japhug
Index n
naŋɕa
naŋma
naŋrzoŋ
naŋʁɯ
naŋtɕɯ
naʁa
naʁdɤz
naʁdɯɣ
naʁju
naʁjɯβ
naʁlo
naʁnɤt
naʁnɤt
naʁŋu
naʁre
naʁri
naʁrɯm
naʁzi
natɕhɯ
naχaʁ
naχɕɯn
naχkɯ
naχpjɤt
naχpjɤt
naχsoz
naχtɕɯɣ
naχthɤβ
naχti
naχto
naχtso
naχtso
nbraʁ
ndɤɣ
ndɤre
ndɤrmbjom
ndɤrndɤr
ndɣɤndɣɤt
ndɣɤt
ndjɤndjɤt
ndo
ndo
ndo
ndo
ndo
ndom
ndoʁ
ndɯ
ndɯ
ndɯβ
ndɯchu
ndɯɣsa
ndɯl
ndɯl
ndɯn
ndɯχu
ndza
ndzamthaŋ
ndzar
ndzaʁlaŋ
ndzɤβ
ndzɤβrta
ndzɤpri
ndzɤqhɤjɯ
ndzɤrndzɤr
ndzɤt
ndzɤtshi
ndzɤtshi
ndzi
ndziaʁ
ndzom
ndzom
ndzoʁ
ndzoʁtɣa
ndzri
ndzrɯ
ndzu
ndzur
ndzɯ
ndzɯɣ
ndzɯmbra
ndzɯŋɯ
ndzɯpe
ndzɯr
ndzɯrnaʁ
ndʐa
ndʐaβ
ndʐi
ndʐoʁ
ndʐuwa
ndʐɯɣlɤm
ndʐɯm
ndʐɯnbu
ndʐɯnɬa
ndʐɯnphɤrscoʁ
ndʐɯz
ndʑa
ndʑaʁ
ndʑɤβ
ndʑɤm
ndʑɤrndʑɤr
ndʑɤrtaʁ
ndʑɣaʁ
ndʑɣɤrndʑɣɤr
ndʑiŋgri
ndʑiʑo
ndʑrɯ
ndʑrɯɕɤt
ndʑu
ndʑɯ
ndʑɯɣ
ndʑɯnɯ
ndʑɯrpɯt
ndʑɯrwɯz
nétɕi
nɤboʁboʁ
nɤβdɤle
nɤβdɤle
nɤβdi
nɤβɟu
nɤβɟɯβɟi
nɤβrɯβraʁ
nɤβrɯβraʁ
nɤβzɯβzu
nɤβzɯβzu
nɤcu
nɤcu
nɤcɯpa
nɤɕarlar
nɤɕejɣi
nɤɕkhɯɕkho
nɤɕqa
nɤɕqraʁ
nɤɕqraʁ
nɤɕthɯɕthɯz
nɤɕthɯɕthɯz
nɤɕtʂaʁli
nɤɕu
nɤɕɯɕar
nɤɕɯɕe
nɤɕɯɕi
nɤdɤn
nɤdɤn
nɤfcaʁ
nɤfɕɯfɕɤt
nɤfɕɯfɕɤt
nɤfkɯfkur
nɤfkɯfkur
nɤfse
nɤfse
nɤfskɯfskɤr
nɤfsɯfse
nɤfsɯr
nɤgɯr
nɤɣa
nɤɣɤɕe
nɤɣɤɕe
nɤɣɤzri
nɤɣɤzri
nɤɣɟaj
nɤɣlɤɣle
nɤɣlɤɣle
nɤɣmaʁ
nɤɣmbat
nɤɣmbɤβ
nɤɣmɤr
nɤɣro
nɤɣro
nɤɣrɯ
nɤɣɯβɣɯβ
nɤɣʑa
nɤj
nɤja
nɤjaʁ
nɤjaʁ
nɤjɤrjɤr
nɤjɤrjɤr
nɤjɣɯjɣɤt
nɤjkɯz
nɤjlɤβsqa
nɤjmbɣom
nɤjmbrɯma
nɤjmɤɣ
nɤjmŋozdɯɣ
nɤjndɤt
nɤjno
nɤjo
nɤjoʁjoʁ
nɤjtshɯ
nɤjwaʁ
nɤkɤphɤr
nɤkɤro
nɤkɤtɕhɯ
nɤkhar
nɤkhe
nɤkhɤzŋga
nɤkhu
nɤkhɯ
nɤkhɯkhrɯt
nɤkɯka
nɤkɯkro
nɤkɯkro
nɤkɯt
nɤla
nɤldaʁldaʁ
nɤliɤliɤt
nɤlu
nɤma
nɤmar
nɤmbɤβ
nɤmbɤndɤr
nɤmbɣaʁlaʁ
nɤmbju
nɤmbrɯ
nɤmbrɯm
nɤmbrɯmtɕɤz
nɤmda
nɤmdɯmdar
nɤmdɯmdar
nɤmdzɯ
nɤme
nɤmɤla
nɤmɤle
nɤmɤrtsaβ
nɤmkha
nɤmkɯm
nɤmnɤm
nɤmɲo
nɤmɲole
nɤmŋɤm
nɤmŋɤm
nɤmŋɯn
nɤmpɕɤr
nɤmphoʁmphɯr
nɤmphoʁmphɯr
nɤmphruʑa
nɤmpɯ
nɤmpɯ
nɤmqe
nɤmtɕɯrlu
nɤmthu
nɤmthɯn
nɤmtshɤr
nɤmtsioʁ
nɤmuj
nɤmujmaj
nɤmɯm
nɤmɯm
nɤmɯma
nɤnbɯnbaʁ
nɤnbɯnbaʁ
nɤndɤɣ
nɤndɤɣri
nɤndɤr
nɤndɯndɤt
nɤndɯndo
nɤndɯt
nɤndza
nɤndzɤβ
nɤndzɤβ
nɤndzɯt
nɤndzɯt
nɤndʐaβlaβ
nɤndʐɤrqɯ
nɤndʐi
nɤndʐo
nɤndʑaʁlaʁ
nɤndʑe
nɤndʑɣi
nɤnɤm
nɤngɯt
nɤntshɣɤz
nɤntshi
nɤɲchɯɲchɤm
nɤɲi
nɤɲɟɯɲɟu
nɤŋɤβ
nɤŋɤβ
nɤŋgɤr
nɤŋgɤr
nɤŋgiolo
nɤŋgiolo
nɤŋgɯ
nɤŋgɯŋga
nɤŋgɯŋga
nɤŋka
nɤŋkhɯt
nɤŋkɯŋke
nɤŋɯr
nɤɴɢiɤt
nɤɴɢiɤt
nɤɴqa
nɤɴqhi
nɤɴqhi
nɤɴqi
nɤpe
nɤpe
nɤpɤβdaʁ
nɤpɤmbat
nɤpɤri
nɤpɤru
nɤphɤtphɤt
nɤphɯphɣo
nɤphɯphɯ
nɤphɯxtsɯ
nɤprɯ
nɤpɯpa
nɤpɯprɤt
nɤpɯprɤt
nɤqa
nɤqadrɤt
nɤqɤrqɤr
nɤqɤrqɤr
nɤqɤtsa
nɤqɤʑa
nɤqharu
nɤqhɤβde
nɤqhɤŋga
nɤqhɤwɯr
nɤqhrɯmbɤβ
nɤqiaβ
nɤrɕɤmŋɤm
nɤrɕu
nɤre
nɤre
nɤrɤɟaʁ
nɤrgɤŋɯ
nɤrɣɤma
nɤrɟɯrɟɯɣ
nɤrkɤja
nɤrkhɯrkhɯβ
nɤrko
nɤrko
nɤrkɯn
nɤrkɯn
nɤrkɯrku
nɤrkɯrku
nɤrme
nɤrmi
nɤrnoʁ
nɤrŋi
nɤro
nɤrpaʁ
nɤrpaʁku
nɤrpɯrpu
nɤrqaʁ
nɤrqhu
nɤrʁaʁ
nɤrtaʁ
nɤrtaʁ
nɤrte
nɤrtoχpjɤt
nɤrtɯrtoʁ
nɤrtɯrtoʁ
nɤru
nɤrɯra
nɤrwa
nɤrwɯ
nɤrʑaβ
nɤrʑaʁ
nɤʁarphɤβ
nɤʁaʁ
nɤʁdɤn
nɤʁndɯʁndɯ
nɤʁnoŋ
nɤʁombi
nɤʁɯmʁaʁ
nɤsaʁdɯɣ
nɤscɤlɤt
nɤscɤr
nɤsci
nɤscɯɕa
nɤscɯscɤt
nɤscɯscɤt
nɤsɤɕke
nɤsɤɕke
nɤsɤɣ
nɤsɤɣdɯɣ
nɤsɤjloʁ
nɤsɤjloʁ
nɤsɤjndɤt
nɤsɤre
nɤsɤre
nɤsɤscit
nɤsɤʑɯloʁ
nɤsma
nɤsna
nɤsnɯndo
nɤsɲɯsɲu
nɤsɲɯsɲu
nɤsŋɯt
nɤso
nɤsphjarlar
nɤsta
nɤstɤr
nɤstu
nɤstumbat
nɤstumbat
nɤstɯstu
nɤtar
nɤtɕɯ
nɤthɤβ
nɤthɯthu
nɤtsa
nɤtsa
nɤtsɤtkhɯ
nɤtshɤxtshɯ
nɤtshɯtshɤt
nɤtsoʁ
nɤtsri
nɤtsɯ
nɤtsɯmɣɯt
nɤtsɯtsɯm
nɤtsɯtsɯm
nɤtʂa
nɤtʂaβlaβ
nɤtʂaŋ
nɤtʂaŋ
nɤtʂɤtshi
nɤtu
nɤtɯɣ
nɤtɯɣ
nɤtɯta
nɤtɯta
nɤtɯti
nɤwɤt
nɤwu
nɤwxti
nɤxchi
nɤxchi
nɤxɕɤt
nɤxpe
nɤxtɕɤβ
nɤxtɕɤβ
nɤxtɕhɯβ
nɤxtɕi
nɤxtɕur
nɤxtɕur
nɤxthɯ
nɤxtsa
nɤxtʂɯ
nɤxtʂɯn
nɤxtɯt
nɤχcɤl
nɤχɤmthi
nɤχphe
nɤz
nɤzda
nɤzɲɟoʁ
nɤzraʁ
nɤzri
nɤʑɤmŋɤn
nɤʑo
nɤʑri
nɤʑru
nɤʑru
nɤʑɯloʁ
nɤʑɯn
nɤʑɯʑu
nɤʑɯʑu
nge
ngɤjtshi
ngo
ngrɯβ
ngu
ngɯnge
ngɯt
ni
nmu
nŋo
no
noŋstɤn
nor
nóʁmɯz
ntaβ
ntɕha
ntɕhɤr
ntɕhɣaʁ
ntɕhomŋga
ntɕhoz
ntɕhɯɣ
nthar
nthɤβ
nthor
ntoʁntoʁ
ntsɣe
ntshɤβ
ntshɤβ
ntshɤβ,rlu
ntshɤβ,rlu
ntshɤr
ntshi
ntshi
ntshoʁ
ntsɯ
ntʂu
núndʐa

nɯbabɯ
nɯbɤβ
nɯbɤβ
nɯβdaʁ
nɯβdaχpu
nɯβde
nɯβde
nɯβɣe
nɯβɣɤmu
nɯβɣɯz
nɯβlɤmtɕhɤt
nɯβlu
nɯβlɯz
nɯβra
nɯβraʁ
nɯβraʁ
nɯβzaŋsa
nɯβzu
nɯβʑit
nɯcaχto
nɯcɤɕna
nɯcha
nɯchɤmda
nɯchɯβ
nɯchɯra
nɯci
nɯco
nɯcɯnthaʁ
nɯɕe
nɯɕɤɣ
nɯɕɤlɤmbɯmbjom
nɯɕɤmɯɣdɯ
nɯɕɤrɤz
nɯɕkat
nɯɕkrɤɣ
nɯɕmɯrga
nɯɕpɯz
nɯɕqhu
nɯɕtar
nɯɕu
nɯɕɯβɟɤlɯlu
nɯɕɯlu
nɯɕɯmɯma
nɯɕɯrɲɟo
nɯɕɯʁjɯ
nɯdrɯβ
nɯdu
nɯfɕi
nɯfkurzʁe
nɯfse
nɯfse
nɯfsosɲɯm
nɯftɕaka
nɯftsaʁ
nɯgrɤl
nɯɣbɯɣ
nɯɣe
nɯɣɤja
nɯɣɤtɕa
nɯɣi
nɯɣɟɯ
nɯɣmaz
nɯɣmbɤβ
nɯɣmu
nɯɣmɯm
nɯɣɲo
nɯɣɲo
nɯɣrɤβ
nɯɣur
nɯɣɯβzjoz
nɯɣɯβzjoz
nɯɣɯcɯm
nɯɣɯcɯm
nɯɣɯɕe
nɯɣɯɕɯftaʁ
nɯɣɯɕɯftaʁ
nɯɣɯfɕɤt
nɯɣɯfɕɤt
nɯɣɯfsu
nɯɣɯftɯl
nɯɣɯftɯl
nɯɣɯjmɯt
nɯɣɯjmɯt
nɯɣɯjpa
nɯɣɯkrɤɣ
nɯɣɯmto
nɯɣɯndza
nɯɣɯndza
nɯɣɯnɤma
nɯɣɯnɤma
nɯɣɯntɕhoz
nɯɣɯntɕhoz
nɯɣɯŋga
nɯɣɯŋga
nɯɣɯŋke
nɯɣɯpɣo
nɯɣɯphɯt
nɯɣɯphɯt
nɯɣɯqaʁ
nɯɣɯqaʁ
nɯɣɯsɤlɤɣɯ
nɯɣɯsɤlɤɣɯ
nɯɣɯsɯɣɲaʁ
nɯɣɯt
nɯɣɯti
nɯɣɯti
nɯɣɯtshi
nɯɣɯtshi
nɯɣɯʑɴɢu
nɯɣɯʑɴɢu
nɯɣʑɯr
nɯhɯɲi
nɯjaŋsa
nɯjɤntɤn
nɯjɤt
nɯjɣa
nɯjlɤlɤɣ
nɯjlɤmtshi
nɯjlɤndza
nɯjlɤndza
nɯjmɤzdɤβ
nɯjmŋo
nɯjroʁ
nɯjʁo
nɯjʁojʁe
nɯjʁojʁe
nɯjtʂhɤβ
nɯɟɯɣɟɯɣ
nɯɟɯɣɟɯɣ
nɯkɤntɕhaʁ
nɯkɤrŋi
nɯkhamu
nɯkhaŋrcɤl
nɯkhaŋχɯ
nɯkharwut
nɯkhɤβdɤr
nɯkhɤβɣa
nɯkhɤda
nɯkhɤja
nɯkhɤjlɤn
nɯkhɤlɤmdzɯmdzɯ
nɯkhɤphrɯ
nɯkhɤrŋgɯ
nɯkhɤsnɯm
nɯkho
nɯkhramba
nɯkhrɯɣ
nɯkhrɯm
nɯkhɯ
nɯkhɯ
nɯkhɯɣ
nɯkhɯr
nɯkhɯrthaŋ
nɯkhɯrwum
nɯkon
nɯkoŋ
nɯkowa
nɯkrɤlma
nɯkrɤz
nɯkro
nɯkro
nɯkrɯβ
nɯkumbrɤl
nɯkɯɕnom
nɯkɯjŋu
nɯkɯlu
nɯkɯmaʁ
nɯkɯmpɕɤr
nɯkɯmtɕhɯ
nɯlɤmba
nɯlɤn
nɯlɤn
nɯlɤsɤr
nɯlŋɤβ
nɯlɯka
nɯɬoʁ
nɯɬoʁ
nɯmbe
nɯmbɣom
nɯmbjɯm
nɯmbrɤpɯ
nɯmbrɤrɟɯɣ
nɯmbrɤzɯ
nɯmbrɯmtsaʁ
nɯmbɯrlɤn
nɯmbɯsɯt
nɯmciphɯt
nɯmdar
nɯmdaʁʑɯɣ
nɯmdoʁ
nɯmdɯm
nɯmɤɕɯŋgɯ
nɯmga
nɯmgo
nɯmgro
nɯmɢla
nɯmɟa
nɯmkɤɣɯr
nɯmkɤqloʁ
nɯmnɤl
nɯmɲaqrɯ
nɯmɲɯɣ
nɯmɲɯka
nɯmɲɯʁʑi
nɯmɲɯtɕhɤz
nɯmŋa
nɯmŋu
nɯmpa
nɯmtɕhu
nɯmtɕhɯtsaʁ
nɯmtɕi
nɯmthɯ
nɯmthɯ
nɯmto
nɯmtshalu
nɯna
nɯndzɤmbɣom
nɯndzɤmdɯm
nɯndzɤqɤr
nɯndzɤqhɤjɯ
nɯndzɤqhɤjɯ
nɯndzɤsma
nɯndzom
nɯndzɯ
nɯndzɯlŋɯz
nɯndʐɯnbu
nɯni
nɯnŋɤtʂo
nɯno
nɯnthoʁnthɯɣ
nɯntsho
nɯntsɯɣ
nɯnɯ
nɯnɯ
nɯɲɤmkhe
nɯɲɤmsɯ
nɯŋa
nɯŋa
nɯŋɤdo
nɯŋgɤkhe
nɯŋgɤxtsa
nɯŋgra
nɯŋgu
nɯŋgumdʑɯɣ
nɯŋgumtha
nɯŋgurtɕaʁ
nɯŋke
nɯŋumit
nɯŋundʑu
nɯɴɢɯlɯjɤt
nɯɴqhu
nɯpa
nɯpa
nɯpaʁlɤɣ
nɯpaχɕi
nɯpɕɯru
nɯpɤŋgɯŋgru
nɯpɤɴqi
nɯpɣa
nɯpɣɤɲaʁ
nɯphaʁɲɤl
nɯphawu
nɯphu
nɯphɯ
nɯphɯrɤm
nɯpjaχpa
nɯpodɯdi
nɯpolɯli
nɯpoʁ
nɯproʁmba
nɯpɯmɲɯɣ
nɯqaɕti
nɯqajɯ
nɯqaɟy
nɯqambɯmbjom
nɯqandʐe
nɯqarma
nɯqɤr
nɯqhaɴɢaʁ
nɯqhapa
nɯqhaχɕu
nɯqhaχɕu
nɯqhɤcit
nɯqhɤjŋɯjŋa
nɯqhɤstɯstu
nɯqhoχɕɤr
nɯqro
nɯqru
nɯqɯqoʁ
nɯra
nɯrchɯrchɤβ
nɯrchɯrchɯɣ
nɯrchɯrchɯɣ
nɯrɕɤt
nɯrdɤstaʁ
nɯrdoʁ
nɯrdɯl
nɯre
nɯrɤɣo
nɯrɤŋom
nɯrɤscoz
nɯrɤtʂha
nɯrɤʑi
nɯrɤʑi
nɯrga
nɯrɟaŋ
nɯrɟɤntɕa
nɯrɟɯrŋom
nɯrkorlɯt
nɯrku
nɯrlɤn
nɯrmbɯχtɕi
nɯrmɤβlɯ
nɯrmɤkro
nɯrmɤmbe
nɯrmɤʑu
nɯrmɯ
nɯrmɯsoz
nɯrŋgɯ
nɯrŋgɯmbri
nɯrŋu
nɯrpu
nɯrpu
nɯrqhoʁ
nɯrqhoʁ
nɯrʁe
nɯrʁɯrpu
nɯrʁɯrʁa
nɯrtɕa
nɯrtɕhɯɴɢɯɴɢaʁ
nɯrtɤβ
nɯrtsa
nɯrtsɤl
nɯrtsɤtɯɣ
nɯrtsɯ
nɯrtsɯpɣaʁ
nɯru
nɯrɯ
nɯrɯcu
nɯrɯtʂa
nɯrɯz
nɯrzandɤɣ
nɯrʑɯɣ
nɯʁɤri
nɯʁgra
nɯʁjoʁ
nɯʁjɯβtshɤt
nɯʁlɤwɯr
nɯʁlɯmbɯɣ
nɯʁmaʁmi
nɯʁndomnɤt
nɯʁnoŋ
nɯʁɲɤlwa
nɯʁzɯɣ
nɯʁʑɯnɯ
nɯsarsi
nɯsaχɕɯβ
nɯsaχsɯ
nɯscɯʁzɯɣ
nɯsɤlɤɣ
nɯsɤra
nɯsɤraʁ
nɯsɣa
nɯskɤt
nɯskhrɯ
nɯslɯɣ
nɯslɯt
nɯsmɤn
nɯsmɤphɤβ
nɯsmɯɣjɯm
nɯsmɯlɤm
nɯsmɯrjɯɣ
nɯsnɯɲaʁ
nɯsɲaŋne
nɯsɲɤtqha
nɯsɲɯβri
nɯsŋom
nɯspjɤtɕha
nɯspɯspa
nɯsqar
nɯsroʁmbrɤt
nɯsrɯɣndɤr
nɯstɤβtshɤt
nɯstɤraʁndo
nɯstɤrɟɯɣ
nɯsthamtɕɤt
nɯsthoʁ
nɯsthɯt
nɯstu
nɯstu
nɯsuwa
nɯsɯkho
nɯsɯku
nɯsɯmŋɤn
nɯsɯmʁɲiz
nɯsɯmɯzdɯɣ
nɯsɯŋgɯ
nɯsɯɴɢoʁ
nɯsɯrtoʁ
nɯsɯzʁe
nɯt
nɯta
nɯta
nɯtal
nɯtɕarloŋ
nɯtɕaχpa
nɯtɕetha
nɯtɕɤmɯ
nɯtɕɣom
nɯtɕhaʁ
nɯtɕhɤjlɯz
nɯtɕhɤjʁo
nɯtɕhɤl
nɯtɕhomba
nɯtɕhʁɯβ
nɯtɕhʁɯβ
nɯtɕhɯrɟɯɣ
nɯtɕhɯtɕɯnpaχɕi
nɯtɕhɯtɯɣ
nɯtɕhɯwɯt
nɯtɕʁɯβ
nɯtɕʁɯβ
nɯtɕu
nɯtɤpɤtso
nɯtɤraʁ
nɯthaj
nɯthɤstɯɣ
nɯthɣe
nɯthɯ
nɯtsa
nɯtshɤβ
nɯtshɤdɯɣ
nɯtshɤtʂot
nɯtsɯm
nɯtsɯm
nɯtsɯʁot
nɯtʂawku
nɯtʂɤqɤsti
nɯtʂha
nɯtʂhɤɣndʑɤr
nɯtʂhɤlu
nɯtʂu
nɯtʂu
nɯtɯcizʁe
nɯtɯfɕɤl
nɯtɯrgi
nɯtɯrgilaŋlaŋ
nɯtɯtɕhɯ
nɯtɯtɕhɯ
nɯtɯtso
nɯtɯtʂaŋ
nɯtɯtʂaŋ
nɯwɤtku
nɯxso
nɯxsɯ
nɯxtɕhɤz
nɯxtshi
nɯχɤnloʁ
nɯχpjɤt
nɯχpɯn
nɯχpɯnbu
nɯχsɯmtoʁ
nɯχtɕɤn
nɯχtɕɯrɯ
nɯχtɯntʂu
nɯzarzɯr
nɯzaχtɤt
nɯzdɯɣ
nɯzdɯsŋɤl
nɯzdɯxpa
nɯzɤmpo
nɯzɤsna
nɯzgomdʑo
nɯzgrɯtɕhɯ
nɯzɣɯt
nɯzɣɯt
nɯzjaŋ
nɯzjaŋ
nɯzɟɯ
nɯzrɯɣru
nɯzʁe
nɯʑɤla
nɯʑɤŋɤn
nɯʑɤzdaŋ
nɯʑgrɤɣ
nɯʑɣɤβri
nɯʑɣɤβri
nɯʑɣɤpa
nɯʑmbɤr
nɯʑo
nɯʑɯβ
nɯʑɯβri
nɯ maʁ nɤ
naŋɕa noun
doublure. 夹层衣服的内层部分. Ant: ɯ-ʁjoʁ
naŋma noun
Etym: naŋ.ma. partie intérieure des habits tibétains. 衣服里子(藏装).
naŋrzoŋ noun
rénovation (habitation). 装修.

jiʑo naŋrzoŋ ku-osɯ-βzu-j
我在装修房子
See: khɤrlɤn
naŋʁɯ noun
chemise. 衬衣.
naŋtɕɯ noun
organes internes. 内脏.
naʁa intransitive verb
directional: pɯ- travailler pour un salaire. 打工.

kɯ-naʁa jo-ɕe
他去打工了
Syn: nɯŋgra See: ta-ʁa
naʁdɤz transitive verb
directional: tɤ- détester. 讨厌;排挤;排斥.

ɲɯ́-wɣ-naʁdaz-a
他讨厌我、想排挤我

kɤnɤma mɤ-kɯ-cha nɯra ɲɯ-naʁdɤz
他排斥不会做工的那些人
See: ɯ-ʁdɤz
naʁdɯɣ transitive verb
directional: tɤ- chicaner. 计较,嫌弃.

ta-ma tú-wɣ-znɤma jɤɣ ma mɤ-naʁdɯɣ
可以让他做事,他不会介意的

tɯ́-wɣ-naʁdɯɣ
他会跟你计较

ɯʑo ɯ-ŋga tú-wɣ-ŋga jɤɣ ma mɤ-naʁdɯɣ
可以穿他的衣服,他不会介意的

ndzɤtshi mɤ-kɯ-mɯm jarma kɯnɤ, naʁdɯɣ
菜的味道他都要计较

ki kɯ-xtɕi jamar ʑo mɤ-naʁdɯɣ
这么小的事情,他不会计较

mɤ-naʁdɯɣ-a
我不在乎
See: ʁdɯɣ1
naʁju transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- directional: tɤ- directional: kɤ- directional: lɤ- curer (les dents, un trou etc). 掏(牙齿、洞等).

a-ɕɣa nɯ-naʁju-t-a
我掏了牙齿

zndɤrchɤβ thɯ-naʁju-t-a
我掏了缝隙

kɯspoʁ pjɤ-sti tɕe tɤ-naʁju-t-a
洞塞了,我把它捅了一下

a-rna kɤ-naʁju-t-a
我掏了耳朵

a-ɕna lɤ-naʁju-t-a
我抠了鼻子
naʁjɯβ transitive verb
directional: tɤ- se cacher derrière. 躲在……后.

tu-kɯ-naʁjɯβ-a tɕe a-pɯ-tɯ́-wɣ-mto
你躲在我身后,不让他们看见你
Syn: naʁrɯm See: ta-ʁjɯβ
naʁlo noun
casserole en fer. 生铁锅.
naʁnɤt - See: ʁnɤt
naʁnɤt transitive verb
directional: nɯ- être gêné de. 不好意思,过意不去.

