tɕʰu. eau (honorifique). 水(敬语).
χsɤltɕhɯ Variant: ʑɤβtɕhɯ noun
Etym: gsol.tɕʰu. eau (honorifique). 水(敬语).
χsɤr transitive verb
directional: tɤ- compter. 数.

ji-nɯŋa thɤstɯɣ ɣɤʑu tɤ-χsar-a
我数了一下我们家的牛有多少头

tɤ-χsar-a ri kɯmŋu ɣɤʑu
我数了一下,有五个
Syn: rtsi See: ɯ-χsɤr
χsɤr noun
Etym: gser. or. 金子.
χsɤrɣɤt noun
Etym: gser.ɦod. sûtra pour les animaux. 为牛羊念的经.
χsɤrmdoʁ noun
Etym: gser.mdog. doré. 金色.
χsɤrnaʁ noun
Etym: gser.nag. or noir. 黑色的金.
χsɤrɲa noun
Etym: gser.ɲa. cyprin. 金鱼.
χsɤrɲɟɤt noun
vermeil. 镀金的白银.
χsɤrthu noun
la fête de l'été. 看花节.
χsɤrʑa noun
Etym: gser.ʑwa. coiffe en or. 金冠.
χsjɯβ noun
peau de serpent. 蛇蜕的皮.

qapri ɯ-χsjɯβ chɤ-βde
蛇脱皮了
χsjɯβnɤχsjɯβ ideophone.3
reniflement. 形容用鼻吸气的声音.

χsjɯβnɤχsjɯβ to-stu (=ɯ-ɕna to-sɤχsɯχsjɯβ)
他用鼻吸了气
See: sɤχsɯχsjɯβ
χsoz stative verb
fine (oreille). 敏锐(耳朵).

tɕhi rɯdaʁ kɯ-fse ɯ-rna kɯ-χsoz me
什么动物的听觉是最敏锐的?

tɕhi rɯdaʁ ɣɯ ɯ-rna stu ʑo χsoz
什么动物的听觉是最敏锐的?

fin (odorat). 敏锐(嗅觉).

a-ɕna χsoz
我的嗅觉很敏锐

pas bouché (paille). 畅通(管子).

chɤmdɤru ɲɯ-χsoz tɕe, chɤmda kɤ-sɯtshi ɲɯ-khu
吸管是畅通的,可以喝坛坛酒
See: naχsoz
χsu transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- directional: thɯ- Etym: gso. élever. 养;供他吃.

pɣɤtɕɯ kɯ ɯ-pɯ ɲɯ-ɤsɯ-χsu
鸟在喂它的小鸟

nɯ-χsu-t-a
我养了他

nɯ́-wɣ-χsu-a
他养了我

paʁ pɯ-χsu-t-a
我喂了猪

rgali thɯ-χsu-t-a
我喂了小奶牛
Syn: ngu
χsɯm numeral
trois. 三.
χsɯmba noun
Etym: gsum.pa. troisième mois. 三月.
χsɯmdu noun
carrefour en Y. 三岔口. Syn: tʂɤsɤɴɢɤt
χsɯmkha noun
la troisième fois. 第三次.

χsɯmkha to-mbri
已经是第三次了
χsɯmsna noun
Etym: gsum.sna. lorsque l'on tue un animal, part donnée aux amis. 宰动物的时候,分给好友的部分.
χsɯskɤl noun
trois repas. 三顿.

zama χsɯskɤl nɯ koŋla tu-kɯ-rɯndzɤtshi ra
一天三餐要吃好一点
χʂɤχʂɤt ideophone.2
léger (habit). 形容(衣服)单薄,透风.

nɤ-ŋga kɯ-mba ci χʂɤχʂɤt tɯ-asɯ-ŋga
你穿的衣服很单薄

ɯ-ŋga ɲɯ-mba ʑo χʂɤχʂɤt
他的衣服很薄

qui a les traits fins, au regard intelligent. 眉目清秀,聪明的样子.

kɯ-mpɕɤr ci χʂɤχʂɤt ɲɯ-ŋu
他眉目清秀(有双眼皮,眼睛又圆又亮)
See: xʂɤxʂɤt
χtɕɤnzɤn noun
Etym: gtɕan.gzan. bête sauvage. 野兽.
χtɕɤt noun
Etym: gtɕod. exorcisme. 驱妖的仪式;咒经.

sprɯskɯ kɯ χtɕɤt pa-lɤt
活佛念了咒经
χtɕɤz stative verb
directional: pɯ- Etym: gtɕes. être chéri. 受宠.

