japhug
Index k
ka
ka
kaβ
kachijmɤɣ
kaɣɯ
kaldʐa
kanaʁ
kaŋi
kaŋkaŋ
karɣi
karɟɯ
karkɯm
katɕa
kawa
kɕilu
kɤɕŋaʁ
kɤɕoʁ
kɤɣ
kɤjpɯ
kɤlɤthɤftɕa
kɤlu
kɤlɯmlɯm
kɤmbrɤβraʁ
kɤmda
kɤmɲɯ
kɤmoʁ
kɤndzɤtshi
kɤndʑɯβzaŋsa
kɤndʑɯɕaχpu
kɤndʑɯɣe
kɤndʑɯkɯmdza
kɤndʑɯmbro
kɤndʑɯmɤtsa
kɤndʑɯmu
kɤndʑɯɲi
kɤndʑɯpɤmdɯ
kɤndʑɯʁi
kɤndʑɯslamaχti
kɤndʑɯsqhaj
kɤndʑɯtɕhemɤχti
kɤndʑɯtɤtɕɯχti
kɤndʑɯwɤɬaʁ
kɤndʑɯwɤmɯsnom
kɤndʑɯxtɤɣ
kɤndʑɯχti
kɤndʑɯzda
kɤntɕhaʁ
kɤntɕhɯkɤβdɤm
kɤnɯβdɯt
kɤ-nɯmga
kɤŋgɤxtsa
kɤpa
kɤpupu
kɤpɯpri
kɤrɤsla
kɤrɤxpa
kɤrjɤl
kɤrŋijmɤɣ
kɤrŋu
kɤrpu
kɤrta
kɤrtsi
kɤsɤri
kɤstu
kɤstu
kɤsɯfse
kɤsɯso
kɤtɕhɯ
kɤti
kɤtsa
kɤtɯm
kɤtɯpa
kɤtɯpa
kha
khamba
khamba
khambalawa
khamu
khaŋfkot
khara
khari
kharwut
khatoʁ
khatʂu
khatʂulɤfsɤm
khe
khe
khɤβdɤr
khɤβdi
khɤβɣa
khɤβrda
khɤβsa
khɤβzaŋ
khɤcɤl
khɤɕa
khɤɕkhɤr
khɤɕpi
khɤdaʁ
khɤdɤrdɤr
khɤdi
khɤfɕɤt
khɤjlɤn
khɤjmu
khɤkɤcu
khɤku raŋri
khɤkɯm
khɤlɤβ
khɤli
khɤli,rgi
khɤmdu
khɤmɬa
khɤmpɕɤr
khɤndɤcu
khɤndɯn
khɤndzo
khɤntshɤm
khɤɴqra
khɤpa
khɤphrɯ
khɤpɯ
khɤrka
khɤrlɤn
khɤrma
khɤrmi
khɤrtsɤɣ
khɤru
khɤrɯm
khɤʁɤri
khɤsnɯm
khɤsta
khɤt
khɤtaʁ
khɤtɕɯ
khɤtɤcu
khɤthɤβ
khɤtsa
khɤtshoʁ
khɤwɯ
khɤxtɤlwɤt
khɤxtɤmbro
khɤxtɤndo
khɤxtɤndorɤm
khɤxtu
khɤχpi
khɤzɟi
khi
khiɤɣ
khiɤt
khikhio
khipatsɯt
kho
kho
khoŋdaʁ
khoŋrɤl
khorca
khra
khrakhra
khrala
khramba
khramba,βzu
khrambakɯm
khrambaqe
khrɤlmu
khrɤlpa
khrɤt
khrɤt
khri
khro
khru
khrɯ
khrɯ
khrɯ,jɤβ
khrɯ,jɤβ
khrɯɣnɤkhrɯɣ
khrɯɣnɤlɯɣ
khrɯm
khrɯmbjɤm
khrɯŋkhrɯŋ
khrɯtɕhɯ
khrɯtsu
khrɯtsusqi
khrɯtsɯr
khrɯzwa
khu
khulu
khusri
khɯ
khɯ
khɯ
khɯdi
khɯdo
khɯɣ
khɯɣɲɟɯ
khɯjŋga
khɯjŋgɯ
khɯlu
khɯmŋu
khɯmtsɯ
khɯna
khɯna
khɯna,tshoʁ
khɯnajme
khɯnalu
khɯndʐi
khɯrɕaŋ
khɯrndɯɣ
khɯrtshɤz
khɯrwum
khɯtsa
khɯtshoʁ
khɯwɯsi
khɯzɤpɯ
khɯzgɯr
khɯzi
ki
kio
klaŋklaŋ
klɯɣklɯɣ
klɯnklɯn
ko
ko
kodɤt
kolɤβ
komɤl
komɤr
konaʁ
kontsɤɣdɯ
kontsɤrloŋ
kontsi
koŋi
koŋla
koŋla tú-wɣ-fɕɤt a-pɯ-ŋu tɕe
koŋmarɟɤlpu
koŋtaʁ
kóʁmɯz
kosca
kota
kota
kowa
koxtɕɯn
koxtɕɯnri
koʑi
kra
krɤɣ
krɤlma
kro
kroŋwa
kropa
krul
krɯβthoβ
kuɣrummɤɣ
kumbrɤl
kumkɕi
kumpɣa
kumpɣalu
kumpɣamu
kumpɣaphu
kumpɣapɯ
kumpɣasta
kumpɣɤŋgɯm
kumpɣɤtɕɯ
kundi
kupa
kupajmɤɣ
kupaŋga
kuparmbatɕɯβ
kupastaχpɯ
kupastoʁ
kuwu
kuxtɕo


kɯβde
kɯβdɤsqi
kɯβʁa
kɯchi
kɯchu
kɯɕmar
kɯɕmɤtʂu
kɯɕnɤsqi
kɯɕnom
kɯɕnɯz
kɯɕpaz
kɯɕte
kɯɕɯŋgɯ
kɯfɕi
kɯɣe
kɯɣɤrʁaʁ
kɯjka
kɯjkɤkɕi
kɯjŋu
kɯjra
kɯjtɯm
kɯjujmɤlu
kɯki
kɯkrɯ
kɯlɤɣpopo
kɯm
kɯma
kɯmaʁ
kɯmɕku
kɯmdza
kɯmɤɕtʂa
kɯmɤlɤxso
kɯmŋɤsqi
kɯmŋu
kɯmrka
kɯmʁla
kɯmtɕhoχsɯm
kɯmtɕhɯ
kɯmthoʁdɤn
kɯmu
kɯmɯrkɯ
kɯndzarmɯ
kɯndzɯɣ
kɯnɤ
kɯ-nɤkɤro
kɯ-nɤphɯphɯ
kɯngɯsqi
kɯngɯt
kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ
kɯngɯt tɤrtsɤɣ
kɯni
kɯnɯkhamu
kɯnɯmar
kɯnɯwulaʁ
kɯɲidi
kɯpɤz
kɯqurʑŋgri
kɯra
kɯrcat
kɯrcɤsqi
kɯre
kɯrnɯ
kɯrŋi
kɯrŋukɯɣndʑɯr
kɯrowɤro
kɯroz
kɯrtsɤɣ
kɯrɯ
kɯrɯɕɤmɯɣdɯ
kɯrɯɕoŋβzu
kɯrɯŋga
kɯsɤɣru
kɯspoʁ
kɯsthi
kɯtaʁ
kɯtɕapɯ
kɯtʂɤɣ
kɯtʂɤsqi
kɯxtɕɯxtɕi
kɯz
kɯzɣa
kɯʑŋgu
kwitsɯt
ka adverb
chaque. 各自.
ka intransitive verb
directional: tɤ- directional: lɤ- quitter le sol (nuage). 离开地面(云雾).

zdɯm zgo ɯ-taʁ pjɤ-ndzoʁ tɕe mɯ-to-ka
云贴在山尖上,还没有离开地面
kaβ intransitive verb
directional: jɤ- porter de l'eau sur son dos. 背水.

aj ɕ-ku-kaβ-a (ʑ-ɲɯ-kaβ-a)
我去背水
See: sakaβ
kachijmɤɣ noun
une espèce de champignon. 一种菌子.

kachijmɤɣ kɤ-ndza sna
“甜菌”可以吃
kaɣɯ noun
collier avec pendentif en argent. 胸章.
kaldʐa noun
une espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

kaldʐa nɯ si mɤ-jpum ri kɯ-mbro ci ŋu, zgoku kɯ-mbro tɕe, si kɯ-wxti ra nɯ-rca tu-ɬoʁ ŋu. ɯ-ru nɯ ɲaʁ, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤrtɯm kɯ-zri tsa tɕe kɯ-ndɯ-ndɯβ ʑo ŋu. ɯ-mɯntoʁ kɯ-wɣrum ɲɯ-lɤt tɕe, ɯ-mɯntoʁ ɯ-jɯ nɯ zri tsa tɕe, tɯ-ɣnɤsqi jamar tɯtɯrca ku-ndzoʁ ŋu. ɯ-mat thɯ-tɯt tɕe, kɯ-ɣrɯ-wɣrum ŋu, spaχpɯ kɯ-jndʐɤz ʑo fse, ɯ-si nɯ wuma ʑo ngɯt tɕe laʁdɯn ɯ-jɯ ɯ-spa wuma ʑo pe.
|fv kaldʐa 是长得不粗但很高的树种,生长在高山的乔木林里。树干是黑色的,叶子是椭圆形的,很小。花是白色的,花梗比较长,一、二十朵长在一起。果实成熟后也是白色的,很像大豌豆,木质结实,是作农具把子的好材料。 kaldʐa 是长得不粗但很高的树种,生长在高山的乔木林里。树干是黑色的,叶子是椭圆形的,很小。花是白色的,花梗比较长,一、二十朵长在一起。果实成熟后也是白色的,很像大豌豆,木质结实,是作农具把子的好材料。
kanaʁ noun
Etym: dkar.nag. bovidé de couleur noire dont le ventre et les pattes sont blancs. 全身是黑色的,肚皮和脚白色的牛.
kaŋi noun
endroit où l'on place la nourriture préparée. 寄放成品食物的地方.
kaŋkaŋ noun
Etym: fn:缸缸. tasse (avec une poignée). 带把的杯子.
karɣi noun
graine de navet. 【菜子】.

karɣi nɯ rasti rɣi kɤ-ti ŋu
菜子是圆根的种子
karɟɯ noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
karkɯm noun
cotylédon du navet. 圆根的子叶. See: ɯ-rkɯm
katɕa noun
Katcha (village de Gdongbrgyad). 尕渣村.
kawa noun
bovidé à tête blanche et au corps noir. 头色的,而身体黑色的牛.
kɕilu noun
Etym: kʰʲi.lo. année du chien. 狗年.
kɤɕŋaʁ noun
avoir l'impression d'entendre. 仿佛听见.

ɯ-pɕi tɕe, kɤkhu ɣɤʑu rcama kɤɕŋaʁ ci ɣɤʑu
外面仿佛听到喊声

jiɕqha ri kɤɕŋaʁ ci pɯ-tu
刚才仿佛听见声音
kɤɕoʁ noun
nœud. 活结.

kɯki tɤmtɯɲaʁ mɤ-tú-wɣ-lɤt, kɤɕoʁ tú-wɣ-lɤt ra
不要打死结,要打活结
kɤɣ transitive verb
directional: pɯ- courber. 弄弯.

jiɕqha si nɯ pɯ-kaɣ-a
我把那棵树弄弯了

laʁjɯɣ pɯ-kaɣ-a
我把棍子弄弯了

tɯdi kɤ-kɤɣ ɯ-ɲɯ́-tɯ-wɣ-sɯxcha
这把弓你拉得动吗?