ɯʑo kɯ kɤ-sɯzdɯɣ ɲɯ-naʁnɤt
他不好意思麻烦别人
naʁŋu noun
Etym: nag.ŋo. seconde période du mois. 下半月.
naʁre transitive verb
respecter et craindre. 敬重,敬畏.

ɯ-sloχpɯn ɲɯ-naʁre
他敬重他的老师
See: saʁre See:
naʁri stative verb
directional: kɤ- hourdé de graisse. 沾满油渍.

tɯ-ŋga ɲɯ-naʁri tɕe, kɤ-ŋga mɯ́j-sɯsam-a
衣服上沾满油渍,我不想穿
See: ta-ʁri
naʁrɯm transitive verb
se cacher en se plaçant derrière. 躲在……后面.

tu-ta-naʁrɯm tɕe a-mɤ-pɯ́-wɣ-mto-a
我要躲在你后面,不让别人看见我
Syn: naʁjɯβ See: saʁrɯm
naʁzi transitive verb
directional: tɤ- avoir besoin de. 需要用.

ɲɯ-naʁzi
他需要

tɯrme kɯ-dɤn tsa naʁzi-a
我需要多一点人

a-tɤ́-wɣ-qur-a naʁzi-a
我需要他帮我

cai ɕɯ-kɤ-χtɯ naʁzia
我需要去买菜

to-naʁzi
他以前不需要,现在需要了

nɤj nɤ-kɤ-naʁzi ɯ-tu ?
有没有什么需要的?

khɯtsa ɯ-tɯ-naʁzi ?
你需不需要碗?

kɤ-ʁndɯ ɯ-tɯ-naʁzi ?
你想挨打是吧?(教育小孩子)

mɤ-ta-naʁzi
我不需要你

nɤʑo nɤ-kɤ-nɤʁzi ɯ-ɣɤʑu nɤ, aʑo a-ɕki a-ɣɯ-jɤ-tɯ-re
如果你有需要的话,你就在我这里来拿
See: ʁzi
natɕhɯ noun
Etym: na.tɕʰu. marais. 沼泽(草坪上).
naχaʁ transitive verb
être surpris par. 对……感到惊奇.

aʑo ɲɯ-naχaʁ-a ɕti
我对这件事感到惊奇
Syn: nɤmtshɤr See: saχaʁ
naχɕɯn transitive verb
trouver propre. 觉得干净. Syn: naχtso See: saχɕɯn
naχkɯ noun
thé sans lait. 黑茶(不加牛奶).
naχpjɤt - See: χpjɤt
naχpjɤt -
directional: tɤ-

nɯ-βde a-tɤ-naχpjɤt
你放弃吧,没有必要坚持

mɯ-ɲɯ-ɣi nɤ a-tɤ-naχpjɤt
如果他不来就算了吧

kɤ-naχpjɤt mɤ-βze
不能这样就过去了(不能放弃)
naχsoz stative verb
directional: tɤ- Etym: gsos. frais. 新鲜.

tɯβli ɲɯ-naχsoz
苗子很新鲜(很有活力)

jiɕqha nɯ kɯ-naχsoz ci ɲɯ-ŋu
他是一个(面貌)很精神的人
naχtɕɯɣ stative verb
directional: tɤ- Etym: gtɕig. semblable. 一样.

naχtɕɯɣ ɕti
无所谓,都一样

mɤ-kɯ-naχtɕɯɣ tu thaŋ nɯ-sɯso-t-a
我想(两种说法的意思)可能不一样

ɯʑo cho tɕi-tshɯɣa naχtɕɯɣ-tɕi
我跟他长得很像
naχthɤβ transitive verb
directional: kɤ- en profiter pour. 趁机会.

aʁa tu ʑo kú-wɣ-naχthɤβ ra
要趁我有空的时候

aʑo mɤ-rɤʑia ʑo ko-naχthɤβ
他趁我不在的时候

ko-naχthɤβ tɕe kɯ-chi to-ndza
他趁了这个机会吃了糖

ɯʑo mɯ́j-rɤʑi ʑo kɤ-naχthaβ-a tɕe nɯ-nɯɣe-a ma nɯ maʁ nɤ kɤ-nɯɣi mɯ́j-nɤle
我趁了他不在的时候回来,不然的话他不让我回来
naχti transitive verb
directional: kɤ- devenir ami. 结为伴侣.

kɯ-mɤku ɯ-rʑaβ nɯ ɲɤ-βde tɕe kɯ-maqhu kɯmaʁ ci ko-naχti
他跟原来的妻子离了婚,跟另外一个结为伴侣了
See: tɯ-χti See: saχti
naχto transitive verb
directional: _ regarder fixement. 盯.

kɤ-naχto-t-a
我盯着他看了
naχtso - See: χtso
naχtso Variant: aʑɯχtso transitive verb
trouver propre. 觉得干净.

mɤ-kɤ-naχtso nɯra s-chɯ́-wɣ-βde
觉得不干净的东西就要扔掉
Syn: naχɕɯn Ant: ɴqhi
nbraʁ transitive verb
directional: lɤ- rendre la terre plus meuble. 锄(麦,青稞).

tɤɕi tɤ-nbraʁ-a
我锄了地种青稞

tɯ-ji ɯ-qhu kɯ-ɤrmbat tɕe, kɤ-nbraʁ tu-mda ŋu
收割之后不久,就是松土的时候
ndɤɣ stative verb
avoir trempé (assez). 泡好.

tɤjlu ɲɤ-ndɤɣ
面粉泡好了

nɤ-ŋga pɯ-ɣɤle a-nɯ-ndɤɣ tɕe kɤ-χtɕi mbat
把衣服泡好,这样就容易洗干净
ndɤre conjunction
par contre. 反而.
ndɤrmbjom stative verb
aux mouvements rapides. 勤快,动作伶俐. Syn: ɣɤphɯɕlaʁ See: mbjom
ndɤrndɤr ideophone.2
grand, imposant. 强壮.

jla ci rcanɯ kɯ-wxti ndɤrndɤr ci ɲɯ-ŋu
犏牛很强壮

ɯʑo ɯ-phoŋbu ndɤrndɤr ʑo ɲɯ-pa
他身材很高大
ndɣɤndɣɤt ideophone.2
(bois) entassé, très haut. 形容柴堆得很高的样子.

sɯpɣo ndɣɤndɣɤt ʑo pjɤ-ta
柴垛子堆得很高
See: ɣɤndɣɤndɣɤt
ndɣɤt ideophone.1
sursaut de frayeur. (吓了)一跳.

ndɣɤt ʑo pjɤ́-wɣ-znɤscɤr
把他吓了一跳
ndjɤndjɤt ideophone.2
imposant et gracieux. 亭亭玉立.

tɕhemɤpɯ ci ndjɤndjɤt ɲɯ-ŋu
女孩子亭亭玉立

tɕheme nɯ ɯ-phoŋbu ɯ-tɯ-mpɕɤr kɯ ndjɤndjɤt ʑo ɲɯ-pa
这个女子(身材)亭亭玉立
ndo transitive verb
ndo transitive verb
ndo transitive verb
directional: _ tenir, prendre. 拿.

mbrɯtɕɯ ɲɯ-tɯ-ɤsɯ-ndo
你在拿刀

tʂu kɤ-ndo-t-a
我守了路

aʑo kɯre tʂu ku-osɯ-ndo-a
我正在守路

kɯβdesqamnɯz ko-ndo
他开始进入42岁了

nɤ-mtɕhi kɤ-ndɤm
你闭嘴

nɤ-jaʁ kɤ-ndɤm
不要插手

attraper. 抓到;捕到.

ɣzɯ ɣɯ ɯ-pɯ ci ko-ndo tɕe jo-ɣɯt
(我们的邻居)抓到了猴崽子并把它带来了

directional: tɤ- devenir, prendre une charge. 当上.

rɟɤlpu to-ndo
他当上国王

directional: tɤ- tomber enceinte (animal femelle). 怀胎(动物).

paʁ ɣɯ ɯ-pɯ to-ndo
母猪怀了胎了

directional: kɤ- attraper (une maladie grave). 得病(致命的病).

ɯʑo kɯ aizheng ko-ndo
他得了癌症
See: nɤndɯndo See: ando See: nɤsnɯndo See: ɯ-rtsawa,ndo
ndo transitive verb
ndo transitive verb
ndom non human intransitive verb
directional: nɯ- horizontal. 横.

tʂu ri ɕoŋtɕa ci pjɤ-ndom
路中间横放着一条木柴

pjɤ-ndʐaβ tɕe pjɤ-ndom
他跌倒了,躺在地上了
See: xthom
ndoʁ stative verb
directional: nɯ- directional: tɤ- croquant, craquant (fruit, branche d'arbre). 脆(水果、树枝).

si ɲɯ-ndoʁ
木头是脆的

ʑmbri ɯ-rtaʁ a-nɯ-lni tɕe, tɕe mɤ-ndoʁ tɕe kɤ-qlɯt mɤ-khɯ
杨柳枝晒干了就不脆,不容易折
ndɯ intransitive verb
directional: _
être construit, être praticable (chemin, pont). 开通(桥、路).

tʂu ko-ndɯ (lo-ndɯ, ɲɤ-ndɯ, pjɤ-ndɯ)
路通了

ndzom ko-ndɯ
桥通了

kɯki ɯ-stu ki tʂu pɯ-me ri, pjɤ-ndɯ
以前没有路,现在就通了

kukɯtɕu tʂu pjɤ-nɯ-ndɯndɯ ɕti
以前这里路是通的

tɕhi to-ndɯ
有梯子

ɯ-jroʁ ko-ndɯ
他留了痕迹

apparaître (arc-en-ciel). 出现(彩虹).

ndʑa pjɤ-ndɯ
出现了彩虹
See: thɯ1
ndɯ intransitive verb
directional: tɤ- s'accumuler. 积累.

ji-kɯ-rtoʁ pɯ-dɤn tɕɤn, laχtɕha khro to-ndɯ
来看我们的人很多,所以收了很多东西

jisŋi tɯtsɣe nɯ khro to-ndɯ
我们今天生意(很好),赚到很多

tɯmpɕar nɤ tɯmpɕar ntsɯ na-kho-nɯ tɕe, tham tɕe sqamŋu-mpɕar jamar to-ndɯ
(虽然)他们一块一块地给,(但是)现在筹到十五块了

wo nɯ sthɯci kɯ-rkɯn nɤ, ndɯ ci me loβ
(他们给的)那么少,积攒不到很多

tɕhaʁra kɯ-rɯru nɯ kɯ kɯmŋu toŋtsi ku-wum ɲɯ-ɕti ri, tɯrmɯkha tɕe ʁnɯ-ri χsɯ-ri tu-ndɯ ɲɯ-ɕti / ku-ojtɯ ɕti
看厕所的人虽然每个人只拿五毛钱,到了下午就能积攒到两三百块钱
See: ajtɯ
ndɯβ stative verb
directional: nɯ- fine (poudre). 细(粉状).

mɯ́j-ndʐɤz kɯ ɲɯ-ndɯβ
不粗,很细
Ant: jndʐɤz See: ɣɤndɯβ
ndɯchu adverb
à l'ouest. 在西部. See: ɯ-ndɤcu
ndɯɣsa noun
Etym: ɴdug.sa. lieu de résidence. 住处(敬语).
ndɯl intransitive verb
directional: pɯ- être apprivoisé. 被驯服.

kɯki jla ki kɤ-ndɯl wuma ʑo pɯ-mbat
这头犏牛很好驯服
ndɯl transitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- pulvériser, mettre en poudre. 磨细.

ɕnɤto thɯ-ndɯl-a
我把鼻烟磨细了
ndɯn transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- Etym: ⁿdon. lire à haute voix. 读.

tɕe nɤ-χpi pɯ-ndɯn jɤɣ
好吧,你念你的故事吧

ɯ-mphru pɯ-ʑe tɕe pɯ-ndɯn
从头开始念吧
ndɯχu Variant: dɯχu noun
lis. 百合.

ndɯχu nɯ sɯjno ci ŋu, sɯŋgɯ cho praʁ ɯ-rchɤβ ra kɤ-ɬoʁ rga, ɯ-qa nɯ ɕkɤtɯm kɯ-fse ɲɯ-βze ŋu, ɯ-ru nɯ kɯ-rɲɟi tsa ʑo tu-fse cha, ɯ-rtaʁ ɲɯ-ɬoʁ mɤ-cha. ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-xtɕi tsa kɯ-ɤmtɕoʁ tsa ŋu. ɯ-mɯntoʁ nɯ wuma ʑo mpɕɤr, ʁmɤrsɤr ŋu tɕe, ɲɯ-ʁaʁ tɕe, ɯ-mɯntoʁ nɯ pjɯ-nɯqhɤɴɢaʁ ɯ-qhu chu pɕoʁ tu-ŋgɤɣ ŋu, tɕe ɯ-taʁ kɯ-ɲaʁ kɤ-khra tu.
百合是一种植物,一般生长在灌木丛中和岩石上,根部像大蒜的根一样,茎细长,不分叉。叶子小而尖。花很美,金黄色。开花时,花瓣向后面卷起来,上面有黑点。
ndza transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ-
manger. 吃.
mâcher. 咀嚼.

βʑɯ kɯ tɯ-ŋga to-ndza
老鼠把衣服咬破了
ndzamthaŋ noun
Ndzamthang. 壤塘.
ndzar intransitive verb
directional: pɯ- s'égoutter complètement. 滤干;滗干.

tɯ-mɯ pjɤ-ndzar
雨下得不会再下

a-ŋga ɯ-taʁ tɯ-ci mɯ-pɯ-ndzar mɤɕtʂa pɯ-ndzur-a
一直站着,等到衣服上的水滴干了

tɯ-ŋga nɯ-χtɕi-t-a tɕe a-pɯ-ndzar tɕe chɯ́-wɣ-ɕkho jɤɣ
我洗了衣服,现在要滴干了才能晒

tɯ-ŋga nɯ-χtɕi-t-a tɕe a-pɯ-ndzar tɕe tɕetha ʑatsa zbaʁ
我洗了衣服,现在要滴干了就会很快变干

cai tɤ́-wɣ-χtɕi tɕe shaoji ɯ-ŋgɯ kɤ-rku ra ma kɤ-ndzar mɤ-cha
洗了菜以后要放在簸箕里,不然就不能变干

nɤ-ŋga nɯ-tɯ-χtɕi tɕe a-tɤ-tɯ-ɕɯɴqoʁ tɕe, tɕe kɤ-ndzar cha
洗了衣服以后一定要把它挂起来才能变干
See: kɯndzarmɯ See: mdzar
ndzaʁlaŋ noun
Etym: ⁿdzam.gliŋ. le monde. 世界.
ndzɤβ stative verb
directional: nɯ- collant, épais (gruau). 稠(粥)、黏(比较干).

tɯtshi ɲɯ-ndzɤβ
粥很稠

tɕhɯβroʁ kɯ-ndzɤβ
稠糌粑

smar chɤ-ndzɤβ
河里的泥沙变多了
ndzɤβrta noun
grosse perle du rosaire, utilisée pour compter les tours. 计数用的珠子(玛尼珠).
ndzɤpri noun
ours brun. 马熊. See: pri2
ndzɤqhɤjɯ noun
(fait) de manger dans son coin. 偷吃.

ndzɤqhɤjɯ to-βzu
他偷吃了很多
See: rɯndzɤqhɤjɯ
ndzɤrndzɤr ideophone.2
seul. 形容独自一人的样子.

tɯrme tɯ-rdoʁ ndzɤrndzɤr
单独一个人
ndzɤt intransitive verb
directional: thɯ- directional: tɤ- grandir. 长大.

stoʁ ɕɤxɕo tɕe to-ndzɤt
胡豆这几天长大

tɤ-pɤtso cho-ndzɤt
孩子长大了
ndzɤtshi noun
plat. 饭菜. See: rɯndzɤtshi
ndzɤtshi transitive verb
directional: tɤ- manger et boire. 吃喝.

ɯʑo kɯ tɯ-mgo ra to-ndzɤtshi
他把饭吃了
ndzi stative verb
enroué. 嗓子倒了(哑了).

a-rqo ko-ndzi
我嗓子嘶哑
ndziaʁ stative verb
directional: thɯ- solide (nœud). 紧(结).

kɯki tɤ-mtɯ chɤ-ndziaʁ tɕe kɤ-rla ɲɯ-ɴqa

foncé. 深(颜色).

ɯ-mdoʁ ɲɯ-ndziaʁ
颜色很深

complet (temps). 满、到期(时间).

tɯ-xpa ɲɤ-ndziaʁ
满了一周年
ndzom noun
pont. 桥. See: ndzom2
ndzom intransitive verb
directional: kɤ- couvrir le fleuve (glace). 覆盖河流(冰层).

tɯ-ci ɯ-taʁ tɤjpɣom ko-ndzom
水上结成了一层冰
See: ndzom1
ndzoʁ intransitive verb
directional: kɤ- porter (fruits; partie d'un objet). 结果子,带有.

ɯ-mat ko-ndzoʁ
结果了

ftɕar ko-ndzoʁ
春天到了

qartsɯ ko-ndzoʁ
冬天到了

jisŋi qihao ko-ndzoʁ
今天已经是七号了

zdɯm zgo ɯ-taʁ pjɤ-ndzoʁ tɕe mɯ-to-ka
云贴在山尖上,还没有离开地面
See:
ndzoʁtɣa noun
empan (pouce et index). 一拃(大拇指和食指之间的距离).
ndzri transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- directional: _ tordre. 拧.

aʑo tɯ-ŋga nɯ-χtɕi-t-a tɕe pɯ-ndzri-t-a tɕe tɯ-ci pɯ-tɕat-a
我把衣服洗了,然后把水拧出来了

tɯ-ŋga kɤ-χtɕi nɯ-jɤɣ tɕe tú-wɣ-ndzri ra, tɕe ɯ-ci a-pɯ-nɯ-ɬoʁ ra
洗完了衣服就要拧,这样水就会出来

a-ɕa ma-tɤ-tɯ-ndzri ma ɲɯ-mŋɤm
你不要拧我的肉,很痛!

rɟɯma kɤ-ndzri tɕe a-tɤ-ɤsɯɣ
你拧一下螺丝就会紧
ndzrɯ noun
poinçon. 凿子.

ndzrɯ pɯ-lat-a
我用了凿子
ndzu intransitive verb
directional: tɤ- être prêt. 准备好了,正要出发.

kɤ-ɕe pɤjkhu mɤ-ndzu-a
我还没有准备出发

kɤ-ɕe tɤ-ndzu-a
我准备出发了

ʑa a-tɤ-ndzu ɲɯ-ra tɕe tɤ-ɕɯmbɣom
你要早一点启程的话,就让他快点
ndzur intransitive verb
directional: tɤ- être debout. 站.

aʑo tɤ-ndzur-a
我站起来了

nɤʑo to-tɯ-ndzur
你站起来了
See: sɯɣndzur
ndzɯ transitive verb
directional: tɤ- éduquer. 教育.

tɤ-pɤtso kɤ-ndzɯ ra
一定要教育小孩子

a-mu kɯ tɤ́-wɣ-ndzɯ-a
我母亲教育了我
See: ndzɯmbra See: sindzɯ
ndzɯɣ stative verb
soigneux. 谨慎,做事很有条理.

nɤki tɯrme nɯ tɕhi tɤ-nɯ-mɯ-ma wuma ʑo kɯ-ndzɯɣ ci ŋu
这个人无论做什么事都非常谨慎
ndzɯmbra transitive verb
directional: tɤ- éduquer. 教育.

a-mu kɯ tɤ́-wɣ-ndzɯmbra-a
我母亲教育了我
See: ndzɯ
ndzɯŋɯ noun
récipient en terre. 泥巴捏成的罐子.
ndzɯpe noun
s'asseoir par terre avec les deux jambes l'une sur l'autre en travers (la manière dont les femmes doivent s'asseoir lorsqu'elles n'ont pas de travail à faire). 双腿斜在一边坐着(妇女坐的姿势).

ndzɯpe nɯ-βzu-t-a
我坐了
See: sɯndzɯpe
ndzɯr stative verb
être au complet. 齐全.

tɯrme jo-ndzɯr-nɯ
人们齐全了
Syn: tshoz
ndzɯrnaʁ noun
guêpe. 马蜂.

ndzɯrnaʁ nɯ ɯʑo mɯ́j-wxti ri, ku-kɯ-mtsɯɣ tɕe wuma ɲɯ-ɤɣɯtɯɣ tɕe ʁʑɯnɯ kɯ tɤŋkhɯt tɤ-kɤ-lɤt fse tu-kɯ-ti ɲɯ-ŋu ma kɤ-kɯ-mtsɯɣ tɕe pjɯ-kɯ-tʂaβ ɲɯ-ŋgrɤl, laʁnɯ-sŋi ku-kɯ-ɕɯ-rŋgɯ ɲɯ-ngrɤl, tɕe ɯʑo sɯku ri ku-ndzoʁ tɕe ɯ-kho kɯ-wxtɯ-wxti tu-nɯ-βze ɲɯ-cha. ɯ-kho nɯ kɯ-ɤrtɯ-rtɯm ɲɯ-ŋu. ɯ-spa nɯ tɕhi ŋu ma ku-nɤmɯma tɕe kɯ-mnɯ-mnu kɯ-mpɯ-mpɯ ci ɲɯ-ŋu, ɯ-ŋgɯ tɯ-mɯ cho qale ku-ɕe mɯ́j-cha, ɯ-kɯ-spoʁ pa pjɯ-ru ɲɯ-ŋu tɕe ɯʑo ɯ-kɯm ɲɯ-ŋu. kú-wɣ-nɯrca tɕe ɲɯ-kɯ-mtsɯɣ ma nɯ maʁ nɤ mɯ́j-kɯ-mtsɯɣ.
马蜂虽小,蜇人时毒性特别大,据说同被年轻人打了一拳一样难受,会晕倒,一两天不能起床。它栖息在树上,可以做很大的窝,不知是什么材料作成的,摸起来很柔和、很软,风雨透不进。洞口朝下,是蜂窝的门。有人骚扰时就会蜇,不然不会轻易蜇人。
ndʐa noun
cause. 原因.

aʑɯɣ ndʐa ŋu ɕi, nɤʑɯɣ ndʐa ŋu, aj mɯ́j-tso-a
不知道是你的原因,还是我的原因
ndʐaβ intransitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- directional: _
tomber à la renverse. 摔倒.

ɯʑo pjɤ-ndʐaβ
他摔倒了

pɯ-ndʐaβ-a
我摔倒了

dégringoler, rouler. 滚下.

tʂu mɯ́j-sɤɣa tɕe pjɤ-ndʐaβ
路不安全,他滚下去了

nɯŋa alo pjɤ-ndʐaβ
奶牛在那里滚下去了

s'effondrer (arbre, mur). 倒塌.

znde cho-ndʐaβ
墙倒下了
See: tʂaβ See: sɤndʐaβ
ndʐi stative verb
directional: pɯ- fondre. 融化.

tɯ-ci ɯ-rkɯ tɤjpɣom ra pjɤ-ndʐi
河边的冰融掉了

zgoku tɤjpa ra pjɤ-ndʐi
山上的雪融掉了

ta-mar pɯ-ndʐi
酥油融了
ndʐoʁ intransitive verb
directional: nɯ- Etym: ⁿdrog. être effrayé (animal, surtout cheval). 受惊(动物,特别是马)到处乱跑乱跳.

mbro ɲɤ-ndʐoʁ
马受惊了
ndʐuwa noun
hôte. 客人.

jisŋi a-ndʐuwa ɣɤʑu wo
我今天有我客人
ndʐɯɣlɤm noun
règle. 规矩,政策.
ndʐɯm stative verb
directional: tɤ-
rapide. 快.
courant (parole). 流利(语言).

piqiu ɲɯ-ndʐɯm
皮球转动得很快

mkhɯrlu ɲɯ-ndʐɯm
轮子转动得很快

qale ɲɯ-ndʐɯm
风不停地吹

ɯ-tɯ-ɤre ɲɯ-ndʐɯm
他笑个不停

ɯ-ɕmi ɲɯ-ndʐɯm
他滔滔不绝地讲

kɤ-ti a-kɤ-ndʐɯm ɲɯ-sɯsam-a
我希望能讲得流利一点
ndʐɯnbu noun
Etym: mgron.po. hôte. 远方的客人.

ndʐɯnbu ɕe-a
我要出差
See: nɯndʐɯnbu
ndʐɯnɬa noun
cérémonie effectuée lorsqu'un membre de la famille part en voyage. 家里有人出行的时候,为了保佑他安全顺利而念的经. Syn: mdɯnri
ndʐɯnphɤrscoʁ noun
louche en cuivre. 红铜勺子.

ndʐɯnphɤrscoʁ nɯ scoʁ ɯ-jɯ kɯ-zri tsa ci ŋu, ɯ-jɯ nɯ ɕom ŋu, ɯ-pɤl nɯ ɯ-pa nɯ ra zan ŋu, ɯ-taʁ tɕe raʁ ku-ɕe ŋu, ɯ-mŋu nɯ li zaŋ ŋu, tɕe kɯɕɯŋgɯ tʂha ɯ-z-nɤrkɯku pjɤ-ŋu, tɯ-jno sɤ-rku mɤ-sna ma zaŋ cho raʁ ni ʁnaʁna ʑo kɯ-nɤmar nɯ-atɕaʁ tɕe ʁja ɲɯ-ɬoʁ ŋu tɕe, ʁja nɯ kɯ tɯrme tu-kɯ-ɕɯngo ŋgrɤl.
红铜勺子是把比较长的勺子,把是铁作成的,勺子头外层部分是红铜,里层是黄铜,勺沿也是红铜。过去是专门用来舀茶的器具,不能用来舀菜,因为黄铜和红铜沾上油会生锈,锈会导致人生病。
ndʐɯz stative verb
bien s'entendre. 谈得来.

tɕiʑo tɕi-khɤcɤl ndʐɯz ŋgrɤl
我们俩很谈得来

bien suivre le rythme (danse). 跟着节奏跳(舞).

ɯʑo kɤ-sɤmtshi ɲɯ-mkhɤz tɕe tɯrɟaʁ ɲɯ-ndʐɯz
他很会领舞,所以舞跳得很整齐
ndʑa noun
Etym: ndʑa. arc-en-ciel. 彩虹.

thaχtsa ɯ-rkɯ khatoʁ lu-kɯ-ɕe nɯ ɯ-ndʑa rmi
花带边的彩色竖条叫|fv ɯ-ndʑa ɯ-ndʑa
ndʑaʁ intransitive verb
directional: _
flotter, nager. 漂浮;游泳.

kɤ-ndʑaʁ ndɤre sɤɣmu tɕe aj mɤ-cha-a
游泳很恐怖,我不敢

traverser la rivière à gué. 涉过去.
ndʑɤβ intransitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- brûler. 燃烧.