ɯ-mɤ-tɯ-χtɕɤz nɯ dɯχpa!
他很可怜,根本不受人宠爱
χtɕɤzɤz noun
Etym: gtɕes.zas. mets pour bien recevoir les invités. 款待客人的食品.
χtɕi transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- laver. 洗.

nɤ-rŋa pɯ-χtɕi
你洗脸吧

nɤ-ŋga nɯ-χtɕi
你洗衣服吧

tɯ-ŋga nɯ-χtɕi-t-a
我洗了衣服

a-βri pɯ-χtɕi-t-a
我洗了身体

a-ɕɣa nɯ-χtɕi-t-a
我刷了牙

aʑo jɤ-azɣɯt-a nɯ tɕu, ɯʑo kɯ ɯ-jaʁ pjɤ-k-ɤ<nɯ>sɯ-χtɕi-ci
我到那里的时候,他正在洗手

nɤʑo nɤ-ku ci pɯ-nɯ-χtɕi
你洗一下头吧

nɤ-jaʁ pɯ-nɯ-χtɕi
你洗一下手吧

kha thɯ-χtɕi
洗一下房子吧

directional: pɯ- tremper (pluie). 淋湿(雨).

tɯ-mɯ kɯ pɯ́-wɣ-χtɕi-a
我被雨淋湿了
See: raχtɕɯʁɟo
χtɕoŋ noun
Etym: gtɕoŋ. rhumatisme. 风湿,关节疼.
χtɕɯrɯ noun
nu. 裸体. See: χtɕɯrɯpa See: rɯχtɕɯrɯ See: nɯχtɕɯrɯ
χtɕɯrɯpa noun
Etym: gtɕer.bu.pa. tout nu. 裸体,不穿衣服. See: rɯχtɕɯrɯ
χtɤr transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- Etym: gtor. disperser. 打散;撒.

tɯjpu pjɤ-χtɤr
他撒了粮食

tɯ-rɣi tha-χtɤr
他撒了种子

tɯ-ɣndʑɤr pɯ-nɯ-χtar-a
我把糌粑打散了

khu ɯ-ɯ-sɤɣmu kɯ rɯdaʁ ra pjɤ́-wɣ-χtɤr-nɯ ʑo
老虎可怕得让百兽四处逃窜了
See: ʁndɤr See: rɯtɕhɯχtɤr
χtɤt transitive verb
χtɤt -
directional: kɤ- directional: pɯ- directional: nɯ- appuyer contre. 靠.

kɤ-ɤmdzɯ-a tɕe, a-mgɯr kɤ-nɯ-χtat-a
我坐下的时候就靠了背

znde ɯ-taʁ a-mgɯr kɤ-nɯ-χtat-a
我把背靠在墙上了
χtorma noun
Etym: gtor.ma. offrande au dieux. 供奉鬼神的物品.
χtsɤβ transitive verb
directional: nɯ- pétrir, tanner (peau). 揉.

tɯ-ndʐi pa-χtsɤβ
他揉了皮子

pɯ́-wɣ-χtsaβ-a
他揉了我

tɤ-pɤtso, ma-pɯ-kɯ-χtsaβ-a
小孩,你不要揉我(你不要一整天麻烦我)

ɯ-χtsɤβ pɯ-ɣe
(皮子)已经揉好了
χtshɤnɤχtshɤt ideophone.3

tɤ-pɤtso nɯ χtshɤnɤχtshɤt ʑo ɯ-mu ɯ-phe ko-ɕe
那个小孩子很敏捷地一下子就到了他母亲身边
χtshɤχtshɤt ideophone.2
sage et très actif (enfant, petit animal). 形容小孩子或者小动物看起来很乖很灵活的样子,小巧玲珑。.

jiɕqha tɤ-pɤtso χtshɤχtshɤt ci ɲɯ-ŋu
那个小孩子很灵活

tshɯtho χtshɤχtshɤt ʑo ɲɯ-pa
那头小羊羔很灵活
χtsiɯ noun
unité de mesure. 升.
χtso stative verb
directional: tɤ- Etym: gtsaŋ. propre. 干净(本质).

tɯ-ci ɲɯ-χtso
水很干净

ndzɤtshi ɲɯ-χtso
食物很干净
χtsur stative verb
important. 重要.
χtsɯm noun
paille d'orge. 青稞杆.
χtsɯmpapɯ noun
paille d'orge en botte. 一捆一捆的青稞杆. See: χtsɯm
χtsɯχtsri ideophone.2
les plumes / poils hérissés. 形容(鸟;猫)把(羽)毛毛竖起来的样子.

pɣɤtɕɯ nɯ to-sɤmbrɯ tɕe, ɯ-muj ra χtsɯχtsri ʑo to-sɯɣndzur.
小鸟生气了就把羽毛竖起来了
χtʂɯɣdʑa noun
Etym: dkrug.dʑa. thé au beurre. 酥油茶.
χtɯ transitive verb
directional: tɤ- acheter. 买.

mbarkhom lɤ-tɯ-ɣe ri beimu tɤ-tɯ-χtɯ-t loβ, nɤ-ɕqhe ɯ-smɤn
你上次来马尔康的时候,你买了贝母对吧,咳嗽的药

jɯfɕɯr cai mɯ-ɕ-tɤ-χtɯ-t-a
我昨天没有去买菜

aʑo kɤntɕhaʁ tɯ-ŋga ɯ-kɯ-χtɯ jɤ-ari-a
我到街上去买衣服了(还没有买回来)

tɤ-mthɯm ɕ-tɤ-χtɯ-t-a.
我去买肉了(已经买回来了)
χtɯɣ transitive verb
directional: tɤ- Etym: gtug. demander une arbitration (auprès de son supérieur). (向上级)请求裁决;请上级评理.

tɕiʑo kɤ-nɯkrɤz mɯ́j-cha-tɕi tɕe (tɕi-tɯkrɤz mɯ́j-ɣi tɕe), taʁ ɕ-tu-kɤ-χtɯɣ ɲɯ-ɬoʁ
我们俩既然说不通,只好请上级评理

nɤ-ɕki ɣɯ-tu-χtɯɣ-a ɲɯ-ɬoʁ
我只好来求您了
χtɯmbrɤl noun
Etym: rten.ⁿbrel. célébration. 庆祝.
χtɯn noun
Etym: gtun. mortier. 臼【坨坨】.
χuχu ideophone.2
qui a une petite ouverture. 形容洞口很小.

tɤ-pɤtso ɯ-mtɕhi ɲɯ-xtɕi χuχu ʑo ɲɯ-pa
小孩子的嘴很小
χɯχɯ ideophone.2
qui a des grandes narines. 形容鼻孔很大的样子.

ca kɯ ɯ-ɕna χɯχɯ ʑo to-stu
麝香鹿把鼻孔弄得很大
χwara noun
Etym: sbra. un type de tente. 一种帐篷.
χwɤr noun
Etym: hor. Hor. 霍尔.
χwɤrχwɤr ideophone.2
abîmé et déchiré. 形容破烂的样子.

ɯ-ŋga mɯ́j-pe tɕe χwɤrχwɤr ʑo ɲɯ-pa
我的衣服不好,破破烂烂的

ouvert (sac). 形容向外展开的样子.
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.