ɕom kɤ-kɤɣ
把铁弄弯
Syn: sɤjʁu See: ŋgɤɣ
kɤjpɯ noun
poulain. 马驹,小马.
kɤlɤthɤftɕa noun
ustensiles de cuisine. 厨房用品.
kɤlu adverb
sans tête. 无头. See:
kɤlɯmlɯm adverb
ensemble. 一起;完整地.

ɯ-kɤrme cho ɯ-ɕa kɤlɯmlɯm ʑo ka-ndo
他把头发和皮肉一起抓了起来
kɤmbrɤβraʁ noun
relation. 联系;瓜葛;牵连.

nɤj nɤ-kɤ-nɤma cho aʑo a-kɤ-nɤma nɯ ʑaka ɕti ma kɤmbrɤβraʁ me
你的工作和我的工作没有什么瓜葛
kɤmda noun
navet séché. 用柳条穿起来,晾干了的芜菁根.
kɤmɲɯ noun
Kamnyu. 干木鸟村.

ʑatsa kɤmɲɯ nɯɕe-a
我很快就要回干木鸟了
kɤmoʁ noun
tsampa destinée à être consommée sèche. 香糌粑. See: moʁ
kɤndzɤtshi noun
repas. 餐.
kɤndʑɯβzaŋsa noun
amis. 朋友们.

nɤʑo cho aʑo kɤndʑɯβzaŋsa
我们是朋友
See: βzaŋsa
kɤndʑɯɕaχpu noun
amis. 朋友. Syn: kɤndʑɯβzaŋsa See: ɕaχpu
kɤndʑɯɣe noun
grand-père et petit-fils. 祖父孙子.

a-ɣe cho tɕiʑo kɤndʑɯɣe
See: tɤ-ɣe
kɤndʑɯkɯmdza noun
membres d'une même famille. 亲戚.

kɤndʑɯkɯmdza pjɤ-ŋu-ndʑi
他们俩是亲戚
See: kɯmdza
kɤndʑɯmbro noun
le cavalier et son cheval. 马和骑手.
kɤndʑɯmɤtsa noun
cousin (collectif). 堂兄弟姐妹.
kɤndʑɯmu noun
mère et fille. 母女.
kɤndʑɯɲi noun
tante et neveu. 姑母侄子. See: tɤ-ɲi
kɤndʑɯpɤmdɯ noun
oncle et neveu. 叔叔侄子. See: tɤ-mdɯ
kɤndʑɯʁi noun
grand frère et petit frère, grande sœur et petite sœur. 哥哥,姐姐,弟弟和妹妹. See: ta-ʁi
kɤndʑɯslamaχti noun
ami de classe. 好同学.
kɤndʑɯsqhaj noun
sœurs (collectif). 姐妹.

jiʑo kɤndʑɯsqhaj ŋu-j
我们是姐妹
See: tɤ-sqhaj
kɤndʑɯtɕhemɤχti noun
amies. 朋友(女孩之间).
kɤndʑɯtɤtɕɯχti noun
amis (garçons). 朋友(男孩之间).
kɤndʑɯwɤɬaʁ noun
tante et neveu. 婶母侄子. See: tɤ-ɬaʁ
kɤndʑɯwɤmɯsnom noun
frères et sœurs. 兄弟姐妹. See: tɤ-wɤmɯ See: tɤ-snom
kɤndʑɯxtɤɣ noun
frères (collectif). 兄弟. See: tɤ-xtɤɣ
kɤndʑɯχti noun
amis. 朋友们. See: tɯ-χti
kɤndʑɯzda noun
compagnons. 伙伴们. See: tɯ-zda
kɤntɕhaʁ noun
rue. 街.

kɤntɕhaʁ rɤʑi-a
我在街上

kɤntɕhaʁ ci chɤ-ta
他摆了个摊子

village, ville (endroit habité). 村子(人住的地方). See: nɯkɤntɕhaʁ
kɤntɕhɯkɤβdɤm numeral
entre quatre et neuf. 几个(八九一下,四五个以上.

jiɕqha ɯ-rɟit kɤntɕhɯkɤβdɤm tu
他有好几个孩子
See: antɕhɯ
kɤnɯβdɯt Variant: kɤsɯβdɯt noun
dépense. 花费.

nɤ-βdɯt nɯ-tɕat-a!
让你花费了很多(谢你请我吃饭)

kɤnɯβdɯt pɯ-me, koŋla tɤ-tɯ-ndza-nɯ me
没有花费很多,你们没有吃多少
See: βdɯt1
kɤ-nɯmga -
afin de. 为了.

ftsoʁ nɯ tɕe tɕe ɯ-lu kɤ-nɯmga ɲɯ-ŋu
母犏牛是为了牛奶(而养的)
kɤŋgɤxtsa noun
habits et chaussures. 衣服和鞋子.
kɤpa noun
moyen. 办法. See: Syn: kowa
kɤpupu noun
racine de navet cuite. 烤熟的芜菁根.

rɤjndoʁ lú-wɣ-pu tɕe nɯnɯ kɤpupu tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu
kɤpɯpri adverb
sans arrêt, l'un après l'autre. 连续不断地,一个接着一个.

ɯ-kɤ-nɤma ɲɯ-dɤn tɕe kɤpɯpri ʑo nɤme ɲɯ-ra
他的工作很多,要连续不断地做
kɤrɤsla noun
plusieurs mois. 数月.

kɤrɤsla jɤ-tsu, jɤ-tsu-a
他已经(走了)几个月,我已经几个月了
See: tɯ-sla
kɤrɤxpa noun
plusieurs années. 数年.

kɤrɤxpa jɤ-tsu-a
我过了很多年
See: tɯ-xpa
kɤrjɤl noun
Etym: dkar.jol. porcelaine. 瓷碗.

kɤrjɤl popo, kɤrjɤl tɕhorzi kɤrjɤl khɯtsa
瓷碗
kɤrŋijmɤɣ noun
une espèce de champignon. 一种蘑菇.

kɤrŋi jmɤɣ to-ɬoʁ
蓝菌长出来了

kɤrŋijmɤɣ nɯ tɤjmɤɣ ci ŋu stɤmku ri tu-ɬoʁ tɕe arɤkhɯmkhɤl, kɤrŋijmɤɣ ɯ-sɤ-ɬoʁ stɤmku nɯ kɯroz ʑo arŋi, kɯ-ɤrqhi ʑo ju-kɯ-ru tɕe saχsɤl, kɤrŋijmɤɣ ɯʑo kɯnɤ kɯ-ɤrŋi tsa kɯ-ndɯ-ndɯβ ʑo ŋu, kɤ-ndza wuma ʑo mɯm
蓝菌是长在草地上的蘑菇,不是所有的草地都有,它生长的地方的草特别绿,从很远的地方都可以看到。蓝菌自己带有一点蓝色,长得很小,好吃。
Syn: tɤrmbjajmɤɣ
kɤrŋu noun
Etym: dkar.ŋo. première période du mois. 上半月.
kɤrpu noun
Etym: dkar.po. chaux. 石灰.

kha ɯ-taʁ kɤrpu ta-lɤt
他抹了墙
kɤrta noun
croix. 十字形.

kɤrta pɯ-ta-t-a
我打了叉叉(做记号)
kɤrtsi noun
plusieurs (jours, mois, année). 好几(天、年).

ɯ-sŋi kɤrtsi
数日,好几天

ɯ-xpa kɤrtsi
好几年

kɤ-rɤβzjoz nɯ ɯ-sla kɤrtsi ʑo ra ɕti ma laʁnɯ-rʑaʁ mɤ-fɕaʁ
学习是要好几个月,几天是不够的
kɤsɤri - See: mtɕhɤnmbrɯ
kɤstu noun
moyen de s'en sortir. 办法.

ɯ-kɤstu maka ɲɤ-me
他再也没有办法了
Syn: kɤpa
kɤstu noun
viande séchée conservée dans la peau du pied de cochon. 把猪腿的皮剥下来,缝成筒形,塞满瘦肉.
kɤsɯfse Variant: kɤfsɯfse adverb
entièrement, tout. 全部.

kɤfsɯfse chɤ-k-ɤrɕo-ci
完全用完了
kɤsɯso -
pensant, se disant que. 想着;等到……的时候.

nɯ jamar rtaʁ kɤsɯso tɕe, a-tɤ-tɯ-z-nɯne ra
(你估计)够的时候就要停
kɤtɕhɯ noun
coup de tête. 用头顶.

kɤtɕhɯ tɤ-lat-a
我用头顶了他
See: See: tɕhɯ See: nɤkɤtɕhɯ
kɤti -
on dirait que. 看起来,表面上.

pjɯ-rɤβzjoz kɤti ŋu
他看起来是在读书
kɤtsa noun
parents et enfants. 父母和孩子.

tɕheme kɤtsa
母女

tɤ-tɕɯ kɤtsa
父子
kɤtɯm noun
pelote de laine. 线团.

kɤtɯm tɤ-βze
kɤtɯpa Variant: kɤtipa noun
chicanerie. 计较.

ɯ-kɤtɯpa ɲɯ-dɤn
他很喜欢找别人的茬,很爱计较

a-kɤtɯpa dɤn
我爱计较

ɯ-kɤtɯpa me
他不计较

nɤʑo nɤ-kɤtipa rkɯn
你计较得少

nɤʑo nɤ-kɤtipa mɤ-dɤn tɕe pe
你不计较就好
See: kɤtɯpa2
kɤtɯpa transitive verb
dire. 说;转告.

nɤʑo tɤ-tɯ-tɯt nɯ, aʑo kɤtɯpe-a ɕti
你说的话,我会转告(给他)

aʑo tɤ-tɯt-a nɯ, ɯʑo kɯ nɤ-ɕki kɤtɯpe
我说的话,他会转告给你的

kɤtɯpa-tɕi ɕti
我们俩会转告
See: kɤtɯpa1
kha noun
maison. 房子.
place originelle. 原位,原来放过的地方. See: rɤkha See: qhaqhu
khamba noun
Etym: kʰam.pa. gris clair. 灰白色.
khamba -
khambalawa noun
vêtement en laine grise. 灰色的毛裙.
khamu noun
cuisine. 炊事. See:
khaŋfkot noun
Etym: kʰaŋ.bkod. architecte. 建筑师,设计房子的人.
khara noun
part du produit de la chasse donnée aux amis. 分给朋友的猎物.

a-khara a-nɯ-tɯ-βze je!
你给我一份吧
khari noun
Etym: kʰa.dkris. turban. 包头巾.
kharwut noun
Etym: *kʰa.rbod. fièvre aphteuse. 口蹄疫.
khatoʁ noun
Etym: kʰa.dog. de toutes les couleurs. 各种颜色.

raz ɲɯ-mpɕɤr tɕe khatoʁ ʑo ɣɤʑu
布很漂亮,是花色的

thaχtsa chɯ́-wɣ-βzu tɕe, tɤ-ri khatoʁ ʑo pjɯ-tu ra
制作花带的时候要有不同颜色的线

mɯntoʁ ɯ-mdoʁ ɲɯ-mpɕɤr khatoʁ ʑo ɣɤʑu
花的颜色很漂亮,各种颜色都有
khatʂu noun
Etym: kʰa.dro. merci. 谢谢.
khatʂulɤfsɤm interjection
merci infiniment. 万分感谢.
khe stative verb
khe stative verb
directional: nɯ- stupide. 蠢.

kɯ-khe ci ɲɯ-ŋu
他是笨蛋

kɯ-khe ci ɲɯ-tɯ-ŋu
你是笨蛋

tɯrme ɲɯ-khe
那个人很笨

directional: tɤ- sombre. 天阴.

tɯ-mɯ ɲɯ-khe
天很阴

tɯ-mɯ to-khe
天气变得不好

ɯ-ɲɤm ɲɯ-khe
他很瘦
khɤβdɤr noun
blague. 玩笑.

khɤβdɤr tɤ-βzu-t-a
我开玩笑了
See: nɯkhɤβdɤr
khɤβdi noun
belles paroles. 好话.

ɯʑo kɯ khɤβdi tu-βze ɕti
他说得很好听(其实不知道是不是那回事)
Syn: khɤmpɕɤr
khɤβɣa noun
moulin à main. 手磨. See: kha See: βɣa
khɤβrda noun
Etym: kʰa.brda. parole auspicieuse. 吉利的话.

khɤβrda kɯ-sna ta-βzu
他说了吉利的话

nɯnɯ ma-tɯ-ti ma khɤβrda mɤ-kɯ-sna ɲɯ-ŋu
你别这样说,这句话不吉利
khɤβsa noun
beignet. 油条.
khɤβzaŋ interjection
Etym: kʰa.bzaŋ. formule de politesse pour exprimer son arrivée. 客人表明自己到来的客套话.
khɤcɤl noun
sujet de discussion. 谈话内容.
khɤɕa noun
cerf (cervus elaphus kansuensis). 马鹿.
khɤɕkhɤr noun
place du maître de maison, à l'est. 主人坐的地方,往东方.
khɤɕpi noun
petit sac en cuir que l'on attache à la taille. 拴在腰带上的皮包.
khɤdaʁ noun
Etym: kʰa.btags. khatag. 哈达.

khɤdaʁ lɤ-lat-a
我给了他哈达

sprɯskɯ kɯ a-khɤdaʁ tha-lɤt
活佛给了我哈达
khɤdɤrdɤr noun
neige en grains. 雪籽.

khɤdɤrdɤr pa-lɤt
下了雪籽
khɤdi noun
place de la maîtresse de maison, au nord. 女主人坐的地方,往北方.
khɤfɕɤt noun
Etym: kʰa.bɕad. prière. 祈祷.

ʑɯβdaʁ ɯ-ɕki khɤfɕɤt tɤ-βzu-t-a
我向山神祈祷了
khɤjlɤn noun
Etym: kʰas.len. vœux. 许愿.

kɤ-qur khɤjlɤn tɤ-nɯβzu-t-a ɕti
我答应帮他,我发誓要帮他
See: nɯkhɤjlɤn
khɤjmu noun
cuisine, premier étage. 藏式房屋的第二楼(厨房).

jiʑo kɯrɯ kha ɣɯ khɤjmu ɯ-ŋgɯ sɤ-ɤmdzɯ ʑakastaka tu tɕe khɤɕkhɤr kɤ-ti ci tu tɕe, nɯ tɕu tɤ-tɕɯ ra cho kɯ-ŋgro ra ku-omdzɯ-nɯ ŋu, ɕaŋlo kɤ-ti ci tu tɕe, nɯ tɕu rgɤrgɯn ra cho smi ɯ-kɯ-βlɯ ra ku-omdzɯ-nɯ ŋu, khɤdi nɯ tɕu tɕheme kɯ-nɯkhamu cho kha tɤ-mu nɯ ku-kɯ-ɤmdzɯ ŋu, tɕe nɯ sqhi nɯ pjɯ́-wɣ-nɤkhar ŋu, saŋdi kɤ-ti ci tu tɕe, nɯ ɯ-pɕoʁ nɯ tɕu si kɤ-βlɯ ɯ-spa ɯ-sɤ-ta ŋu, nɯ ɯ-pɕoʁ nɯ tɕu tɯrme kɯ-ɤmdzɯ me. kɤ-βlɯ ɯ-spa ɯ-sɤ-ta ŋu, nɯ ɯ-pɕoʁ nɯ tɕu tɯrme kɯ-ɤmdzɯ me.
我们藏族的厨房里有各种座位,一种叫|fv khɤɕkhɤr ,是男人和贵宾的座位,一种叫|fv ɕaŋlo ,是老年人和烧火的人的座位,一种叫|fv khɤdi ,是做饭的女子和家庭主妇的座位,这样围着火上的三脚,另一种是|fv saŋdi ,是放烧火柴的地方,没有人在那里坐。 khɤɕkhɤr ,是男人和贵宾的座位,一种叫 ɕaŋlo ,是老年人和烧火的人的座位,一种叫 khɤdi ,是做饭的女子和家庭主妇的座位,这样围着火上的三脚,另一种是 saŋdi ,是放烧火柴的地方,没有人在那里坐。
See: nɯkhɤrŋgɯ
khɤkɤcu noun
est de la maison. 房子的东边. See: kha See: ɯ-kɤcu
khɤku raŋri noun
chaque maison. 每一户.
khɤkɯm noun
entrée de la maison. 门口. See: kha See: kɯm
khɤlɤβ noun
Etym: kʰa.leb. couvercle. 锅的盖子.
khɤli noun
khɤli,rgi -
directional: tɤ- avoir une bonne renommée. 名声好;受人尊重;受人信任.

ɯ-khɤli ɲɯ-rgi
他名声很好
khɤmdu noun
rênes. 缰绳.
khɤmɬa noun
Etym: kʰams.lha?. cérémonie. 庆祝的仪式.
khɤmpɕɤr noun
belles paroles. 好话.

ɯʑo kɯ khɤmpɕɤr tu-βze ɕti
他说得很好听(其实不知道是不是那回事)
Syn: khɤβdi
khɤndɤcu noun
ouest de la maison. 房子的西边. See: kha See: ɯ-ndɤcu
khɤndɯn noun
Etym: kʰa.ⁿdon. lecture de sutra. 念经.
khɤndzo noun
étuve. 蒸笼.
khɤntshɤm noun
Etym: kʰa.mtsʰams. limite. 界限;交界地方.

tɯ-kɤrme ɯ-khɤntshɤm
开始长头发的地方
khɤɴqra noun
maison en ruine. 烂房子. See: kha See: ɯ-ɴqra
khɤpa noun
rez de chaussée. 一楼.

khɤpa ri rɤʑi-a
我在院子里
See: kha See:
khɤphrɯ noun
Etym: kʰa.pʰru. action d'asperger de l'eau. 喷水.

khɤphrɯ ma-tɤ-tɯ-lɤt
你不要喷水
See: nɯkhɤphrɯ
khɤpɯ noun
petite cabane. 小屋子. See: kha See: tɤ-pɯ
khɤrka noun
plafond. 天花板.
khɤrlɤn noun
construction, réparation d'une maison. 装修.

khɤrlɤn tɤ-βzu-j
我们修房子了
See: rɯkhɤrlɤn
khɤrma noun
Etym: *kʰa.rma. injure. 咒人的话.

a-khɤrma pa-βzu
他咒了我
See: sɯkhɤrma See: ɯ-rɟa
khɤrmi noun
nom de la maison. 房名. See: kha See: tɤ-rmi
khɤrtsɤɣ noun
étage. 楼房. See: kha See: tɤ-rtsɤɣ
khɤru noun
porte de la cuisine. 厨房的门.
khɤrɯm noun
ulcère sur la bouche. 嘴上的疮.

tɯ-mtɕhi ʑmbɤr nɯ khɤrɯm

tɯ-ʑo staʁ kɯ-χtso ra nɯ-khɯ-tsa kú-wɣ-ntɕhoz tɕe, tɯ-mtɕhi maŋtaʁ nɯ tɕu khɤrɯm ɲɯ-ɬoʁ, tɯ-ʑo staʁ kɯ-χtso ra nɯ-khɯtsa kú-wɣ-ntɕhoz tɕe, tɯ-mtɕhi maŋpa nɯ tɕu khɤrɯm ɲɯ-ɬoʁ ŋu, tɯ-ʑo cho kɯ-naχtɕɯɣ ra nɯ-khɯtsa kú-wɣ-ntɕhoz tɕe, tɯ-mtɕhi ɯ-rkɯ nɯ tɕu khɤrɯm ɲɯ-ɬoʁ ŋu tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu
人家说,当你用别人的碗时,就会染上|fv khɤrɯm 这种病,如果拥有碗的那个人比你干净,痘痘长在嘴唇的上面;比你脏,痘痘就会长在嘴唇的下面;跟你一样干净,就会长在嘴唇的两边 khɤrɯm 这种病,如果拥有碗的那个人比你干净,痘痘长在嘴唇的上面;比你脏,痘痘就会长在嘴唇的下面;跟你一样干净,就会长在嘴唇的两边

kɯmaʁ tɯrme ra nɯ-khɯtsa kú-wɣ-tɕhoz tɕe tɯ-mtɕhi ɯ-taʁ zmbɤr ɲɯ-ɬoʁ ŋgrɤl tɕe, nɯ ʑmbɤr nɯ khɤrɯm rmi
用了别人的碗时嘴上会长一种疮,这种疮叫|fv khɤrɯm khɤrɯm
khɤʁɤri noun
devant la maison. 房子的前面. See: kha See: ɯ-ʁɤri
khɤsnɯm noun
Etym: *kʰa.snum. humidification avec la salive. 用口水弄湿.

tɤfsɤri ɯ-taʁ khɤsnɯm thɯ-lat-a
我用口水把麻绳弄湿
See: nɯkhɤsnɯm
khɤsta noun
fondations. 房基(准备修房子的地方;把房子拆下来了以后,有过房子的地方). See: kha See: tɯ-sta
khɤt transitive verb
directional: tɤ-
aller partout. 到处逛.

aʁɤndɯndɤt kɤ-nɤmɲo ɕ-to-khɤt
他到处去观看了

alo ʑɯmkhɤm ɕ-ta-khɤt
他山上去逛了

faire une action pendant longtemps ou à plusieurs reprises. 做很多次;发生很多次;持续很久.

a-ɕki tɯjʁo kɯ ta-khɤt ʑo
他骂我骂了很多次

ta-ma kɯ ta-khɤt ʑo
他劳动得多

ndzɤtshi kɯ ta-khɤt ʑo
他吃得多

khɤcɤl kɯ tɤ-khat-a ʑo
我讲了很久
khɤtaʁ noun
deuxième étage, au-dessus de la cuisine. 藏式房屋的第二楼. See: kha See: taʁ3
khɤtɕɯ noun
petite chambre. 小房间.
khɤtɤcu noun
couloir. 走廊.
khɤthɤβ noun
dans le village, dans la rue. 街上,村子里.
au bas de l'immeuble. 楼下.

aki khɤthɤβ ʑo pɯ-azɣɯt-a
我已经到楼下了
See: kha See: thɤβ
khɤtsa noun
Etym: kʰa.tsa. saleté entre les dents. 牙垢.
khɤtshoʁ noun
type de pas d'aiguille. 缝针的方法.
khɤwɯ noun
troisième étage, où l'on dort. 四楼,睡觉的地方.
khɤxtɤlwɤt noun
avant-toit. 屋檐.

khɤxtɤlwɤt ɯ-pa
屋檐下
khɤxtɤmbro noun
terrasse la plus haute. 最高的房背.
khɤxtɤndo noun
bordure du toit. 房背的边缘.
khɤxtɤndorɤm noun
parapet du toit. 房背上的栏杆.