ɕoʁɕoʁ to-ndʑɤβ
纸燃起来了

xɕaj a-tɤ-ndʑɤβ tɕe pe ma ɯ-fsɤqhe tɕe tɕe nɯ ɯ-stu nɯ kɯ-tshu tu-ɬoʁ ŋu, tɕe fsapaʁ ra rga-nɯ
草烧了是一件好事,因为第二年那个地方就会长出茂盛的草,牲畜们喜欢

tɯ-ŋga pjɤ-ndʑɤβ
衣服烧了

kha pjɤ-ndʑɤβ
房子烧了
See: tɕɤβ See: ɣndʑɤβ
ndʑɤm stative verb
directional: thɯ-
Etym: ⁿdʑam. chaud, tiède. 温暖.

kɯ-ndʑɤm tɤ-ndze
趁热吃!

tendre (personne). 温柔. See: ɣɤndʑɤm
ndʑɤrndʑɤr ideophone.2
très fin. 很细.

kɯ-xtshɯ-xtshɯm ndʑɤrndʑɤr ɲɯ-ŋu
非常细

tɤ-ri kɯ-fse ci ndʑɤrndʑɤr pjɤ-ri
ndʑɤrtaʁ noun
fourchette de bois. 木叉子. See: tɤ-rtaʁ See: ndʑu
ndʑɣaʁ intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- directional: pɯ- s'extraire (spontanément). (自动)挤出来.

tɤ-ndʑɣaʁ
(脓包)挤出来了

ɯ-tɯcɯste chɤ-ndʑɣaʁ
她羊水破了
See: tɕɣaʁ
ndʑɣɤrndʑɣɤr ideophone.2
long (à propos des dents). 形容牙齿长.

ɯ-ɕɣa ɯ-tɯ-zri kɯ ndʑɣɤrndʑɣɤr ʑo ɲɯ-pa
他的牙齿很长
ndʑiŋgri noun
Sambucus sp.. 血满草【臭草】.

ndʑiŋgri ɯ-di wuma ʑo sɤjloʁ, sɯjno kɯ-wxti tsa ci ŋu, ɯ-jwaʁ kɯ-tɕɤr tɕe kɯ-rɲɟi tsa ŋu, ɯ-βzɯr nɯ ra ɯ-ɕɣa kɯ-fse kɯ-xtɕɯ-xtɕi tu, ɯ-mɯntoʁ ɯ-tshɯɣa nɯ san tsa fse, ɯ-mdoʁ kɯ-wɣrum ŋu, ɯ-mat thɯ-tɯt tɕe, kɯ-ɣɯrni ŋu, wuma ʑo qiaβ.
臭草是一种发出臭味的大植物,叶子窄而长,叶边有小齿,花的形状像伞,花是白色的,果实成熟后是红色的,很苦。
ndʑiʑo pronoun
vous deux. 你们俩.
ndʑrɯ noun
lente. 虮子. See: zrɯɣ
ndʑrɯɕɤt noun
peigne à lentes. 捉虱子用的梳子.
ndʑu noun
baguettes. 筷子.

ndʑu kɯ tɤ-sɯ-mɟa-t-a
我用筷子夹了
See: andʑɯndʑu
ndʑɯ transitive verb
directional: kɤ- Etym: ʑu. accuser. 告状;投诉.

khɯtsa pɯ-tɯ-qrɯt, aʑo mɤ-ta-ndʑɯ
你把碗打破了,我不会告你的状
ndʑɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- Etym: ⁿdʑig. être détruit. 灭亡.

skalpa ɲɤ-ndʑɯɣ
世界灭亡了;时代变了
ndʑɯnɯ noun
Angelica sp.. 当归.

ndʑɯnɯ nɯ sɯjno ci ŋu. sɯŋgɯ tu-kɯ-ɬoʁ ci tu, lu-kɤ-nɯ-ji ci tu tɕe lonba ʑo kɯ-naχtɕɯɣ ɕti, ɯ-jwaʁ dɤn, ndɯβ, ɯ-χcɤl ɯ-ru tu-ɬoʁ tɕe, ɯ-jwaʁ cho aɣɯmdoʁ, ɯ-ru ɯ-kɤχcɤl tɕe, ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-lɤt ŋu, ɯ-mɯntoʁ wɣrum, ɯ-mat dɤn. ɯ-di χɕɤβ, ɯ-qa nɯ kú-wɣ-sqa tɕe tú-wɣ-ndza tɕe smɤn kɯ-ʑru ci ɲɯ-ŋu. ɯ-jwaʁ kɤ-ndza sna.
当归是一种草,有的长在森林了,也有自己种的,都完全一样。叶子多、细小,中间长茎,茎和叶子颜色相同。茎的顶端开花,花是白色的,果实多,香味浓。根煮来吃是一种名贵的药。叶子也可以吃。
ndʑɯrpɯt stative verb
directional: thɯ- directional: tɤ- être engourdi. 麻木.

a-mi ɲɯ-ndʑɯrpɯt
我的脚是麻木的
See: ɣɤzoŋzoŋ
ndʑɯrwɯz noun
Sonchus brachyotus. 苣荬菜【苦苦草】.

ndʑɯrwɯz nɯ sɯjno ci ŋu, ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-tɕɤr kɯ-rɲɟi tsa ŋu, kɯ-ɤɣrɤɣrum tsa ŋu, ɯ-spjɯŋ tu-ɬoʁ tɕe, kɯ-zri tsa tɯ-ɟom jarma tu-βze cha. ɯ-ru ɯ-taʁ ɯ-jwaʁ tu-oʑɯrja ŋu. ɯ-kɤχcɤl tɕe ɲɯ-rɯmɯntoʁ ŋu. ɯ-mɯntoʁ kɯ-qarŋe ŋu. ɯ-jwaʁ ɯ-βzɯr nɯ ra ɯ-mdzu kɯ-fse kɯ-xtɕɯ-xtɕi tu. pɯ́-wɣ-qlɯt tɕe, ɯ-lu tu, qiaβ. fsapaʁ ndza ma mɤ-sna.
苦苦草是一种植物,叶子窄而长,带有白色,茎长出来时,可以长到一米来高。叶子排列在茎上。茎的顶上开花。花是黄色的。叶子边缘有小刺。折断时有乳汁,很苦,只能喂牲畜。
nétɕi particle
non ?. 吧.

nɤ-smɤn mɯ-ko-tɯ-tshi-t nétɕi
你没有喝药吧?

tɤ-mbɣom tu-ti-a ŋu nétɕi
我不是叫你快点吗?

japa kɯnɤ nɤ-ɴɢar ɯ-ŋgɯ tɤ-se pɯ-tu nétɕi
去年你的痰也有痰对吧
nɤboʁboʁ transitive verb
directional: kɤ- s'attrouper autour de. 簇拥.

tɯrme ci a-pɯ-ndʐaβ tɕe kɯmaʁ tɯrme ra ku-nɤboʁboʁ-nɯ tɕe tu-qur-nɯ ŋgrɤl
当有人摔跤的时候,其他人会拥上来帮他
Syn: nɤɣɯβɣɯβ
nɤβdɤle transitive verb
jeter dans tous les sens. 甩来甩去,扔来扔去.

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-kɯmtɕhɯ nɯ ɲɯ-ɤz-nɤβdɤle tɕe ɲɯ-ɤnɯɣro
小孩子把玩具甩来甩去

directional: nɯ- négliger. 忽略,不管.

tɤ-pɤtso ma-nɯ-tɯ-nɤβdɤle ma mɤ-pe
你不忽略小孩子
nɤβdɤle - See: βde
nɤβdi intransitive verb
directional: kɤ- sois en bonne santé. 祝你平安.

aj nɯɕe-a ŋu, kɤ-nɤβdi
我回去了,祝你平安

aʑo nɯ mɤɕtʂa pɯ-rɤʑi-a, kɤ-nɤβdi
我坐了这么多,现在要走了,祝你平安

kɤ-nɤβdi je !
祝你平安(离别的人出发时对留住的人说的)

kɤ-nɤβdi-ndʑi
祝你们俩平安
nɤβɟu transitive verb
directional: pɯ- se servir de ... comme d'un matelas. 垫着坐.

bandeng pɯ-nɤβɟe
坐在板凳上吧

tɤ-βɟu pɯ-nɤβɟe
用垫子垫着坐吧

ɯ-thoʁ ɲɯ-ɤci tɕe, a-ŋga pɯ-nɯ-nɤβɟu-t-a
因为地上很湿,所以我垫了衣服坐
See: tɤ-βɟu
nɤβɟɯβɟi transitive verb
directional: tɤ- poursuivre dans tous les sens. 追来追去.

aj nɤj tu-ta-nɯβɟɯβji
我把你追来追去

nɤʑo kɯ aʑo tu-kɯnɤβɟɯβɟi-a
你把我追来追去

khɯna kɯ tshɤt ta-nɤβɟɯβɟi
狗把山羊追得到处跑了
See: βɟi1
nɤβrɯβraʁ transitive verb
attacher dans tous les sens. 拴来拴去.
nɤβrɯβraʁ - See: βraʁ
nɤβzɯβzu transitive verb
aller faire à des endroits différents. 到处去做.

ɯʑo kɯ tɯtsɣe ɲɯ-ɤz-nɤβzɯβzu
他到处去做生意
nɤβzɯβzu - See: βzu1
nɤcu stative verb
bien s'entendre avec. 合得来.

tɯrme ra nɯ-rca ɲɯ-tɯ-nɤcu
你跟那些人合得来
See: nɯrɯcu
nɤcu - See: acu
nɤcɯpa transitive verb
directional: tɤ- fermer et ouvrir. 开和关. See: See: pa1
nɤɕarlar transitive verb
directional: nɯ- chercher partout. 到处找. See: ɕar Syn: nɤɕɯɕar
nɤɕejɣi Variant: nɤɕejɣɯjɣi intransitive verb
directional: _ aller et venir. 来回;来来往往(次数多).

kɯm a-pɯ-ɲɟɯ, khɯɣɲɟɯ a-pɯ-ɲɟɯ tɕe, kha ɯ-ŋgɯ qale nɯ ju-nɤɕejɣi ɲɯ-cha, tɕe qale ɯ-mbe ju-ɕe, qale kɯ-ɕɤɣ ju-ɣi ɲɯ-cha tɕe ɲɯ-sɤscit
如果门和窗子是开着的,风可以在屋里流动,旧的空气流出,新鲜空气流进来,这样就显得舒服一些
See: See:
nɤɕkhɯɕkho intransitive verb
directional: nɯ- faire sécher pendant plusieurs jours en retournant régulièrement. 晒几天,翻来覆去地晒.

stoʁ staχpɯ ɲɤ-k-ɤci tɕe, jisŋi na-nɤɕkhɯɕkho
胡豆和豌豆湿了,所以他今天把它们晒干了

tɯ-ŋga mɯ-tɤ-kɯ-zbaʁ ri, jisŋi na-nɤɕkhɯɕkho
衣服没有干,所以他今天晒干了
nɤɕqa transitive verb
directional: nɯ- supporter. 忍耐.

jɯfɕɯr a-xtu tɤ-mŋɤm tɕe nɯ-nɤɕqa-t-a
昨天我肚子疼起来了,但是我还是忍了

ɯ-sŋɯro kɤ-lɤt ɲɤ-nɤɕqa
他屏住呼吸了

tɯ-rju kɯ-ŋɤn ɲɯ-ti tɕe, na-nɤɕqa
他说了很难听的话,但是他还是忍了
nɤɕqraʁ transitive verb
trouver intelligent. 觉得聪明.

ɯʑo ndɤre, aʑo wuma ɲɯ-nɤɕqraʁ-a
我觉得他很聪明
nɤɕqraʁ - See: ɕqraʁ
nɤɕthɯɕthɯz transitive verb
montrer à tout le monde. 给大家看. See: ʑɣɤɕthɯz
nɤɕthɯɕthɯz - See: ɕthɯz
nɤɕtʂaʁli transitive verb
directional: nɯ- torturer. 折磨.
nɤɕu intransitive verb
directional: kɤ- se protéger du soleil. 避暑.

si ɯ-pa kɤ-nɤɕu-a
我在树下面避暑了
See: ɣɤɕu
nɤɕɯɕar transitive verb
directional: nɯ- chercher partout. 到处找.

nɯ-nɤɕɯɕar-a
我到处找了
Syn: nɤɕarlar See: ɕar
nɤɕɯɕe intransitive verb
directional: _ aller partout. 到处走,出远门.

a-mɤ-jɤ-nɤɕɯɕe
不要让它到处走(一般说牲畜)
See:
nɤɕɯɕi transitive verb
directional: _ traîner par terre. 在地上拖.

ɕoŋtɕa kɤ-fkur mɯ́j-sɤcha tɕe thɯ-nɤɕɯɕi-t-a ɕti
木料背不动,所以我拖了
Syn: nɤkhɯkhrɯt
nɤdɤn transitive verb
trouver nombreux. 觉得很多.
nɤdɤn - See: dɤn
nɤfcaʁ transitive verb
directional: tɤ- se servir (d'un tissu= pour protéger son dos lorsque l'on porte des charges sur le dos. 当作背垫.

mboʁ tɤ-nɤfcaʁ-a
我把正方形布料当作背垫了
See: tɯfcaʁ
nɤfɕɯfɕɤt transitive verb
raconter partout. 到处传送.

ki χpi ki kɤ-nɤfɕɯfɕɤt ci ŋu
这个故事很出名
nɤfɕɯfɕɤt - See: fɕɤt1
nɤfkɯfkur transitive verb
directional: tɤ- aller et revenir en portant sur le dos. 背来背去.
nɤfkɯfkur - See: fkur
nɤfse transitive verb
trouver ressemblant. 觉得很像. See: sɤfse See: amɯfse See: nɯfse1 See: nɯfse2
nɤfse transitive verb
directional: pɯ- trouver semblable. 觉得相似;觉得好像.

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɤfse-a
我觉得这个人很像他

jiɕqha nɯnɯ xiangbolin ŋu thaŋ ri, ɲɯ-nɤfse-a ri, ŋu maʁ mɤxsi
我觉得这个人很像向柏霖,但不清楚是不是他

nɤʑo ndɤre a-mu ɲɯ-ta-nɤfse
我觉得你很像我的母亲

jɯfɕɯr pɯ-kɯ-fse nɯ ra a-jmŋo ʑo ɲɯ-nɤfse-a
昨天发生的事情我觉得像一场梦一样
See: fse1
nɤfskɯfskɤr transitive verb
directional: tɤ- tourner autour. 转来转去.

si ɣɯ ɯ-rkɯ tú-wɣ-nɤfskɯfskɤr tɕe tɤjmɤɣ ɣɯ-mto
在树的周围转来转去就会找到菌子
See: tɯ-tɤfskɤr
nɤfsɯfse intransitive verb
directional: tɤ-
être présomptueux. 自以为是;装模作样.

nɤ-kɤ-nɤfsɯfse ra mɤ-ra, nɤ-stu tɤ-fse
你不要装模作样,要规矩一点

nɯ ɕɯŋgɯ kɯ-fse mɯ-to-nɤfsɯfse tɕe tham tɕe ɲɯ-pe
他没有以前那样自以为是了,现在好了

faire n'importe quoi. 乱来.

ma-tɯ-nɤfsɯfse
你不要乱来
nɤfsɯr transitive verb
directional: tɤ- se servir comme cible. 当靶子.

tɤ-nɤfsɯr-a
我把它当靶子了

rdɤstaʁ tɤ-lat-a tɕe tɤ-nɤfsɯr-a
我扔了一块石头,当做靶子

tɤfsɯr ʑ-lɤ-ta-t-a tɕe tɤ-nɤfsɯr-a
我把靶子放在那里,当做靶子

ʁmaʁmi ra kɯ χɕɤlphoŋ ɲɯ-ɤz-nɤfsɯr-nɯ
士兵们把瓶子当靶子(练习打枪)
See: tɤfsɯr
nɤgɯr transitive verb
faire la plus grande partie de. 大多数都是…….

tɯ-ɣli kɤ-nɯzʁe nɤj pɯ-tɯ-nɤgɯr
肥料大多数都是你背的

accepter de son plein gré (des critiques). 心服口服地接受批评.

mɯ́j-nɤgɯr-a
我不服气
nɤɣa intransitive verb
ne pas avoir de vertige. 不畏高.

praʁ ɯ-taʁ ɲɯ-nɤɣa
他在悬崖上不畏高

kɯ-mbro kɤ-ɕe ɲɯ-cha, ɲɯ-nɤɣa
他可以去很高的地方,他不畏高

ndzom ɯ-taʁ ɲɯ-nɤɣa
他在桥上不畏高

mɯ́j-nɤɣa tɕe, kɯ-mbro kɤ-ɕe mɯ́j-nɤz
他畏高,不敢去到高地

être complètement visible. 完全看得到;明显.

tɤɣal ɲɯ-rɤʑi tɕe ɲɯ-nɤɣa
完全看得到他
Ant: nɤjmbɣom Syn: sɤmto
nɤɣɤɕe transitive verb
trouver que (le temps) va vite. 觉得时间过得很快.

tɤ-rʑaʁ mɯ́j-nɤɣɤɕe-a
我觉得时间过得很慢
nɤɣɤɕe - See: ɣɤɕe
nɤɣɤzri transitive verb
trouver que ...s'allonge vite. 觉得……长得快.

a-ndzrɯ ɲɯ-nɤɣɤzri-a tɕe tshɯrɟɯn ɲɯ-phɯt-a ŋu
我觉得指甲长得很快,要经常剪
See: zri
nɤɣɤzri - See: zri
nɤɣɟaj transitive verb
directional: tɤ- forcer, soulever avec un levier. 撬开.

rŋgɯ tɤ-nɤɣɟaj-a
我把石包撬开了

kɯm kɤ-cɯ mɯ́j-khɯ tɕe tɤ-nɤɣɟaj-i
门打不开了,我们就把它撬开了
See: tɤɣɟaj
nɤɣlɤɣle transitive verb
frotter dans tous les sens. 揉来揉去.
nɤɣlɤɣle - See: ɣle
nɤɣmaʁ transitive verb
directional: nɯ- considérer comme injuste, regretter. 觉得不对;后悔.

jiɕqha tɤ-kɯ-nɤmqe-a tɕe nɯ-nɤɣmaʁ-a
你刚才骂我,我觉得是不对的

tɤ-ta-nɤmqe tɕe nɯ-nɤɣmaʁ-a
我骂了你,现在后悔了
See: maʁ1
nɤɣmbat intransitive verb
directional: pɯ- finir facilement. 很轻松地做完.

laχtɕha kɤ-nɯzʁe-t-a, pɯ-nɤɣmbat-a
我搬东西,很轻松地搬完了

jisŋi kaoshi tɤ-βzu-t-a, pɯ-nɤɣmbat-a
今天的考试很轻松就做完了

directional: tɤ- être presque fini. 快没有了,只剩下一点.

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ kɤ-rku nɯ to-nɤɣmbat
装在口袋里的东西快没有了
See:
nɤɣmbɤβ transitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- être disposé à écouter. 服从;愿意听.

aj tu-ti-a nɯ maka mɯ́j-kɯ-nɤɣmbaβ-a
我说的话你怎么都愿意听

tɤ-ndzɯmbra-t-a tɕe, ɲɯ-nɤɣmbɤβ
我教育了他,他就听了
nɤɣmɤr transitive verb
directional: tɤ- tenir dans la bouche. 含在嘴里.

aʑo kɯ-chi tɤ-nɤɣmar-a
我把糖含在嘴里了
See: tɯ-ɣmɤr
nɤɣro transitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- directional: pɯ-
jouer à. 玩(某种游戏).

lanqiu nɯ-nɤɣro-t-a
我打了篮球

ta-ma tɤ-nɤme lanqiu ma-nɯ-tɯ-nɤɣrɤm
你工作啦,不要打篮球

aki aʑo lanqiu pɯ-az-nɤɣro-a
(过去时)我打篮球

taquiner. 逗弄.
nɤɣro - See: aɣro
nɤɣrɯ transitive verb
directional: tɤ- avoir besoin de. 需要.

tɕhi kɯ-fse tɯ-nɤɣri
你需要怎么样的东西?

nɤʑo ɲɯ-tɯ-nɤɣri ndʐa aj chɯ-fɕi-a ŋu
我会根据你需要的东西打铁的

ki ɲɯ-nɤɣri-a, ki mɯ́j-nɤɣri-a
我需要这个,不需要那个

mɤ-kɤ-nɤɣrɯ nɯ aʑɯɣ mɯ́j-ra
不需要的东西我不要
nɤɣɯβɣɯβ transitive verb
directional: kɤ- s'attrouper. 簇拥,围拢.

tɤ-mthɯm ci a-pɯ-tu tɕe, khɯna ra kɯ ku-nɤɣɯβɣɯβ-nɯ ʑo ŋu
当有一块肉在那里的时候,狗就蜂拥而来
Syn: nɤboʁboʁ
nɤɣʑa transitive verb
directional: tɤ- récolter. 拔出来;收割(大麻).

tasa tɤ-nɤɣʑa-t-a
我把大麻收割了(选出不能结种子的大麻)
See:
nɤj pronoun
toi. 你. See: nɤʑo
nɤja intransitive verb
directional: pɯ- être dommage. 可惜.

jiɕqha laχtɕha pjɤ-ɴɢrɯ, pɯ-nɤja
这个东西破了,很可惜
See: znɤja
nɤjaʁ transitive verb
directional: kɤ- toucher. 抚摸.

ɯʑo kɯ kɤ́-wɣ-nɤjaʁ-a
他抚摸了我
Syn: nɤmɤle Syn: nɤmɯma See:
nɤjaʁ transitive verb
trouver trop épais. 觉得太厚.

a-ŋga ɲɯ-nɤjaʁ-a
我觉得衣服太厚
See: jaʁ
nɤjɤrjɤr transitive verb
directional: nɯ- porter une lourde charge (à plusieurs). (几个人)抬很重的东西.

kɯki lʁa ki ɯ-ŋgɯ ɲɯ-mtshɤt tɕe, nɯ-nɤjɤrjɤr-tɕi tɕe, nɯ-sɤzɣɯt-tɕi
这个袋子满了,我们俩把它抬回来了
nɤjɤrjɤr - See: jɤrjɤr
nɤjɣɯjɣɤt intransitive verb
directional: _ aller et revenir. 走了又转回来.

aki jiɕqha pɯ-ari-a li tɤ-jɣat-a tɕe, pɯ-nɤjɣɯjɣat-a ntsɯ
我往下去了,又往上转来,我反复去了几次又回来了
See: jɣɤt
nɤjkɯz transitive verb
directional: tɤ- faire quelque chose en cachette. 瞒着.

laχtɕha tɤ-nɤjkɯz-a tɕe kɤ-ɣɯt-a
我偷偷地把东西带过来了

aʑo tɤ-kɯ-nɤjkɯz-a tɕe a-laχtɕha jɤ-tɯ-tsɯm
你瞒着我把我的东西带来了

laχtɕha to-mɯrkɯ tɤ́-wɣ-nɤjkɯz-a
他偷了东西,没有让我发现

tɯrme tɤ-nɤjkɯz-a
我瞒着人家做了
nɤjlɤβsqa transitive verb
directional: kɤ- cuire. 炖.

tɯ-pu kɤ-nɤjlɤβsqa-t-a
我炖血肠
See: tɤjlɤβ See: sqa
nɤjmbɣom stative verb
directional: tɤ- avoir le vertige. 畏高.

praʁku tɕe ɲɯ-nɤjmbɣom
他在悬崖上畏高
Ant: nɤɣa
nɤjmbrɯma noun
Etym: nas.ⁿbru.ma. bol. 瓷碗,上面有青稞穗子的印.
nɤjmɤɣ intransitive verb
directional: pɯ- chercher des champignons. 找菌子.

jisŋi kɯ-nɤjmɤɣ jɤ-ari-a

jisŋi aj pɯ-nɤjmaɣ-a
我今天去找菌子了

aʑo ɕɯ-nɤjmaɣ-a ŋu, nɤʑo ɯ-tɯ́-ɣi?
我要去找菌子,你来不来?

ɯʑo pɯ-nɤjmɤɣ, aʑo kɤ-nɤjo-t-a
他找了菌子,我等了他
See: tɤjmɤɣ
nɤjmŋozdɯɣ intransitive verb
directional: pɯ- beaucoup rêver, avoir un cauchemard. 做很多梦,做噩梦.

jɯfɕɯɕɤr ɯβrɤ-pɯ-tɯ-nɤjmŋozdɯɣ?
你昨天没有做噩梦吧

pɯ-nɤjmŋozdɯɣ-a ʑo ti thɯ́-wɣ-sɯsta-a
他把我从梦中叫醒了
See: tɤjmŋozdɯɣ
nɤjndɤt transitive verb
trouver mignon, trouver adorable. 觉得可爱.
dire: kɤ- taquiner. 逗着玩. See: sɤjndɤt Syn: nɤsɤjndɤt
nɤjno intransitive verb
directional: _ galoper et ruer (cheval). 一边奔跑一边跳(马).

mbro jɤ-nɤjno ʑo jɤ-anɯri
马奔跑了
See: no
nɤjo transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ-
attendre. 等候.

pɯ-nɤjo-t-a, kɤ-nɤjo-t-a
我等了他

pɯ-kɯ-nɤjo-a ɯ́-ŋu
你有没有等我?

tɕe nɯ ɣɯ-nɤjo ɲɯ-ra
那件事情,需要等

li tɯrme dianhua kɤ-nɤjo-t-a pɯ-ra
我又接了人家的电话

pɯ-kɯ-nɤjo-a je!
等一下我!

prendre (de l'eau, des grains etc). 接(液体、颗粒).
passer par, faire l'expérience de. 经历.

