japhug
Index c
ca
caŋ
capɣi
caʁ
caʁɕɣɤz
cɤɕna
cɤjmɤɣ
cɤmi
cɤmirɤku
cɤmtsaʁ
cɤmtsho
cɤmu
cɤndʐi
cɤpɤcrɤle
cɤrme
cɤrna
cɤtʂha
cha
cha
chaŋskɯ
che
chɤβ
chɤci
chɤdi
chɤle
chɤlɤnnɤ
chɤmda
chɤmdɤru
chɤmthɯm
chɤt
chɤt
chɤtshi
chɤzwa
chɣaʁchɣaʁ
chi
choŋtɕɯn
chrɤβchrɤβ
chrɤβnɤchrɤβ
chu
chɯ
chɯβ
chɯβchɯβ
chɯβnɤchɯβ
chɯchɯβ
chɯmu
chɯrdom
chɯsɲu
ci
ci
ci
cischiz
cit
ciz tɕe
ci ci
ci nɤ
ci ntsɯ
ci nɯ
ci,sɯpa
claŋclaŋ
claŋnɤclaŋ
claʁclaʁ
clicli
cloʁcloʁ
clɯclɯ
clɯnɤclɯ
co
coɕit
comuco
coŋ
coŋ
cotcot
craŋ
craŋnɤlaŋ
crɯβcrɯβ
crɯcrɯ
crɯɣcrɯɣ
crɯmcrɯm
cu
cupa
cɯβjiz
cɯβloʁ
cɯɣ
cɯɣɬaj
cɯm
cɯmbɤrom
cɯmcɯm
cɯnkhɤβ
cɯnmu
cɯŋcɯŋ
cɯŋglɯɣ
cɯpɤspoʁspoʁ
cɯphɯt
cɯrmbɯ
cɯrndʑi
cɯrzɯn
cɯʁrɤt
cɯχɕiz
ca noun
chevrotin. 麝香鹿.

ca nɯ sɯŋgɯ kɯ-rnaʁ tsa cho stɤmku nɯ ra ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu. sɯjno ma mɯ́j-ndze. ɯ-ku nɯ tshɤt ɯ-ku tsa ɲɯ-fse ri ɯ-ʁrɯ maŋe, ɯ-rna nɯ ra tshɤt wuma ɲɯ-fse, ɯ-phoŋbu ɯ-tshɯɣa nɯ ra li tshɤt ɲɯ-fse, ɯ-mɤlɤjaʁ nɯ ra tshɤt ɣɯ sɤznɤ ɲɯ-rɲɟi, ɯ-phoŋbu nɯ ɲɯ-xtshɯm, ɯ-mdoʁ nɯ ɲɯ-pɣi. ɯ-qa nɯ ta-ʁrɯ ɲɯ-ŋu, ɯ-jme kɯ-xtɯ-xtɯt ŋu. ɯ-jme ɯ-pa cho ɯ-xtɤpa lu-kɯ-ɕe nɯ ra ɲɯ-wɣrum. ɲɯ-ɣɤwu tɕe, tshɯtho ɯ-skɤt tu-βze ɲɯ-ŋu. ɯ-ɕa ɯ-ŋgɯ ɯ-tʂɤm me, ɯ-ɕa ʁɟa ŋu, ɯ-ndʐi nɯ ɯ-χtsɤβ a-pɯ-βdi tɕe mba ri wuma ʑo ngɯt, tɕe kɯɕɯŋgɯ tɕe tɯ-xtsa ɯ-ku spa stu kɯ-pe pjɤ-ŋu. ca phu mu tu tɕe, cɤmu nɯ kɯ-rɤpɯ ɯ-spa ɲɯ-ŋu, cɤmtsho nɯ ɯ-mtsho tu tɕe, nɯ wuma ʑo smɤn kɯ-ʑru ɲɯ-ŋu, tɕe ɯ-phɯ wuma ʑo wxti.
麝香鹿住在大森林和草地上。只吃草。头有点像山羊,但是没有角,耳朵很像山羊的耳朵,四肢比山羊的长一些,身子细,颜色是灰的。有蹄子,尾巴很短。尾巴下面和肚皮都是白色的。叫的时候发出小山羊的叫声。肉里没有脂肪,只有瘦肉。皮子搓揉好了以后,虽然薄但是很结实。在过去,是藏式皮鞋筒最好的材料。麝香鹿有公母,母鹿下崽子,公鹿有麝香,是一种很名贵的药材,价格很高。
caŋ noun
Etym: gʲaŋ. mur en terre. 土墙.
capɣi noun
cerf (moschus sifanicus). 马麂.
caʁ stative verb
célèbre. 出名.

tɤ-caʁ-a
我出名了

wuma ʑo pjɤ-cha tɕe, ɯ-rmi to-caʁ
他很能干,所以就变得很出名
caʁɕɣɤz noun
laine épaisse et fragile. 又粗又脆的劣质羊毛.
cɤɕna noun
Rumex japonicus. 山菠菜;羊蹄.

cɤɕna nɯ sɯjno ci ŋu, sɯŋgɯ cho stɤmku ra tɯ-ji ɯ-rkɯ ra tu-ɬoʁ ŋgrɤl. ɯ-jwaʁ nɯ aɲaʁndzɯm, ɯ-ru aɣɯrnɯɕɯr, kɯ-ɤrŋi tɕe tu, ɯ-mat tu-βze ɕɯŋgɯ nɤ, kɤ-ndza sna. ɯ-mɯntoʁ mɤ-mpɕɤr, ndɯβ, kɯ-ɣɯrni tsa ŋu. ɯ-mat thɯ-aβzu tɕe, pjɯ-ŋgra tɕe, tu-ɬoʁ mɤ-cha. ɯʑo ɯ-kɯ-sɯ-mphɤl nɯ ɯ-zrɤm ɲɯ-ɕti. tɯ-ɟom jamar ma tɯ-zri mɤ-cha. ɯ-jwaʁ ɯ-qhu nɯ mpɕu, ɯ-βzɯr nɯ ra rʁom.
山波菜是一种植物,一般生长在森林、草地和地边。叶子深绿色,茎淡红色,也有的是绿色的,结果之前可以吃。花不美,小,有点红。结了果以后,种子掉下而不能生长:使山波菜繁殖的是它的根。只能长一米来高。叶子背面是光滑的,边角有点粗糙。
cɤjmɤɣ noun
une espèce de champignon. 【獐子菌】.

cɤjmɤɣ nɯ tɯrgi ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ɲɯ-ŋu, ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-ɤpɣɯlu ʁɟa ʑo nɯ ŋu, ɯ-rʑɯɣ nɯ ca ɯ-rme ɲɯ-fse, kɯ-wxti tsa ci ɲɯ-ŋu, ɯ-mdoʁ cho ɯ-rʑɯɣ nɯ ra ndʐa cɤjmɤɣ ɲɯ-rmi
獐子菌生长在杉木林里,通体灰色,菌褶像麝香鹿(獐子)的毛,有点大,因为它的颜色和菌褶像獐子,所以称它为“獐子菌”。
See: ca See: tɤjmɤɣ
cɤmi noun
près du fleuve. 沿着河流的地方.
cɤmirɤku noun
cultures de vallée. 河坝农物(玉米). See: cɤmi See: tɤ-rɤku
cɤmtsaʁ noun
ruade. 尥蹶子.

mbro kɯ cɤmtsaʁ ja-lɤt tɕe pɯ́-wɣ-βde-a pɯ-ŋgrɤl
我尥蹶子把我扔下来了
Syn: nɯsɲɤtqha See: mtsaʁ
cɤmtsho noun
chevrotain porte-musc mâle. 公麝. See: ca
cɤmu noun
chevrotain femelle. 母麝香鹿. See: ca
cɤndʐi noun
peau de chevrotain. 麝香鹿皮. See: ca See: tɯ-ndʐi
cɤpɤcrɤle noun
nourriture de mauvaise qualité. 低等(的食物),素食.

cɤpɤcrɤle ɲɯ-ta-mbi
我给你吃得很素
See: ldʐɤpɤldʐɤle
cɤrme noun
poil de chevrotain. 麝香鹿毛. See: ca See: tɤ-rme
cɤrna noun
petit pain rond. 圆形的小馍馍. See: arɯcɤrna
cɤtʂha noun
une espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

cɤtʂha nɯ si kɯ-mbɤr ci ŋu, ɯ-ru kɯ-pɣi ci ŋu, ɯ-si wuma ʑo ngɯt, tɕe khɯzi kɤ-βzu sna, ɯ-jwaʁ kɯ-ndɯβ ci ŋu, ɯ-jwaʁ kɯnɤ pɣi, ɯ-mat cho ɯ-mɯntoʁ ra me, cɤmi tsa tu-ɬoʁ ŋu, rpɣo pɕoʁ me.
|fv cɤtʂha 是矮小的树种,树干灰色,木质结实,可以用来制造连枷的接头。叶子很小,也是灰色的,既没有花也没有果实。生长在河坝上,高山上不能生长。 cɤtʂha 是矮小的树种,树干灰色,木质结实,可以用来制造连枷的接头。叶子很小,也是灰色的,既没有花也没有果实。生长在河坝上,高山上不能生长。
cha intransitive verb
directional: tɤ-
pouvoir. 能够.

mɯ-pɯ-cha tɕe, tɕe tham tɕe ɯ-kɯ-mŋɤm to-mna tɕe, kɤ-rɯndzɤtshi to-cha
她原来吃饭不行,现在病痊愈了就可以吃饭了

mɯ-ɕɯ-tɯ-cha nɯ-sɯso-t-a
我怕你不行(忧虑式的例句)

être capable. 能干.

aʑo a-kɤ-cha me
什么都不会

nɤʑo kɯ ɲɯ-tɯ-cha tɕe nɤʑo jɤ-ɕe
你比较能干,你去吧
See: sɯxcha See: sɤcha
cha noun
alcool fermenté, tchang. 酒.
chaŋskɯ noun
Etym: kʰʲuŋ. bovidé au dos et au ventre blanc. 背部和肚子都是白色的牛.
che interjection
attend un peu. 等一下.
chɤβ transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ-
aplatir. 弄扁.

tɤ-chaβ-a, ɯʑo kɯ ta-chɤβ
我弄扁了,他弄扁了

kɯki laχtɕha ki kɤ-chɤβ mɤ-pe
把这个东西压扁了不好

plier (papier). 折在一起.

ɕoʁɕoʁ kɤ-chaβ-a
我把纸折在一起了

courber (complètement). (完全)弄弯.

a-mthɤβ pɯ-chaβ-a
我弯下腰了

tɯ-sloχpɯn ɯ-ɕki tɯ-mthɤɣ pjɯ́-wɣ-chɤβ ra
(学生)都得在老师面前鞠躬
See: ɲɟɤβ
chɤci noun
tchang (en jarre). 青稞酒放在坛子里以后挤出来的水. See: cha2 See: tɯ-ci
chɤdi noun
odeur d'alcool. 酒味. See: tɤ-di See: cha2
chɤle - See: achala
chɤlɤnnɤ adverb
peut-être. 也许.

chɤlɤnnɤ ɕe-a thaŋ, chɤlɤnnɤ mɤ-ɕe-a
我可能去,可能不去

jisŋi chɤlɤnnɤ tɯ-mɯ lɤt
今天也许会下雨

a- dian chɤlɤnnɤ rtaʁ thaŋ nɯ-sɯso-t-a tɕe, nɯ ma chong mɯ-kɤ-βzu-t-a
我想可能电足够,所以没有充
See: lɤt1
chɤmda noun
tchang en jarre que l'on boit à la paille. 坛坛酒.

chɤmda pɯ-tshi-t-a
我喝了坛坛酒
See: nɯchɤmda
chɤmdɤru noun
paille en bambou pour boire le tchang. 用竹子制成的管子,用来喝坛坛酒.
chɤmthɯm noun
de l'alcool et des plats. 酒菜. See: tɤ-mthɯm See: cha2
chɤt stative verb
avoir pour différence. 区别在于.

tɕiʑo ni kɯ-mɤku kɯ-maqhu ci chɤt ma, ʁnaʁna jɤ-ɣe-tɕi ɕti
我们的区别在于一个来得早,另一个来得晚,但是两个都来了
See: achɤt
chɤt intransitive verb
directional: pɯ- réussir. 成功;得逞.

tɯ-tɤ-kɤnɤma a-pɯ-chɤt
希望所做的一切都能成功
Syn: ŋgrɯ
chɤtshi noun
fait de boire beaucoup. 喝很多酒. See: cha2 See: tshi1 See: ɣɯchɤtshi
chɤzwa noun
lie du vin. 酒渣滓. See: tʂhazwa
chɣaʁchɣaʁ ideophone.2
propre et bien rangé. 形容又干净又整齐的样子.
chi intransitive verb
directional: nɯ- sucré. 甜.

ɲɯ-chi
是甜的
Ant: qiaβ
choŋtɕɯn noun
Etym: kʰʲuŋ.tɕʰen. grand oiseau mythologique. 大鹏.
chrɤβchrɤβ ideophone.2
sale et en désordre. 没有打扫干净.

nɤ-kha ra chrɤβchrɤβ ʑo to-tɯ-stu-t
你的家没有打扫干净

kha mɯ-thɯ́-wɣ-raʁrɯz tɕe, chrɤβchrɤβ ʑo pa
家里萌芽扫干净,很脏
chrɤβnɤchrɤβ ideophone.3

paʁtshi ɲɯ-ɤsɯ-ɕmi chrɤβnɤchrɤβ ɲɯ-ɤsɯ-stu
他在搅拌猪食,很脏
See: ɣɤchrɤβchrɤβ
chu postposition
direction. 方向.

a-thi kupa chu
下游的汉区
chɯ noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
chɯβ ideophone.1
bruit d'objet qui se casse. 东西折断的声音(咔嚓).

chɯβ ʑo pa-qlɯt
他咔嚓一声就弄断了

chɯβ ʑo pɯ-ɴɢlɯt
咔嚓一声就断了
chɯβchɯβ Variant: chɯpchɯp ideophone.2
crasseux. 很脏(地).

ɯ-thoʁ chɯpchɯp ʑo ɲɯ-pa
地很脏(到处都有赃物,没有扫干净)

kha nɯ chɯpchɯp ma-kɤ-tɯ-ste
你不要把家里弄得那么乱

tɕhaχɯ ɲɯ-ɲaʁ chɯβchɯβ ʑo ɲɯ-pa
茶壶又脏又黑的样子
chɯβnɤchɯβ -
manger à grande bouchées. 大口大口地吃.

paʁ chɯβnɤchɯβ ʑo ɲɯ-rɯndzɤtshi
猪大口大口地吃
chɯchɯβ ideophone.2
découpé n'importe comment en petits morceaux. 形容(砍)得稀烂的样子.

si ra chɯchɯβ ʑo to-ta (=to-lɤt)
他把柴砍得稀烂
chɯmu noun
Etym: kʰʲi.mo. chienne. 母狗.
chɯrdom noun
chien vagabond. 流浪狗.
chɯsɲu noun
Etym: kʰʲi.smʲo. rage. 狂犬病.

chɯsɲu ɲɤ-k-ɤtɯɣ-ci
它得了狂犬病
ci numeral
ci transitive verb
directional: pɯ- verser complètement d'un récipient à l'autre. 完全倒出来.

ki tɯ-rdoʁ ra pɯ-ci-t-a
我把这些粮食装进了(那个口袋)

a-tʂha ɲɯ-sɤɕke tɕe, tsuku pɯ-ci
我的茶很烫,倒一点出来
Syn: phoʁ
ci numeral
un. 一.
indéfini. 不定.

kɯɕɯŋgɯ tɕe ʁzɤmi ci pjɤ-tu-ndʑi
从前,有一对夫妻

ci ɯ-mphru ci ʑo
一个接着一个

un peu. 一点.
une fois. 一下.

li ci tɤ-ti
Syn: tɤɣ
cischiz pronoun
n'importe où, à un certain endroit. 在某个地方,随便在哪个地方.
cit intransitive verb
directional: jɤ- bouger. 移动;搬迁.

jɤ-cit-a, ɯʑo jɤ-cit
我搬了,他搬了

kha ta-βzu-nɯ tɕe, ju-cit-i ra
他们修了房子,我们要搬
Syn: spɤr See:
ciz tɕe adverb
à un moment futur. 总有一天(未来).

ɯʑo ciz tɕe ɣi ɕti
他总会要来的

aʑo ciz tɕe ɕɯ-rtoʁ-a ra
我总有一天会去看他
ci ci -
certains. 有些.
parfois. 有时候.

tɯ-mɯ ci ci ku-lɤt, ci ci mɯ́j-lɤt
偶尔下雨,偶尔不下
ci nɤ -
pas (même) un. 连……也.

ɯ-kɤrme tɯ-ldʑa ci nɤ a-mɤ-jɤ-tɯ-ɕɣɤz ma mɤ-jɤɣ
连一根头发都不要带回来
ci ntsɯ -
chacun (sans exception). 一个也不漏.

khɯtsa tɯ-rdoʁ tɕe ci ntsɯ pjɤ-ta, maka mɯ-ɲɤ-sɤtɕɯtɕit
每一碗都放了一块,一个也没有漏掉

chaque fois. 每一次.

ci a-mɤ-ɕ-tɤ-ru tɕe, ci ntsɯ tu-dɤn pjɤ-ŋgrɤl
只要少看一次,就会变得多一点
ci nɯ pronoun
l'autre (dont on a déjà parlé). 另外那个.

ci nɯ kɯ nɯra to-nɯ-ndo qhe nɯ jo-nɯ-ɕe
另外那个(人)把那些(东西)拿走了
ci,sɯpa -
mettre ensemble. 加起来.

jɯfɕɯr aʑo ʁnɯ-ɣjɤn kɤ-rŋgɯ-a tɕe, ci tú-wɣ-sɯpa tɕe tɯtshot kɯngɯt jamar pɯ-nɯʑɯβ-a
我昨天睡了两次,加起来一共睡了大概九个小时。

marier. 让……结婚.
claŋclaŋ ideophone.2
rond et lisse. 形容又圆又光滑的样子(油光发亮).

ɯ-ku pjɤ-nɯ-sɯ-qrɤz tɕe, claŋclaŋ ʑo ɲɯ-pa
他理了发,头光滑得发亮
claŋnɤclaŋ ideophone.3

claŋnɤclaŋ kɤ-ari
他(头光溜得发亮)地去了
See: ɕlaŋɕlaŋ See: slaŋslaŋ See: ɕliɕli
claʁclaʁ ideophone.2
brillant. 形容闪亮耀眼的样子.

rgali wuma ʑo ɯ-ɲɤm ɲɯ-sna tɕe, ɲɯ-nɤmbju ʑo claʁclaʁ
小奶牛膘满肉肥,皮毛闪闪发亮
clicli ideophone.2
noir, lisse et brillant. 形容脑袋光溜溜又黑的模样. See: clɯclɯ
cloʁcloʁ ideophone.2
noir brillant. 形容耀眼的黑色.

tɯrme ra tɤŋe ɯ-ŋgɯ ntsɯ ɲɯ-rɤma-nɯ tɕe ɲɯ-ɲaʁ-nɯ cloʁcloʁ ʑo ɲɯ-ŋu
人们长期在太阳底下劳动,皮肤就变得黑油油的

ko-naʁri cloʁcloʁ ʑo
这个东西上面有油迹,变得黑油油的
clɯclɯ ideophone.2
noir et chauve. 形容脑袋光溜溜又黑的模样.

jiɕqha tɤ-rɟit nɯ clɯclɯ ɲɯ-ɲaʁ
小孩子,脸是黑的,又是光头
clɯnɤclɯ ideophone.3

clɯnɤclɯ ɲɯ-ŋke
脸黑、光头(的小孩子)在走
See: clicli
co noun
vallée. 沟.
coɕit noun
vallée. 山谷.
comuco noun
Kyomkyo. 脚木足.
coŋ noun
perte, dommage. 损失.

a-coŋ pɯ-ɣe
我受损了

coŋ wuma ʑo ɲɯ-wxti
损失很惨重
See: coŋ2
coŋ intransitive verb
directional: pɯ- subir des dommages. 受损.

pɯ-coŋ-a
我受损了
cotcot ideophone.2
petit et mignon. 形容又小又可爱的样子.

wɯɟa cotcot ɲɯ-pa
调羹很小

tɤmɤru cotcot ʑo ɲɯ-pa
脚印很小

karkɯm cotcot ʑo to-ɬoʁ
圆根的子叶很小

tɤ-pɤtso ɯ-jaʁ cotcot ʑo ko-ɕthɯz
小孩子伸了手,很可爱
craŋ ideophone.1
bruit du verre qui se brise. 玻璃被砸碎的声音.
craŋnɤlaŋ ideophone.4

craŋnɤlaŋ ɲɯ-ɤkhɤzŋga
他大声地喊
See: ɣɤcraŋlaŋ
crɯβcrɯβ ideophone.2
brisé en mille morceaux. 玻璃被砸碎.

χɕɤl crɯβcrɯβ ʑo pjɤ-ɴɢrɯ
玻璃砸得粉碎
See: crɯmcrɯm See: cɯmcɯm
crɯcrɯ ideophone.2
sale, crasseux et plein de morve. 形容又脏又湿,吊着鼻涕的样子.

ki tɤ-pɤtso pjɯ́-wɣ-zraχtɕi ɲɯ-ra ma crɯcrɯ ʑo ɲɯ-pa
要给这个小孩子洗澡,他很脏的样子
crɯɣcrɯɣ ideophone.2
en désordre. 形容乱七八糟的样子(很多东西).

laχtɕha crɯɣcrɯɣ ʑo ko-rmbɯ
他把东西得乱七八糟
See: ɟrɯɣɟrɯɣ
crɯmcrɯm ideophone.2
brisé en mille morceaux. 玻璃被砸碎.

χɕɤl crɯmcrɯm ʑo pjɤ-ɴɢrɯ
玻璃砸得粉碎
See: crɯβcrɯβ See: cɯmcɯm
cu transitive verb
directional: kɤ- directional: nɯ- ajouter des ingrédients. 另加配菜.

ka-cu
他加了

cai ɯ-ŋgɯ tɕe ɕku kú-wɣ-cu tɕe mɯm
在菜里放点葱就好吃

yangyu ɯ-ŋgɯ tɤjko ci kɤ-ce
你在土豆里面加一点酸菜
cupa noun
ardoise. 石板.
transitive verb
transitive verb
directional: tɤ- ouvrir. 打开.

kɯm tɤ-cɯ-t-a
我开了门

kɯm tɤ-ci
你开门吧

tʂu tɤ-cɯ-t-a
我让了路

ɯ-mɲaʁ ɲɤ-cɯ
他睁开了眼睛

a-rnoʁ ʑo ku-ci ɲɯ-ɕti, tɕe kɤ-sɤŋo mɯ́j-khɯ
很吵,无法听清楚

ma-tɯ-ɤrju ma a-rnoʁ ma-tɯ-ci ma ɲɯ-sɤɣdɯɣ
你不要说了,不要吵我
See: ɲɟɯ
intransitive verb
directional: kɤ- hiberner. 冬眠.

rɯdaʁ ra qartsɯ tɕe ku-cɯ-nɯ ŋu
动物冬天的时候冬眠

qajɯ kɯnɤ ku-cɯ-nɯ ŋu ŋgrɤl
虫子也冬眠

χɕitka jɤ-ɣe tɕe chɯ-ɬoʁ-nɯ ŋu, qartsɯ tɕe ku-cɯ-nɯ ŋu
春天的时候出来,冬天的时候冬眠
noun
pierre. 石头.
cɯβjiz noun
plaque de pierre. 石板.
cɯβloʁ noun
flaque d'eau. 水洼;水坑.

cɯβloʁ ɯ-ŋgɯ qaɕpa ɣɤʑu
在水坑里有个青蛙
cɯɣ intransitive verb
cɯɣɬaj noun
symptôme dans lequel la muqueuse buccale devient blanche. 口腔内膜变白(症状).

ɯ-kɯr cɯɣɬaj ɲɤ-xtsu
嘴巴里发白了
cɯm transitive verb
directional: kɤ- retourner vers l'intérieur (les bords d'un tissu découpé avec une paire de ciseaux). 把(用剪刀剪过的)布料的边缘往里面折进去.

tɯ-ŋga ɯ-tɕhɤz nɯ nɯ-ʁndzar-a tɕe, ɯ-rtsho nɯ kɤ-cɯm-a
我把衣服的吊边布剪出来,然后把边缘折进去缝起来
cɯmbɤrom noun
ampoule. 水疱.

aʑo a-jaʁ pɯ-ɕke tɕe, cɯmbɤrom to-rku
我烫伤了手就出现了水泡
See:
cɯmcɯm ideophone.2
brisé en mille morceaux. 玻璃被砸碎.

χɕɤl pjɤ-xtsɯ cɯmcɯm ʑo
玻璃砸得粉碎
See: crɯmcrɯm See: crɯβcrɯβ
cɯnkhɤβ noun
satin. 缎子. See: cɯrzɯn
cɯnmu noun
rumeurs, zizanie. 谣言(挑拨离间).

cɯnmu a-mɤ-tɤ-tɯ-fkri (=a-mɤ-tɤ-tɯ-βze)
你不要挑拨离间
See: rɯcɯnmu
cɯŋcɯŋ ideophone.2
radieux, ensoleillé. 阳光强烈,普照大地.

tɤŋe cɯŋcɯŋ ʑo pjɤ-zɣɯt tɕe ɲɯ-sɤscit
阳光很强烈,很舒服
cɯŋglɯɣ noun
pilon. 杵【捶捶】.
cɯpɤspoʁspoʁ noun
jouet en forme de meule. 水磨模型的玩具.
cɯphɯt noun
ramassage de pierres. 捡石头(庄稼地).

cɯphɯt nɯ-βzu-t-a (=cɯ nɯ-phɯt-a, nɯ-ɣɯcɯphɯt-a)
我捡了石头
See: cɯ3 See: phɯt See: ɣɯcɯphɯt
cɯrmbɯ noun
tas de pierre. 石头堆. See: cɯ3 See: tɯ-rmbɯ
cɯrndʑi noun
sable. 沙子.
cɯrzɯn noun
satin. 缎子的一种. See: cɯnkhɤβ
cɯʁrɤt noun
charbon; houille. 煤.
cɯχɕiz noun
terre pierreuse. 沙地. See:
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.