khɤxtɤndo laχtsɯ kú-wɣ-lɤt tɕe rorʁe ʁnɯ-ldʑa ntsɯ kú-wɣ-saχɕɯβ tɕe ɯ-rchɤβ nɯtɕu tɤrɤm kú-wɣ-sɤʑɯrja tɕe khɤxtu kú-wɣ-sɤɣur tɕe nɯ tɤrɤm nɯ khɤxtɤndorɤm rmi
在房背的边缘排几根小柱头,穿上成双的横杆,在中间插上一排木板,把房背拦住,这种木板叫|fv khɤxtɤndorɤm khɤxtɤndorɤm
khɤxtu noun
terrasse en haut des maisons tibétaines, toit. 屋顶平台【房背】.
khɤχpi noun
proverbe. 谚语,俗话.

khɤχpi kú-wɣ-ta tɕe .... tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋgrɤl
俗话说:
See: χpi
khɤzɟi noun
Etym: kʰa.sgʲe. sac pour nourrir les chevaux, que l'on attache à sa bouche. 喂马的食料袋,系在嘴上.
khi particle
dit-on (ouï-dire). 据说.
khiɤɣ ideophone.1
bruit de glissement. 滑动的声音.

khiɤɣ ʑo thɯ-ŋgio-a
我嗞溜一声就滑倒了
khiɤt ideophone.1
bruit de glissement. 滑下来的声音.

khiɤt ʑo ɲɯ-ti tɕe pɯ-ndʐaβ-a
我嗞溜一声就摔倒了
khikhio noun
rumeurs. 传言;道听途说.
khipatsɯt noun
une espèce de chien. 哈巴狗.
kho transitive verb
directional: nɯ- donner, passer, transmettre. 给;递给;传.

nɯ-khɤm
递给(我)吧

ɕ-kɤ-khɤm
你去给(他)

a-tɕha nɯ-khɤm
把(我需要的消息)告诉我

ɯʑo kɯ a-sci ɲɯ-khɤm ra
他要还给我
kho noun
Etym: kʰaŋ. chambre. 房间.
khoŋdaʁ noun
Etym: kʰaŋ.bdag. ancêtre. 祖宗.
khoŋrɤl noun
Etym: kʰoŋ.ral. arbre creux. 空心树.

si khoŋrɤl tɤ-kɯ-ɤri
空心树
khorca noun
sac à dos fait de peau de veau. 小牛皮整体地剥下来,缝成装行李的背包.
khra transitive verb
directional: pɯ- faire une marque. 划一刀.

pɯ-khra-t-a
我划了一刀

ɯ-ftaʁ tɤ-βzu-t-a tɕe pɯ-khra-t-a
我划了一刀做记号了
See: akhra See: sɤkhra
khrakhra noun
filet. 网.
khrala noun
Etym: *kʰra.lʷa. chien au pelage bariolé. 身上有花斑的狗.
khramba noun
Etym: kʰram.ba. mensonge. 谎言.

khramba to-βzu
他说了谎话

khramba rɟɤlpu
假的国王
See: nɯkhramba See: rɯkhramba
khramba,βzu -
faire semblant. 假装.

khramba-nɤre ɲɤ-βzu
他假装笑了

khramba-ɣɤwu ma-tɯ-βze
不要装哭!
Syn:
khrambakɯm noun
pommette. 酒窝.
khrambaqe noun
menteur, personne malhonnête. 骗子. See:
khrɤlmu noun
Etym: *kʰrel.mo. épouse. 妻子.
khrɤlpa noun
Etym: *kʰrel.pa. époux. 丈夫.
khrɤt transitive verb
directional: pɯ- érafler, rayer. 划破.
khrɤt transitive verb
directional: nɯ- organiser (un travail), planifier. 布置.

jɯfɕɯr ŋgumdʑɯɣ kɯ ji-ma pa-khrɤt
昨天领导布置了我们的工作

tɤ-pɤtso ɯ-ma nɯ-khrat-a
我给小孩子布置了这个任务
khri noun
lit. 床.
Etym: kʰri. siège. 座位.
khro noun
beaucoup. 很多;很长时间.
khru noun
Etym: kʰro. fer blanc. 生铁.
khrɯ stative verb
directional: nɯ- sec. 干(干了之后变硬了).

tɯndʐi ɲɤ-khrɯ
皮子变干了

sɤtɕha ɲɯ-khrɯ
地很干

tɯthɯ ɯ-ŋgɯ kɤndza pjɤ-khrɯ
锅子里的饭是干的
Ant: nɯrlɤn See: ɕɤkhrɯ See: ɯ-khrakhrɯ
khrɯ stative verb
khrɯ,jɤβ - See: jɤβ
khrɯ,jɤβ -
très sec. 非常干燥.

tɯ-mɯ mɯ́j-lɤt tɕe tɯ-ji ra ɲɯ-khrɯ ɲɯ-jɤβ ʑo (=ɲɯ-khrɯ-jɤβ ʑo)
因为不下雨,这些地方都变得很干燥
khrɯɣnɤkhrɯɣ ideophone.3
bruit (balayage, d'un cochon qui se gratte). 扫地、抓痒的声音.

khrɯɣnɤkhrɯɣ ɲɯ-ŋke
他在走,发出“咯咯”声

paʁ khrɯɣnɤkhrɯɣ ɲɯ-ʑɣɤrɤβraʁ
猪在抓痒,发出“咯咯”声
khrɯɣnɤlɯɣ ideophone.4
khrɯm noun
Etym: kʰrims. châtiment. 刑.
khrɯmbjɤm noun
sofa tibétain. 藏式沙发,坐床.
khrɯŋkhrɯŋ ideophone.2
propre, utilisé jusqu'au bout. 干净,用完.

khrɯŋkhrɯŋ ɯ-tshi pjɤ-ɕkɯt
它把食物吃光了

khɯtsa ɲo-χtɕi khrɯŋkhrɯŋ ʑo
碗洗得干干净净
See: grɯŋgrɯŋ
khrɯtɕhɯ noun
Khrochu. 黑水.
khrɯtsu noun
Etym: kʰri.tsho. dix mille. 10000.

iɕqha tɯrme nɯ ɯ-khrɯtsu kɯ-ɤro ci ɕti nɤ
那个人很富有,有十万元
khrɯtsusqi numeral
cent mille. 十万. See: khrɯtsu
khrɯtsɯr noun
petit récipient en fer utilisé pour cuire la viande pour les personnes âgées. 生铁铸成的小罐子,有盖子,专门给老人炖肉.
khrɯzwa noun
riz cuit. 饭.
khu noun
tigre. 老虎.
khulu noun
année du tigre. 虎年. See: khu
khusri noun
Lixian. 理想.
khɯ stative verb
khɯ stative verb
être possible. 可以.

nɯ kɤti mɤ-kɯ-khɯ me
那样说没有什么不可以的
khɯ noun
poils fins. 细毛.
khɯdi noun
une plante. 植物的一种.

khɯdi nɯ ruŋgu kɯ-mbro tu-kɯ-ɬoʁ sɯjno kɯ-xtɕi ci ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-zri tɕe kɯ-ɤmtɕoʁ ci ŋu, ɯ-jwaʁ ɯ-qhu nɯ wɣrum, ɯ-jwaʁ mpɕu, ɯ-ru nɯ jima ɯ-ru ʑo fse, ɣɯrni, tɯ-rtsɤɣ tɯ-rtsɤɣ lu-ɬoʁ ŋu. ɯ-mɯntoʁ nɯ ɯ-ru ɯ-kɤχcɤl lu-ɬoʁ ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-mɯntoʁ wɣrum. pɯ-ŋgra tɕe, jima ɯ-mat kɯ-fse ɲɯ-βze ŋu, tɕeri jima kɯ-fse ɯ-rqhu me, kɯ-ɣɯrni ŋu. khɯdi nɯ tɤ-χpɯm ɯ-fsu ɕaŋtaʁ tu-mbro mɤ-cha. ɯ-qa nɯ tɤ-pɤtso ɯ-ŋgo kɯ-phɤn ɲɯ-ŋu khi.
|fv khɯdi 是长在很高的草地上的小草。叶子长而尖,叶子背面是白色的,叶子光滑。茎像玉米的茎一样,是红色的,是一节一节长出来的。花开在茎的顶端,是白色的。花凋谢后,果实像玉米的一样,但是没有像玉米棒子一样的皮裹着,是红色的。|fv khɯdi 只能长到人的膝盖那么高。根对孩子的病有疗效。 khɯdi 是长在很高的草地上的小草。叶子长而尖,叶子背面是白色的,叶子光滑。茎像玉米的茎一样,是红色的,是一节一节长出来的。花开在茎的顶端,是白色的。花凋谢后,果实像玉米的一样,但是没有像玉米棒子一样的皮裹着,是红色的。 khɯdi 只能长到人的膝盖那么高。根对孩子的病有疗效。
khɯdo noun
vieux chien. 老狗. See: See: ɯ-do
khɯɣ noun
moule pour les balles de fusils traditionnels. (子弹)模型.
khɯɣɲɟɯ noun
fenêtre. 窗户.

khɯɣɲɟɯ kɤ-pa-t-a
我关了窗子

khɯɣɲɟɯ nɯ ɯ-pɕi ɲɯ-sɤɣ-ru ŋu
窗户是用来看外面的
See: ɯ-ɣɲɟɯ See: tɤ-khɯ
khɯjŋga noun
rhododendron. 羊角花.

khɯjŋga nɯ ʁnɯ-tɯphu tu, sɤtɕha kɯ-mbɤr tu-kɯ-ɬoʁ ci tu, tɕe nɯ khɯjŋga rmi, khɯjŋga nɯ si mɤ-mbro, ɯ-ru mɤ-astu, ɯ-rtaʁ dɤn, ɯ-jwaʁ nɯ ɯ-ʁɤri nɯ ldʑaŋnaʁ ŋu, ɯ-qhu nɯ kɯ-ɤɣrɤɣrum tsa ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤrtɯm ɯ-ŋgɯz kɯ-rɲɟi tsa ŋu. ɯ-mɯntoʁ nɯ kɯ-wɣrum ʁɟa tu, kɯ-wɣrum ɯ-ŋgɯz kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr tu, ɯ-mɯntoʁ nɯ kɯngɯsqi jamar tɯtɯrca ɲɯ-lɤt ŋu, wuma ʑo mpɕɤr. phaʁzla jamar ɲɯ-rɯmɯntoʁ ŋu. mɤʑɯ tɯ-tɯphu tu tɕe, zgoku wuma ʑo kɯ-ɣɤndʐo tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-ru nɯ khɯjŋga cho ɲɯ-naχtɕɯɣ, ɯ-jwaʁ ɯ-ʁɤri nɯ khɯjŋga ɣɯ cho naχtɕɯɣ, tɕeri ɯ-jwaʁ ɯ-qhu chu nɯ kɯ-qarŋe tɯ-ɣndʑɤr kɯ-fse tu, ɲɯ́-wɣ-nɤmɤle tɕe, pjɯ-kɯ-ŋgra ʑo tu. ɯ-mɯntoʁ khɯjŋga ɣɯ sɤznɤ nɤrko ri ndɯβ. nɯnɯ sŋo rmi. ɯ-ru nɯnɯ mɤ-ngɯt ma ndoʁ, nɯ ma mɤ-sna ri kɤ-nɯ-βlɯ pe.
羊角花有两种,一种生长在海拔比较低的地方,叫作|fv khɯjŋga ,树干不高,不直,枝桠多,叶子正面是深绿色的,后面带有点白色,叶子是椭圆形的,花有的是纯白的,也有的是粉红色的。花九朵十朵同时开,很美。一般五月份开花。另一种生长在高山比较寒冷的地方,树干和|fv khɯjŋga 的一样,叶子正面也是和|fv khɯjŋga 的一样,但叶子背面有黄色的粉,一碰就会散落。花比和|fv khɯjŋga 的结实,但小一些。这一种叫|fv sŋo 。树干不结实因为很脆,虽然不能用来制造什么东西,但很好烧。 khɯjŋga ,树干不高,不直,枝桠多,叶子正面是深绿色的,后面带有点白色,叶子是椭圆形的,花有的是纯白的,也有的是粉红色的。花九朵十朵同时开,很美。一般五月份开花。另一种生长在高山比较寒冷的地方,树干和 khɯjŋga 的一样,叶子正面也是和 khɯjŋga 的一样,但叶子背面有黄色的粉,一碰就会散落。花比和 khɯjŋga 的结实,但小一些。这一种叫 sŋo 。树干不结实因为很脆,虽然不能用来制造什么东西,但很好烧。
khɯjŋgɯ possessed noun
gamelle (du chien). 狗碗. See: ɯ-jŋgɯ
khɯlu noun
une plante. 五朵云.

khɯlu nɯ sɯjno ci ŋu, ɯ-ru kɯ-ɣɯrni ŋu, ɯ-jwaʁ tɯ-tɯ-rdoʁ ma me, ɯ-ru mpɯ, ɯ-kɤχcɤl tɕe ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-lɤt ŋu, ɯ-mɯntoʁ dɤn. ɯ-mɯntoʁ tɯ-rdoʁ tɕe, ɯ-mat ʁnɯ-rdoʁ ntsɯ ɲɯ-βze ŋu. pjɯ́-wɣ-qlɯt tɕe, ɯ-lu tu, sɤndɤɣ. ɯ-lu nɯ tɯ-βri nɯ-ɤtɕaʁ tɕe ʑmbɤr ɲɯ-tɕɤt cha.
五朵云是一种草,茎是红色的,叶子只有几片,茎很嫩,顶端开花。花比较多。每一朵花都结两个果实。掰开就有乳汁,有毒性。乳汁粘在皮肤上会生疮。
khɯmŋu noun
bord du bol. 碗口.

khɯmŋu mɤ-ɕɤt
(婴儿)还不会用碗口吃东西
See: khɯtsa See: ɯ-mŋu
khɯmtsɯ noun
viande du thorax du cochon. 猪胸股上的肉.
khɯna noun
chien. 狗.
khɯna noun
khɯna,tshoʁ -
directional: thɯ- lâcher les chiens. 放狗.

khɯna thɯ-tshoʁ-i
我们放了狗
Syn: ɣɯkhɯtshoʁ
khɯnajme noun
une plante. 狗尾巴草.

khɯna-jme nɯ sɯjno mɤ-mbro, ɯ-jwaʁ nɯ xsɤrɯ ɯ-jwaʁ fse ri xtɯt, tɯ-ji ɯ-rkɯ aʁɤndɯndɤt tu-ɬoʁ ɕti. ɯ-mat kɯɕnom fse, ɯ-rme ɯ-tshɯɣa nɯ ra xsɤrɯ ɯ-mat fse, xsɤrɯ ɣɯ ɯ-mat pjɯ-ŋgɤɣ ŋu, khɯna-jme ɯ-mat nɯ tu-ndzur kɯ-fse ɕti ma pjɯ-ŋgɤɣ mɤ-cha, pakuku tu-ɬoʁ cha. ɯ-kɯɕnom khɯna-jme fse.
|fv khɯna-jme 是一种小草,叶子像|fv xsɤrɯ 的叶子,但短一些。在地边随处生长。果实像麦穗,穗上的毛像|fv xsɤrɯ 的果实一样。|fv xsɤrɯ 的果实往下弯,而|fv khɯna-jme 的果实是立着的,不弯。年年生长。穗像狗的尾巴一样。 khɯna-jme 是一种小草,叶子像 xsɤrɯ 的叶子,但短一些。在地边随处生长。果实像麦穗,穗上的毛像 xsɤrɯ 的果实一样。 xsɤrɯ 的果实往下弯,而 khɯna-jme 的果实是立着的,不弯。年年生长。穗像狗的尾巴一样。
khɯnalu noun
année du chien. 狗年. See:
khɯndʐi noun
peau de chien. 狗皮子. See: See: tɯ-ndʐi
khɯrɕaŋ noun
Etym: kʰur.ɕiŋ. armature en bois pour porter des charges sur le dos. 背架.
khɯrndɯɣ noun
sanglier solitaire. 野猪.
khɯrtshɤz noun
espèce de plante. 一种草.

khɯrtshɤz nɯ sɯjno ci ŋu, tu-mbro mɤ-cha, ɯ-ru kɯ-ɣɯrni ŋu, ɯ-jwaʁ kɯ-ɤrŋi ŋu, ɯ-mɯntoʁ kɯ-ɣɯrni ŋu, tɤ-rɤku rca kɤ-ɬoʁ rga, paʁ kɤ-mbi sna
|fv khɯrtshɤz 是一种植物,长得不高,茎红色,叶子绿色,花红色,一般生长在庄稼地里,可以喂猪。 khɯrtshɤz 是一种植物,长得不高,茎红色,叶子绿色,花红色,一般生长在庄稼地里,可以喂猪。
khɯrwum noun
moisissure. 霉.

khɯrwum ɲo-βzu
生了霉
See: nɯkhɯrwum
khɯtsa noun
bol. 碗.

tɕi-khɯtsa ɲɯ-χtɕi ɕti wo
他在洗(我们俩的)碗
See: khɯmŋu See: arɯkhɯtsa See: somo khɯtsa
khɯtshoʁ noun
chasse avec des chiens. 狩猎(牵着狗).

aʑo khɯtshoʁ rga
我喜欢打猎
See: ɣɯkhɯtshoʁ
khɯwɯsi noun
tapis (coloré ). (彩色的)地毯.
khɯzɤpɯ noun
petit chien. 小狗.
khɯzgɯr noun
serrure. 锁.
khɯzi noun
articulation du fléau. 连枷的接头.
ki demonstrative determiner
ceci. 这个.
kio transitive verb
directional: pɯ- faire glisser. 使滑下来.

jiɕqha ɕoŋtɕa nɯ pa-kio
他把木料滑下来了

ɕoŋtɕa pɯ-kio-t-a
我把木料滑下来了

ɯ-thoʁ ɲɯ-sɤŋgio tɕe tɕoχtsi ɲɯ́-wɣ-kio ɲɯ-khɯ
地面很滑,可以把桌子推过去

directional: _ pousser vers un côté (par la foule). 挤过去(因为人多,很拥挤).
klaŋklaŋ ideophone.2
complètement emmitouflé. 形容裹得又紧又大的样子.

klaŋklaŋ ʑo to-ʑɣɤmphɯr
他把自己的全身裹起来了
klɯɣklɯɣ ideophone.2
dur et rond. 形容圆而硬的样子. Syn: tslɯɣtslɯɣ
klɯnklɯn ideophone.2
très serré. 形容紧紧包裹的样子.

tɯrtɯthɯ nɯ klɯnklɯn ʑo chɤ-mphɯr
他把麻布裹得很紧
ko transitive verb
directional: pɯ- vaincre. 打赢;打败.

pɯ-ko-t-a
我打败了他

tɤ-aʑɯʑu-tɕi tɕe, a-χti pɯ-ko-t-a
在角力时候,我把对方打败了
Syn: ɕɯnŋo
ko particle
assertif. 表示确定的语气.

mɤ-tɯ-cha ko
你肯定不行

tɯ-maqhu ko
你肯定迟到
kodɤt noun
cave. 土窖.
kolɤβ noun
habit sans manche de moine. 披衫(没有袖子的袈裟).
komɤl noun
poutre. 横梁.
komɤr noun
Etym: ko.ba.dmar. cuir teint en rouge. 染成红色的皮子.
konaʁ noun
Etym: ko.ba.nag. cuir teint en noir. 染成黑色的皮子.
kontsɤɣdɯ noun
récipient en cuivre ou en fer. 红铜;生铁铸成的罐子,有盖子.
kontsɤrloŋ noun
récipient en cuivre ou en fer. 红铜、生铁铸成的罐子,没有盖子.
kontsi noun
Etym: fn:罐子. récipient. 罐子.
koŋi noun
joug pour un animal. 牛轭(单行).

jla ɣɯ koŋi
犏牛轭
koŋla Variant: kuŋula noun
chose vraie. 真实.

koŋla tɤ-ti
你要说真话(不要开玩笑)

vraiment. 真地.
koŋla tú-wɣ-fɕɤt a-pɯ-ŋu tɕe -
en fait. 实际上;说白了;.
koŋmarɟɤlpu noun
Etym: goŋ.ma rgʲal.po. empereur. 皇帝.
koŋtaʁ noun
lanière avant de la selle. 马鞍的前绳.
kóʁmɯz adverb
à l'instant. 刚才.

ɬamu kɯ nɯ kóʁmɯz pɯ-kɯ-fse nɯ ra pjɤ-fɕɤt
拉莫给他讲了刚才发生的事

aʑo nɯ kóʁmɯz xiaban pɯ-βzu-t-a tɕe, kha lɤ-nɯɣe-a
我刚刚下班回家了

nɯ kóʁmɯz nɤ kha jɤ-azɣɯt-a
我刚刚才到家

alors seulement. 这才. See: nóʁmɯz
kosca noun
Etym: ko.ba.skʲa. cuir non teint. 没有染色的皮子.
kota noun
sac en peau que l'on porte à l'épaule. 毛皮子缝成的挎包.
kota noun
petit sac de cuir. 皮子做的小口袋.
kowa noun
Etym: bkol.ba. méthode. 办法.

ɯʑo ɯ-kowa tu
他有办法
See: nɯkowa
koxtɕɯn noun
Etym: gos.tɕʰen. soie. 丝绸.

koxtɕɯn kɯ-qarŋe ci ɲɯ-ŋu
koxtɕɯnri noun
Etym: gos.tɕʰen.ras. soie. 丝绸.
koʑi noun
poutre. 横梁.

koʑi komɤl nɯ jɤɣɤt laχtsɯ ɯ-taʁ tɤpjaʁ nɯ ŋu, nɯ jɤɣɤt ɯ-taʁ tɯ-sthoʁsi ɯ-kɯ-sthoʁ nɯ ŋu, rɟɯɣ sɤznɤ xtshɯm
|fv koʑi komɤl 是走缘的柱头上的木方条,支撑走缘上面的小梁,比|fv rɟɯɣ 细一些 koʑi komɤl 是走缘的柱头上的木方条,支撑走缘上面的小梁,比 rɟɯɣ 细一些
kra transitive verb
directional: pɯ- faire tomber. 打落.

jɯfɕo jiʑo ji-ʑɴɢɯloʁ ɕ-pɯ-kra-t-a
今天早上我去把我们的核桃打下来了

ʑɴɢɯloʁ ɕ-pɯ-kre
你去把核桃打下来
See: ŋgra
krɤɣ transitive verb
directional: kɤ- directional: nɯ- directional: thɯ- couper. 割.

aʑo nɯ-kraɣ-a
我割了(草)

sɯjno na-krɤɣ
他割了草

paʁndza ka-krɤɣ
他割了猪草

qaʑo thɯ-krɤɣ
你给绵羊剃毛

a-ndzrɯ ɲɯ-ɣɤzri tɕe ɲɯ-kraɣ-a ntsɯ ɲɯ-ra
我的指甲长得很快,我必须经常剪
krɤlma noun
Etym: grol.ma. colique. 婴儿的肠病.

krɤlma nɤrŋi ɯ-ŋgo ŋu, ɲɯ-nɯtɯfɕɤl tɕe ɯ-qe kɯ-qarŋe ŋu, karɣi ɯ-mɯntoʁ fse
|fv krɤlma 是婴儿的病,他拉肚子时大便是黄色的,像是菜子花。 krɤlma 是婴儿的病,他拉肚子时大便是黄色的,像是菜子花。
See: nɯkrɤlma
kro transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- partager, distribuer. 分东西.

pɯ-kro-t-a
我分了

kɯki laχtɕha ki pɯ-krɤm
你把这个东西分(给大家)
kroŋwa noun
mal de ventre. 肚子痛.
kropa noun
serviteur. 仆人.

βlama mɤ-χsɤl, kropa χsɤl
喇嘛糊涂,用人清楚
krul intransitive verb
directional: pɯ- Etym: grol. finir (cérémonie religieuse). 做完(宗教仪式).

sɲaŋne kɤ-ndo pɯ-krul-a
我把哑巴经念完了

χpɯn ra kɤ-ɣɤrpi pjɤ-krul-nɯ
和尚们念完经了
krɯβthoβ noun
Etym: grub.thob. sprulsku qui peut se marier. 可以娶妻的活佛.
kuɣrummɤɣ noun
une espèce de champignon. 一种蘑菇.

kuɣrummɤɣ nɯ ɕkrɤz kɯ-xtɕi ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, kɯ-wɣrum ʁɟa ʑo ŋu, kɤ-ndza wuma ʑo mɯm. ftɕar tɕe tu-ɬoʁ ŋu.
|fv kuɣrummɤɣ 长在比较矮小的青冈树林里,均呈白色。很好吃,一般在夏天生长。 kuɣrummɤɣ 长在比较矮小的青冈树林里,均呈白色。很好吃,一般在夏天生长。
kumbrɤl noun
Etym: ⁿbrel. jeu d'échec. 棋. See: nɯkumbrɤl
kumkɕi Variant: kɯmxɕi noun
Etym: kʰʲi. chien de garde. 看门狗.
kumpɣa noun
poulet. 鸡.
kumpɣalu noun
année du coq. 鸡年. See: kumpɣa
kumpɣamu noun
poule. 母鸡. See: kumpɣa
kumpɣaphu noun
coq. 公鸡. See: kumpɣa
kumpɣapɯ noun
poussin. 小鸡. See: kumpɣa
kumpɣasta noun
poulailler. 鸡圈. See: kumpɣa See: tɯ-sta
kumpɣɤŋgɯm noun
œuf de poule. 鸡蛋. See: tɤ-ŋgɯm
kumpɣɤtɕɯ noun
moineau. 麻雀.
kundi noun
de droite à gauche. 左右.
kupa noun
chinois. 汉人.

kupa skɤt kɤ-βzu a-pɯ-nɯ-me ɲɯ-sɯsam-a
我不想说汉语
kupajmɤɣ noun
matsutake. 松茸.
kupaŋga noun
habits chinois / occidentaux. 汉装. See: tɯ-ŋga See: kupa
kuparmbatɕɯβ noun
espèce de plante. 【冬寒菜】.
kupastaχpɯ noun
soja. 黄豆. See: staχpɯ
kupastoʁ noun
pois cultivable toute l'année. 四季豆. See: stoʁ
kuwu noun
Etym: ko.bo. gypaète barbu. 胡兀鹫.
kuxtɕo noun
hotte. 背篼.

ɯ-kɯxtɕɯxtɕo ʑo
一背篼一背篼的
postposition
ergatif. 施事格.
instrumental. 工具格.

mbrɯtɕɯ kɯ ʑɴɢɯloʁ nɯ-sɯphaʁ-a
我用刀子把核桃撬开了

conjonction. 连词.
marque du comparé dans la construction comparative. 比较句中表示比较主体.

ɯ-ʁi sɤz ɯ-pi nɯ kɯ mpɕɤr
姐姐比妹妹漂亮
particle
marque de question. 表示疑问.

jiɕqha nɯ tɕhi pɯ-rmi kɯ
刚才那个人叫什么名字呢?
kɯβde numeral
quatre. 四.
kɯβdɤsqi numeral
quarante. 四十.
kɯβʁa noun
noble. 贵族.
kɯchi noun
sucre. 糖.
kɯchu adverb
à l'est. 在东边.

kɯchu ɯ-rkɯ ri ku-rɤʑi-a
我在东边
See: ɯ-kɤcu
kɯɕmar noun
céréales. 麦类.
kɯɕmɤtʂu noun
allumette. 火柴.
kɯɕnɤsqi numeral
soixante-dix. 七十.
kɯɕnom noun
épi. 穗子. See: rɯkɯɕnom
kɯɕnɯz numeral
sept. 七.
kɯɕpaz noun
marmotte. 旱獭.

kɯɕpaz nɯ rɯŋgu tsa ku-rɤʑi ŋu, ɯ-ɣɲɟɯ ɯ-ŋgɯ ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu, kɯ-wxti kɯ ɣnɤsqi tɯ-rpa jamar tu, ʁzɯɣ kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr tu, ɯ-scɯʁzɯɣ βɣɯz cho naχtɕɯɣ tsa, qartsɯ kɤ-tsu tɕe, ɯ-ɣɲɟɯ ɯ-ŋgɯ lu-cɯ ɲɯ-ŋgrɤl, wuma ʑo tshu ɲɯ-ŋgrɤl, ftɕar tɕe chɯ-nɯɬoʁ, cɯ tɤkha tɕe pɕaʁ tu-βze tɕe ``ɣɯjpa qartsɯ ɕawu rambɯm a-taʁ a-mɤ-ɣɯ-kɤ-rŋgɯ smɯlɤm" tu-ti ɲɯ-ŋgrɤl, ma ɯʑo qartsɯ tɕe wuma ɲɯ-tshu, ɕawu rambɯm wuma ʑo kɯ-wxti tɕe kɯ-mpja ɲɯ-ŋu, tɕe kɯɕpaz ɯ-taʁ ɯ-stu nɯ tɕu kɤ-rŋgɯ tɕe, ɯ-tɯ-mpja kɯ kɯɕpaz nɯ pjɯ́-wɣ-ftʂi ɲɯ-ŋgrɤl, tɕe núndʐa kɯɕpaz khɤfɕɤt tu-βze ɲɯ-ŋgrɤl. kɯ-ɣɤrʁaʁ ra kɯ ɯ-ɣɲɟɯ ɯ-kɯm zɯ tɤ-rcoʁ rɯlɯ thɤstɯɣ kɯ-tu tu-rtsi-nɯ tɕe, ɯ-ŋgɯ kɯɕpaz thɤstɯɣ tu nɯ pjɯ-sɯχsɤl-nɯ ɲɯ-ŋgrɤl. mbroχpa kɯ fsapaʁ ɯ-βraʁ ŋu tu-ti-nɯ ɲɯ-ŋgrɤl, tɕe tú-wɣ-nɤrʁaʁ qha-nɯ, ɯ-sɤ-dɤn nɯ mbroχpa sɤtɕha ŋu.
旱獭生活在高山的洞穴里。大的有二十来斤,是红色的,外貌有点像獾。冬天长肥了的时候,就会在洞穴冬眠。据说要冬眠时,它拱着手祈祷:“今年冬天不希望有独角公鹿来睡在我的上面”,因为它在冬天很肥,独角公鹿很大,热量高,会让旱獭融化掉,所以旱獭要祈祷。猎人们数着旱獭洞口贴着的泥球就知道洞穴里住着多少只旱獭。放牧人说它是牲畜的象征,所以讨厌猎捕。旱獭繁殖比较多的地方在牧区。
kɯɕte adverb
autre. 另外;其他.

kɯɕte nɯ-tɯ-ta-t ŋu ɯ-maʁ
你是不是放在另外一个地方

kɯɕte tɯ-ŋga tɤ-ŋge

tɯ-ŋga kɯɕte tɤ-ŋge
你穿另外一件衣服吧
kɯɕɯŋgɯ noun
autrefois. 古时候.
kɯfɕi noun
forgeron. 铁匠.

kɯfɕi ɣɯ ɯ-mbrɯtɕɯ kɤ-ntɕhoz me, ɕoŋβzu ɯ-sɤmdzɯ me
铁匠没有刀子用,木匠没有凳子坐
kɯɣe particle
question à soi-même. 自我反问.
kɯɣɤrʁaʁ noun
chasseur. 猎人. See: nɤrʁaʁ
kɯjka noun
corbeau à bec rouge (pyrrhocorax pyrrhocorax). 红嘴山鸦【红嘴老鸦】.

kɯjka nɯ pɣa kɯ-ɲaʁ ci ŋu, qajdo cho ndʑi-tɯ-wxti ndʑi-tshɯɣa ra naχtɕɯɣ, kɯjka nɯ ɯ-βri nɤmbju, ɯ-mtsioʁ cho ɯ-mi nɯ ra kɯ-ɣɯrni ŋu, jɤɣɤt pa znde ɯ-kɯ-spoʁ kɯ-wxti nɯ ra ku-rɤloʁ ŋu, ɯ-loʁ ɯ-spa nɯ si ɯ-rtaʁ kɯ-xtshɯm tsa z-ju-nɯzʁe tɕe ɯ-kɯr ɯ-ŋgɯ ʁɟa ʑo tu-rke tɕe z-ju-nɯ-zʁe ŋu, ʁzɤmi ni tu-oqurle-ndʑi tɕe ku-rɤloʁ-ndʑi ŋu. tu-mbri tɕe, ``ka ca kɤɣ" ntsɯ tu-ti ŋu. tɯ-mɯ cho sɤrwa lɤt tɤkha tɕe wuma ʑo mbri ma sɤrwa ɯ-kɯ-sɯ-lɤt tɤ-rca ɯ-ku a-rku tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu. tɤ-rɤku kɤ-ndza χɕu tɕe pɯ-kɤ-nɯji ɣɯ ɯ-rɣi ra kɯnɤ tu-nɯ-tɕɤt ɕti. srɯnmɯ ŋu tu-kɯ-ti ŋgrɤl.
红嘴老鸦是一种黑色的鸟,形状和大小和乌鸦一样,毛有光泽,嘴和脚是红色的。在走缘下面和墙壁上比较大的洞里作窝,垒窝的材料是比较细的树枝,全部是用嘴衔来的,公鸦和母鸦一起垒窝。叫声是|fv ka ca kɤɣ 。下雨或下冰雹时,叫声特别欢快,据说它会参与商议下冰雹的事情。它吃粮食很厉害,连种下去的种子也会挖出来吃。人家说它是妖精。 ka ca kɤɣ 。下雨或下冰雹时,叫声特别欢快,据说它会参与商议下冰雹的事情。它吃粮食很厉害,连种下去的种子也会挖出来吃。人家说它是妖精。
kɯjkɤkɕi noun
belette. 黄喉貂.

kɯjkɤkɕi nɯ ʁnɯz nɤ ʁnɯz nɯ tɯtɯrca ku-rɤʑi ɲɯ-ŋgrɤl, ca tu-βɟi ŋgrɤl, ca nɯ sɯku tɤ-ari tɕe ɯ-rcɯrca sɯku tu-ɕe tɕe ɕ-pjɯ-ɣɤrɤt ŋgrɤl. pa-sat tɕe, ca ɯ-rme tu-ndze tu-z-mɤke, ɯ-qhu tɕe nɯ kóʁmɯz ɯ-ɕa tu-ndze chɯ-ɕkɯt-nɯ mɤ-cha. ɯ-mdoʁ nɯ kɯ-ɲaʁ kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr ŋu, kɯ-xtshɯm kɯ-zri kɯ-fse ŋu, ɯ-mtɕhi kɯ-ɤmtɕoʁ, ɯ-rna qachɣa ɯ-rna kɯ-fse ɲɯ-ŋu, ɯ-jme kɯ-zɯ-zri ŋu.
黄喉貂一对一对地呆在一起,会追麝香鹿,麝香鹿上树了,它也跟着上树,最后把麝香鹿甩下来,把它弄死。吃麝香鹿的时候,先吃完麝香鹿的毛再吃肉,所以吃不完。颜色是黑里带红的,身子细而长,嘴尖,耳朵像狐狸的耳朵,尾巴很长。
kɯjŋu noun
serment. 誓言.

kɯjŋu to-joʁ
他发誓了

kɯjŋu pjɤ-ta
他发誓了
See: nɯkɯjŋu
kɯjra noun
la plus longue corde d'une tente. 帐篷最长的拉线.
kɯjtɯm noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
kɯjujmɤlu noun
animal sans queue (homme). 没有尾巴的动物(人).

kɯjujmɤlu ɲɯ-sɲu ŋu tɕe, ma-ɕ-thɯ-tɯ-ʑɣɤ-βde ma ji-kɤ-ndza tu-tu ɕti
(乌鸦说:)你不要去投河自尽,当那个没有尾巴的动物(指人)发疯的时候(指播种子)我们就有吃的了
kɯki demonstrative determiner
ceci. 这个.
kɯkrɯ Variant: krɯkrɯ ideophone.2
découper en morceaux. 割很多刀,切成几块.

tɯrme ɯ-ŋga nɯ kɯkrɯ ʑo pjɤ-ta
他在别人的衣服上割了很多刀

paʁ pɯ́-wɣ-ntɕha tɕe kɯkrɯ ʑo ɣɯ-ta ra
宰猪的时候,要切成很多块
See: rɤkɯkrɯ
kɯlɤɣpopo noun
coccinelle. 瓢虫.

kɯ-lɤɣ popo nɯ qajɯ ci ŋu, tɕe ɯ-βri nɯ ɣɯrni ɯ-taʁ kɯ-ɲaʁ kɯ-ɤkhra tu, rko, ɯ-ʁar ɣɯ ɯ-rqhu ɲɯ-ŋu, ɯ-ʁar nɯ li kɯ-mba tɕe ɯ-rɯmu kɯ-tu ci ŋu, tɕe tɤ-pɤtso ra kɯ nɯ-jaʁ ɯ-taʁ tu-sɯxɕe-nɯ tɕe, ɯ-khɯkha tu-ti-nɯ kɯ ``a-wɯ kɯ-lɤɣ popo, ŋotɕu tɯ-ɕɯ-ɕe nɤ-qhɯ-qhu ɣi-a nɤ-ŋga nɤ-xtsa fkur-a", tɕe nɯ-jaʁndzu ɯ-ku tɤ-nɯɬoʁ tɕe, ju-nɯqambɯmbjom ŋu tɕe, ci ci kɯ-ɤrqhɯ-rqhi ju-ɕe ŋu, ci ci kɯ-ɤrmbɯ-rmbat ku-rɤʑi ŋu tɕe, ŋotɕu jɤ-ari ɯ-pɕoʁ nɯ tɕu thɯ-kɯ-wxti tɕe nɯ-pɕoʁ tɯ-sɤɣ-ɕe ŋu tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋgrɤl.
瓢虫是一种虫,身子是红色的,上面有黑点,很硬,是翅膀的外壳。翅膀很薄,有纹路。小孩子们让它在手指上爬,并说:“瓢虫爷爷,不管你去哪里我都会在后面跟着你,我要背上你的衣服、鞋子”。当瓢虫爬到手指的顶端时,就会飞走,有时飞得远,有时在很近的地方停下来。据说飞到哪个方向,小孩子长大以后就会往哪里去。
kɯm noun
porte. 门. See: kumpɣa See: kumpɣɤtɕɯ
kɯma particle
question. 会不会.

kɯtɕu ku-tɯ-rɤʑi tɕe aʑo ju-okhu-a tɯ-mtshɤm ɕi kɯma
你在这里你会不会听见我叫你呢?
kɯmaʁ pronoun
autre. 其他.

li kɯmaʁ nɯ-ari ɕti ma
(我们)又离题了

kɯmaʁ tɯrme
另一个人
See: maʁ1
kɯmɕku noun
ail. 大蒜.

kɯmɕku nɯ tɯ-ji ɯ-ŋgɯ lu-kɤ-nɯ-ji ci ŋu, ɯ-qa nɯ ɯ-tɯm rmi, ɯ-tɯm ɣɯ ɯ-ndzoʁ tu. ɯ-jwaʁ ma ɯ-ru me, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-pɣi tsa ŋu, kɯ-tɕɤr kɯ-rɲɟi tsa ŋu, ɯ-tho tu ri ɯ-mɯntoʁ me, ɯ-qa nɯ ɕku ɲɯ-βze ŋu, ɯ-zrɤm dɤn tɕe wɣrum, ɯ-qa nɯ-aβzu tɕe, tɯ-ndzoʁ tɯ-ndzoʁ ɯ-spjɯŋ ɯ-taʁ ku-fskɤr ŋu, ɯ-pɕi ɯ-rqhu kɤntɕhɯ-tɤlɤβ kɯ tu-oluj ŋu, ɯ-ndzoʁ raŋri nɯ li ɯ-rqhu tu, ɣɯrni. thɯ-tɯt ɯ-jija nɯ ɲɯ-mba ŋu. ɯ-ndzoʁ tsuku kɯβde ma me, tsuku ɕnɤcɤt jamar kɯ-tu tu, tɕeri ɯ-ndzoʁ tɤ-wxti tɕe rkɯn, ɯ-ndzoʁ tɤ-xtɕi tɕe dɤn. tsuku tɯ-rdoʁ ma kɯ-me tu, tɕe nɯ ɕku phɤri rmi.
大蒜是是自己种在地里的(农作物)。根叫蒜头,蒜头有几个蒜瓣。只有叶子没有茎,叶子带有灰色,又窄又长,有花梗但是不开花,在根部结蒜头,是一瓣一瓣地围着主心干而长的,外面有很多层皮裹着,每个蒜瓣有自己的皮,是红色的。随着大蒜的成熟,外层的皮变得越来越薄。有的只有四个蒜瓣,有的有七八个。蒜瓣越大就越少,越小就越多。有的只有一个,这种叫|fv ɕku phɤri (对面的葱)。 ɕku phɤri (对面的葱)。
See: ɕku See: kɯm
kɯmdza noun
Etym: mdzaɦ. membres de la famille. 亲戚.

kɯmdza mɤ-arɕɤt-i
我们没有血缘关系

kɯmdza tu-j
我们有血缘关系
kɯmɤɕtʂa adverb
jusqu'à maintenant. 一直到现在.
kɯmɤlɤxso adverb
pour rien. 白白,徒劳.

tɤ-ndze ma kɯmɤlɤxso a-mɤ-thɯ-ɤrɕo
你吃吧,不要浪费

kɯmɤlɤxso a-mɤ-ɕ-thɯ́-wɣ-βde ma nɤja
不要浪费,太可惜了
See: ɯ-xso See: so
kɯmŋɤsqi numeral
cinquante. 五十. See: sqi
kɯmŋu numeral
cinq. 五.
kɯmrka noun
poutre au-dessus de la porte. 门框的上梁.
kɯmʁla noun
cadre de la porte. 门框.
kɯmtɕhoχsɯm noun
Etym: kun.mtɕʰog.gsum. Triratna. 三宝.
kɯmtɕhɯ noun
jouet. 玩具. See: nɯkɯmtɕhɯ
kɯmthoʁdɤn noun
Etym: gdan. seuil. 门槛. See: tɤ-ʁdɤn See: kɯm
kɯmu noun
tétras (tetraogallus tibetanus). 藏雪鸡【贝母鸡】.

kɯmu nɯ pɤjmu ruŋgu zgoku stu kɯ-mbro ku-rɤʑi ŋu, ɯ-mdoʁ kɯ-pɣi ŋu. kɯ-wxti ra kɯ kɯmu kɯ ``kɯ-ɣɤndʐo nɤ kɯ-ɣɤndʐo a-tɤ-nɯχsɤl, kɯ-mpja nɤ kɯ-mpja a-tɤ-nɯχsɤl" tu-ti ŋu tu-ti-nɯ ŋgrɤl ma tɤ-ɣɤndʐo tɕe rdzari ɯ-ku tu-ɕe ŋu, nɯ-mpja tɕe, co zɯ pjɯ-ɣi ŋu. chɯsɲu tu raŋ tɕe, kɯmu ɯ-skɤt a-pɯ-mtshɤm tɕe, phɤn tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋgrɤl, kupa kɯ pɤjmu ɯ-kɯ-tɕɤt pɣa ŋu tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋgrɤl, tɕe ŋu maʁ mɤ-xsi. tu-mbri tɕe, ``ku ku ku ku ku" tu-ti ŋu. χsɯm kɯβde tɯtɯrca tu-ŋgrɤl.
贝母鸡栖息在最高山上,颜色是灰的。老人们有个说法:贝母鸡说:“要冷就冷个够,要热就热个够”,因为它在天气寒冷时到高山上去,天气温暖时就在山沟里出现。当有狂犬病的时候,据说患者听见贝母鸡的叫声就会好起来。汉人说是挖贝母的鸡,不知是不是正确的。叫的时候,叫声是|fv ku ku ku ku ku 。贝母鸡一般三四只一起活动。 ku ku ku ku ku 。贝母鸡一般三四只一起活动。
kɯmɯrkɯ noun
voleur. 小偷.
kɯndzarmɯ noun
ondée. 阵雨(以后不再下雨的预兆).

kɯndzarmɯ ɲɯ-ɤsɯ-βzu tɕe, ki ɯ-qhu tɕe mɤ-lɤt ɲɯ-ŋu
现在在下阵雨,以后不会再下
See: tɯ-mɯ See: ndzar
kɯndzɯɣ -
on dirait que. 看起来,好像是.

ɯʑo kɯ ɕoŋβzu ɲɯ-βze kɯndzɯɣ ŋu (=kɤti ŋu)
他看起来是在做木工的
kɯnɤ adverb
aussi. 也是.

ɯʑo ku-nɯkho ɕti ri, nɯ tɕu kɯnɤ ɯ-kɯ-ra ɲɯ-dɤn
他是借住的,居然还有那么多要求
kɯ-nɤkɤro -
un certain temps. 好一段时间.

kɯ-nɤkɤro ʑo pɯ-ta-nɤjo
我等了你好一阵子
kɯ-nɤphɯphɯ -
mendiant. 乞丐.
kɯngɯsqi numeral
quatre-vingt dix. 九十. See: sqi
kɯngɯt numeral
neuf. 九.
kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ noun
une espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ nɯ si kɯ-mbro tsa ci ŋu, ɯ-mdoʁ kɯ-pɣi tsa ci ŋu, ɯ-ru ɣɯ ɯ-rqhu pjɤ-ɴɢaʁ nɤ pjɤ-ɴɢaʁ ŋu, wuma ʑo mɤ-mbro tɕe kɤ-ntɕhoz kɯ-sna tu-βze mɤ-cha. ɲɯ́-wɣ-phɯt tɕe, kɤ-nɯ-βlɯ sna. ɯ-rqhu kɯ-dɤn núndʐa, kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ ɲɯ-rmi.
|fv kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ 是一种长的不高的树,颜色是土灰色的,树干的树皮不断的脱落。因为树长得不高,不能用来做什么。砍下后可以用来烧火。因为树皮多,所以叫|fv kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ (脱了九层皮) kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ 是一种长的不高的树,颜色是土灰色的,树干的树皮不断的脱落。因为树长得不高,不能用来做什么。砍下后可以用来烧火。因为树皮多,所以叫 kɯngɯt tɤrqhɤɴɢaʁ (脱了九层皮)
kɯngɯt tɤrtsɤɣ noun
Leonurus sp.. 益母草.

kɯngɯt tɤrtsɤɣ nɯ sɯjno ɯ-rtaʁ mɤ-kɯ-dɤn, mɤ-kɯ-mbro tsa ci ŋu. ɯ-ru nɯ kɯ-ɤβʑɯrdu tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-rtsɤɣ tu-oʑɯrja ŋu, ɯ-rtsɤɣ raŋri nɯ tɕu ɯ-jwaʁ kɯ-xtɕɯ-xtɕi ɲɯ-βze tɕe, ɯ-rca nɯ tɕu ɯ-mɯntoʁ kɯ-dɯ-dɤn ʑo ko-fskɤr, tɕe ɯ-mat chɯ-βze ŋu. kɯ-ɕɯŋgɯ tɕe, tɤ-mu ra kɯ kɯngɯt tɤrtsɤɣ ɲɯ-phɯt-nɯ tɕe, tɤ-lu kɤ-kɤ-z-rɤɕom ɯ-taʁ nɯ tɕu ɲɯ-ta-nɯ tɕe, tɤlɤɕom kɯ-jaʁ ku-te cha tu-ti-nɯ pɯ-ŋu. kɯngɯt tɤrtsɤɣ nɯ kha kɯngɯ-rtsɤɣ kɤ-ti ɲɯ-ŋu.
益母草是没有很多枝桠,长得不高的草。茎是四方形的,是由几节组成的,在每一节上,茎的一周长出小叶子,然后长出小花,最后结果。以前,大娘们把它扯一根,放在凉着结奶皮的牛奶上,据说这样可以使奶皮结得好一些。 |fv kɯngɯt tɤrtsɤɣ 是“九层楼”的意思。 kɯngɯt tɤrtsɤɣ 是“九层楼”的意思。
kɯni demonstrative determiner
ces deux choses. 这两个.
kɯnɯkhamu noun
cuisinier. 炊事员. See: nɯkhamu
kɯnɯmar noun
une espèce d'arbrisseau. 灌木的一种.

kɯnɯmar nɯ si ci ŋu wuma ʑo tu-mbro cho ɲɯ-jpɯm mɤ-cha. ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-tɕɤr kɯ-rɲɟi tsa ŋu, ɯ-ru nɯ kɯ-ɲaʁ ɯ-ŋgɯz kɯ-ɣɯrni tsa ŋu, ɯ-ru ɯ-ŋgɯ nɯ kɯ-wɣrum kɯ-fse xtsoŋxtsoŋ ɕti tɕe, si mɤ-ngɯt. ɯ-mɯntoʁ kɯ-wɣrum kɯ-dɤn ʑo ɲɯ-ɬoʁ ŋu. si ɯ-kɤχcɤl ri ɲɯ-lɤt ŋu.
|fv kɯnɯmar 是一种树,不能长高,也能长粗。叶子细长,树干黑里透红。树干里有白色泡沫,所以木质不结实。开很多白花,集中在树梢上。 kɯnɯmar 是一种树,不能长高,也能长粗。叶子细长,树干黑里透红。树干里有白色泡沫,所以木质不结实。开很多白花,集中在树梢上。
kɯnɯwulaʁ noun
Etym: ɦu.lag. personne assujettie à la corvée. 专为土司背东西的人(乌拉).
kɯɲidi noun
odeur d'homme. 人的气味.
kɯpɤz noun
un type de ver. 虫的一种.
kɯqurʑŋgri noun
vénus, étoile du matin. 金星. See: qur See: ʑŋgri
kɯra Variant: kɯkɯra demonstrative determiner
ces choses. 这些.
kɯrcat numeral
huit. 八.
kɯrcɤsqi numeral
quatre-vingt. 八十. See: sqi
kɯre adverb
ici. 在这里.
kɯrnɯ noun
mite. 蛀虫.

kɯrnɯ nɯ qajɯ kɯ-ɣɯrni ci ŋu, ɯ-jme ri ɯ-rme kɯ-tu ci ŋu, zndɤrchɤβ ɯ-thoʁ aʁɤndɯndɤt ʑo tu, ɯ-βri ra lo-rɤrkhɯrkhe kɯ-fse ŋu, ɯʑo xtɕi ri wuma ʑo ŋɤn, ma tɯ-ŋga smɤɣ thɯ-kɤ-βzu kɯ-fse nɯ ra tu-ndze ŋu, tɯ-jpu tu-ndze ŋu, tu-ndze mɤ-kɯ-jɤɣ kɯ ku-sɯ-ɤɴqhi ŋu. tɯ-jpu ra ɯ-ntɕha-ntɕhɯr ɲɯ-sɤβze ŋu, tɕe kɤ-ɣɤme ftɕaka nɯ tɯ-ŋga ɯ-taʁ tɕe qajɯ sɤ-sat ɣɯ smɤn tú-wɣ-lɤt, tɤ-rɤku nɯ tɯ-ci ɯ-ŋgɯ pjɯ́-wɣ-ɣɤla tɕe, tɕe qajɯ cho tɤ-rɤku ɯ-ntɕha-ntɕhɯr nɯ ra tɯ-ci kɯ ɯ-taʁ tu-ɣɯt ŋu ma ʑo tɕe, tɕe tú-wɣ-tɕɤt tɕe ɲɯ́-wɣ-ɣɤme khɯ.
蛀虫是一种红色的虫,尾巴上有一撮毛,墙壁缝里地上到处都有。身子像割了几刀,有类似刀刻的花纹。蛀虫虽然小但是有害,吃毛织品的衣服,吃粮食,不但吃还要把它弄脏,把粮食弄成一块一块的渣滓一样。消灭的办法是在衣服上喷杀虫剂,把粮食泡在水里,虫和粮食渣滓就会浮上水面,这样拿出来就可以消灭它。
kɯrŋi noun
fauve. 猛兽.
kɯrŋukɯɣndʑɯr noun
faucheur. 盲蛛.

kɯrŋu kɯɣndʑɯr ɯ-mi kɯ-rɲɟɯ-rɲɟi ʑo kɯrcɤ-ldʑa tu, ɯ-phoŋbu nɯ kɯ-ɤrtɯ-rtɯm rloʁrloʁ kɯ-xtɕi tsa ŋu, ɯ-taʁ ri ɯ-mɲaʁ tɯ-tɕha ɣɤʑu, ɯ-phoŋbu cho ɯ-mi ra lonba ɲɯ-ɲaʁ, ɯ-mi nɯ ɯ-phoŋbu ku-fskɤr ʑo ku-ndzoʁ ɲɯ-ŋu. ɯ-mi nɯ-mbɯt tɕe tɤ-rʑaʁ kɯ-rɲɟi ʑo tu-mɯnmu ɲɯ-cha. kɯrŋu kɯɣndʑɯr ɯʑo ɯ-kɯ-ndza ɣɤʑu ma ɯʑo kɯ ɯ-zda kɤ-ndza mɯ́j-cha.
盲蛛有八只很长的脚,身子是球形的,很小,上面有一对眼睛,脚和身体全是黑色的,脚处于身体的周围。拔掉了脚后还能动一段时间。有动物吃盲蛛,但它不吃其它动物。
See: ɣndʑɯr
kɯrowɤro noun
en trop. 多余的.

kɯrowɤro ʑo ma-tɯ-nɤme
你不要做多余的工作

kɯrowɤro ʑo ma-tɯ-nɯskɤt
你不要讲多余的话

tɯ-rju kɯ-rowɤro nɯ ra mɤ-ra
不要有多余的话
kɯroz adverb
spécialement, particulièrement. 特别.

ɯʑo kɯroz ʑo mbro
他长得特别高
kɯrtsɤɣ noun
Etym: gzigs. panthère. 豹子.

kɯrtsɤɣ nɯ aʁɤndɯndɤt tu ŋgrɤl, ɯ-mdoʁ kɤ-qarŋɯrŋe ɯ-taʁ kɯ-ɲaʁ kɤ-khra ŋu, ɯ-mtɕhirme kɯ-wɣrum ŋu, ɯ-mɤlɤjaʁ ɯ-ndzrɯ cho lɯlu ɯ-mɤndzrɯ fse, ɯ-jme kɯnɤ akhra, ɯ-jme ɯ-ku tɯ-snaʁ kɯ-wɣrum ŋu. tshɤt qaʑo wuma kɤ-ndza rga, nɯŋa kɯ-fse li pjɯ-sat cha, jla mbro kɯ-fse nɯ ra kɯ-dɤn mɤ-kɤm.
豹子到处都有,颜色是淡黄色,上有黑色的斑点,胡须是白色的,爪子和猫的一样,尾巴也是花的,尾巴的尖端有白点。很喜欢吃羊,也能杀死奶牛,但没有能力打败犏牛和马。
kɯrɯ noun
tibétain. 藏族.

kɯrɯ skɤt nɯ sɤʁʑi ɯ-ku zɯ tɯskɤt stu kɯ-mpɕɤr ɕti.
藏语是世界上最好听的语言
kɯrɯɕɤmɯɣdɯ noun
arquebuse. 民火枪. See: ɕɤmɯɣdɯ
kɯrɯɕoŋβzu noun
Etym: ɕiŋ.bzo. menuisier. 木匠.
kɯrɯŋga noun
habits tibétains. 藏装. See: tɯ-ŋga See: kɯrɯ
kɯsɤɣru noun
miroir. 镜子.

aʑo kɯsɤɣru ɯ-ŋgɯ kɤ-ru-a
我照了镜子
Syn: χɕɤlzgoŋ See: ru1
kɯspoʁ noun
trou. 洞. See: spoʁ
kɯsthi noun
autant. 这么多.
kɯtaʁ noun
geste. 动作.
kɯtɕapɯ noun
roturier. 平民.
kɯtʂɤɣ numeral
six. 六.
kɯtʂɤsqi numeral
soixante. 六十. See: sqi
kɯxtɕɯxtɕi -
un peu. 一点.

ɯʑo kɯ kɯ-xtɕɯ-xtɕi ma na-nɤma me
他只做了一点点
kɯz interjection
vas-y d'abord!. 你在前面走!.

kɯz, tɤ-mbɣom!
走吧,快点!
kɯzɣa adverb
très longtemps, de nombreuses fois, vraiment, décidément. 很久;很多次;确实.

kɯzɣa ʑo ɲɤ-ɕar
找了很久,费了很大的工夫

kɯzɣa ʑo ɲɯ-tɯ-mtsɯr !
你确实很饿
kɯʑŋgu noun
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
kwitsɯt noun
Etym: fn:柜子. armoire. 柜子.
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.