japhug
Index b
babɯ
bɤbɤβ
bɤβ
bɤβnɤbɤβ
bjɯbjɯɣ
boŋboŋ
boʁ
boʁboʁ
boʁnɤboʁ
brɤβbrɤβ
brɤβnɤbrɤβ
brɤβnɤlɤβ
brɯɣbrɯɣ
brɯzbrɯz
buqa
bɯɣ
bɯɣbɯɣ
bɯɣnɤbɯɣ
bɯlɯbali
bɯwa
babɯ noun
cassis. 黑茶藨子.

babɯ nɯ si kɯ-mbɤr tsa ci ŋu. tɯrme ɯ-taʁ kɯ-xtɕɯ-xtɕi ma tu-mbro mɤ-cha. ɯ-ru nɯ kɯ-pɣi tɕe, ɯ-rqhu pjɯ-kɯ-ɴɢaʁ kɯ-fse kɯ-tu ŋu, tɯ-xpa ɲɯ-rɯmɯntoʁ tɕe, nɯɕɯmɯma ɯ-mat chɯ-βze ŋu, ɯ-mat nɯ thɯ-tɯt tɕe ɲaʁ, kɤ-ndza mɯm, chi. ɯ-mat ɯ-ŋgɯ ɯ-rɣi kɯ-ndɯβ kɯ-dɤn tsa tɕe kɯ-mpɯ ŋu. ɯ-jwaʁ ndɯβ cho dɤn. zgoku ɯ-taʁ ɯ-pa ʑo tu-ɬoʁ cha.
|fv babɯ 是矮小的树种,比人高不出多少。树干是灰色的,有好像快要脱落的树皮。当年开花,马上结果,果实成熟后是黑色的,好吃,很甜。果实里有又小又多的种子,是很嫩的,叶子小而多。山上山下都能生长。 babɯ 是矮小的树种,比人高不出多少。树干是灰色的,有好像快要脱落的树皮。当年开花,马上结果,果实成熟后是黑色的,好吃,很甜。果实里有又小又多的种子,是很嫩的,叶子小而多。山上山下都能生长。
bɤbɤβ ideophone.2
obstiné. 形容固执的样子.

jiɕqha tɯrme nɯ, ɯ-phe ti mɤ-ti maŋe, bɤbɤβ ʑo ku-nɯ-rɤʑi ɕti
那个人,给他说是没有用的,他什么都听不进去

épais, lourd et peu pratique, poussant en touffe (champignons). 形容物体笨重或者菌子长在一块的样子.

tɤjmɤɣ ɲɯ-xcat ʑo bɤbɤβ ʑo ɲɯ-pa
菌子很多,都长在一块

sɯmat ɲɯ-ɲaʁ ʑo bɤbɤβ ʑo ɲɯ-pa
黑果子都长在一块
bɤβ ideophone.1
bruit d'un objet lourd qui tombe de haut. 重物从高处掉下来的声音.
bɤβnɤbɤβ ideophone.3

tɤjpa bɤβnɤbɤβ ʑo pa-βde
他把雪(从房背)一块一块扔下来了

bɤβnɤbɤβ ʑo ɲo-nɯjʁo
他很没有分寸地骂了他
bjɯbjɯɣ ideophone.2
qui pend en grand nombre, mou. 形容多而柔软,向下垂吊的样子.

jiʑo ji-kha ɯ-ʁɤri ʑmbri tɯ-phɯ tu tɕe, ftɕar tɕe ɯ-jwaʁ ɲɯ-dɤn, ɯ-rtaʁ ɲɯ-mpɯ ɲɯ-dɤn tɕe, bjɯbjɯɣ ʑo pjɯ-ɴqoʁ ɲɯ-ŋu
他们家前面有一棵柳树,一到春天,树叶茂密,树枝又软又多地吊在那儿。
Syn: lbjɯlbjɯɣ
boŋboŋ ideophone.2
qui a la forme d'un œuf. 形容鸡蛋的形状;椭圆形.
boʁ ideophone.1
d'un seul coup tous ensemble. 一下子全部.

smi ɯ-taʁ tɯ-ci pjɯ́-wɣ-lɤt tɕe boʁ pjɯ-mi ɕti
火上加了水就会一下子灭掉
boʁboʁ ideophone.2
en ordre. 形容(收捡得)很整齐的样子.

nɤ-ŋga boʁboʁ tɤ-ste
你把衣服收捡得整齐一点
boʁnɤboʁ ideophone.3

tɤ-pɤtso ra boʁboʁ nɤ boʁboʁ jɤ-ari-nɯ
小孩子一下子一起去了
See: nɤboʁboʁ See: aboʁboʁ
brɤβbrɤβ Variant: brɤbrɤβ ideophone.2
rugueux et irrégulier (pierre). 形容石子等物粗糙的样子.

rdɤstaʁ ɲɯ-dɤn, kɤntɕhaʁ brɤbrɤβ ʑo ɲɯ-pa
街上小石子多,坎坷不平

stoʁ ɯ-tɯ-jndʐɤz kɯ brɤbrɤβ ʑo ɲɯ-pa
胡豆的颗粒又大又多
brɤβnɤbrɤβ ideophone.3

ʁmaʁmi ra brɤβnɤbrɤβ ʑo ɲɯ-nɤŋkɯŋke-nɯ
士兵们身材高大,雄赳赳地路过了这里
brɤβnɤlɤβ ideophone.4

brɤβnɤlɤβ ʑo ɲɯ-ʑɣɤstu-nɯ
动作和声音都很大,没有规律地运动着
See: brɯzbrɯz See: brɯɣbrɯɣ
brɯɣbrɯɣ ideophone.2
couvert de petits boutons. 粗糙,长满了小点点.
brɯzbrɯz ideophone.2
couvert de petits boutons. 粗糙,长满了小点点.

a-βri tɤ-ndɤr brɯzbrɯz ʑo ɲɤ-ɬoʁ
我身上长满了痘痘
See: brɯɣbrɯɣ See: brɤβbrɤβ
buqa noun
mycose du pied. 脚癣.
bɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- avoir le mal du pays. 思念家乡.

ɲɯ-bɯɣ-a
我想家

pjɤ-bɯɣ
他以前很想家

tɯrme sɤtɕha jɤ-kɯ-ɤri tɕe, tu-kɯ-bɯɣ ɕti
去了其他地方,肯定会想家
See: nɯɣbɯɣ
bɯɣbɯɣ ideophone.2
concentré. 形容草木等集中,茂盛的样子.

tɯrme kɯ-nɤmɲo jo-dɤn tɕe bɯɣbɯɣ ʑo ɲɯ-pa

bɯɣbɯɣ ʑo jo-ɣi-nɯ tɕe ɲɯ-nɤmɲo-nɯ
人从四面八方赶来观看
bɯɣnɤbɯɣ ideophone.3
bɯlɯbali noun
personne qui n'en fait qu'à sa tête. 爱一意孤行的人.

ɯʑo na-nɯ-ʁjit nɯ tu-nɯ-ste ɲɯ-ɕti, tɯrme bɯlɯbali ci ɲɯ-ŋu
他想做什么就做什么,不管别人的意见
bɯwa transitive verb
directional: tɤ- porter un enfant sur le dos. 背孩子.

tɤ-bɯwa-t-a, tɤ-tɯ-bɯwa-t, ta-bɯwa
我背了他,你背了他,他背了他

kɯki kɤ-ŋke mɯ́j-cha tɕɤn, tɤ-bɯwe
他不能走,你背他吧

tɤ-bɯwe ɲɯ-ntshi
只好背了他
See: zbɯwa
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.