ɯʑo kɯ kɯ-sɤscit ko-nɤjo ri, li kɯ-sɤɣdɯɣ kɯnɤ pjɤ-rɲo
他经历过快乐的日子,也体验过困难的日子
Syn: rɲo
nɤjoʁjoʁ transitive verb
directional: tɤ- flatter. 吹捧;奉承. See: joʁ
nɤjtshɯ stative verb
directional: kɤ- pouvoir être utilisé. 可以用……(不用再找其它的).

a-ŋga jɤ-nɯ-ɣɯt-a tɕe, nɯ ma kɤ-χtɯ mɯ́j-ra ma ɲɯ-nɤjtshɯ
我带了自己的衣服来,不用再买了,穿这件就行了

nɤ-z-rɤrɤt ɯ-thɯ-arɕo nɤ, ki ɯ-taʁ pɯ-rɤt tɕe a-kɤ-nɤjtshɯ tɕe nɯ ma kɤ-χtɯ a-mɤ-pɯ-ra
如果你纸用完了,写在这个上面来代替,不用再买了

directional: pɯ- être utile. 有用.

nɤj ʑa jɤ-tɯ-ari mɯ-pjɤ-nɤjtshɯ
我早去没有用

être capable de se charger de. 可以胜任.

nɤʑo kha kɤ-nɤma tɯ-nɤjtshɯ
家里的事情,你可以胜任(就不用我做了)
nɤjwaʁ transitive verb
directional: thɯ- arracher les feuilles. 扯叶子.

ki si ki ɯ-rtaʁ thɯ-nɤjwaʁ-a
我把这棵树上的树枝扯下了叶子

wosun thɯ-nɤjwaʁ
你拔莴笋的叶子吧

ɯʑo kɯ wosun tha-nɤjwaʁ
他把莴笋的叶子拔了
See: tɤ-jwaʁ
nɤkɤphɤr transitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- frapper avec le fléau sur les épis. 对着青稞穗打连枷.

ɯʑo kɯ tɤɕi pa-nɤkɤphɤr
他用连枷打了青稞穗
See: sɤphɤr See:
nɤkɤro stative verb
directional: tɤ- acceptable. 还可以.

ɲɯ-nɤkɤro, zdɯxthɯɣ ɲɯ-ŋu
还可以,勉强可以

mɯ́j-mŋɤm, ɲɯ-nɤkɤro ɲɯ-khɯ
不痛,还可以
nɤkɤtɕhɯ transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- donner un coup de tête. 用头顶.

kɤ́-wɣ-nɤkɤtɕhɯ-a
他用头顶了我
See: See: tɕhɯ See: kɤtɕhɯ
nɤkhar transitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- entourer. 包围;围着坐.

zhuozi pɯ-nɤkhar-i
我们把桌子围起来了

zhuozi pɯ-nɤkhar-i tɕe tɤ-rɯndzɤtshi-j
我们围着桌子坐了就吃饭了

kɤndza pɯ-nɤkhar-i
我们围着食物坐了

paʁ kɤ-nɤkhar-i
我们把猪围住了
nɤkhe transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- maltraiter. 欺负.

jiɕqha kɯ nɯ ɲɯ-ti tú-wɣ-nɤkhe-a
这个人说了那一句话,把我欺负了

ɯʑo kɯ tú-wɣ-nɤkhe-a ɲɯ-ŋu
他欺负我

ma-tɤ-kɯ-nɤkhe-a
你不要欺负我

ko-nɤkhe
他强奸了她
nɤkhɤzŋga transitive verb
directional: nɯ- appeler. 喊;叫.

nɯ-nɤkhɤzŋga-t-a
我喊了他一声

aʑo kɯ tɯrme ɲɯ-nɤkhɤzŋge-a
我在叫人
nɤkhu transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- inviter. 请客.

tɯlu ra kɯ aʑo nɯ́-wɣ-nɤkhu-a-nɯ
德鲁那家人请了我

aʑo tɯlu ra kɤ-nɤkhu-t-a-nɯ
我请了德鲁那家人

aʑo nɯ-kha ɯ-kɯ-nɤkhu jɤ-ari-a
我去请他们了

nɯ-kha nɯtɕu kɤ-nɤkhu jɤ-ari-a
我去他们家坐客
nɤkhɯ intransitive verb
directional: tɤ- être enfumé. 被熏到(人).

ɲɯ-nɤkhɯ-a
我被熏到
nɤkhɯkhrɯt transitive verb
directional: _ traîner. 拖.

thɯ-nɤkhɯkhrɯt-a
我拖了

ɕoŋtɕa tha-nɤkhɯkhrɯt
他拖了木料

laχtɕha tha-nɤkhɯkhrɯt
他拖了东西

nɤki nɯ kɤ-fkɯr mɯ-mɤ-ɲɯ-tɯ-cha nɤ, nɯ-nɤkhɯkhrɯt
如果你不能背,你就拖吧
Syn: nɤɕɯɕi
nɤkɯka transitive verb
directional: nɯ- mâcher. 咀嚼.

nɯ-nɤkɯka-t-a
我咀嚼了

stoʁ nɯ mɤ-kɤ-nɤkɯka kɤ-mqlaʁ mɤ-khɯ
胡豆要先咀嚼才可以吞
nɤkɯkro transitive verb
directional: nɯ- partager avec tout le monde. 分来分去.
nɤkɯkro - See: kro
nɤkɯt intransitive verb
directional: _ être acculé. 没有退路.
nɤla transitive verb
directional: tɤ- acquiescer, être d’accord. 同意;允许;答应.

tɤ-nɤla-t-a
我答应了

aʑo a-kɤ-ti nɯ ta-nɤla
他答应了我所说的话

aʑo a-kɤ-ti nɯ tɕhindʐa mɤ-tɯ-nɤle
你怎么不答应我说的话?

mɯ́j-nɤle
他不答应,他拒绝

mɯ-ɕɯ-tɯ-nɤle nɯ-sɯso-t-a
我怕你不答应
nɤldaʁldaʁ transitive verb
directional: nɯ- accueillir chaleureusement. 热情款待.
nɤliɤliɤt transitive verb
directional: tɤ- faire la fête à qqn (chien). 摆尾巴、热烈地扑上(狗).

khɯna kɯ tɤ́-wɣ-nɤliɤliɤt-a
狗朝我摇尾巴
nɤlu transitive verb
directional: pɯ- traire. 挤奶.

nɯŋa pɯ-tɯ-nɤlu-t
你挤了(奶牛的)奶

pɯ-nɤle (= tɤ-lu pɯ-tɕɤt)
你挤奶吧
See: tɤ-lu
nɤma transitive verb
directional: tɤ- travailler. 干活.

tɤ-nɤma-t-a
我干活了

pɤjkhu mɯ-tɤ-nɤma-t-a
我还没有干活

a-sɯm mɤ-kɯ-ɕe khro ʑo nɤme-a ra
我要做许多不想做的工作

tɕhi ku-tɯ-nɤme?
你在做什么?

spɯ-spe-a nɯ tɤ-nɤma-t-a
我会做的都做了
nɤmar stative verb
directional: tɤ- gras (surface). 油油的.

ɯ-jaʁ ɲɯ-nɤmar
他的手很油
See: ta-mar
nɤmbɤβ stative verb
directional: tɤ- se gonfler (corps). 胀(身体).

ɯ-xtu nɤmbɤβ
(他喝了这么多水),肚子(可能)会胀的

pjɤ-si tɕe to-nɤmbɤβ xtaŋxtaŋ ʑo
死了(身体)就浮肿了

nɯɣmbɤβ
See: tɯ-ɣmbɤβ
nɤmbɤndɤr transitive verb
aider à marcher, s'occuper de (malade, persone saoûle). 搀扶和照顾(病人,喝醉的人).

ɯʑo lo-βzi tɕe tɤ-nɤmbɤndɤr-i pɯ-ra
他醉了,我们只好搀扶他
nɤmbɣaʁlaʁ intransitive verb
directional: _ se tourner et se retourner (à droite puis à gauche). (左右)打滚,辗转.

mbro ɲɯ-nɤmbɣaʁlaʁ
马在打滚

laʁtɕha ɯ-thoʁ nɯ fse ɲɯ-nɤmbɣaʁlaʁ
东西在地上乱七八糟

ma-nɯ-tɯ-nɤmbɣaʁlaʁ
你不要打滚
See: mbɣaʁ
nɤmbju stative verb
directional: tɤ-
éblouissant. 耀眼.

tɤŋe ɲɯ-nɤmbju
太阳很耀眼

brillant. 闪光,发光.

tɤtʂu nɤmbju
灯发光

ɕɤr tɕe sɯtɤpɯz nɤmbju
晚上朽木会发光
nɤmbrɯ transitive verb
directional: tɤ- s'énerver contre. 生……的气.

ma-tɤ-kɯ-nɤmbrɯ-a
你不要生我的气
See: sɤmbrɯ
nɤmbrɯm intransitive verb
directional: tɤ- attraper la variole. 得麻子.

tɯ-mɲɯtsi tɯ-ɣjɤn a-tɤ-kɯ-nɤmbrɯm qhe, tɕe ɯ-qhu mɯ́j-kɯ-nɤmbrɯm tɕe tu-kɯ-lo ɲɯ-ŋu.
一辈子得麻子就终身不再得这种病,有免疫能力
nɤmbrɯmtɕɤz stative verb
Etym: ⁿbrum. grêlé. 麻子.

jiɕqha nɯ ɯ-rŋa ɲɯ-nɤmbrɯmtɕɤz
那个人的满脸是麻子
nɤmda transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- sentir que le moment est arrivé. 觉得时间到了.

saχsɯ tɤ-nɤmda-t-a
我觉得中午餐的时间到了(肚子很饿)

saχsɯ jisŋi mɯ-pɯ-nɤmda-t-a
今天我没有发觉中午餐的时间到了

kɤ-nɯɕe tɤ-nɤmda-t-a
我觉得回去的时间到了

kɤ-nɯɕe ɲɯ-nɤmde-a
我现在觉得回去的时间到了

aʑo ɲɯ-ɕe-a ra ri pɤjkhu mɯ́j-nɤmde-a
我要回去,但是时间还没有到
See: mda
nɤmdɯmdar - See: nɯmdar
nɤmdɯmdar intransitive verb
sauter dans tous les sens. 跳来跳去.
nɤmdzɯ transitive verb
directional: kɤ- garder. 看管;看守.

ki smi ki kɤ-nɤmdzi
请你注意这个火

ki tɤ-pɤtso kɤ-nɤmdzi a-mɤ-pɯ-ndʐaβ
你看着这个孩子,不要让他摔跤
See: amdzɯ Syn: rɯru
nɤme transitive verb
directional: tɤ- adopter (une fille). 领养(女儿).

tɯrme ɯ-me to-nɤme
他们领养别人的女儿
Syn: nɤtɕɯ See: tɯ-me
nɤmɤla - See: nɤmɤle
nɤmɤle Variant: nɤmɤla transitive verb
directional: pɯ- toucher. 摸;弄.

pɯ-nɤmɤle-t-a
我摸了

kɯki laχtɕha tɯ-nɤmɤle mɤ-ra
你不要摸这个东西

ki ɯ-phɯ ɲɯ-wxti tɕe, ma-pɯ-tɯ-ɣɤrɤt ma a-mɤ-pɯ-ɴɢrɯ ma ma-tɯ-nɤmɤle
这个东西很贵重,你不要让它摔下来,不要让它破了,不要乱摸

directional: tɤ- faire une tâche. 做一个工作(完成整个制作过程).

ɯʑo kɯ tɤ-lu tu-nɤmɤle ŋgrɤl
是他平时负责牛奶的工作

ɯʑo kɯ kha tu-nɤmɤle ŋgrɤl
是她平时做家务
nɤmɤrtsaβ transitive verb
directional: pɯ- trouver trop piquant. 觉得辣.
nɤmkha noun
Etym: nam.mkʰa. ciel. 天. Syn: tɯ-mɯ
nɤmkɯm transitive verb
directional: thɯ- directional: kɤ- utiliser ... comme un oreiller. 枕(躺着的时候把头放在东西上).

tɯ-ŋga nɯ ka-nɤmkɯm
他枕了衣服睡
nɤmnɤm transitive verb
directional: tɤ- Etym: mnam. sentir. 闻嗅(故意).

khɯna kɯ ta-nɤmnɤm
狗闻了一下

ki tɤ-nɤmnɤm
你闻一下这个

tɤ-mthɯm aj tɤ-nɤmnam-a
我闻了一下肉

tɤ-mthɯm ɯ-ɲɤ́-ɣɤdi kɯ tɤ-nɤmnam-a
我闻了一下肉有没有变味

ɯβrɤ-ɲɯ-ɣɤdi tɤ-nɤmnam-a
我闻了一下有没有变味
See: mnɤm See: ɕɯmnɤm
nɤmɲo bitransitive verb
directional: kɤ- regarder. 观看.

dianshi ma-kɤ-tɯ-nɤmɲɤm
你不要看电视
See: nɤmɲole See: sɤmɲo
nɤmɲole intransitive verb
directional: nɯ- regarder le paysage. 观看风景;到处观看.

Chengdu kɯra nɯ-nɤmɲole
你观看成都(的风景)吧

kɯra aʁɤndɯndɤt nɯ-nɤmɲole
到处观看风景吧!

nɯ-nɤmɲole-a
我观看了
nɤmŋɤm transitive verb
avoir mal à. 感觉到痛.

ɯ-xtu ɲɯ-nɤmŋɤm
他感到肚子痛
See: ɕɯmŋɤm
nɤmŋɤm - See:
nɤmŋɯn transitive verb
directional: pɯ- être reconnaissant. 感激;满意.

pɯ-ta-nɤmŋɯn
我令你满意了

jiɕqha nɯ kɯ laχtɕha ci nɯ́-wɣ-mbi-a rcanɯ pɯ-nɤmŋɯn-a
我很感激这个人给我这个东西

jiɕqha nɯ kɯ cha ci nɯ́-wɣ-jtshi-a rcanɯ ci pɯ-nɤmŋɯn-a
我很感激这个人给我喝酒
See: mŋɯn Syn: nɤxpe
nɤmpɕɤr transitive verb
directional: nɯ- trouver beau. 觉得漂亮.

nɤʑo ɲɯ-ta-nɤmpɕɤr
我觉得你很漂亮

jiɕqha tɕheme nɯ ɲɯ-nɤmpɕar-a
我觉得这个姑娘长得很漂亮

jiɕqha tɯ-ŋga nɯ ɲɯ-nɤmpɕar-a
我觉得这件衣服很漂亮
nɤmphoʁmphɯr transitive verb
directional: kɤ- conserver qqch en l'enveloppant dans toutes sortes de choses. 为了保存某个东西,把它一直包来包去.

ki laχtɕha ki a-mɤ-nɯ-me nɯ-sɯso-t-a tɕe, pɯ-nɤmphoʁmphɯr-a ntsɯ ɕti
我怕把这个东西丢失了,所以一直把它包在一个地方
nɤmphoʁmphɯr - See: mphɯr
nɤmphruʑa transitive verb
directional: tɤ- directional: _ faire l'un après l'autre. 一个挨着一个地做.

kɯki ta-ma ki rcanɯ tɤ-nɤmphruʑa-t-a ʑo
我把任务一个接着一个的做了

guazi tɯ-tɤ-fkɯm nɯ tɤ-nɤmphruʑa-t-a tɕe tɤ-ndza-t-a
我把那一袋的瓜子一个个地吃了
See: ʑa1 See: ɯ-mphru See: sɤʑa
nɤmpɯ transitive verb
trouver mou. 觉得软.
nɤmpɯ - See: mpɯ
nɤmqe transitive verb
directional: tɤ- insulter, gronder. 骂.

tɤ-nɤmqe-t-a
我骂了他

ta-nɤmqe
他骂了他

jiɕqha tɤ-mu nɯ kɯ ɯ-rɟit ta-nɤmqe
那个母亲骂了他的儿子

ma-tɤ-kɯ-nɤmqe-a
你不要骂我

tɤ-ta-nɤmqe
我骂了你
Syn: nɯjʁo
nɤmtɕɯrlu Variant: nɤmtɕɯrlɯr intransitive verb
directional: thɯ- tourner en rond. 转来转去.

nɯtɕu ma-tɯ-nɤmtɕɯrlɯr ntsɯ
你别总是在那里转来转去

pɯ-nɤmtɕɯrlɯr-a ntsɯ
我总是(在那里)转来转去(过去时)

nɤʑo sɲikuku kha ɯ-ŋgɯ ntsɯ chɯ-tɯ-nɤmtɕhɯrlu
你总是每天在家里转来转去(乌鸦之言)
See: mtɕɯr
nɤmthu transitive verb
directional: nɯ- envier. 羡慕.

ɯ-scɯʁzɯɣ ɲɯ-βdi, nɯ-nɤmthu-t-a
她相貌美观,我很羡慕

ɲɯ-ta-nɤmthu
我很羡慕你
Syn: nɤsma See: mthu
nɤmthɯn transitive verb
directional: nɯ- aimer. 爱;喜欢(异性).

jiɕqha tɕheme nɯ ɲɤ-nɤmthɯn ɲɯ-ŋu
他喜欢了这个女人

jiɕqha nɯ ɯ-nmaʁ ɣɤʑu ri, li ɲɤ-nɤmthɯn
那个(女人)虽然有丈夫,但是爱上了另外一个

aj ɲɯ-ta-nɤmthɯn! hehe, nɯ ma-tɯ-ti!
我喜欢你!(女孩子的答复)你别那样说!
Syn: nɤntshi See: amthɯn
nɤmtshɤr transitive verb
directional: nɯ- Etym: mtsʰar. trouver étrange. 觉得奇怪;感到惊讶.

jiɕqha nɯ tɤ-aʑɯʑu-ndʑi ri, ``mɤ-cha" nɯ-sɯso-t-a ri, pɯ-cha rcanɯ nɯ-nɤmtshar-a
在角力的时候,我以为他不行,但他居然赢了,我感到很惊讶

``mɤ-tɯ-cha" nɯ-sɯso-t-a ri, pɯ-tɯ-cha rcanɯ, nɯ-ta-nɤmtshɤr
我以为你不行,但是你居然成功了,(你令)我感到很惊讶

jiʑora ji-skɤt ɯ-ɲɯ́-nɤmtshɤr-nɯ?
他们觉得我们的语言奇怪吗?
Syn: naχaʁ
nɤmtsioʁ transitive verb
directional: tɤ- donner un coup de bec. 啄.

kumpɣa kɯ tɤ́-wɣ-nɤmtsioʁ-a
我被鸡啄了一口

ta-nɤmtsioʁ
鸡啄了一口
nɤmuj transitive verb
directional: thɯ- enlever les plumes. 拔羽毛.

pɣa thɯ-nɤmuj-a
我拔了鸡的羽毛
See: tɤ-muj
nɤmujmaj intransitive verb
directional: thɯ- élaguer. 修剪(树枝). See: ɯ-mujmaj
nɤmɯm transitive verb
directional: tɤ- trouver bon à manger. 觉得好吃.

to-nɤmɯm
他觉得好吃了(原来觉得不好吃)
nɤmɯm - See: mɯm
nɤmɯma transitive verb
directional: nɯ-
caresser. 抚摸.

nɯ-nɤmɯma-t-a, kɤ-nɤmɯma-t-a
我摸了

zhuozi nɯ-nɤmɯma-t-a ri ɲɯ-mpɕu
我摸了一下桌子,很光滑

tâtonner, chercher à tâtons. (暗中)摸索、探索. See: znɤmɯma
nɤnbɯnbaʁ intransitive verb
se cacher partout. 躲来躲去.
nɤnbɯnbaʁ - See: anbaʁ
nɤndɤɣ intransitive verb
directional: pɯ- être empoisonné. 中毒.
nɤndɤɣri intransitive verb
directional: pɯ- avoir un enfant illégitime (femme). 生私生子.
nɤndɤr intransitive verb
directional: tɤ- Etym: ⁿdar. vibrer. 振动.

nɯ pɯ-atɤr tɕe tɤ-nɤndɤr
掉下去就震动了
nɤndɯndɤt intransitive verb
directional: _ aller n'importe où. 到处走.

ma-ɕɯ-tɯ-nɤndɯndɤt
你不要到处乱走
See: ŋotɕuŋondɤt See: aʁɤndɯndɤt
nɤndɯndo transitive verb
directional: tɤ- emmener partout. 随身带着;带来带去.

laχtɕha nɯ kɤ-nɤndɯndo ntsɯ ɲɯ-ra
这个东西要随身带上

zixingche ɲɯ-ɤz-nɤndɯndo
他去哪里都带自行车
See:
nɤndɯt transitive verb
directional: tɤ- se disputer. 争论;争吵.

jiɕqha nɯ cho tɤ-anɯmqaj-tɕi tɕe tɤ-nɤndɯt-tɕi
我跟这个人吵架了,争吵了

laχtɕha tɤ-nɤndɯt-tɕi
我们俩争了那个东西

ma-tɤ-tɯ-nɤndɯt-nɯ
你们不要再争了

mɤ-nɤndɯt-tɕi
我们俩不再争了
nɤndza intransitive verb
directional: kɤ- attraper la lèpre. 患上麻疯病.

kɤ-kɯ-nɤndza
麻风病患者(骂人的话)

kɤ-kɯ-nɤndza nɯ tɯŋgo stu kɯ-ŋɤn ŋu
麻风病是最严重的病
nɤndzɤβ - See: ndzɤβ
nɤndzɤβ transitive verb
trouver épais. 觉得很稠(水分少). Ant: ŋgri
nɤndzɯt transitive verb
directional: tɤ- aboyer sur qqn. 对(某人)吠.
nɤndzɯt - See: andzɯt
nɤndʐaβlaβ intransitive verb
directional: _ rouler. 滚来滚去.

ɲɯ-saʁdɤt tɕe pɯ-nɤndʐaβlaβ-a
地很滑,我摔跤了很多次(爬起来又摔跤了几次)

mkhɯrlu aʁɤndɯndɤt ɲɯ-nɤndʐaβlaβ
轮子到处滚动
See: ndʐaβ
nɤndʐɤrqɯ stative verb
directional: tɤ- avoir froid, être frileux. 觉得冷,怕冷.

kɯre ku-nɤndʐɤrqɯ-a
我在这里觉得冷

qartsɯ tɕe kɯ-nɤndʐɤrqɯ ntsɯ ŋgrɤl
冬天的时候人总是觉得冷

ɣɯjpa qartsɯ pɯ-ɣɤndʐo tɕe aʑo pɯ-nɤndʐɤrqɯ-a ntsɯ
今年冬天我一直觉得很冷
See: tɤndʐo
nɤndʐi transitive verb
directional: pɯ- enlever la peau. 剥皮.

paʁ-ku pɯ-nɤndʐi-t-a
我剥了猪头的皮
See: tɯ-ndʐi
nɤndʐo intransitive verb
directional: nɯ- prendre froid. 着凉.

nɯ-nɤndʐo-a
我着凉了

a-ŋga ɲɯ-mba tɕe nɯ-nɤndʐo-a
我的衣服很薄,我着凉了
nɤndʑaʁlaʁ intransitive verb
directional: pɯ- nager. 游泳;漂浮;游来游去.

aj pɯ-nɤndʑaʁlaʁ-a
我游来游去了
See: ndʑaʁ
nɤndʑe intransitive verb
directional: pɯ- profiter de quelque chose. 占便宜.

pɯ-tɯ-nɤndʑe
你占了便宜

tɯtsɣe tɤ-βzu-tɕi, aʑo pɯ-nɯzɟɯ-a, nɤʑo pɯ-tɯ-nɤndʑe
我们俩做了生意,我吃亏了,你占了便宜

ʑɴɢɯloʁ pɯ-nɯkro-tɕi, nɤʑo pɯ-tɯ-nɤndʑe, aʑo pɯ-nɯzɟɯ-a
我们俩分核桃,你占了便宜,我吃亏了
Ant: nɯzɟɯ
nɤndʑɣi transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- avoir de la morve au nez. 吊着鼻涕.

ɯʑo kɯ ɯ-ɕnaβ pjɯ-nɤndʑɣi ŋgrɤl
他平时吊着鼻涕
nɤnɤm stative verb
être amplement suffisant. 绰绰有余.

a-kɤ-ndza kɤ-ŋga pɯ-nɤnɤm
我以前吃穿都充裕
nɤngɯt transitive verb
directional: tɤ- posséder en commun, partager. 共同拥有.

cai tɤ-nɤngɯt-tɕi
我们俩一起吃了一碗菜

ki cidian ki nɤngɯt-tɕi
我们一起拥有这本词典

tɤ-nɤngɯt-a
我也有了一份
nɤntshɣɤz transitive verb
directional: nɯ- heurter, se cogner contre. 撞到(无意).

nɯ́-wɣ-nɤntshɣaz-a
他撞到我了

qiche ɲɯ-dɤn tɕe ɲɯ-kɯ-nɤntshɣɤz ɲɯ-ŋu
汽车很多,会撞到人
nɤntshi transitive verb
directional: nɯ- aimer. 爱;喜欢(异性).

ɲɯ-nɤntshi-a tɕe aʑo ɕɯ-the-a ra
我喜欢她,我要去向她求婚

jiɕqha tɕheme nɯ ɲɯ-nɤntshi-a
我喜欢这个女子
Syn: nɤmthɯn See: ntshi2
nɤɲchɯɲchɤm intransitive verb
directional: thɯ- rôder. 无聊地到处流浪;到处走动.

kɯ-nɤɲchɯɲchɤm jɤ-ari-a
我去到处流浪
nɤɲi transitive verb
directional: tɤ- se tenir avec. 拄着……,仗着…….

laʁjɯɣ ci tɤ-nɤɲi tɕe mɤ-tɯ-ndʐaβ
你拄着拐杖就不会摔倒
See: tɤɲi
nɤɲɟɯɲɟu transitive verb
directional: tɤ- appâter. 引过来;吸引.

jla tɤ-nɤɲɟɯɲɟu-t-a
我把犏牛引过来了

daltsɯtsa tɤ-tɯt-a tɕe tɤ-nɤɲɟɯɲɟu-t-a
我慢慢地说,把他骗过来了
nɤŋɤβ - See: sɤŋɤβ
nɤŋɤβ transitive verb
directional: nɯ- être gêné par, hésiter à. 觉得不好意思.

nɯ-nɤŋaβ-a
我觉得不好意思了
nɤŋgɤr - See: ŋgɤr
nɤŋgɤr -
trouver trop étroit. 觉得狭窄. See:
nɤŋgiolo - See: ŋgio
nɤŋgiolo intransitive verb
glisser dans tous les sens. 滑来滑去. See: kio Syn: aʁdɤt
nɤŋgɯ transitive verb
directional: nɯ- emprunter. 向别人借(不能归还原物).

aʑo mɯ-ɲɯ-ɤro-a tɕe, nɤ-phe nɯ-nɤŋgɯ-t-a

aʑɯɣ maŋe tɕe, nɤj nɤ-phe nɯ-nɤŋgɯ-t-a
我没有,所以向你借了

a-pɯ-tɯ-ɤro tɕe nɤ-phe kɤ-nɤŋgɯ khɯ, a-mɤ-pɯ-tɯ-ɤro tɕe, nɤ-phe kɤ-nɤŋgɯ mɤ-khɯ
你有的话可以向你借,没有的话就不能借
See: rŋo See: tɤŋgɯ
nɤŋgɯŋga - See: ŋga
nɤŋgɯŋga transitive verb
directional: tɤ- mettre n'importe quel habit. 随便穿.

tɯrme ɯ-ŋga ra ma-tɯ-nɤŋgɯŋge ma nɤʑɯɣ tɤ-nɯ-ŋge
不要随便穿别人的衣服,穿自己的
See: ʑŋga
nɤŋka transitive verb
directional: nɯ- ronger. 嚼.

kɯchi nɯ-nɤŋka-t-a
我嚼了糖

kɯchi na-nɤŋka
他嚼了糖

smɤn nɯ-nɤŋka-t-a
我嚼了药

ki ɯ-mdʑu ɲɤ-nɤŋka tɕe si ɲɯ-ŋu
(这头牛)已经把舌头露出来了,快要死了
See: tɯ-ŋka
nɤŋkhɯt transitive verb
directional: tɤ- donner un coup de poing. 用拳头捶打. See: tɤŋkhɯt
nɤŋkɯŋke intransitive verb
directional: _ passer. 走来走去.

aki bazi ɯ-ŋgɯ ɲɯ-nɤŋkɯŋke
他在下面的坝子里走来走去

tshɯrɟɯn ɕ-tu-nɤŋkɯŋke-a ŋu ri, ɕɤxɕo kɯkɯra mɤʑɯ tʂu, kɤntɕhaʁ ra ku-oz-ɣɤβdi-nɯ tɕe, sɤŋke khro maŋe wo
我虽然经常去散步,这几天他们又在修路,路不好走
See: ŋke
nɤŋɯr transitive verb
directional: nɯ- respecter. 尊重.

ɲɯ́-wɣ-nɤŋɯr-a
他尊重我
Syn: naʁre
nɤɴɢiɤt - See: ɴɢiɤt
nɤɴɢiɤt transitive verb
directional: tɤ- ne pas faire attention à. 不重视.

nɤ-xtu ɲɯ-tɯ-nɤɴɢiɤt
你亏待你的肚子(吃得太少)

nɤ-kɤ-nɤma ra ma-tɤ-tɯ-nɤɴɢiɤt ma kɤ-nɤɴɢiɤt kɯ kɯ-nɤɴɢiɤt kɤ-ti
你要专心地做这个工作,如果你不重视它的话,它也会不重视你(工作就做不出来)
nɤɴqa transitive verb
directional: nɯ- trouver le travail dur. 觉得辛苦.

jiɕqha tɤton ɲɯ-nɤɴqe
他在上坡。觉得很辛苦

tɤton na-nɤɴqa
他在上坡。觉得很辛苦了

ɯ-phɯ ɲɯ-nɤɴqe
他觉得贵

yingyu kɤ-βzjoz ɲɯ-nɤɴqe
他觉得学英语很难
See: ɴqa
nɤɴqhi - See: ɴqhi
nɤɴqhi transitive verb

khɯtsa ɲɯ-nɤɴqhi tɕe, mɯ́j-nɤpe
他觉得碗很脏,觉得不好
nɤɴqi transitive verb
directional: nɯ- paresseux, ne pas vouloir faire. (对某件事情)很懒.

ɯʑo kɯ ɲɯ-nɤɴqi tɕe ɯ-zda jo-sɯxɕe
他因为怕麻烦叫别人去了

ta-ma kɤ-nɤma nɯ-nɤɴqi-t-a
我变得很懒,不想劳动
See: nɯpɤɴqi
nɤpe - See: pe
nɤpe transitive verb
directional: tɤ-
aimer. 喜欢.
être content de. 因为……觉得高兴.
nɤpɤβdaʁ Variant: nɤpɤdaʁ transitive verb
directional: tɤ- s'occuper de (enfant). 抚养;照顾(孩子).

tɤ-pɤtso tɤ-nɤpɤβdaʁ-a
我抚养了孩子
Syn: sɤβlo
nɤpɤmbat intransitive verb
directional: tɤ- faire n'importe comment. 做得很粗糙;敷衍了事.

tɤ-nɤpɤmba-t-a
我将就做了

to-nɤpɤmbat
他将就做了

aj jisŋi tɯ-ŋga ci thɯ-tʂɯβ-a ri, tɤ-nɤpɤmba-t-a
我今天缝了一件衣服,缝得很粗糙

ta-ma kɤ-nɤpɤmbat mɤ-ra
工作不要敷衍了事
See: pa1 See:
nɤpɤri intransitive verb
directional: tɤ- diner. 吃晚饭.

tɤ-nɤpɤri-a
我已经吃了晚餐

jɯɣmɯr kɤ-nɯ-rma tɕe, tɯ-rca nɤpɤri-j
你今天晚上留宿,我们一起吃晚餐
See: tɤ-pɤri
nɤpɤru transitive verb
directional: tɤ- garder. 保管;管理.

aʑo jiɕqha laχtɕha nɯ tɤ-nɤpɤru-t-a
我把这个东西保管(好)了

tɤ-rɤku lɤ́-wɣ-ji tɕe ɣɯ-nɤpɤru ra
种庄稼的时候一定要有人管理
See: ru1
nɤphɤtphɤt transitive verb
directional: kɤ- tapoter. (轻轻地)拍打.

tɤ-pɤtso kɤ-nɤphɤtphat-a kɤ-znɯʑɯβ-a
我拍打小孩子让他睡着了
nɤphɯphɣo intransitive verb
directional: _ fuir dans tous les sens. 逃来逃去;到处乱跑.

aʑo pɯ-nɤphɯphɣo-a ntsɯ
我到处乱跑了
See: phɣo
nɤphɯphɯ intransitive verb
directional: thɯ- mendier. 乞讨【讨口】.

ɯʑo thɯ-nɤphɯphɯ
他乞讨了
nɤphɯxtsɯ intransitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- écraser les mottes de terre. 打土巴.

aʑo pɯ-nɤphɯxtsɯ-a
我打了土巴
See: tɤphɯxtsɯ
nɤprɯ intransitive verb
directional: kɤ- se protéger de la pluie. 遮雨.

san ɯ-pa nɤprɯ-tɕi
我们俩用伞遮雨

praχpa nɤprɯ-tɕi
我们俩在悬崖下遮雨

jɤɣɤt ɯ-pa kɤ-nɤprɯ-a
我在走缘下遮雨了

tɯ-mɯ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt tɕe, kɤ-nɤprɯ-a
下雨的时候,我躲雨了
See: tɤprɯ
nɤpɯpa transitive verb
directional: tɤ- s'occuper de. 照顾. Syn: nɯβdaʁ
nɤpɯprɤt - See: prɤt
nɤpɯprɤt transitive verb
couper dans tous les sens. 断来断去.
nɤqa transitive verb
directional: thɯ- arracher à la racine. 拔根.

thɯ-nɤqa-t-a
我拔了根

ki sɯjno thɯ-nɤqa-t-a
我拔了这个草
See: tɯ-qa
nɤqadrɤt transitive verb
directional: griffer partout. 到处乱抓(鸟).

kumpɣa kɯ ɯ-ndza cho qajɯ ɲɯ-ɕar tɕe, sɤtɕha aʁɤndɯndɤt ʑo chɯ-nɤqadrɤt ŋu
鸡在找食物和虫子的时候,会到到处乱抓地面
See: adrɤt See: tɯ-qa
nɤqɤrqɤr - See: qɤr
nɤqɤrqɤr transitive verb
être indécis et ne pas savoir quoi choisir. 反复挑选.

kɯ-tu nɯ tɤ-ndze ma kɤ-nɤqɤrqɤr ntsɯ me
有的那个你就吃吧,不要东选西选了
nɤqɤtsa transitive verb
directional: tɤ- adéquat. 合适.

kɯki rɟɯma ki nɯtɕu tú-wɣ-rku ɲɯ-jɤɣ ma ɲɯ-nɤqɤtse
这个螺丝可以装在那里,因为刚合适
nɤqɤʑa transitive verb
directional: _ faire complètement du début à la fin. 从头到尾地做.

kha tɤ-nɤqɤʑa-t-a ʑo tɤ-βzu-t-a ɕti

aj kha tɤ-nɤqɤʑa-t-a ɕti
这个房子是我一手修建的

tɤ-pɤtso kɤ-sɯxɕɤt pɯ-nɤqɤʑa-t-a pɯ-ra
我只好从头到尾教了这个小孩子
See: tɯ-qa See: ʑa1
nɤqharu intransitive verb
directional: _ se retourner. 转身;回头.

a-qhu chu lɤ-tɯ-ɣe tɕe thɯ-nɤqharu-a
你从我后面来了,我回头看了一下
See: See: ru1 See: qharu
nɤqhɤβde transitive verb
directional: nɯ-
reporter à plus tard. 拖到以后.

nɤ-kɤnɤma ra ɲɯ-tɯ-nɤqhɤβde ntsɯ ɲɯ-ŋu
你总是把事情拖到以后干

négliger. 不管.

tɤ-pɤtso kɤ-nɤqhɤβde mɤ-khɯ
不能忽视小孩子
See: See: βde
nɤqhɤŋga transitive verb
directional: thɯ- directional: kɤ- se mettre un habit sur les épaules. 披衣.

a-ŋga thɯ-nɤqhɤŋga-t-a
我披上了衣服
See: See: ŋga
nɤqhɤwɯr transitive verb
directional: thɯ- directional: tɤ- se mettre un habit sur les épaules pour se protéger de la pluie. 披衣挡雨.

pugai thɯ-nɤqhɤwɯr-a
我披上了铺盖(被子)挡雨

tɯ-ŋga thɯ-nɤqhɤwɯr-a
我披上了衣服

ɯʑo kɯ tɯ-ŋga tha-nɤqhɤwɯr
他披上了衣服
See: tɯwɯr
nɤqhrɯmbɤβ intransitive verb
directional: tɤ- roter. 打饱嗝.

tɤ-nɤqhrɯmbɤβ
他打嗝了
See: tɯ-qhrɯmbɤβ
nɤqiaβ transitive verb
directional: pɯ-

pɯ-nɤqiaβ-a
我觉得太苦了
Ant: chi
nɤrɕɤmŋɤm transitive verb
directional: nɯ- chérir. 疼爱.

a-ʁi ɲɯ-nɤrɕɤmŋam-a
我很疼爱我的弟弟

ɯ-rɕa,mŋɤm
nɤrɕu intransitive verb
directional: nɯ- égratigner. 皮肤擦破.

a-jaʁ ɲo-nɤrɕu
我的手擦破了皮
nɤre intransitive verb
directional: nɯ-
rire. 笑.

nɯ-kɯ-nɤre-a
你笑了我

nɯ-nɤre-a
我笑了

se réouvrir (blessure). 重复开裂(伤口).

ɯ-tɯ-ɣmaz ɲɤ-nɤre
他的伤口复裂了
nɤre transitive verb
directional: nɯ- se moquer de. 笑.

nɯ-tɯ-nɤre-t
你笑了他

nɯ-nɤre-t-a
我笑了他
nɤrɤɟaʁ intransitive verb
directional: thɯ- échanger des plaisanteries. 说说笑笑. See: tɤre tɤɟaʁ
nɤrgɤŋɯ intransitive verb
directional: nɯ- Etym: rga.ŋu. pleurer de bonheur. 高兴得哭.

aʑo jɤ-azɣɯt-a tɕe, a-mu ɲɯ-nɤrgɤŋɯ
我到了的时候,我目前高兴得哭了出来
nɤrɣɤma intransitive verb
directional: tɤ- implorer la pluie. 求雨.

aʑo ɕ-tɤ-nɤrɣɤma-a
我去求雨了
nɤrɟɯrɟɯɣ intransitive verb
directional: _ courir dans tous les sens. 跑来跑去.

aj tɤ-nɤrɟɯrɟɯɣ-a
我跑来跑去了

ɯ-kɯ-rtoʁ tɤ-nɤrɟɯrɟɯɣ-a
我到处跑去看他了
See: rɟɯɣ1
nɤrkɤja transitive verb
directional: _ s'occuper des animaux. 管理牲畜(赶、放牧).

fsapaʁ ku-nɤrkɤje-a
我在管理牲畜
nɤrkhɯrkhɯβ Variant: nɤrkhɯβrkhɯβ transitive verb

directional: kɤ- directional: nɯ- frapper à la porte. 敲门.

kɯm kɤ-nɤrkhɯrkhɯβ-a
我敲了门

na-nɤrkhɯrkhɯβ
他敲了门

kɯm ɲɤ-nɤrkhɯrkhɯβ
他敲了门

directional: lɤ- frapper en faisant du bruit. 敲响.

ɯʑo kɯ kɯm la-nɤrkhɯβrkhɯβ tɕe ɯ-zgra ta-ʑmbri tɕe pɯ-mtsham-a
他敲了门,发出了声音我就听到了
nɤrko transitive verb
directional: tɤ- tenir, supporter. 坚持.

tɤ-nɤrko-t-a
我坚持了

aj ɲɯ-ngo-a ri tɤ-nɤrko-t-a
我病了但是坚持了

nɤ-ndzɤtshi tɤ-nɤrkɤm
你坚持吃吧

nɤ-ndzɤtshi tɤ-nɤrkɤm je tɕe ʑa a-tɤ-tɯ-mna
你坚持吃,希望早日康复

mɤʑɯ laʁnɤ-rʑaʁ pɯ-ri tɕe tɤ-nɤrkɤm je
只剩下几天,一定要坚持到底!

nɤʑo nɯ sthɯci kɯ-ɤrqhi ju-tɯ-ɣi ɕti tɕe, aʑo ku-rɤʑe-a ma mɯ́j-ra tɕe, tu-nɤrkam-a
你从那么远的地方来,我这里也没有事做,我会坚持的

kɤ-nɤrko me
只有那么点能力,已经尽力了

tɤ-nɤrko-t-a tɕe tɤ-ndza-t-a pɯ-ra (= tɤrkoz ʑo tɤ-ndza-t-a pɯ-ra)
我被迫吃了
nɤrko Variant: nɤrkɯrko stative verb
résistant. 结实;硬;不容易变形. See: rko
nɤrkɯn - See: rkɯn
nɤrkɯn transitive verb
trouver trop peu, manquer de. 觉得少,缺.

a-kɤ-ndza kɤ-tshi ra pɯ-nɤrkɯn-a pɯ-ra
我以前吃喝都觉得欠缺
See: ɣɤrkɯn
nɤrkɯrku transitive verb
directional: pɯ- verser à tout le monde. 给所有人倒茶;酒等.

tʂha pɯ-nɤrkɯrku-t-a
我给大家倒了茶

tʂha pɯ-nɤrkɯrke
你给大家倒茶吧
See:
nɤrkɯrku transitive verb
mettre n'importe où. 装来装去,到处塞. See: arku
nɤrme transitive verb
directional: thɯ-
enlever les poils. 拔毛.

qaʑo thɯ-nɤrme-t-a
我剪了羊毛

pɣa thɯ-nɤrme-t-a
我拔了鸡的毛

enlever les mauvaises herbes du sol. 把地面长出来的杂草铲掉. See: tɤ-rme
nɤrmi transitive verb
directional: tɤ-
dire le nom de. 叫……的名字.

nɤ-rca jɤ-kɯ-ɣe nɯ ɕɯ ŋu nɯ tɤ-nɤrmi ɲɯ-ra. (ɯ-rmi tɤ-βze ɲɯ-ra)
跟你一起来的那个人,你说一下他叫什么名字

tɯrme nɯ-kɯ-si nɯ ma-tɤ-tɯ-nɤrmi.
已经过世了的人,不要叫出他的名字

accepter un nom. 承认自己的名字.

nɯŋa nɯ kɯ ɯ-rmi mɯ́j-nɤrmi
那头牛不接受它的名字
See: tɤ-rmi
nɤrnoʁ transitive verb
directional: nɯ- réfléchir. 动脑筋.

koŋla ɲɯ́-wɣ-nɤrnoʁ ɲɯ-ra
要真的动脑筋

tɯ-rju nɯ ɲɯ́-wɣ-nɤrnoʁ ɯ-jɯja ɲɯ-ɲɯ-ɤpɤɴqa ɲɯ-ɕti
我们的语言分析得越深入就越复杂
See: tɯ-rnoʁ
nɤrŋi noun
bébé. 婴儿.
nɤro transitive verb
directional: kɤ- utiliser pour la première fois. 第一次用;开始吃.

kɯki kɤ-ndza ki aʑo ku-nɤram-a ŋu
我开始吃这顿餐

ki qajɣi ki aj kɤ-nɤro-t-a
我馍馍开始吃馍馍了
nɤrpaʁ transitive verb
directional: tɤ-
porter à l’épaule. 扛.

tɤ-nɤrpaʁ-a
我扛了

s'entendre bien avec. 和别人投合.

nɯnɯ smɤnba nɯ kɯ tɤ́-wɣ-nɯsman-a tɕe ɲɯ-nɤrpaʁ-a
那个医生给我治病治得非常好

kɤ-nɤma ɲɯ-nɤrpaʁ ma kɤ-nɯ-rɤʑi mɯ́j-nɤrpaʁ
他适合工作,不是适合闲着
See: tɯ-rpaʁ See: mɤrpaʁ See: nɤrpaʁku See: anɤrpɯrpaʁ
nɤrpaʁku transitive verb
directional: tɤ- porter à l'épaule. 扛.

tɤrɤm tɤ-nɤrpaʁku-t-a
我扛了木板
Syn: mɤrpaʁ See: tɯ-rpaʁ
nɤrpɯrpu transitive verb
directional: _ se cogner partout. 撞来撞去;到处乱撞.

laχtɕha ma-nɯ-tɯ-nɤrpɯrpe
你不要乱撞东西
See: rpu
nɤrqaʁ transitive verb
directional: nɯ- enlever la peau (navet). 剥皮(圆根).

na-nɤrqaʁ
他剥了皮

rasti nɯ-nɤrqaʁ
你剥圆根的皮吧

rasti nɯ-nɤrqaʁ-a
我剥了圆根的皮
nɤrqhu transitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- éplucher, décortiquer. 用手剥.

pejka pa-nɤrqhu
他把白瓜剥了

si pa-nɤrqhu
他把树皮剥了

ʑɴɢɯloʁ pa-nɤrqhu
他把核桃剥了壳

ʑɴɢɯloʁ pɯ-nɤrqhe
你把核桃壳剥一下
See: tɤ-rqhu
nɤrʁaʁ transitive verb
directional: tɤ- chasser. 打猎.

pɣɤtɕɯ tɤ-nɤrʁaʁ
你打鸟吧

qarma ɕ-tɤ-nɤrʁaʁ
你去打马鸡吧

pɣɤtɕɯ ɲɯ-ɤz-nɤrʁaʁ
他在猎鸟

tɕɤkɯ tsɯʁot ci ɣɤʑu tɕe ta-nɤrʁaʁ
那边有一只野鸡,他去打了

βʑɯ wuma ɲɯ-nɤrʁaʁ
(猫)捉很多老鼠
See: ɣɤrʁaʁ
nɤrtaʁ transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- élaguer. 砍树的枝桠.

tɯrgi thɯ-nɤrtaʁ-a
我砍了杉树的树叶

si pɯ-nɤrtaʁ
你砍树枝吧
See: tɤ-rtaʁ
nɤrtaʁ transitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- trouver suffisant. 觉得够.

pɯ-nɤrtaʁ-a
我觉得足够

ɲɯ-nɤrtaʁ
他觉得足够

laχtɕha nɯ-kɯ-mbi-a pɯ-nɤrtaʁ-a
你给的东西已经够了

kɤ-nɤrtaʁ-nɯ pjɤ-me
他们贪得无厌
See: rtaʁ
nɤrte transitive verb
directional: tɤ- porter un chapeau. 戴帽子.

tɤ-rte tu-nɤrte-a ŋu
我戴帽子
See: tɤ-rte
nɤrtoχpjɤt Variant: nɤrtɤχpjɤt transitive verb
directional: kɤ- observer. 仔细观察;打量.

ʑara kɯ tɕiʑo tu-rɤma-tɕi nɯ tú-wɣ-nɤrtoχpjɤt-tɕi ɲɯ-ŋu
他们在观察我们做事

jiɕqha nɯ kɯ kú-wɣ-nɤrtoχpjat-a ɲɯ-ŋu
那个人在观察我

nɤʑo kɯ kú-wɣ-nɤrtɤχpjat-a ɲɯ-ŋu
你在观察我

aj kɤ-ta-nɤrtɤχpjɤt
我观察了你
See: rtoʁ See: χpjɤt
nɤrtɯrtoʁ - See: rtoʁ
nɤrtɯrtoʁ transitive verb
regarder dans tous les sens. 看来看去.
nɤru intransitive verb
directional: kɤ- voler de la nourriture (animaux). 偷吃粮食(牲畜).

tshɤt ɲɯ-nɤru
山羊在偷吃

nɯŋa ɲɯ-nɤru
牛在偷吃

paʁ ɲɯ-nɤru
猪在偷吃

tshɤt ko-nɤru
山羊偷吃了
nɤrɯra intransitive verb
directional: _
regarder dans tous les sens, observer. 四处张望;观察.

tɯrme ɯ-ɣɤʑu nɯ-nɤrɯra
你看一下有没有人

faire attention à. 注意.

tshɤt ra pɯ-nɤrɯra
你看着山羊

tɤ-pɤtso nɯ-nɤrɯra je
你看着小孩子

nɯ-nɤrɯra je ma a-mɤ-tɤ-ta-xtsɯɣ
你小心不要被我打到
nɤrwa noun
Etym: nor.ba. pâturage. 牧场.
nɤrwɯ noun
Etym: nor.bu. trésor. 宝贝.
nɤrʑaβ transitive verb
directional: kɤ- se marier (garçon). 娶妻子.

tɯrme ɯ-rʑaβ ka-nɤrʑaβ
他娶了人家的妻子
See: tɤ-rʑaβ See: mɤrʑaβ
nɤrʑaʁ intransitive verb
directional: tɤ- directional: _ rester longtemps. 待很久.

alo thɯ-ɣe-a tɕe, jɤxtshi aj mbarkhom thɯ-nɤrʑaʁ-a
这一次,我在马尔康待了很久

japa pɯ-nɤrʑaʁ-a, ɣɯjpa ʑatsa ju-ɕe-a ra
我去年待了很长时间,今年要早点回去

fsapaʁ thɯ-sci mɤ-kɯ-nɤrʑaʁ tɕe, tu-ŋke ɕti
牲畜出生不久就会走路
See: tɤ-rʑaʁ1
nɤʁarphɤβ transitive verb
directional: pɯ- frapper avec ses ailes. 用翅膀拍打.

qaliaʁ kɯ paʁtsa pjɤ-nɤʁarphɤβ
老鹰用翅膀拍打了小猪
See: ʁarphɤβ
nɤʁaʁ intransitive verb
directional: nɯ- faire la fête, s'amuser. 休息.
directional: pɯ- se prélasser au soleil. 晒太阳.

ɯʑo pɯ-nɤʁaʁ
他晒了太阳

jisŋi tɤŋe ɲɯ-wxti, pɯ-nɤʁaʁ-a
今天太阳很大,我晒了太阳
See: tɤʁaʁ
nɤʁdɤn transitive verb

directional: pɯ- directional: tɤ- placer sous. 垫.
directional: kɤ- directional: nɯ- Etym: gdan. inviter. 邀请(敬语).

smɤnmi mitoʁ kuɕana ɕ-ku-nɤʁdɤn tɕe, tɕetha aʑo a-kɯ-mŋɤm phɤn ɕti
如果他请到古夏纳的话,我的病马上就会好
nɤʁndɯʁndɯ transitive verb
directional: tɤ- battre à n'importe quelle occasion. 打来打去;随便乱打.

tshɤt qaʑo ra tɤ-nɤʁndɯʁndɯ-t-a
我打了山羊和绵羊
nɤʁnoŋ intransitive verb
directional: nɯ- Etym: gnoŋ. trouver dommage, regretter. 觉得可惜;后悔.

beibei pɯ-qrɯ-t-a tɕe ɲɯ-nɤʁnoŋ-a
我打破了杯子,觉得很可惜

beibei pa-qrɯ tɕe ɲɯ-nɤʁnoŋ
他打破了杯子,觉得很可惜

khɯtsa pɯ-kɤ-qrɯ nɯ kɤ-nɤʁnoŋ me
这个碗打破了,没有关系
nɤʁombi transitive verb
directional: nɯ- perdre l'espoir. 灰心;对……没有希望.

jiɕqha kɤ-nɤma nɯ wuma ʑo ɲɯ-ɴqa tɕe, nɯ-nɤʁombi-t-a ɕti
这件事情做起来很难,我对它没有希望了
See: tɯ-ʁo,mbi See: sɤʁombi
nɤʁɯmʁaʁ intransitive verb
s'amuser à droite et à gauche. 到处玩耍. See: nɤʁaʁ
nɤsaʁdɯɣ transitive verb
trouver désagréable. 觉得讨厌.

nɤ-kɤcu si nɯ ɲɯ-nɤsaʁdɯɣ-a
你那边的树,我觉得很麻烦

nɤ-kɤcu laχtɕha nɯ ɲɯ-nɤsaʁdɯɣ-a
你那边的东西,我觉得很麻烦

aʑo kutɕu ku-rɤʑit-a ɣɯ-nɤsaʁdɯɣ-a ɲɯ-sɯsam-a
我想他觉得我在这里很碍事
See: ʁdɯɣ1
nɤscɤlɤt transitive verb
aller chercher et ramener. 接送.

nɤʑo chɤ-tɯ-wxti tɕe nɯ ma nɤ-kɯ-nɤscɤlɤt mɤ-ra
你长大了,不再需要人接送
See: sco See: lɤt1
nɤscɤr intransitive verb
directional: pɯ- être saisi de frayeur. 受惊.

pɯ-nɤscar-a
我吓了一跳
nɤsci transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- directional: thɯ- changer. 换.

tɯthɯ ɯ-ŋgɯ tɯ-ci ka-nɤsci
他换了锅子里的水

a-ŋga tɤ-nɤsci-t-a
我换了衣服

ɯ-ŋga ta-nɤsci
他换了衣服

a-ŋga ɲɤ-ci tɕe, tɤ-nɤsci-t-a
我的衣服湿了,我来换

a-ma tɤ-nɤsci-t-a
我换了工作

a-sɤtɕha nɯ-nɤsci-t-a
我换了住的地方

laʁdɯn ɯ-jɯ thɯ-nɤsci-t-a
我换了工具的把子
Syn: sɤndu
nɤscɯɕa transitive verb
directional: pɯ- tanner. 把皮子刮干净(鞣制).

pɯ-nɤscɯɕa-t-a
我刮干净了

kɯ-mɤku, tɯ-ndʐi nɯ pjɯ́-wɣ-nɤscɯɕa tɕe nɯ kóʁmɯz nɤ ta-mar kú-wɣ-mar tɕe z-ɲɯ́-wɣ-χtsɤβ ra
首先要把皮子刮干净,然后涂一层油,然后揉
nɤscɯscɤt - See: scɤt
nɤscɯscɤt transitive verb
directional: _ déplacer partout. 搬来搬去.

pa-nɤscɯscɤt ntsɯ
他不停地搬来搬去了
nɤsɤɕke - See: sɤɕke1
nɤsɤɕke transitive verb
trouver brûlant. 觉得烫.

ɲɯ-nɤsɤɕke-a
我觉得很烫
nɤsɤɣ transitive verb
directional: tɤ- être jaloux. 吃醋.

jiɕqha kɯ tú-wɣ-nɤsaɣ-a ɲɯ-ŋu
他吃我的醋

jiɕqha nɯ tɤ-nɤsaɣ-a
我吃他的醋
nɤsɤɣdɯɣ transitive verb
directional: nɯ- se sentir mal, s'ennuyer. 觉得不舒服;觉得无聊.

na-nɤsɤɣdɯɣ
他觉得不舒服

tɯrme kɯ tɯ-rju mɤ-kɯ-mpɕɤr ta-tɯt tɕe, ɯʑo kɯ na-nɤsɤɣdɯɣ
有人说了不好听的话,他就觉得不舒服

aʑo nɤ-phe ku-rɤʑit-a ɲɯ-tɯ-nɤsɤɣdɯɣ
我住在你这里,你觉得很麻烦
See: sɤɣdɯɣ See: dɯɣ
nɤsɤjloʁ - See: sɤjloʁ
nɤsɤjloʁ transitive verb
trouver laid, trouver dégoutant. 觉得难看,觉得难吃.

nɤki ɯ-mdoʁ nɯ ɲɯ-nɤsɤjloʁ-a
我觉得这个颜色很难看
nɤsɤjndɤt transitive verb
trouver mignon. 觉得可爱. Syn: nɤjndɤt
nɤsɤre - See: sɤre
nɤsɤre transitive verb
trouver amusant. 觉得好玩;觉得可笑.

nɯ kɯ-fse tu-kɤ-ti nɯ aʑo ɲɯ-nɤsɤre-a
我觉得那种说法很好笑
See: nɤre See: sɤrɤpa See: tɤ-re
nɤsɤscit transitive verb
directional: pɯ- trouver agréable. 觉得舒服.

wo, ki sɤtɕha ki ɲɯ-nɤsɤscit-a rcanɯ
我觉得这个地方很舒服

ki tɯ-ŋga ki ɲɯ-nɤsɤscit-a
我觉得这件衣服穿起来很舒服

jɯfɕɯr pɯ-nɤʁaʁ-i, pɯ-nɤsɤscit-a
我们昨天晒太阳,我觉得很开心
See: scit See: sɤscit
nɤsɤʑɯloʁ transitive verb
trouver dégoutant. 觉得恶心. See: nɤʑɯloʁ See: tɯ-ʑi,loʁ
nɤsma transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- admirer. 羡慕.

a-zda ra nɯ ɲɯ-ɤro-nɯ tɕe ɲɯ-nɤsme-a-nɯ
他们拥有那个东西,我很羡慕他们

jɯlco ra kɯ wuma ʑo pjɤ́-wɣ-nɤsma-ndʑi
村民们很羡慕他们

kɯ-mɤɕi cho kɯ-ɤchɯcha nɯra mɤ-nɤsme-a
我不羡慕有钱和才能的人
nɤsna transitive verb
directional: tɤ- vouloir avoir. 想要.

ɲɯ-nɤsne-a
我想要

ɯ-phɯ ɲɯ-wxti tɕe, ma-tɤ-tɯ-nɤsne
这个东西很贵,你不能要(我给不起)

tɤ-mthɯm mɯ-nɯ-kɯ-ɣɤdi ra nɤsna-j ma nɯ-kɯ-ɣɤdi ra mɤ-nɤsna-j
我想要没变味的肉,不想要变味了的肉
See: sna
nɤsnɯndo transitive verb
directional: kɤ- en vouloir à, garder rancune envers. 对……怀恨在心.

kɤ-nɤsnɯndo-t-a
我对你怀恨在心

kɤ-kɯ-nɤsnɯndo-a
你对我怀恨在心
See: tɯ-sni See:
nɤsɲɯsɲu - See: sɲu
nɤsɲɯsɲu stative verb
un peu fou (parfois normal, parfois fou). 疯疯癫癫.

tɯrme kɯ-nɤsɲɯsɲu ci jɤ-ɣe
来了一个疯疯癫癫的人
nɤsŋɯt transitive verb
directional: tɤ- directional: lɤ- ronger, tenir avec ses dent. 啃;用牙齿咬住.

gangbi ma-tɤ-tɯ-nɤsŋɯt
你不要啃你的钢笔

βʑɯ kɯ dianxian to-nɤsŋɯt
老鼠把电线啃了

tɯ-ŋga to-nɤsŋɯt
啃了衣服

tɤ-ri to-nɤsŋɯt
啃了线

zhuozi to-nɤsŋɯt
啃了桌子

nɯ-jaʁmu lu-nɤsŋɯt-nɯ ŋgrɤl
(婴儿)爱嘬大拇指
See: tɤ-sŋɯt
nɤso transitive verb
directional: nɯ- manquer. 想念很久.

tɤjko nɯ-nɤso-t-a
我想念酸菜很久了
Syn: nɯɣbɯɣ
nɤsphjarlar transitive verb
directional: tɤ- étendre. 展开(衣服、布料).

tɯ-ŋga tɤ-nɤsphjarlar-a ma mɯ́j-zbaʁ
我把衣服晾开了,因为还没有干
See: sphjar
nɤsta transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- s'habituer. 习惯(环境).

ki sɤtɕha kɤ-nɤsta-t-a
我习惯了这个地方

nɯʑo nɯ-kha aʑo nɯ-nɤsta-t-a
我习惯了你们的家
nɤstɤr transitive verb
directional: _ tirer d'un seul coup. 突然一拉.

nɤ-kɤcu nɯ nɯ-nɤstɤr
你突然拉了你那边的那个东西

akɤcu laχtɕha nɯ-nɤstar-a
我突然拉了我这边的东西

kɤ-nɤstar-a ʑo kɤ-ɣɤrat-a
我拿了然后扔了(手机)

qandʑɣi kɯ a-mthɯm tha-nɤstɤr ʑo tha-nɯtsɯm
鹰把我的肉突然地抢走了
nɤstu transitive verb
directional: nɯ- croire (quelqu'un). 相信(人).

aʑo ɲɯ-ta-nɤstu
我相信你

jiɕqha nɯ rɯkhramba tɕe, ma-nɯ-tɯ-nɤste
这个人在说谎,你不要相信他

ɯʑo kɯ ta-tɯt nɯ ma-nɯ-tɯ-nɤste
你不要相信他刚才讲的话
nɤstumbat - See: stu1
nɤstumbat transitive verb
trouver assidu. 觉得努力.

ɯʑo ɲɯ-nɤstumbat-a
我觉得他很努力
nɤstɯstu transitive verb
causer des ennuis à. 找……麻烦.
nɤtar transitive verb
directional: kɤ- directional: nɯ- battre avec un bâton. 用木棍打.

nɯŋa kɤ-nɤtar
你用木棍打一下牛吧

nɤ-stu tɤ-fse ma tha ci ta-nɤtar
你要守规矩,不然我就会打你一下。
See: tɤtar
nɤtɕɯ transitive verb
directional: tɤ- adopter (un garçon). 领养(男孩子). Syn: nɤme See: tɤ-tɕɯ
nɤthɤβ intransitive verb
directional: kɤ- entourer des deux côtés. 从两面围起来、挡着.

kɤ-nɤthɤβ-tɕi
我们俩围起来了

nɤthɤβ-tɕi tɕe scɤt-tɕi
我们俩先站在两边,再搬过去(这个东西很重,需要两个人一起抬)
nɤthɯthu transitive verb
directional: nɯ- demander partout. 到处去问.

aʑo nɯ-nɤthɯthu-t-a
我到处问了

tʂu ɲɯ-ɤz-nɤthɯthu
他到处问路
See: thu1
nɤtsa noun
maladie. 病痛.

nɤ-nɤtsa ɲɯ-ɣɤrŋa
你有病痛的可能
nɤtsa stative verb
directional: tɤ- adapté, convenable. 合适.

``a-pi" tu-kɯ-ti kɯ ɲɯ-nɤtsa lo
说“哥哥”比较合适(编故事的时候,豹子对马说话时用“哥哥”比较合适,因为马比较高大)

ki kowa ki mɯ́j-nɤtsa
这个办法不合适

nɤki tɤ-rte nɯ tu-tɯ-nɤrte ɲɯ-tɯ-nɤtsa
你适合戴这顶帽子
See: nɯtsa
nɤtsɤtkhɯ stative verb
être obéissant. 听指挥.

ki tɯrme ki mɤ-kɯ-nɤtsɤtkhɯ ci ɲɯ-ŋu
这个人不听话

a-mdʑu ki mɯ́j-nɤtsɤtkhɯ
我这个音发不出来
nɤtshɤxtshɯ transitive verb
directional: tɤ- inciter, pousser. 催.

mɯ́j-mbɣom tɕe tɤ-nɤtshɤxtshɯ-t-a
他很不积极,所以我就催了他一下

ma-tɤ-kɯ-nɤtshɤxtshɯ-a ma nɯ ma mɯ́j-cha-a
你不要催我
nɤtshɯtshɤt transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- tenter de déterminer. 试探.

ŋu ɕi maʁ, khramba tu-βze ŋu maʁ nɯ tɤ-nɤtshɯtshat-a
我试探了一下他是不是在说谎
See: tshɤt1
nɤtsoʁ intransitive verb
directional: lɤ- ramasser des gromas. 挖人参果.

lɤ-nɤtsoʁ
他挖了人参果

pɯ-nɤtsoʁ-tɕi
我们俩挖了人参果
See: tɤtsoʁ
nɤtsri transitive verb
directional: pɯ- trouver salé. 觉得咸.

pɯ-nɤtsri-t-a
我觉得很咸
See: ɣɤtsri
nɤtsɯ transitive verb
directional: kɤ- cacher, garder le secret. 保密;藏起来.

aʑo kɯnɤ kɤ-nɤtsɯ-t-a
我也保密了

kɤ-tɯ-nɤtsɯ-t
你保密了

jiɕqha khɯtsa pɯ-tɯ-qrɯ-t nɯ kɤ-nɤtsi
你把碗打破了,你不要跟人家说
See: anɤtsɯtsɯ See: ɯ-tsɯ
nɤtsɯmɣɯt transitive verb
directional: tɤ- déplacer les objets dans tous les sens. 把东西拿过来拿过去.

aʑo tɤ-nɤtsɯmɣɯt-a
我拿过去拿过来了

tɤ-scoz kɯ-nɤtsɯmɣɯt
邮递员

kɤ-nɤtsɯmɣɯt mɤ-cha-a
(我又不是邮递员),我不能把东西拿过去拿过来

tɯ-rju ɲɯ-ɤz-nɤtsɯmɣɯt
他在传播谣言
See: tsɯm See:
nɤtsɯtsɯm - See: tsɯm
nɤtsɯtsɯm Variant: nɤtsɯmtsɯm transitive verb
directional: _ emporter partout. 带来带去.
nɤtʂa stative verb
directional: tɤ- directional: _ serré à fond (le couvercle d'une boîte). 盖子盖得很紧.

ɯ-sti ɲɯ-nɤtʂa
塞得很紧
nɤtʂaβlaβ transitive verb
directional: _ faire rouler dans tous les sens. 使滚来滚去.

lanqiu nɯ-nɤtʂaβlaβ-a
我让篮球滚来滚去了
See: tʂaβ
nɤtʂaŋ - See: tʂaŋ
nɤtʂaŋ transitive verb
trouver juste. 觉得公平.
nɤtʂɤtshi transitive verb
directional: _ bloquer le chemin. 挡路.

ɯʑo kɯ tɤ́-wɣ-nɤtʂɤtshi-a
他挡了我的路
See: tshi3 See: tʂu
nɤtu Variant: atu adverb
sur les trois pierres du foyer. 在三脚架上.

nɤtu tɯthɯ ɯ-ŋgɯ lɤ-lɤt
倒在锅子上(在三脚架)
nɤtɯɣ intransitive verb
se retrouver dans/avec (par hasard). (无意中)遇到.

jisŋi kɯ-ɣɤndʐo tɕe ɲɤ-nɤtɯɣ-a
今天我碰上个大冷天

a-ʁɤri pɯ-astu ma kɯ-pe ɲɤ-nɤtɯɣ-a
我运气好,拿到好东西了
nɤtɯɣ - See: atɯɣ
nɤtɯta - See:
nɤtɯta transitive verb
mettre n'importe comment. 随便放,放了放去.

nɤ-laχtɕha ra aʁɤndɯndɤt ma-tɯ-nɤtɯte ma ɲɯ-me ŋu
你不要随便吧东西乱放,不然丢失的
nɤtɯti transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- past stem: nɤtɯtɯt dire à tout le monde. 到处说.

tɤ-nɤtɯtɯt-a
我到处说了

kaihui ɲɯ-ra tɤ-nɤtɯti
你告诉大家需要开会

nɤʑo tɤ-tɯ-nɤtɯtɯt ɯ́-tu?
你到处说了没有
See: ti
nɤwɤt stative verb
directional: nɯ- qui s'ouvre vers l'extérieur en forme de cloche inversée. 向外开着的形状(形成圆锥形).

beibei ɯ-mŋu ɲɯ-nɤwɤt ɲɯ-ŋu
杯子的口子向外开着
Syn: ɣɤrɣɤr
nɤwu transitive verb
directional: nɯ- pleurer pour. 为……而哭.

ɲɯ-kɯ-nɤwu-a mɤ-ra
你不用为我哭

nɯ kɤ-nɤwu ci me nɤ
那没有什么好哭的
See: See: ɣɤwu
nɤwxti transitive verb
directional: tɤ- trouver trop grand. 觉得太大.

ɯ-xtsa ɲɯ-nɤwxti
他觉得鞋子太大了

tɯ-xtsa tɤ-χtɯ-t-a ɲɯ-nɤwxti-a
我买了鞋子,但是觉得太大了

tɯ-ŋga tɤ-χtɯ-t-a nɯ ɲɯ-nɤwxti-a
我觉得衣服买太大了
See: wxti
nɤxchi transitive verb
directional: pɯ- trouver sucré. 觉得甜.
nɤxchi - See: chi
nɤxɕɤt transitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- directional: pɯ-
faire un gros effort. 用力.
faire qqch avec force. 使劲.

ki rdɤstaʁ ɲɯ-rʑi ri, tɤ-nɤxɕat-a tɕe tɤ-mɟa-t-a
这块石头很重,我很用力捡起来了

pɯ-nɤxɕɤt tɕe pɯ-ɣɤrɤt
你用力扔吧

rɤɣo tha-nɤxɕɤt
他唱歌唱得很大声
See: tɯ-xɕɤt
nɤxpe transitive verb
directional: pɯ- trouver bien. 觉得很好.

pɯ-nɤxpe-t-a
我觉得很好了
See: pe
nɤxtɕɤβ transitive verb
directional: pɯ- couper l'herbe. 割饲草. See: tɤxtɕɤβ
nɤxtɕɤβ - See: ɣɤxtɕɤβ
nɤxtɕhɯβ transitive verb
directional: nɯ-
s'appuyer sur, dépendre de. 依靠.

kɤ-nɤma nɯ, tɯʑo tu-kɯ-nɯ-stu ɲɯ́-wɣ-nɤma ra ma tɯ-zda kɤ-nɤxtɕhɯβ mɤ-pe
在工作方面要自己努力,不要依靠别人

profiter de. 趁着.

ɯʑo ju-kɯ-ɕe nɯ nɯ-nɤxtɕhɯβ-a tɕe ɯ-rca jɤ-ari-a pɯ-ŋu
我趁着他去那边跟他一起去
See: ɯ-tɕhɯβ
nɤxtɕi transitive verb
directional: tɤ- trouver trop petit. 觉得太小.

aʑo ɲɯ-nɤxtɕi-a
我觉得太小

nɤ-mi ɲɯ-wxti, nɤ-xtsa ɲɯ-tɯ-nɤxtɕi
你脚很大,鞋子太小了

kɯki ɯ-spa mɯ́j-rtaʁ, ɲɯ-nɤxtɕi-a
材料不够,我觉得太小
See: xtɕi
nɤxtɕur - See: tɕur1
nɤxtɕur transitive verb
directional: pɯ- trouver acide. 觉得酸.

pɯ-nɤxtɕur-a
我觉得很酸
nɤxthɯ transitive verb
directional: nɯ- trouver grave. 觉得严重.

jɤxtshi tɕhomba aʑo pɯ-nɤxthɯ-t-a
这一次感冒,我觉得很严重了

jɤxtshi tɕhomba, ɲɯ-tɯ-nɤxthi
这一次感冒,你觉得很严重

ɯ-kɯ-mŋɤm ɲɯ-nɤxthi
他觉得很严重
See: thɯ2
nɤxtsa transitive verb
directional: tɤ- forcer. 撬.

sɤcɯ tɤ-nɤxtsa-t-a
我把锁撬开了

kɯm tɤ-nɤxtsa-t-a
我把门撬开了
nɤxtʂɯ transitive verb
directional: kɤ- directional: nɯ- directional: lɤ- directional: thɯ- apporter en passant. 顺便带.

aʑo ɲɯ-nɤxtʂi-a
我顺便带过去

nɤʑo nɯ-nɤxtʂi
你顺便带过来吧

tɕɤndi jiʑo ji-laχtɕha ata tɕe kɤ-nɤxtʂi
我们的东西在那边,你顺便带过来吧

nɤʑɯɣ kɤ-nɤxtʂɯ-t-a
我顺便带给你了
Syn: nɯpjaχpa
nɤxtʂɯn transitive verb
directional: nɯ- Etym: drin. remercier, avoir de la reconnaissance pour. 感激.

nɯ-nɤxtʂɯn-a
我很感激了

ɲɯ-nɤxtʂɯn
他很感激

laχtɕha nɯ-kɯ-mbi-a pɯ-nɤxtʂɯn-a
我很感激你把东西给我了

aʑo nɯ-mbi-t-a tɕe ɲɯ-nɤxtʂɯn
我给了他,他很感激
See: tɯ-tʂɯn
nɤxtɯt transitive verb
directional: tɤ- trouver trop court. 觉得太短.

a-ŋga ɲɯ-nɤxtɯt-a
我觉得衣服太小
See:
nɤχcɤl intransitive verb
directional: _ Etym: dkʲil. être au milieu. 到中间.

tɯ-ci kɤ-nɤχcɤl (tɯ-ci ɯ-ŋgɯ kɤ-ndʑaʁ tɕe kɤ-nɤχcɤl)
他到水的中间了

ndzom ɯ-taʁ kɤ-nɤχcɤl
他到桥的中间

ki kɤ-nɤχcal-a
我到中间了(例如,我看书看到一半)

tɯ-ci kɤ-nɤχcal-a
我到了河的中间(游过去)

tʂu jɤ-nɤχcal-a ʑo
我走了一半的路
See: ɯ-χcɤl
nɤχɤmthi intransitive verb
directional: thɯ- être bouche bée. 目瞪口呆.

thɯ-nɤχɤmthi-a
我目瞪口呆了
Syn: nɯcaχto
nɤχphe transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- frapper. 拍(用手掌).

aʑo a-xtu tɤ-nɤχphe-t-a
我拍了我的肚子

ɯʑo kɯ ɯ-xtu ta-nɤχphe
他拍了自己的肚子

tɕoχtsi pɯ-nɤχphe-t-a (=tɕoχtsi ɯ-taʁ taχphe pɯ-lat-a)
我拍了桌子
See: taχphe
nɤz intransitive verb
directional: tɤ- oser. 敢.

ɲɯ-nɤz
他敢

aʑo nɯ tu-ti-a naz-a
我敢说这个

aj ku-ɕe-a naz-a
我敢去

ki ɯ-ʁɤri mɯ-pɯ-naz-a, tham to-naz-a
我以前不敢,现在敢了

a-sɯm kɯ-kɯ-fse nɯ kɤ-ti mɤ-naz-a
我不敢说我的心里话
nɤzda transitive verb
directional: tɤ- inviter quelqu'un à se joindre à son groupe. 请别人加入自己的队伍.

aʑo tɤ-nɤzda-t-a
我请他加入了

ɯʑo kɯ tɤ́-wɣ-nɤzda-a
他请我加入了

jisŋi tɤjmɤɣ ɯ-kɯ-ɕar aj ɕe-a ŋu, tu-ta-nɤzda ɯ-tɯ-ɣi?
今天我去找蘑菇,请你一起去好吗?

kɯ-ɣɯɕoŋtɕa aj ɕe-a ŋu, tu-ta-nɤzda ɯ-tɯ-ɣi?
我去砍木头,请你一起去好吗?

nɤʑo si ɕɯ-tɯ-phɯt ɲɯ-ŋu, tu-kɯ-nɤzda-a tɕe aj kɯnɤ ɣi-a
你要去砍树,可以结伴一起去

tu-kɯ-nɤzda-a ɯ́-jɤɣ
我能不能跟你一起去

tu-ta-nɤzda ɕe-tɕi
我们俩一起去
See: tɯ-zda See: ɣɤzda See: rɤzda See: sɤzda
nɤzɲɟoʁ transitive verb
directional: tɤ- frapper, fouetter. 抽打(用鞭子或者木棒).

nɤ-stu tɤ-fse ma ta-nɤzɲɟoʁ
你小心一点,不然我会抽打你的
See: tɤzɲɟoʁ
nɤzraʁ intransitive verb
directional: nɯ- avoir honte, être gêné, se sentir embarrassé. 害羞.

tɕheme kɤ-rqoʁ mɯ́j-nɤzraʁ
他抱女孩子不感到害羞

khramba tu-βze ɲɯ-ŋu, mɯ́j-nɤzraʁ
他说谎不感到害羞

jiɕqha nɯ kɯ thɯci ɲɯ-ti, aʑo nɯ-nɤzraʁ-a
这个人说了一些什么话,我感到很害羞
See: tɤzraʁ
nɤzri transitive verb
directional: tɤ- trouver trop long. 觉得太长.

a-ŋga tɤ-χtɯ-t-a nɯ ɲɯ-nɤzri-a
我觉得衣服买太长了
See: zri
nɤʑɤmŋɤn Variant: nɯʑɤmŋɤn transitive verb
directional: tɤ- Etym: ʑe.ŋan. envier. 妒忌.

aʑo laχtɕha tɤ-nɯ-χtɯ-t-a tɕe, ɲɯ-kɯ-nɯʑɤmŋan-a
我给自己买了东西,你在妒忌我
nɤʑo pronoun
toi. 你. See: nɤj
nɤʑri intransitive verb
directional: nɯ- être mouillé par la rosée. 沾上露水.

tɯ-mɯ pjɤ-lɤt tɕe aj nɯ-nɤʑri-a
下雨了,我沾上了露水
See: tɤʑri
nɤʑru - See: ʑru
nɤʑru transitive verb
trouver précieux. 觉得贵重.
nɤʑɯloʁ intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- avoir la nausée. 感到恶心;觉得恶心.

pɯ-nɤʑɯloʁ-a
我感到恶心

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-qe na-lɤt tɕe pɯ-nɤʑɯloʁ-a
小孩子屙了屎,我觉得很恶心

khɯna lo-qioʁ tɕe pɯ-nɤʑɯloʁ-a
狗在那里吐了,我觉得很恶心
See: sɤʑɯloʁ See: tɯ-ʑi,loʁ
nɤʑɯn stative verb
en pente. 陡;斜度高.

tʂu ki pjɯ-nɤʑɯn ɲɯ-ŋu, tɕe mɯ́j-nɯɣɯŋke ri, mɯ́j-ʁdɯɣ ma ɲɯ-nɯtɕhɯrɟɯɣ tɕe ɲɯ-ɣɤzbaʁ
这条路很陡,虽然不好走,但是水流得很快(下雨的时候不会积水,路面就很快干)
See: ɣɤʑɯn
nɤʑɯʑu transitive verb
directional: tɤ- lutter avec. 跟……一起角力.

tɤ́-wɣ-nɤʑɯʑu-a
他跟我角力了
nɤʑɯʑu - See: aʑɯʑu
nge stative verb
très solide. 非常结实.

laχtɕha tɤ́-wɣ-χtɯ tɕe, kɯ-ngɯ-nge tsa tú-wɣ-nɯ-qɤr ra, tɕe tɤ́-wɣ-ntɕhoz khro mdɯ
买东西的的时候,要挑选结实的,这样就可以用得长久
See: ngɯnge
ngɤjtshi transitive verb
directional: nɯ- nourrir. 喂(给别人吃喝). See: ngu See: jtshi
ngo intransitive verb
directional: tɤ- tomber malade. 生病.

ɲɯ-nɯtɕhomba-a tɕe tɤ-ngo-a
我感冒了,生病了

kɤ-ngo ɲɯ-nɯɣme-a
我很怕生病
See: ɣɤtsɤngo See: ɕɯngo See: tɯ-ŋgo
ngrɯβ -
directional: pɯ- Etym: ⁿgrub. accomplir. 成功;完成.

nɤ-kɤ-nɯsmɯlɤm nɯ a-pɯ-ngrɯβ
希望你祈求的事情会成功!
ngu transitive verb
directional: pɯ- donner à manger (aux animaux). 喂(动物).

paʁ pɯ-ngu-t-a
我喂了猪

fsapaʁ ra pɯ-ngu-t-a
我喂了牲畜

directional: nɯ- donner la bouchée. 亲口喂.

pɣɤmu kɯ ɯ-pɯ na-ngu
母鸡喂了小鸡

ɯ-pɯ ɲɯ-nge ɲɯ-ŋu
(母鸡)在喂小鸡
Syn: χsu Syn: ɕpɯt
ngɯnge stative verb
résistant. 结实. See: ngɯt See: nge
ngɯt stative verb
directional: tɤ- solide. 结实.

kɯki ɲɯ-ngɯt
这个东西很结实

tɯmbri ɲɯ-ngɯt
绳子很结实

tɯ-ŋga ɲɯ-ngɯt
衣服很结实
See: ngɯnge See: nge
ni -
duel. 双数.
nmu intransitive verb
directional: nɯ- trembler (tremblement de terre). 震动(地震).

waɟɯ ɲɤ-nmu
发生了地震
See: mɯnmu
nŋo intransitive verb
directional: pɯ- échouer, perdre. 败;输.

nɤʑo pɯ-tɯ-nŋo
你输了

nɤ-ɕki pɯ-nŋo-a
我输给你了
See: ɕɯnŋo
no transitive verb
directional: _ mener (animaux), chasser. 赶;驱逐.

fsapaʁ kɤ-nɤm
你赶牲畜吧

ɕɤmtshoʁ kɤ-no-t-a
我钉了钉子

ɕɤmtshoʁ kɤ-nɤm
你钉钉子吧

tɤtshoʁ pɯ-nɤm
你钉木钉吧
See: nɯno
noŋstɤn noun
Etym: naŋ.stan. tapis de selle. 鞍垫.
nor intransitive verb
directional: nɯ- Etym: nor. se tromper. 弄错(指不严重的错误).

ɲɤ-nor
他弄错了
Syn: nɯkɯmaʁ
nóʁmɯz adverb
alors seulement. 那才. See: kóʁmɯz
ntaβ stative verb
directional: kɤ- stable. 稳当.

ɯ-mdzɯ ko-ntaβ ma kɯmaʁ rɯsɯso mɯ-ɲɤ-ra
他安心了,不需要再考虑其它事情

ɯ-sɯm ko-ntaβ
他放心了

ɯ-ʑɯβ ko-ntaβ
他睡得很熟
ntɕha transitive verb
directional: pɯ- tuer (animal). 宰(动物).
directional: nɯ- découper en morceaux (animal). 剥皮;切分(动物).

tshɤt pjɤ-si tɕe nɯ-ntɕhe
山羊死了,切分了它

ji-tshɤt pjɤ-si tɕe na-ntɕha
我们的山羊死了,他就把它切分了
ntɕhɤr intransitive verb
directional: kɤ- Etym: ⁿtɕʰar. éclairer. 映照.

dianying ko-ntɕhɤr
电影上映了

tɤŋe ɯ-ɣot ko-ntɕhɤr
太阳光照下来了

χɕɤlzgoŋ ɯ-ŋgɯ ko-ntɕhar-a
我在镜子里

ɯ-jmŋo ɯ-ŋgɯ sɯŋgi ko-ntɕhɤr
他梦见了狮子

χɕɤlzgoŋ ɯ-ŋgɯ kɤ-ntɕhɤr-tɕi nɯ ra pɯ-mto-t-a
我在镜子里看见了我们俩的照影

jɯfɕɯɕɤr a-ʑɯβ ɯ-mɤ-tɯ-ɣi kɯ ʑa ɯ-mɤ-fsoʁ ma kɤ-sɯso ʑo ɲɯ-ntɕhɤr
我昨天晚上睡不着,在我想象中,多么希望早点天亮
ntɕhɣaʁ intransitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- éclabousser. 溅起来.

tɯ-ci kɤ-ntɕhɣaʁ
水溅起来了

tɯ-ci a-taʁ tɤ-ntɕhɣaʁ
水溅到我身上

tɤrcoʁ kɤ-ntɕhɣaʁ
稀泥溅起来了
ntɕhomŋga noun
habits de danse. 跳神时穿的服装.
ntɕhoz transitive verb
directional: tɤ- directional: kɤ- utiliser. 使用.

khɯtsa kɤ-ntɕhoz-a
我用了碗

nɤʑo kɤ-ntɕhoz ɯ-tɯ-spe?
你会不会用?

``ɯɟɤm" nɯ tɯ-rju ɯ-ŋgɯ tɕe kɤ-ntɕhoz tɕhi tú-wɣ-stu ŋu"
怎么在句子中用|fv ɯɟɤm 这个词 ɯɟɤm 这个词

nɯnɯ ŋotɕu tɤ-tɯ-nɯ-tɕhɯ-ntɕhoz khɯ
(这一句话)你在什么环境都可以用

kɤ-ntɕhoz tɕhi ɕɯ-ste ɲɯ-ŋu?
这有什么用呢?
ntɕhɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- s'abîmer. 损坏.

a-ɕɣa kɤ-ɴɢrɯ nɯ mɯ-pɯ-ɴɢrɯ ri, ɯ-qa to-ntɕhɯɣ tɕe ɲɯ-mŋɤm
我的牙齿没有裂,但是牙龈损坏了,很痛

mkhɯrlu to-ntɕhɯɣ tɕe kɤ-lɤt mɯ́jsna
车损坏了,不能再开了

nɤ-wa nɯ mɯ́j-tɯ-ntɕhɯɣ
你不亏是你父亲的儿子
nthar transitive verb
directional: nɯ- rouler la pâte. 擀面.

ɯʑo kɯ pɤjpe na-nthar
他擀了面
nthɤβ transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- serrer, coincer. 夹住;夹到.

ki tɤ-ri ɲɤ-nthɤβ
这根线夹到了

a-jaʁ na-nthɤβ
他夹到了我的手

kɯm kɤ-pa-t-a, a-jaʁ na-nthɤβ
我关了门,夹到了我的手
nthor intransitive verb
directional: _ Etym: ⁿtʰor. rôder. 流浪.

mbro ɯ-zda maŋe tɕe ɲɤ-nthor
马离了群就流浪
ntoʁntoʁ ideophone.2
petit, rond et dur. 形容小、圆而硬的样子.

mɯntoʁ ɯ-tɯ-mpɕɤr kɯ ntoʁntoʁ ʑo ɲɯ-pa
花又小又圆又漂亮
ntsɣe transitive verb
directional: nɯ- vendre. 卖.

luyinji kɤ-ntsɣe ɯ-spa ɯ-ɲɯ́-ŋu
有没有录音机卖

ʑɴɢɯloʁ nɯ-ntsɣe-t-a
我卖了核桃
ntshɤβ stative verb
directional: tɤ- être affolé. 慌张.

ɯʑo ɲɤ-mu tɕe to-ntshɤβ
他受到惊吓就慌张起来了
ntshɤβ stative verb
ntshɤβ,rlu - See:
ntshɤβ,rlu -
directional: tɤ- être affolé. 慌张.

ma-tɯ-ntshɤβ-rlu-ndʑi
你们俩不要慌张

tɤ-ntshɤβ-tɤ-rlu-a ʑo tɤ-rɤŋgat-a ɕti tɕe a-sɤcɯ kɤ-ndo ɲɤ-nɯjmɯt-a
我出发的时候慌张到忘了带钥匙
ntshɤr intransitive verb
directional: nɯ- hennir. 叫(马叫).

mbro ɲɯ-ntshɤr
马在嘶叫

mbro nɯ-ntshɤr
马嘶叫了
ntshi transitive verb
directional: nɯ- sélectionner. 挑选;拣.

rasti nɯ-ntshi
你选一下圆根

aʑo nɯ-ntshi-t-a
我选了
ntshi stative verb
mieux valoir que, devoir. 只好.
ntshoʁ intransitive verb
directional: pɯ- Etym: ⁿtsʰog. réciter des soutras en groupe. 念经.

χpɯn ra ɲɯ-ntshoʁ-nɯ
和尚们在念经
ntsɯ adverb
tout le temps. 总是.
à chaque .... 每一....
ntʂu bitransitive verb
directional: lɤ- sarcler. 薅锄;锄草.

la-ntʂu
他锄了草

lɤ-ntʂu-t-a
我锄了草

lɤ-ntʂu-j
我们锄了草

tɤɕi ɯ-ŋgɯ lɤ-ntʂu-a
我锄了青稞

tɤɕi lɤ-ntʂu-t-a
我锄了青稞
See: tʂu
núndʐa adverb
pour cette raison. 因此.
demonstrative determiner
celà. 那个.
nɯbabɯ intransitive verb
directional: _ ramasser du cassis. 捡黑茶藨子. See: babɯ
nɯbɤβ transitive verb
directional: pɯ- jeter de toutes ses forces. 不顾一切地往下扔(重的东西).

tɤjpa khoxtu ɕ-tha-βde tɕe, pa-nɯbɤβ ʑo pa-βde
他把雪从房背上不顾一切地扔下去了

rdɤstaʁ pa-nɯbɤβ ʑo pa-βde
他把石头不顾一切地扔下去了
nɯbɤβ - See: bɤbɤβ
nɯβdaʁ transitive verb
directional: tɤ-
surveiller. 看管(孩子、东西等).

laχtɕha tɤ-nɯβdaʁ
你把东西看好

contrôler. 控制;管理.
directional: nɯ- Etym: bdag. prendre la responsabilité. 承担;被冤枉.

ɯʑo kɯ ta-nɤma pɯ-ɕti ri, aʑo kɯ nɯ-nɯβdaʁ-a pɯ-ra
本来是他做的事情,最后让我承担了
nɯβdaχpu intransitive verb
directional: lɤ-
s'accaparer. 归为己有.

kɯki nɤʑɯɣ ɕti tɕe, aʑo lu-nɯβdaχpu-a mɤ-pe
这是你的东西,我不应该归为己有

se prendre pour le maître de maison. 喧宾夺主.

ki tɯrme ɯ-kha ɲɯ-ɕti tɕe, ma-lɤ-tɯ-nɯβdaχpu ma βdaχpu ri ɲɯ-tɯ-maʁ
这是别人的家,你不要喧宾夺主,你又不是主人
See:
nɯβde transitive verb
directional: nɯ- perdre. 遗失;弄丢.

laχtɕha ɲɤ-nɯβde-t-a
我把东西弄丢了

ɲɤ-nɯβde
他弄丢了

nɤ-rte ma-nɯ-tɯ-nɯβde
你不要把帽子弄丢
nɯβde - See: βde
nɯβɣe intransitive verb
directional: pɯ- perdre un membre de sa famille. 失去亲人.

tɤ-rɟit pɯ-kɯ-nɯβɣe
孤儿

tɤ-pɤtso pjɤ-nɯβɣe
小孩子变成了孤儿
nɯβɣɤmu intransitive verb
directional: pɯ- surveiller la meule. 看守水磨.

pɯ-nɯβɣɤmu-a
我守过水磨
See: βɣɤmu
nɯβɣɯz intransitive verb
directional: tɤ- chasser les blaireaux. 抓獾.

ɕ-tu-nɯβɣɯz-nɯ tɕe, βɣɯz nɯ pjɯ-sat-nɯ ŋgrɤl
他们抓獾并杀獾
See: βɣɯz
nɯβlɤmtɕhɤt transitive verb
directional: tɤ- réciter des soutras. 念经.

nɤʑo tu-ta-nɯβlɤmtɕhɤt ɯ́-jɤɣ?
请你为我们念经行吗?
See: βlɤmtɕhɤt
nɯβlu transitive verb
directional: pɯ- tromper. 欺骗.

tɤ-pɤtso pɯ-nɯβlu-t-a
我骗了小孩子

jiɕqha nɯ kɯ pɯ́-wɣ-nɯβlu-a
这个人把我骗了
nɯβlɯz transitive verb
directional: pɯ- réciter par cœur, faire sans modèle. 背诵;不用模型地做.

kɤ-rɤt pɯ-nɯβlɯz-a ɕti
我没有样板也画出来了
See: tɯ-βlɯz
nɯβra transitive verb
directional: tɤ-
fournir. 提供.

nɤ-ŋga tɤ-nɯβra-t-a
我给你提供了衣服

qui a pour usage de .... 有……的功能.
nɯβraʁ transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- porter (collier). 戴(项链).
nɯβraʁ - See: βraʁ
nɯβzaŋsa transitive verb
directional: tɤ- devenir ami. 交朋友.

tɤ-nɯβzaŋsa-t-a
我跟他交了朋友

tɤ́-wɣ-nɯβzaŋsa-a
他跟我交了朋友

tɯrme mɤ-kɯ-frtɤn nɯ a-mɤ-tɤ-tɯ-nɯβzaŋse
你不要跟不可靠的人交朋友
Syn: nɯɣɯfsu See: βzaŋsa
nɯβzu transitive verb

nɤʑo tɤ-tɯ-nɯ-βzu-t ɕti
这是你自己造成的(是你一个人的错)
nɯβʑit transitive verb
directional: nɯ- faire diminuer. 减一部分;减一段.

laχtɕha ɲɤ-nɯβʑit
他减了一些东西

ji-kɤndza ɲɤ-nɯβʑit
他减了我们的食物

pɕawtsɯ ɲɤ-nɯβʑit
我减了钱(贪污了)

nɤ-fkur pjɤ-nɯβʑit
他减少了你的负担

directional: pɯ- raccourcir. 弄短一点.

ɕoŋtɕa ɲɯ-zri tɕe pjɤ-nɯβʑit
木料太长,他弄短了一些
nɯcaχto intransitive verb
directional: thɯ- être bouche bée. 目瞪口呆.

thɯ-nɯcaχto-a
我目瞪口呆了
Syn: nɤχɤmthi
nɯcɤɕna intransitive verb
directional: pɯ- directional: _ ramasser du rumex japonicus. 采集山菠菜.

ɕ-pɯ-nɯcɤɕna
你去采集山菠菜吧
See: cɤɕna
nɯcha stative verb
directional: lɤ- être saoul. 喝醉. Syn: βzi See: cha2
nɯchɤmda transitive verb
directional: boire de l'alcool à la paille. 喝干干酒.

tɯ́-wɣ-nɯchɤmda ɕti
(妖精)会在你背后插吸管喝你的血
See: chɤmda
nɯchɯβ transitive verb
directional: tɤ- s'empiffrer. 大口大口地吃.

tɤ-nɯchɯβ-a ʑo tɤ-ndza-t-a
我大口大口地吃了
Syn: nɯkhɯɣ Syn: nɯlŋɤβ
nɯchɯra intransitive verb
directional: pɯ- monter la garde. 站岗;守卫.

ɯʑo ku-nɯchɯra
他在站岗
Syn: nɯsuwa
nɯci intransitive verb
directional: pɯ- boire sans se servir de ses mains. 直接用嘴巴喝地下的水(不用手).

tɯ-ci ɯ-ŋgɯ pɯ-nɯci
它喝了河流的水
See: tɯ-ci
nɯco transitive verb
directional: _ suivre. 跟踪;顺着走.

zgo nɯnɯ lɤ-nɯco-t-a
我沿着这个山顶走了

kɯki khri ki nɯ-nɯco-t-a ma nɯ ma mɯ́j-cha-a
我只好沿着床边走,其它还不行(病人说的话)

tʂu maŋe tɕe, tɯ-ci lɤ-nɯco-t-a tɕe lɤ-ari-a
因为没有路,我顺着水流去了

a-tɕɯ kɯ znde ku-nɯcɤm ŋu (ɲɯ-ɤz-nɯco)
我儿子扶着墙慢慢走
nɯcɯnthaʁ transitive verb
directional: pɯ- hacher de la viande. 剁肉.

jiɕqha tɤ-mthɯm pɯ-nɯcɯnthaʁ
你剁一下肉吧

directional: thɯ- hacher de l'ail. 剁大蒜.
nɯɕe intransitive verb
directional: _ past stem: anɯri rentrer chez soi. 回家.

nɤʑo tɯ-nɯɕe ɕi, nɤ-mu ɯ-ɕki ?
你回不回家,你母亲那边?
See:
nɯɕɤɣ intransitive verb
directional: pɯ- couper des genévriers (pour faire des fumigations). 砍柏树枝桠.

ɕ-pɯ-nɯɕaɣ-a
我砍了柏树枝桠
nɯɕɤlɤmbɯmbjom intransitive verb
directional: _ faire une course. 赛跑.

ɲɯ-nɯɕɤlɤmbɯmbjom-tɕi a-pɯ-ŋu tɕe, nɤʑo mɤ-tɯ-cha
如果我们赛跑的话,你肯定不行
Syn: nɯsaχɕɯβ
nɯɕɤmɯɣdɯ transitive verb
directional: tɤ- tirer au fusil. 射枪.

tɤfsɯr ra tɤ-nɯɕɤmɯɣdɯ-t-a
我用枪射了靶子
See: ɕɤmɯɣdɯ
nɯɕɤrɤz intransitive verb
tenir de, ressembler (à ses parents). 遗传;有点像(父母).

ɯ-wa ɲɯ-nɯɕɤrɤz
他有点像父亲

ɯ-phoŋbu ɯ-wa ɲɯ-nɯɕɤrɤz
他的身体有点像他父亲的
nɯɕkat intransitive verb
transporter à dos d'animal. 驮东西.

aʑo kɯ-nɯɕkat ŋu-a
我是驮东西的人
See: ɣɯɕkat
nɯɕkrɤɣ transitive verb
directional: _ renverser avec force son adversaire. 力气很大,很轻松地把对方摔下去.

tɤ-aʑɯʑu-ndʑi tɕe, ɯ-zda pa-nɯɕkrɤɣ ʑo pa-tʂaβ
在角力的时候,他很轻松地把对方摔下去了
See: ɕkrɤɣɕkrɤɣ See: nɯʑgrɤɣ
nɯɕmɯrga stative verb
bavard. 爱说话.

ɯʑo wuma kɯ-nɯɕmɯrga ci ɲɯ-ŋu
See: rɯɕmi See: rɯɕmɯχtɤm See: rga
nɯɕpɯz transitive verb
directional: tɤ- se déguiser, imiter. 打扮;模仿.

staʁthɤr kɯ ɯ-pi ta-nɯɕpɯz
斯达塔尔学了他的哥哥

tɤ-pɤtso ra kɯ ʁmaʁmi ɲɯ-ɤz-nɯɕpɯz-nɯ
孩子们在打扮成士兵

tɤ-pɤtso ra kɯ ɕɤmɯɣdɯ ɯ-kɯ-lɤt ɲɯ-ɤz-nɯɕpɯz-nɯ
孩子们装作在打枪

tɤ́-wɣ-nɯɕpɯz-a
他模仿了我的模样
See: ɯ-ɕpɯz
nɯɕqhu transitive verb
directional: _ tourner le dos à. 转身背向别人.

khɯɣɲɟɯ ku-nɯɕqhe-a ŋu
我背向窗子

directional: tɤ- trahir, revenir sur sa parole. 背叛;违背约定;违反约定.

nɤʑo tu-kɯ-nɯɕqhu-a ɲɯ-ŋu
你背叛我
Syn: nɯɣɤtɕa Ant: nɯʁɤri See: znɯɕqhɯɕqhu
nɯɕtar intransitive verb
directional: pɯ- avoir une leçon. 受教训.

aʑo pɯ-nɯɕtar-a
我受过那个教训

a-pɯ-tɯ-nɯɕtar ɲɯ-ra wo!
你应该吸取教训!

mɯ-ɲɤ-stu-nɯ ma pjɤ-nɯɕtar-nɯ
他们吸取了教训,再也不相信他了

aʑo kutɕu kɤ-ɣi pɯ-nɯɕtar-a ma ɲɯ-ɤrqhi
我来到这里很辛苦,因为很远
nɯɕu intransitive verb
directional: pɯ- jouer aux cartes. 打牌.

jiʑo pɯ-nɯɕu-j
我们打牌了
See: ɕu
nɯɕɯβɟɤlɯlu intransitive verb
à qui mieux mieux. 争先恐后.

laχtɕha kɤ-χtɯ ɲɯ-pe tɕe, to-nɯɕɯβɟɤlɯlu-nɯ ʑo to-χtɯ-nɯ
买的东西很好,所以他们争着买

nɤki nɯ kɯ-fse ɯ-qhu tɕe kɤ-χtɯ tu ɕti tɕe, kɤ-nɯɕɯβɟɤlɯlu mɤ-ra wo
那个东西以后还有的买,不必争
nɯɕɯlu stative verb
qui peut être traite pendant longtemps (vache). 挤奶期长(的奶牛).

ki nɯŋa ki kɯ-nɯɕɯlu ci ŋu
这个奶牛的挤奶期比较长
nɯɕɯmɯma -
immédiatement. 马上就.
nɯɕɯrɲɟo intransitive verb
directional: pɯ- rougir (feuilles d'arbre en automne). 秋天叶子变色.

si pjɤ-nɯɕɯrɲɟo
树的叶子变红了
nɯɕɯʁjɯ intransitive verb
directional: nɯ- faire le mort. 装死.

ma-nɯ-tɯ-nɯɕɯʁjɯ kɯ nɯ-rɤma
你不要装自己不会做,要劳动!
Syn: raʁjɯ
nɯdrɯβ transitive verb
encorner à de nombreuses reprises. 一次又一次地顶.

srɯnmɯ nɯ to-nɯdrɯβ ʑo to-tɕhɯ
水牛把妖精一次又一次地顶了
See: drɯβ
nɯdu intransitive verb
directional: pɯ- tirer à la courte paille. 抽签.

ɕɯ-nɯdu-j
我们来抽签
See: ɯ-du
nɯfɕi transitive verb
directional: nɯ- s'inquiéter, ne pas vouloir faire (un travail). 怕麻烦;担心.

nɯ kɤ-nɤma aʑo ɲɯ-nɯfɕi-a ɕti
我不想做这个这个工作,很怕麻烦

kɯki ɯ-tɯ-dɤn ɲɯ-tɕhom tɕe aj ɲɯ-nɯfɕi-a
太多工作,我怕麻烦

zgoku ɲɯ-mbro tɕe kɤ-ɕe ɲɯ-nɯfɕi
山很高,他想去,怕麻烦

khro tɤ-nɤma-t-a tɕe, mɤʑɯ kɤ-nɤma ɲɯ-nɯfɕi-a ɕti
我已经工作很多了,不想再做了
nɯfkurzʁe intransitive verb
directional: _ transporter des charges sur le dos. 背东西.

jisŋi ɕ-pɯ-nɯfkurzʁe-j tɕe wuma ʑo pɯ-ɴqa
我们今天背了很多东西,很辛苦
See: nɯzʁe See: fkur See: fkurzʁe
nɯfse transitive verb
directional: kɤ- reconnaître, être familier. 认得;熟悉(人物).

ɯ-ɲɯ́-kɯ-nɯfse-a?
你认得我吗?

ɯʑo kɤ-nɯfse-t-a
我认得他了

ki tɯrme ɲɯ-nɯfse-a
我认识这个人

nɤ-kɤ-nɯfse kɯ-me nɯ sɤzdɯɣ
没有你认识的人,很难受
nɯfse adverb
comme cela, sans but particulier. 就这样;笼统地;没有目标地;随便.

nɯfse ɕ-tu-nɤŋkɯŋke-a ŋu
我(没有目标地)逛街

malgré tout. 无论怎么样都……,不顾一切.

ɲɯ-mɯtɕaʁ ri, nɯfse ʑo pɯ-rɤʑit-a pɯ-ta-nɤjo.
虽然很冷,我还是在那里等了你
See: fse1
nɯfsosɲɯm intransitive verb
demander l'aumône (moines). 讨布施.

kɯ-nɯfsosɲɯm jɤ-ari-a
我去讨布施了f
See: fsosɲɯm
nɯftɕaka transitive verb
directional: tɤ- préparer. 准备;收拾. Syn: See: rɯftɕaka See:
nɯftsaʁ intransitive verb
directional: pɯ- couler goutte à goutte. 滴水.

kongtiao ɯ-ŋgɯ tɯ-ci ɲɯ-nɯftsaʁ
空调在滴水

khɤxtu ɲɯ-nɯftsaʁ
房背在滴水

ganggang ɲɯ-spoʁ rcáma, tɯ-ci ɲɯ-nɯftsaʁ
也许是杯子漏了,因为在滴水

tɯ-ftsaʁ tʂhɤtnɤtʂhɤt ʑo ɲɯ-nɯftsaʁ
一滴一滴地漏水
See: tɯftsaʁ
nɯgrɤl intransitive verb
directional: kɤ- être en rang. 平排.

ʁmaʁmi ra ko-nɯgrɤl-nɯ
士兵排成队伍了
See: ɯ-grɤl
nɯɣbɯɣ transitive verb
directional: nɯ- penser à. 想念.

mbarkhom ɲɯ-nɯɣbɯɣ-a
我想念马尔康

faguo ɲɯ-nɯɣbɯɣ-a
我想念法国

ɲɯ-ta-nɯɣbɯɣ-nɯ
我想念你们
nɯɣe particle
n'est ce pas ?. 陈述自己的感觉,征求别人的看法“是吗”(只能和程度动词化名词合用).

ɯ-tɯ-pe nɯɣe
很好是吗

jisŋi tɯ-mɯ ɯ-tɯ-jɯm nɯɣe
今天天气很好是吗
nɯɣɤja bitransitive verb
directional: tɤ- résister à. 反抗;对抗;顶嘴.

nɤ-mu nɤ-wa ma-tɤ-tɯ-nɯɣɤje
你不要跟你父母顶嘴
Syn: nɯkhɤja
nɯɣɤtɕa transitive verb
directional: pɯ- revenir sur sa parole. 违反约定.

jɯfɕɯr tɯkrɤz kɯ-βdɯ-βdi tɤ-nɯ-βzu-tɕi ɕti ri, nɤʑo pjɤ-kɯ-nɯɣɤtɕa-a.
我们昨天商量得好好的,但是你违反了约定
Syn: nɯɕqhu See: ɣɤtɕa
nɯɣi intransitive verb
directional: _ past stem: nɯɣe revenir. 回来.

shiwuhao ri lɤ-ari tɕe, pɤjkhu mɯ-thɯ-nɯɣe
他十五号就去了,还没有回来

fso tɕe chɯ-nɯɣi ɲɯ-khɯ khi
他说明天就可以回来

ʑatsa lu-nɯɣi ɕti
他很快回家
See:
nɯɣɟɯ intransitive verb
directional: nɯ- mourir de faim. 饿死.

ɲɤ-nɯɣɟɯ
他饿死了

fsapaʁ ɲɤ-nɯɣɟɯ
牲畜饿死了
See:
nɯɣmaz intransitive verb
directional: tɤ- se blesser. 受伤.

to-nɯɣmaz
他受了伤

aʑo tɤ-nɯɣmaz-a
我受了伤

a-jaʁ tɤ-nɯɣmaz
我的手受伤了
See: tɯ-ɣmaz
nɯɣmbɤβ stative verb
directional: thɯ- enfler. 肿起来.

βɣɤza (βɣɤrtshi) kɯ kó-wɣ-mtsɯɣ-a tɕe chɤ-nɯɣmbɤβ
苍蝇(蚊子)叮了我就肿了

a-jaʁ, a-mi chɤ-nɯɣmbɤβ
我的手,我的脚肿了

pɯ́-wɣ-ʁndɯ tɕe chɤ-nɯɣmbɤβ
被打了就肿了
nɯɣmu transitive verb
directional: nɯ- avoir peur de. 害怕.

khu ɲɯ-nɯɣme-a
我怕老虎

qapri ɲɯ-nɯɣme-a
我怕蛇

ɬɤndʐi ɲɯ-nɯɣme-a
我怕鬼

nɯ-nɯɣmu-t-a
我怕了
See: mu1 See: ɕɯɣmu See: sɤɣmu
nɯɣmɯm stative verb
directional: tɤ- avoir des exigences sur la nourriture. 讲究食物.

tɯrme tsuku wuma ʑo kɯ-nɯɣmɯm tu
有的人很讲究食物
See: mɯm
nɯɣɲo - See: ɲo
nɯɣɲo transitive verb
être certain que. 觉得……一定会…….

aʑo kɤ-βʁa nɯ kɤ-nɯɣɲo ɕti
我注定会赢

aʑo kɤ-βʁa nɯ kú-wɣ-nɯɣɲo-a-nɯ ɕti
他们觉得我一定会赢
nɯɣrɤβ transitive verb
directional: _ tendre la main pour attraper. 伸手去抓.

lɤ-nɯɣraβ-a ri mɯ́j-ɕaβ-a
我把手伸过去,但是够不着
nɯɣur intransitive verb
directional: pɯ- subir le gel (plante). 遭霜了.

cai pjɤ-nɯɣur
菜遭霜了

yangyu pjɤ-nɯɣur
土豆遭霜了

tɯqe pjɯ-nɯɣur ra
要经历各种艰难才懂得某些道理
See: tɯɣur
nɯɣɯβzjoz stative verb
facile à apprendre. 好学,容易学.
nɯɣɯβzjoz - See: βzjoz
nɯɣɯcɯm stative verb
facile à retourner vers l'intérieur (d'un tissu). 容易折进去.

tɯ-ŋga kɯ-mba nɯra nɯɣɯcɯm, kɯ-jaʁ nɯra mɤ-nɯɣɯcɯm
布料薄的衣服容易折进去,布料厚的衣服就不容易折进去
nɯɣɯcɯm - See: cɯm
nɯɣɯɕe stative verb
praticable. 方便去,好走. See:
nɯɣɯɕɯftaʁ stative verb
facile à mémoriser. 容易记住. Ant: nɯɣɯjmɯt
nɯɣɯɕɯftaʁ - See: ɕɯftaʁ
nɯɣɯfɕɤt stative verb
facile à raconter. 容易讲述.

mɯ́j-nɯɣɯfɕɤt
(这个故事)很难讲述,这件事情很难交代
nɯɣɯfɕɤt - See: fɕɤt1
nɯɣɯfsu transitive verb
directional: tɤ- devenir ami. 交朋友.

tɤ-nɯɣɯfsu-t-a
我跟他交了朋友

jiɕqha nɯ tɯrme kɯ-pe ci ɲɯ-ŋu, tɤ-nɯɣɯfsu-t-a
这个人很好,我跟他交了朋友
Syn: nɯβzaŋsa See: ɣɯfsu
nɯɣɯftɯl intransitive verb
facile à apprivoiser. 容易驯服. See: ndɯl1
nɯɣɯftɯl intransitive verb
directional: pɯ- être facile à apprivoiser. 容易驯服.

mbro nɯ ɲɯ-nɯɣɯftɯl
那匹马容易驯服

jla ɲɯ-nɯɣɯftɯl
犏牛容易驯服
Syn: ɣɤndɯl See: ftɯl1
nɯɣɯjmɯt stative verb
facile à oublier. 容易忘记(事情).

ɯʑo kɯ ta-tɯt nɯ kɯ-nɯɣɯjmɯt ci ɲɯ-ŋu
他讲的话很容易忘记
Ant: nɯɣɯɕɯftaʁ
nɯɣɯjmɯt - See: jmɯt
nɯɣɯjpa stative verb
directional: tɤ- facile, pratique. 方便;好办.

ʑɤŋgɯz kɯ-nɯɣɯjpa nɯ-βzu-tɕi
我们互相提供方便

tɤ-tɯt-a nɯ a-tɤ-tɯ-ste tɕe, ʑɤŋgɯz a-pɯ-nɯɣɯjpa
你如果照我说的去办,你我都方便
nɯɣɯkrɤɣ stative verb
facile à tondre. 容易剪毛(绵羊).

ki qaʑo ki ɲɯ-nɯɣɯkrɤɣ
这只羊容易剪毛
nɯɣɯmto stative verb
directional: tɤ- très visible. 容易发现.

tɤɣal ɲɯ-rɤʑi, ɲɯ-nɯɣɯmto
很明显,容易发现
See: mto
nɯɣɯndza stative verb
agréable à manger. 吃着顺口.
nɯɣɯndza stative verb
directional: tɤ- bon à manger. 好吃.

tɤ-mthɯm ɲɯ-nɯɣɯndza, mɯ́j-nɯɣɯndza
肉好吃,不好吃

cai ɲɯ-nɯɣɯndza, mɯ́j-nɯɣɯndza
菜好吃,不好吃
Syn: mɯm See: ndza
nɯɣɯnɤma stative verb
facile à faire. 容易办. See: ta-ma See: rɤma
nɯɣɯnɤma - See: nɤma
nɯɣɯntɕhoz stative verb
facile à utiliser. 容易用.

ki qaʁ ki wuma ɲɯ-nɯɣɯntɕhoz
这个锄头很好用
nɯɣɯntɕhoz stative verb
directional: tɤ-
facile à utiliser. 好用;用起来很方便.

laʁdɯn ɲɯ-nɯɣɯntɕhoz, mɯ́j-nɯɣɯntɕhoz
工具好用,不好用

qui sait tout faire. 勤快,什么都会做.

jiɕqha tɯrme nɯ kɯ-nɯɣɯntɕhoz ci ɲɯ-ŋu
这个人是个很勤快,什么都会做的人
See: ntɕhoz
nɯɣɯŋga - See: ŋga
nɯɣɯŋga stative verb
facile, agréable à mettre (habit). 容易穿;穿着舒服.

kɯki a-ŋga ki wuma ʑo ɲɯ-nɯɣɯŋga
我这件衣服穿着很舒服

nɤki nɯ ɯ-ɲɯ́-nɯɣɯŋga?
你那件好穿吗?
nɯɣɯŋke stative verb
directional: tɤ- praticable (chemin). 好走(路).

kɯki tʂu ki mɯ-to-pe tɕe mɯ́j-nɯɣɯŋke
这条路不好走

tʂu to-ɣɤβdi-nɯ tɕe to-nɯɣɯŋke tɕe to-pe
他们修了路以后就好走
See: ŋke
nɯɣɯpɣo stative verb
facile à enfiler. 容易捻.
nɯɣɯphɯt - See: phɯt
nɯɣɯphɯt stative verb
être facile à cueillir. 容易摘.
nɯɣɯqaʁ - See: qaʁ1
nɯɣɯqaʁ stative verb
facile à enlever. 容易剥. See: ɴɢaʁ
nɯɣɯsɤlɤɣɯ - See: sɤlɤɣɯ
nɯɣɯsɤlɤɣɯ stative verb
difficile à connecter (parole). 不容易连贯.

ɯ-rju mɯ́j-nɯɣɯsɤlɤɣɯ
他的话不容易连起来
nɯɣɯsɯɣɲaʁ stative verb
être facile à noircir. 容易抹黑. See: ɲaʁ
nɯɣɯt transitive verb
directional: _ ramener. 拿回来.

sɯɴɢoʁ tɤ-nɯɣɯt-a
我把干柴拿回来了

yangyu tɤ-nɯɣɯt-a
我把土豆拿回来了
See:
nɯɣɯti - See: ti
nɯɣɯti stative verb
facile à dire. 容易说.
nɯɣɯtshi - See: tshi1
nɯɣɯtshi stative verb
agréable à boire. 喝着爽口.

ki tʂha ki wuma ɲɯ-nɯɣɯtshi
这个茶喝着很爽口
nɯɣɯʑɴɢu - See: ʑɴɢu
nɯɣɯʑɴɢu stative verb
facile à éplucher. 容易削.
nɯɣʑɯr intransitive verb
directional: tɤ-
être en état d'alerte. 警惕;害怕出事.

ɲɯ-nɯɣʑɯr-a ɕti ma kɯmaʁ ɯβrɤ-fse ma ɲɯ-sɯsam-a
我怕会出事

ne pas oser (manger). 不好意思(吃).

nɯnɯ ndʐuwa kɤ-rɯndzɤtshi mɯ́j-cha ma ɲɯ-nɯɣʑɯr
客人不敢吃,不好意思吃
Syn: raʁle
nɯhɯɲi transitive verb
Etym: fn:副业. travailler. 打工.
nɯjaŋsa intransitive verb
oisif. 闲着.

aʑo ɕ-pɯ-nɯjaŋsa-a ɕti wo
我去那边闲逛
nɯjɤntɤn transitive verb
directional: pɯ- Etym: jon.tan. avoir comme passion. 有这个爱好.

kɤ-rɤβzjoz ntsɯ pjɯ-tɯ-nɯjɤntɤn ŋu
你很专心地学习
See: jɤntɤn
nɯjɤt transitive verb
nɯjɣa intransitive verb
directional: tɤ- dire toujours oui. 总是答应别人.

kɯ-nɯjɣa ci ɲɯ-ŋu
他是一个总是答应别人的人
See: ɣa
nɯjlɤlɤɣ intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- faire paître un yak hybride. 放犏牛.

nɯ-nɯjlɤlaɣ-a
我放了犏牛

kɯ-nɯjlɤlɤɣ lɤ-ari-a
我去放犏牛了

kɯ-nɯjlɤlɤɣ lo-ɕe
See: jla See: lɤɣ
nɯjlɤmtshi intransitive verb
mener un yak hybride (pendant le labour). 牵犏牛(耕地的时候).

tɤ-nɯjlɤmtshi-a
我牵了犏牛

tɤ-pɤtso pɯ-ŋu-a tɕe, kɤ-nɯjlɤmtshi pɯ-rɲo-t-a
我小的时候,我曾经牵过犏牛
See: jlɤmtshi
nɯjlɤndza Variant: nɤjlɤndza transitive verb
directional: thɯ- directional: tɤ- aimer manger des petites collations. 爱吃零食.

ɲɯ-ɤz-nɯjlɤndza
他在吃零食

nɤʑo kɯchi ɲɯ-tɯ-ɤz-nɯjlɤndza
你在吃糖

guazi thɯ-nɯjlɤndza-t-a
我吃了瓜子

kɯchi tɤ-nɯjlɤndza-t-a
我吃了糖
See: ndza
nɯjlɤndza intransitive verb
couper de l'herbe pour les yaks hybrides. 割牛草.

kɯ-nɯjlɤndza jɤ-ari-a
我去割牛草了
Syn: ɣɤxtɕɤβ
nɯjmɤzdɤβ intransitive verb
directional: tɤ- dormir dans une direction inverse. 打脚蹬(朝相反的方向睡,交叉着脚).

ʑɤni to-nɯjmɤzdɤβ-ndʑi
他们俩朝相反的方向睡了
See: zdɤβ
nɯjmŋo intransitive verb
directional: pɯ- être l'objet du rêve de quelqu'un. 出现在别人的梦中.

jɯfɕɯɕɤr pɯ-ta-ɣɤjmŋo tɕe ɲɯ-tɯ-nɯjmŋo
昨天我梦见你了(是好兆头)

mɯ́j-nɯjmŋo-nɯ
梦见他们是不好的兆头
See: tɯ-jmŋo See: ɣɤjmŋo
nɯjroʁ transitive verb
directional: tɤ- suivre à la trace. 追踪.

jɯfɕɯr, pri ci tɤ-nɯɕɤmɯɣdɯ-t-a tɕe jɤ-anɯri tɕe tɤ-nɯjroʁ-a
昨天我射了一头熊,它逃走了,我追踪了它
See: tɤ-jroʁ See: rɤjroʁ
nɯjʁo intransitive verb
directional: tɤ- insulter, gronder. 骂.

ɲɯ-tɯ-nɯjʁo
你在骂人

tɤ-nɯjʁo-a
我骂了他

ma-tɤ-tɯ-nɯjʁo
你不要骂(我)
nɯjʁojʁe intransitive verb
directional: tɤ- insulter. 乱骂. Syn: nɤmqe
nɯjʁojʁe - See: nɯjʁo
nɯjtʂhɤβ transitive verb
directional: pɯ-
érafler avec force. 使劲地刮.

ɯ-ŋga ra pjɯ-nɯjtʂhɤβ ʑo ju-rɤɕi pjɤ-ŋu
把它的衣服使劲地刮破了

abîmer en griffant. 抓烂.

lɯlu tɯ-mɯrʁɯz kɯ pjɯ-kɯ-nɯjtʂhɤβ ʑo ŋgrɤl
猫会在身上乱抓(把衣服和皮肤抓烂)
nɯɟɯɣɟɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- (faire) en grand nombre, en groupe. 很多……一起……;成群.

tɯ-mɯ kɤ-lɤt pa-ʑa tɕe ɲɯ-nɯɟɯɣɟɯɣ-nɯ ʑo kha ɯ-ŋgɯ lɤ-ari-nɯ
开始下雨的时候,他们成群地回家了
nɯɟɯɣɟɯɣ - See: ɟɯɣɟɯɣ
nɯkɤntɕhaʁ intransitive verb
directional: pɯ- aller dans la rue. 上街.

jiɕqha jiʑora jieshang ɕ-pɯ-nɯkɤntɕhaʁ-i
我们刚才上街了

chenlaoshi cho jiʑora pɯ-nɯkɤntɕhaʁ-i
我们跟陈老师上街了
See: kɤntɕhaʁ
nɯkɤrŋi intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- aller chercher des herbes sauvages. 去采集野菜.

sɯŋgɯ ʑ-nɯ-nɯkɤrŋi-a
我到森林去采集野菜了
See: arŋi
nɯkhamu intransitive verb
directional: tɤ- faire à manger. 做饭.

jɯfɕɯr pɯ-nɯkhamu-a
我昨天做了饭

jisŋi nɤʑo tɤ-nɯkhamu
你今天做饭吧

aʑo nɯkhamu-a ra
我要做饭了
See: khamu
nɯkhaŋrcɤl intransitive verb
directional: thɯ- les quatre fers en l'air. 四脚朝天.
nɯkhaŋχɯ intransitive verb
directional: thɯ- être accroupi. 蹲.

ma-thɯ-tɯ-nɯkhaŋχɯ
你不要蹲下(没有礼貌)
nɯkharwut intransitive verb
directional: tɤ- avoir la fièvre aphteuse. 得口蹄疫.

jla ɲɯ-nɯkharwut
犏牛有口蹄疫
See: kharwut
nɯkhɤβdɤr transitive verb
directional: tɤ- dire des blagues. 开玩笑;讲笑话.

jɯfɕɯr tɤ-kɯ-nɯkhɤβdar-a
你昨天跟我开了玩笑

tɤ-ta-nɯkhɤβdɤr ɕti ma a-stu maʁ
我只跟你开了玩笑
See: khɤβdɤr
nɯkhɤβɣa intransitive verb
ne pas rester en place, aller à droite et à gauche (oiseau). 在地面来回转动(鸟).

qro ɲɯ-nɯkhɤβɣa
鸽子在来回转动

nɤ-stu ku-kɤ-rɤʑi maŋe tɕe qro kɯ-nɯkhɤβɣa ʑo ɲɯ-tɯ-fse
你坐好,不要坐立不安
nɯkhɤda transitive verb
directional: nɯ- convaincre, calmer, raisonner qqn. 劝说.

ɲɯ-tɯ-anɯmqaj-ndʑi tɕe nɯ-ta-nɯkhɤda
你们俩吵架了,我劝了你一下了
Ant: ɣɤɕphɤr
nɯkhɤja bitransitive verb
directional: tɤ- résister. 顶嘴.

a-mu tɤ-nɯkhɤja-t-a
我跟我母亲顶嘴了

a-wa tɤ-nɯkhɤja-t-a
我跟我父亲顶嘴了

nɤʑo ɲɯ-tɯ-nɯkhɤja
你在顶嘴

nɤʑo ma-tɤ-kɯ-nɯkhɤja-a
你不要跟我顶嘴
Syn: nɯɣɤja
nɯkhɤjlɤn transitive verb
directional: tɤ- faire un souhait. 许愿.

tɤ-nɯkhɤjlan-a
我许愿了

ɬasa tu-ɕe-a nɯ-sɯso-t-a ri, mɯ-pɯ-ŋgrɯ tɕe tɤ-nɯkhɤjlan-a
我想过要去拉萨,没有去成,但是我许了愿将来一定会去
See: khɤjlɤn
nɯkhɤlɤmdzɯmdzɯ intransitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- s'accroupir. 蹲.

ɲɯ-tɯ-nɯkhɤlɤmdzɯmdzɯ
你是蹲着的
Syn: nɯkhaŋχɯ See: amdzɯ
nɯkhɤphrɯ transitive verb
directional: tɤ- asperger (avec la bouche). 喷(水).

tɯ-ndʐi to-khrɯ tɕe, tɤ-nɯkhɤphrɯ-t-a tɕe nɯ-ɣɤla-t-a
皮子干了,我喷了一下口水就令它湿润
See: khɤphrɯ
nɯkhɤrŋgɯ intransitive verb
directional: lɤ- s'allonger n'importe où pour se reposer. 随便躺在某个地方休息. See: khɤjmu See:
nɯkhɤsnɯm transitive verb
: thɯ- mouiller avec de la salive. 用口水弄湿. See: khɤsnɯm
nɯkho intransitive verb
directional: tɤ- passer la nuit chez quelqu'un. 借宿.

jɯfɕɯr ji-kɯ-nɯkho ʁnɯz pɯ-tu, χsɯm pɯ-tu
昨天我们家有两三个客人

tɤ-nɯkho-a
我在他家借宿了
See:
nɯkhramba transitive verb
directional: tɤ- tromper, mentir à quelqu'un. 欺骗;撒谎.

jɯfɕɯr tɤ-ta-nɯkhramba
我昨天骗了你

nɤʑo ma-tɤ-kɯ-nɯkhramba-a
你不要骗我
nɯkhrɯɣ transitive verb
directional: nɯ- accrocher et déchirer. 钩住;钩破.

kɤ-tɯ-ari nɤ ɲɯ-kɯ-nɯkhrɯɣ-a, nɯ-tɯ-ɣe nɤ ɲɯ-kɯ-nɯkhrɯɣ-a
你过去就把我的衣服钩破,过来也把我的衣服钩破

si kɯ a-ŋga na-nɯkhrɯɣ
我的衣服被树钩破了
nɯkhrɯm intransitive verb
directional: kɤ-
être puni, recevoir un châtiment. 受罚.
Etym: kʰrims. aller en prison. 坐牢.

ɲɯ-nɯkhrɯm-nɯ
他们在坐牢
nɯkhɯ intransitive verb
directional: tɤ- refuser. 自己不同意;不听劝(不能怪别人).

aʑo kɤ-zrɤma mɯ-tɤ-nɯkhɯ-a ɕti tɕe a-kɤ-nɯmɟa a-pɯ-nɯ-me ɬoʁ
我自己不同意做事,没有报酬是应该

nɤʑo mɯ-tɤ-tɯ-nɯkhɯ ɕti tɕe, ma-tɤ-kɯ-mpɕa-a je
是你自己没有同意,你不要责怪我
See: ɣɤkhɯ2
nɯkhɯ - See: khɯ1
nɯkhɯɣ transitive verb
div: kɤ- boire à longs traits. 大口大口地喝(很急的样子).

tɯ-ci ko-nɯkhɯɣ ʑo ko-tshi
他大口大口地喝了水
Syn: nɯchɯβ
nɯkhɯr transitive verb
directional: pɯ- Etym: kʰur. commander, gérer. 担当;管理.

aʑo daduizhang pɯ-az-nɯkhɯr-a
我以前当大队长
nɯkhɯrthaŋ intransitive verb
directional: tɤ- occuper un poste. 当官.

χsɯ-xpa pɯ-nɯkhɯrthaŋ-a
我当了三年官
nɯkhɯrwum intransitive verb
directional: nɯ- moisir. 发霉.

kɤ-ndza ɲɤ-nɯkhɯrwum
食物发霉了

nɯ-kɯ-nɯkhɯrwum kɤ-ndza mɤ-sna
发霉的食物不能吃
See: khɯrwum
nɯkon transitive verb
directional: tɤ- Etym: fn:管. gérer, s’occuper de. 管理.

thamtham aʑo linyegongzuo ku-oz-nɯkon-a
我现在管理林业工作
nɯkoŋ stative verb
directional: tɤ- Etym: goŋ. cher. 贵.

laχtɕha ɲɯ-nɯkoŋ, mɯ́j-nɯkoŋ
东西很便宜,不便宜
nɯkowa transitive verb
directional: tɤ- préparer. 准备;想办法.

tɤ-nɯkowa-t-a
我准备了

ku-oz-nɯkowa-a
我正在准备

kha kɤ-βzu tɤ-nɯkowa-t-a
我准备修房子了

kɤ-rɤβzjoz tɤ-nɯkowa-ta
我做了读书的准备

ki tɤ-nɯkowa-t-a
我想了这个办法

tshi tsuku ʑo to-nɯkowa ri mɯ-pjɤ-cha
他想尽办法,但是没有成功
See: kowa Syn: nɯftɕaka Syn:
nɯkrɤlma intransitive verb
directional: tɤ- attraper une maladie de l'intestin. 拉肚子(孩子).

tɤ-pɤtso ɲɯ-nɯkrɤlma
小孩子在拉肚子
nɯkrɤz transitive verb
directional: tɤ- discuter. 商量.

kɤ-nɯkhɤjhwi pɯ-az-nɯkrɤz-tɕi
我们俩在商量开会的事

ɯ-koŋ ta-nɯkrɤz-nɯ
他们商量了价钱

tɤ-nɯkrɤz-tɕi
我们俩商量了

ju-kɤ-ɕe to-nɯkrɤz-nɯ
他们商量了要不要去
See: tɯkrɤz See: rɤkrɤz
nɯkro transitive verb
directional: pɯ- se partager. 自己分东西;彼此分东西.

tʂha pɯ-nɯkro-tɕi
我们俩分了茶

laχtɕha pɯ-nɯkro-tɕi
我们俩分了东西

kɤ-ndza pɯ-nɯkro-tɕi
我们俩分了东西吃
nɯkro - See: kro
nɯkrɯβ intransitive verb
directional: pɯ- tomber malade à cause de nourriture avariée. 食物中毒.
nɯkumbrɤl intransitive verb
directional: pɯ- jouer aux échecs. 下棋.

pjɤ-nɯkumbrɤl
他下棋了
See: kumbrɤl
nɯkɯɕnom intransitive verb
directional: pɯ- ramasser les épis tombés sur le sol après la récolte. 收割后捡地上的青稞穗.

tɤɕi kɤ-phɯt-i tɕe, pɯ-nɯkɯɕnom-a
我们收割的时候,我捡了青稞穗
See: kɯɕnom
nɯkɯjŋu transitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- jurer. 发誓.

ɲɤ-nɯkɯjŋu
他立下誓言

tɤ-nɯkɯjŋu-t-a (= kɯjŋu tɤ-joʁ-a)
我立下誓言
See: kɯjŋu See: anɯkɯjŋɯjŋu See: anɯkɯjŋɤŋgɯ
nɯkɯlu intransitive verb
directional: pɯ- se perdre. 迷路.

tʂu pjɤ-nɯkɯlu-a
我迷路了

nɯ zgoku nɯ kɤ-ɕe mɯ-pɯ-rɲo-t-a tɕe, pɯ-nɯɣi-a ri pɯ-nɯkɯlu-a
因为我从来没有去过这座山,我从上面回来的时候就迷路了
nɯkɯmaʁ intransitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- se tromper. 无意中犯错误.

tɯ-rju ɲɯ-nɯkɯmaʁ
他说错了

kɤ-rɤt ɲɤ-tɯ-nɯkɯmaʁ ri, mɯ́j-tɯ-nɯsɯrtoʁ
你写错了,但是你没有发现

jiɕqha kɤ-sthoʁ ɲɤ-nɯkɯmaʁ-a
我刚才按错了(手机)
See: kɯmaʁ Syn: nor
nɯkɯmpɕɤr transitive verb
directional: thɯ- porter aux grandes occasions. 打扮(在特定的情况才穿的衣服).

ki tɤrɣe ki nɯ chɯ-nɯkɯmpɕɤr ɕti ma ɯ-xso tɕe mɤ-ntɕhoz
珍珠只在特殊的情况才戴,平时不戴
See: mpɕɤr
nɯkɯmtɕhɯ transitive verb
directional: nɯ- jouer avec. 把……当做玩具.

a-tɕɯ kɯ qartshaz ɯ-χpi ɲɯ-nɯkɯmtɕhi ŋu
我儿子在玩鹿形状的玩具
See: kɯmtɕhɯ
nɯlɤmba transitive verb
directional: tɤ- soutenir, s'occuper de. 扶持;照顾.

jiɕqha lo-βzi tɕe tɤ-nɯlɤmba-t-a
他醉了,我就把他扶起来了
Syn: ɣɤrndi
nɯlɤn intransitive verb
directional: pɯ- n'avoir à s'en prendre qu'à soi-même. 自食其果.

ɯʑo pjɤ-nɯlɤn ɕti
他自食其果

nɤʑo mɯ́j-tɯ-nɯlɤn
不是你的错
nɯlɤn - See: lɤn
nɯlɤsɤr intransitive verb
directional: tɤ- Etym: lo.gsar. fêter le nouvel an. 过年.

kɤ-nɯlɤsɤr to-mda
到了过年的时候了
See: lɤsɤr
nɯlŋɤβ transitive verb
directional: tɤ- s'empiffrer. 大口大口地吃.

tɤ-nɯlŋaβ-a ʑo tɤ-ndza-t-a
我大口大口地吃了
Syn: nɯchɯβ
nɯlɯka stative verb
directional: tɤ- être séparé et ne pas être dérangé par les autres, ne pas avoir besoin de s'occuper de toutes sortes de choses. 被隔开(不受别人的干扰,不需要管多种事情).

nɯ ɕɯŋgɯ tɕe, thɯci tsuku ʑo tɯtɯrca ɣɯ-nɤma pɯ-ra tɕe pɯ-sɤɣdɯɣ ma tham tɕe tɯ-tɯphu ma ɣɯ-nɤma mɯ́j-ra tɕe, ɲɯ-sɤscit ma ɲɯ-kɯ-nɯlɯka tɕe
以前要同时做好几种事情,现在只需要做一种事,不再需要管那么多,很轻松
nɯɬoʁ intransitive verb
nɯɬoʁ intransitive verb
directional: _ se détacher. 散开;自动的出来.

laχtɕha nɯɬoʁ ɲɯ-ŋu
这个东西快要掉出来了

tɯ-xtsɤ-ri ɲɤ-nɯɬoʁ
鞋带散了

a-mi ɲɤ-nɯɬoʁ
我脚脱臼了

paʁ ɯ-naŋtɕɯ chɤ-nɯɬoʁ
猪的内脏出来了
See: ɬoʁ2
nɯmbe transitive verb
directional: tɤ- dédommager. 赔偿.

a-ŋga ɲɤ-tɯ-βde tɕe tɤ-nɯmbe
你把我的衣服弄丢了,你要给我赔

ɯ-laχtɕha ɲɤ-nɯβde-t-a tɕe tɤ-nɯmbe-t-a
我把他的东西弄丢了,就给他赔了
Syn: rɤli
nɯmbɣom transitive verb
directional: tɤ- avoir hâte de. 盼望.

tɤ-ta-nɯmbