japhug
Index f
fɕafɕɤt
fɕaʁ
fɕaʁ
fɕɤl
fɕɤm
fɕɤt
fɕɤt
fɕɤtpa
fɕi
fɕur
fɕɯɣ
fka
fka
fkaβ
fkɤn
fkot
fkoz
fkra
fkri
fkro
fkrɯz
fkur
fkurzʁe
fkɯm
frtɤn
fsaŋ
fsaŋkaŋ
fsaŋkhɯ
fsaŋmtɕhɤt
fsapaʁ
fsapaʁɣli
fsaqhe
fse
fse
fsɤl
fsɤndɤpa
fsɤndi
fsjɤnɤfsjɤt
fsjitnɤfsjat
fskɤr
fso
fsomɯr
fsoʁ
fsoʁ
fsosɲɯm
fsraŋ
fsraŋma
fstɤt
fstɯn
fsusqi
fsusqipa
fsɯɣ
fsɯr
fsɯz
ftɕa
ftɕaka
ftɕaka
ftɕaka,βzu
ftɕar
ftɕaʁ
ftɕɤfkɤt
ftɕɤl
ftɕɤru
ftɕɤt
ftɕɤz
ftɕhoʁftɕhoʁ
ftɕhur
ftɕit
ftɕɯm
ftɕɯpa
ftɕɯʁɲiz
ftɕɯt
ftɕɯχtɕɯɣ
fte
ftsaʁra
ftsɤn
ftsɤnbu
ftshi
ftsoʁ
ftsoʁdo
ftsɯɣ
ftsɯr
ftʂi
ftɯɣ
ftɯl
ftɯl
fɕafɕɤt noun
discours, parole. 演讲;言论.

ɯ-grɤl kɯ-me fɕafɕɤt ntsɯ ma-tɯ-βze!
你不要总是胡说八道
See: fɕɤt1
fɕaʁ transitive verb
directional: nɯ- Etym: bɕags. se repentir, rembourser. 忏悔;赔偿.

ɯʑo kɯ kɯmaʁ ta-nɤma ra a-ɕki na-fɕaʁ ɕti
他向我赔偿了他的过失

pɯ-kɯ-ɣɤtɕa tɕe, mɤ-kɤ-fɕaʁ mɤ-khɯ
有了过错就不能不赔偿

ɯ-sɤ-fɕaʁ me
我没有东西来赔偿
fɕaʁ stative verb
être suffisant, satisfaisant. 足够.

kɯki jamar ɲɯ-fɕaʁ
这么多大概够了吧
fɕɤl intransitive verb
directional: nɯ- Etym: bɕal. avoir la diarrhée. 拉肚子.

a-xtu ɲɯ-fɕɤl (=ɲɯ-nɯtɯfɕal-a)
我拉肚子

a-xtu nɯ-fɕɤl, a-xtu pɯ-fɕɤl
我拉了肚子
fɕɤm transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- Etym: bɕams. étendre. 摆出来.

ɯʑo kɯ laχtɕha kɤ-ntsɣe ɯ-spa nɯ chɤ-fɕɤm
我把卖的东西全部摆出来了
Syn: ɕkho
fɕɤt transitive verb
directional: pɯ- Etym: bɕad. raconter. 讲故事;讲述.

nɤʑo pɯ-tɯ-fɕɤt, ɯʑo kɯ pa-fɕɤt
你讲述了,他讲述了

a-χpi pa-fɕɤt
他给我讲了故事

directional: pɯ- discuter. 谈;聊天.

ku-fɕɤt-tɕi
我们俩在谈

directional: pɯ- directional: kɤ- danser pour. 表演(舞蹈).

a-tɯrɟaʁ ci kɤ-fɕɤt
她为我表演了舞蹈
fɕɤt intransitive verb
directional: tɤ- avoir cette chance. 享受这个福分.

ɲɯ-fɕɤt, mɯ́j-fɕɤt
他有这个福分,没有这个福分

aʑɯɣ mɤ-fɕɤt
我没有资格享受这个福分

directional: kɤ-

lɯski kɤ-fɕɤt
当然可以!(满口答应)
fɕɤtpa noun
fanfaronnade. 大话.

fɕɤtpa khro ma-pɯ-tɯ-lɤt, ɯ-ma nɯ tɤ-nɤme

fɕɤtpa ɯ-tshɤt pɯ-lɤt tɕe ɯ-ma nɯ tɤ-nɤme
少说大话,多办实事
fɕi bitransitive verb
directional: thɯ- forger. 打铁;铸造.

aʑo kɤ-fɕi spe-a
我会打铁

kɯki aj thɯ-fɕi-t-a ŋu
这是我铸造的

kɯki ɯʑo kɯ tha-fɕi
这是他铸造的

aʑo kɯre ku-fɕi-a
我在这里打铁
fɕur transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- filtrer le thé, verser lentement. 过滤茶叶,慢慢地倒下去.

ɯʑo kɯ ta-fɕur
他过滤了

tʂha tɤ-fɕur-a
我过滤了茶

tɯ-ci tɤ-fɕur-a
我过滤了水

nɤʑo ji-tʂha tɤ-fɕur
你过滤我们的茶吧
fɕɯɣ transitive verb
directional: thɯ- déchirer (habits). 拆(衣服).

(tɯ-ŋga) tha-fɕɯɣ
他拆了(衣服)

directional: pɯ- directional: tɤ- déchirer, démolir. 拆(房子).

pɯ-fɕɯɣ-a
我拆了

pɯ-tɯ-fɕɯɣ
你拆了

pa-fɕɯɣ
他拆了(房子)

kha pjɤ-fɕɯɣ-nɯ
他们把房子拆了

ɕoŋβzu kɯ tʂɤm ɲɤ-fɕɯɣ
木匠把板壁拆下来了

kɯfɕi kɯ laχtɕha chɤ-fɕɯɣ
铁匠把东西拆下来了
Syn: qia
fka intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- être rassasié. 饱.

tɤ-fka-a
我饱了

tɤ-tɯ-fka
你饱了

ɯʑo tɤ-fka
他饱了

ɯʑo a-tɤ-fka
让他饱吧!

tɤ-fkɯm ɲo-fka
口袋鼓起来了
See: ɯ-xtɤfka
fka noun
Etym: bka. ordre. 命令.
fkaβ transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- Etym: bkab. couvrir. 盖.

kɤ-fkaβ-a
我盖了

tɯ-mɯ pɯ-pa-fkaβ ʑo ɕ-tɤ-khat-a
我走遍了天下

ka-fkaβ
他盖了

pɯ-fkaβ-a
我盖了

tɯthɯ ka-fkaβ
他把锅子盖上了

tɕoχtsi pɯ-fkaβ
你盖一下桌子吧!

ɯ-pɤloʁ kɯ ɯ-zgrɯ kɯ-xtɕɯ-xtɕi chɯ-fkaβ jamar ɲɯ-ŋu ma nɯ ma mɯ́j-zri
他的袖子不完全盖住他的肘,只有那么长
fkɤn stative verb
directional: tɤ- sur (endroit). 安全(地方).

ki sɤtɕha wuma ʑo ɲɯ-fkɤn
这个地方很安全

fiable (personne). 可靠(人). See: rkɤl
fkot transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- Etym: bkod. établir. 创造;创建;设计.

pɯ-fkot-a
我创建了

ɯʑo kɯ ta-fkot
他创建了

nɤʑo tɤ-tɯ-fkot
你创建了

ɕoŋβzu kɯ kha kɤ-βzu pjɤ-fkot
木匠设计了房子

βdiwa ɲɤ-fkot
他做了善事
fkoz - See: βgoz
fkra stative verb
directional: thɯ- Etym: bkra. magnifique (peau d'animal). 彩色斑斓.

qachɣɤndʐi ɲɯ-fkra
狐狸皮子彩色斑斓

kɯrtsɤɣndʐi ɲɯ-fkra
豹子皮子彩色斑斓
fkri transitive verb
directional: pɯ- ajouter une poudre dans un liquide. 在液体里放粉状的物体然后搅拌(例如在汤里放盐).

pɯ-fkri-t-a
我(在汤里)放了(盐、香料等)

pɯ-tɯ-fkri-t
你放了

pa-fkri
他放了

tɤjlu pɯ-fkri-t-a
我放了面粉

xiangliao pɯ-fkri-t-a
我放了香料

tsha pɯ-fkri-t-a
我放了盐
fkro Variant: fkrɤm transitive verb
directional: _ Etym: bkram. mettre en ordre (des objets identiques). 排列整齐(相同的东西).

aʑo pɯ-fkro-t-a
我布置了

aʑo nɯ-βzdɤr pjɯ-fkram-a
我把酥油分给大家
fkrɯz stative verb
directional: tɤ- Etym: bkres. avide, vorace. 贪吃;贪得无厌.

paʁ ɲɯ-fkrɯz
猪很贪吃

qapar ɲɯ-fkrɯz
豺狗很贪吃

jiɕqha tɯrme kɯ-fkrɯz ci ɲɯ-ŋu
他是个贪吃的人
fkur transitive verb
directional: tɤ- porter sur le dos. 背.

tɤ-tɯ-fkur
你背了

ɯʑo kɯ ta-fkur
他背了

aʑo mɯ́j-cha-a tɕe nɤj tɤ-fkur
我不行,你背吧
fkurzʁe noun
action de transporter sur le dos. 背东西.

fkurzʁe tɤ-βzu-t-a
我背了很多东西
See: nɯfkurzʁe See: fkur See: nɯzʁe
fkɯm intransitive verb
qui peut contenir (un liquide). 不漏水,能够装水.

kɯki tɯthɯ ki mɯ́j-spoʁ tɕe tɯ-ci ɲɯ-fkɯm
这个锅子没有洞,不漏水

ɲɯ-spoʁ tɕe tɯ-ci mɯ́j-fkɯm ma pjɯ-nɯ-ɬoʁ ɲɯ-ɕti
有个洞,不能装水否则会漏
frtɤn stative verb
directional: tɤ- Etym: brtan. fiable. 可靠.

tɯrme ɲɯ-frtɤn
那个人很可靠
Syn: fkɤn
fsaŋ noun
Etym: bsaŋ. fumigation. 烟(“求烟”、供神的烟).

fsaŋ la-ta
他求了烟子

fsaŋ tɤ-ta-t-a
我求了烟子
See: sɯfsaŋ See: tɤfsaŋ
fsaŋkaŋ noun
cheminée. 烟囱. See: fsaŋ
fsaŋkhɯ noun
fumigation. 拜神的烟子.

fsaŋkhɯ ta-tɕɤt
他求了烟子
fsaŋmtɕhɤt noun
Etym: bsaŋ.mtɕʰod. fumigations. 烧香拜佛冒出来的烟.
fsapaʁ noun
bétail. 牲畜. See: arɯfsapaʁ
fsapaʁɣli noun
purin. 粪. See: fsapaʁ See: tɯ-ɣli
fsaqhe noun
l'année prochaine. 明年. See: fso
fse stative verb
directional: tɤ-
ressembler. 像.

ɯ-mu fse
他像他母亲

ki kɯ-fse
这样

nɯ kɯ-fse
那样

nɯnɯ kɯ-fse kɯ-tu maŋe
这不算什么

mɤ-kɤ-nɯ-fse ʑo kɯ-me
各种各样、五花八门

a-tɯ-mbro nɤʑo ɯ-ɲɯ́-fse-a
我跟你一样高吗?

être / se passer de cette manière. 这样发生.

ɯʑo kɯ nɯra fse mɯ-ɲɤ-sɯso
我没有想到会那样

tɕhi nɯ mɤ-nɯ-fse
有什么不好?

nɤ-stu tɤ-fse
你小心一点

rɟɤlpu fka ɕti tɕe, nɯ mɤ-tɯ-fse mɤ-jɤɣ
这是皇上的旨意,不能不照办

maka nɯ fse mɯ-ɲɤ-sɯso ri
出乎意料(完全没有想到会那样)
fse transitive verb
directional: thɯ- aiguiser. 磨(刀).

mbrɯtɕɯ thɯ-fse-t-a
我磨了刀子

thɯ-tɯ-fse-t
你磨了

tha-fse
他磨了

ldɯɣɯ tha-fse
他磨了弯刀

tɯrpa tha-fse
他磨了斧头

directional: tɤ- frotter. 搓.

a-jaʁ tɤ-fse-t-a
我搓了一下手
fsɤl transitive verb
Etym: bsal.

ji-kɯjŋu nɯ ɲɯ-fsal-a ɲɯ-sɯsam-a
我要兑现我们的誓言
fsɤndɤpa noun
l'année d'après. 后年. See: fsɤndi
fsɤndi adverb
après demain. 后天.

fsɤndi tɕe li kɯmaʁ ji-kɤ-nɤma ɣɤʑu
后天我们这里有另外一件事要做
fsjɤnɤfsjɤt ideophone.3
qui marche sans efforts. 形容七八岁的小孩子走路很轻松的样子.

tɤ-pɤtso fsjɤnɤfsjɤt ʑo lɤ-ari
小孩子很轻松地进去了
fsjitnɤfsjat ideophone.3
sifflement. 吹口哨的声音.

fsapaʁ ra nɯ-qhu tɕe fsjitnɤfsjat ʑo ɲɯ-ti tɕe ja-no
他在牛后面“嗖—嗖”地吹口哨赶牛
fskɤr transitive verb
directional: tɤ- Etym: skor. contourner. 绕道;围着走.

ɯʑo kɯ a-tɤ-fskɤr
他绕过去吧!

aʑo tu-fskar-a
我绕过去

ki rdɤstaʁ kɯ-wxti ci ɣɤʑu tɕe kɤ-fskɤr ɲɯ-ra
这块大石头,要绕过去

kɯki tʂu ki ɕɯ-kɤ-fskɤr ra
要绕路
fso noun
demain. 明天.

ɯ-fso
第二天

à l'avenir. 将来.

fso thɯ-tɯ-rgɤz tɕe kɤ-ɣi mɤ-tɯ-cha
你将来老了就不再能来
fsomɯr noun
demain soir. 明晚.

ɯ-fsomɯr
第二天晚上
fsoʁ transitive verb
directional: nɯ- Etym: bsogs. gagner (de l'argent). 挣(钱).

(tɯ-rɟɯ) nɯ-fso-ʁa
我挣了(钱)

nɯ-tɯ-fsoʁ
你挣了

na-fsoʁ
他挣了

tɯ-rɟɯ kɤ-fsoʁ ɴqa
挣钱发财是一件很难的事情

ɯʑo kɯ tɯ-rɟɯ kɤfsoʁ cha
他很会挣钱

qaʑo kú-wɣ-ftɕa tɕe, pɕawtsɯ sɤ-fsoʁ ŋu
饲养羊是一种赚钱的方式
fsoʁ stative verb
directional: nɯ- directional: lɤ- clair (ciel). 亮(天色).

kɯki ɲɯ-fsoʁ
这个很亮

tɤtʂu ɲɯ-fsoʁ
灯很亮

tɯ-mɯ ɲɤ-fsoʁ
天亮开了(原来是阴天)

kha ɲo-fsoʁ
房间变亮了

tɯtshot kɯtʂɤɣ ko-zɣɯt tɕe lo-fsoʁ
到了六点钟,天就亮
See: tɯfsɤkha
fsosɲɯm noun
aumônes (aux moines). 布施.

wortɕhi ʑo, a-fsosɲɯm ci pɯ-lɤt
请你给我布施

fsosɲɯm nɯ-sɤmbi-a
我讨布施了
fsraŋ Variant: fsroŋ transitive verb
directional: tɤ-
Etym: bsruŋ. sauver. 救……一命.

tɤ-fsraŋ-a
我救了他

ta-fsraŋ
他救了他

tɤ-kɯ-fsraŋ-a
你救了我

aʑo a-kɯ-mŋɤm pɯ-tu ri, ɯʑo kɯ tɤ́-wɣ-fsraŋ-a ŋu
在我生病的时候,他救了我的命

a-sroʁ pɯ-sɤɣʑɯr ri tɤ́-wɣ-fsroŋ-a ŋu
在我生命垂危的时候,他救了我

protéger. 保护. Syn: tɯ-sroʁ,ri
fsraŋma Variant: sraŋma noun
Etym: bsruŋ.ma. divinité protectrice. 神仙.
fstɤt transitive verb
directional: tɤ- Etym: bstod. louer. 称赞;抬举.

tu-ta-fstɤt
我称赞你

to-fstɤt
他称赞了他

nɯsthɯci tu-kɯ-fstat-a mɤ-ra wo!
你过奖了
Syn: ɣɤmɯ
fstɯn transitive verb
directional: kɤ- Etym: bstun. servir, s'occuper de. 伺候;照顾.

kɤ-fstɯn-a
我照顾了他

kɤ-tɯ-fstɯn
你照顾了他

ɯʑo kɯ kɤ́-wɣ-fstɯna
他照顾了我
fsusqi numeral
trente. 三十.
fsusqipa - See: fsusqi See: tɯ-xpa
fsɯɣ transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- Etym: gsug.pa. rendre la monnaie. 退还多余的部分,退零钱.

aʑo nɯ-fsɯɣ-a
我还了

nɤʑo nɯ-tɯ-fsɯɣ
你还了

ɯʑo kɯ na-fsɯɣ
他还了

ɯ-phɯ ɯ-kho nɯ-kɯ-ro nɯnɯ nɯ́-wɣ-fsɯɣ-a
他把多给的钱还给我了

ki ɯ-phɯ ki kɤ-kho ɲɤ-ro tɕe ɲɯ-ta-fsɯɣ
你多给了钱,我找一下零钱给你。

pɕawtsɯ ɲɤ-fsɯɣ
他找了零钱
Syn: ɕɣɤz
fsɯr stative verb
directional: tɤ- avoir besoin de viande. 需要吃肉.

to-ngo tɕe ɲɯ-fsɯr
他生病了,需要吃肉

nɤʑo tɤ-mthɯm tu-tɯ-ndze ntsɯ ɕti ri, nɯ kɯnɤ ɲɯ-tɯ-fsɯr!
你总是吃这么多肉,还是那么馋嘴、
fsɯz intransitive verb
directional: pɯ- possible. 可能.

fsɯfsɯz ʑo
千方百计

aʑo a-pɯ-fsɯz tɕe, sɲikuku ʑo ɣi-a ɕti
只有我可以,我天天来

ɯʑo a-pɯ-fsɯz tɕe, ɯʑo laχtɕha ra nɯ-ndɤm, tɯrme laχtɕha kɯnɤ nɯ-ndɤm
只要他有机会,他不但会拿自己的东西,也会拿别人的
ftɕa transitive verb
directional: tɤ- posséder. 拥有.

jiʑo shouji tɤ-ftɕa-j
我有了手机

qaʑo kú-wɣ-ftɕa tɕe, pɕawtsɯ sɤ-fsoʁ ŋu
拥有绵羊是赚钱的方式
Syn: aro
ftɕaka noun
Etym: btɕa.ka. méthode. 办法. See: aftɕaka See: rɯftɕaka See: sɤftɕaka
ftɕaka noun
ftɕaka,βzu -
essayer par tous les moyens de. 想办法…….

tɤ-rɤku kɤ-mɯrkɯ ftɕaka wuma ʑo βze
它想尽办法偷吃庄稼
ftɕar noun
été, période du printemps à l'été. 夏天;春夏.

ftɕar kɤ-ndzoʁ

ftɕar ɯ-qa ka-ta
春天开始了
See: ftɕɤru
ftɕaʁ transitive verb
directional: pɯ- être une brebis gâleuse. 一个老鼠屎坏了一锅粥.

ma-pɯ-kɯ-ftɕaʁ-i
不要成为我们团队里的老鼠屎
See: sɯftɕaʁ
ftɕɤfkɤt noun
Etym: btɕa.bkod?. organisation. 指挥;安排(事情).

jisŋi kɤ-nɤma kɯkɯra thamtɕɤt aʑo ji-ftɕɤfkɤt tu-βze-a
今天我们要做的工作,我来指挥

suggestion, idée, conseil. 主意.

nɯ-ftɕɤfkɤt to-tɕɤt
他给他们出了主意(给他们做了安排)

a-ftɕɤfkɤt ci tɤ-tɕɤt
给我出主意吧
Syn: βluβra See: rɯftɕɤfkɤt
ftɕɤl transitive verb
directional: tɤ- Etym: btɕol. demander à qqn de faire qqch pour soi. 请别人做事.

tó-wɣ-ftɕala
他请了我

to-tɯ́-wɣ-ftɕɤl
他请了你

a-laχtɕha kɤ-χtɯ ci tu-ta-ftɕɤl
我请你帮我买(某种东西)
ftɕɤru noun
chemin au milieu des champs (pour éviter d'abîmer les récoltes). 阡陌(夏天为了避免踩坏庄稼而特意在田地里开辟的一条小道). See: ftɕar See: tʂu
ftɕɤt transitive verb
directional: nɯ- Etym: btɕad. s'abstenir, renoncer à une mauvaise habitude. 戒掉.

ɯʑo kɯ na-ftɕɤt
他戒掉了

nɤʑo nɯ-tɯ-ftɕɤt
你戒掉了

cha kɤ-tshi mɯ́j-sna tɕe nɯ-ftɕat-a
喝酒是不好的,所以我就戒掉了

thamakha nɯ-ftɕat-a
我戒了烟

thamakha kɤ-sko na-ftɕɤt
他戒了烟

subjuger, soumettre. 征服;使……驯服. Syn: ftɯl2
ftɕɤz transitive verb
directional: nɯ- castrer. 阉割.

nɯ-ftɕaz-a
我阉割了

mbala na-ftɕɤz
他把公牛阉割了

mbala kɤ-ftɕɤz ra
要把公牛阉割掉
ftɕhoʁftɕhoʁ ideophone.2
petit et dressé. 形容小的物体(如耳朵)立起来的样子.

qala ɯ-rna ftɕhoʁftɕhoʁ ʑo ɲɯ-pa
兔子的耳朵是翘起来的
ftɕhur transitive verb
directional: tɤ- directional: lɤ- relever, mettre verticalement. 竖起来;立起来.

ɯʑo kɯ ta-ftɕhur
他(把那个东西)立起来了

kɯki laʁdɯn ki pjɤ-ndʐaβ tɕe tu-ftɕhur-a
这个工具倒了,我把它立起来

ɕoŋtɕa lo-ftɕhur-a
我把木料竖起来了

khɯna kɯ ɯ-rna to-ftɕhur (=to-znɯndzɯ) ʑo tɕe ɲɯ-sɤŋo
狗把耳朵竖起来听

directional: pɯ- verser complètement. 倒干.

kɯki ɯ-ro ci ɣɤʑu tɕe, pjɯ-ftɕhur-a tɕe kɤ-tshi
剩了一点,我把他倒干了,你喝吧

mɯ-to-rɯdzaŋspa-a tɕe, tʂha ɯ-ro nɯ pjɤ-ftɕhur-a
我不小心把剩下的茶倒干了

laʁjɯɣ to-ftɕhur
他把棍子立起来了
Syn: znɯndzɯ
ftɕit transitive verb
directional: pɯ-
prendre en charge. 掌管.

ki kha ki nɤʑo pɯ-nɯ-ftɕit tɕe sɤcɯ tɤ-nɯ-ndɤm
这套房子由你来掌管,钥匙就交给你了

prendre le contrôle de. 霸占.
ftɕɯm transitive verb
digérer. 消化(食物).
Etym: btɕom. apprivoiser. 驯服.

jla ki nɯ kóʁmɯz kɤ-sɯxɕɤt ɲɯ-ɕti tɕe kɤ-ftɕɯm ɲɯ-ɴqa
这头犏牛刚刚开始驯养,很难驯服
ftɕɯpa noun
Etym: btɕu.pa. dixième mois. 十月.
ftɕɯʁɲiz noun
Etym: btɕu.gɲis.pa. douzième mois. 十二月.
ftɕɯt transitive verb
directional: pɯ-
diriger, régner sur. 统治.

rɟɤlpu lo-ndo tɕe sɤtɕha pjɤ-ftɕɯt pjɤ-cha
他登上王位之后统治了国家

être en charge de. 掌管.

ki kɯm ki, nɤʑo sɤcɯ tɤ-ndɤm tɕe pɯ-nɯ-ftɕɯt
你拿着门的钥匙来掌管(这个房间)
ftɕɯχtɕɯɣ noun
Etym: btɕu.gtɕig.pa. onzième mois. 十一月.
fte stative verb
directional: nɯ-
émacié et livide. 憔悴,没有血色.

ɯ-kɯ-mŋɤm pjɤ-thɯ tɕe ɯ-rŋa ra ɲɤ-fte ʑo
他的病严重了,脸上没有血色了

se décolorer (habits). 褪色(衣服).

ɯ-ŋga khro to-ŋga tɕe ɲɤ-fte ʑo
他衣服穿了很久,都褪色了
ftsaʁra noun
plaque de pierre pour empêcher l'eau du toit de couler. 用以挡住屋檐漏水的石板或木板.
ftsɤn stative verb
Etym: btsan. sévère. 严格.

khɯna kɯ-ftsɤn ci ɲɯ-ŋu
是一条很凶的狗(看家的)

sɤcɯ ɲɯ-ftsɤn
钥匙很可靠(锁不容易被人家打开)

sɤtɕha ɲɯ-ftsɤn
这个地方安全

laoshi kɯ-ftsɤn ci nɯ-atɯɣ-i
我们遇到了一位严格的老师
Syn: rkɤl
ftsɤnbu noun
Etym: btsan.po. force. 强制性的办法.

kɤ-nɤɲɟɯɲɟu mɯ-mɤ-ɲɯ-khɯ nɤ, ftsɤnbu tú-wɣ-βzu ɲɯ-ɬoʁ
软的不行,就要来硬的
ftshi stative verb
directional: tɤ-
bon à rien, qui ne vaut rien. 不可靠,没有良心(人).

jiɕqha nɯ ʁo ɲɯ-ftshi ɕti
那个倒不怎么好

laχtɕha ɲɯ-ftshi ɕti
那个东西质量不好

tɯrme ɲɯ-ftshi ɕti
那个人不可靠

aller mieux. 变好;减轻.

smɤnba ɯ-thɯrʑi kɯ, ɯ-kɯ-mŋɤm to-ftshi
多亏医生,他的病减轻了
Syn: Syn: mna
ftsoʁ noun
femelle d'hybride de yak et de vache. 母犏牛.
ftsoʁdo noun
vieille femelle de yak hybride. 老母犏牛.
ftsɯɣ transitive verb
directional: kɤ- établir (une organisation). 成立;建立(组织).

jiʑo kɤ-ftsɯɣ-i
我们建立了(某种组织)

ʑara kɯ ka-ftsɯɣ-nɯ
他们建立了(某种组织)

tɯtɯrca kɤ-ftsɯɣ-i
我们一起建立了(某种组织)

nonghui kɤ-ftsɯɣ-i
我们建立了农会

renmin gongshe kɤ-ftsɯɣ-i
我们建立了人民公社

directional: tɤ- Etym: btsug. empiler des pierres pour faire une marque. 把石头立起来做标记.

zgoku mɤɕtʂa tɤ-ari-a ri, a-χti kɤ-mto maŋe tɕe, thu χsɯm ta-ftsɯɣ-a tɕe pɯ-nɯɣi-a
我走到山顶去接丈夫,但见不到他回来,我立了三块石头做标记就回来了
ftsɯr transitive verb
directional: pɯ-
essorer. 拧干.

pɯ-ftsɯr-a
我拧干了

ɯʑo kɯ pa-ftsɯr
他拧干了

kɯki ɲɯ-ɤci tɕe, pɯ-ftsɯr
这个湿了,你把它拧干吧

tɯ-ŋga ki ɲɤ-k-ɤci-ci, tɕe pɯ-ftsɯr
这件衣服湿了,你把它拧干吧

Etym: btsir. vider de son eau. 倒干;让水流干.
ftʂi transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- faire fondre. 使融化.

ta-mar kɤ-tʂi ɲɯ-ra
要把酥油融化掉

ta-mar nɯ-ftʂi-t-a
我把酥油融化了

tɤjpɣom na-ftʂi
他把冰融化了
Syn: sɯɣndʐi See: ndʐi
ftɯɣ intransitive verb
directional: pɯ- être accompli. 完工.

kɤ-nɤma mɤ-kɯ-ftɯɣ nɯ kɤ-ɕɯftɯɣ ra
要完成没有完成的工作
See: ɕɯftɯɣ
ftɯl transitive verb
directional: pɯ- Etym: btul. apprivoiser. 驯服.

jla pɯ-ftɯl-a
我驯服了犏牛

ɯʑo kɯ mbro pa-ftɯl
他驯服了马
Syn: ftɕɤt
ftɯl intransitive verb
directional: nɯ- digérer. 消化.

kɤ-ndza kɤ-ftɯl mɯ́j-cha
不能消化食物

kɯki kɤ-ndza ki a-mɤ-nɯ-tɕhom ra ma kɤ-ftɯl mɯ́j-sɤcha
这些食物不要吃太多,不然就没有办法消化
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.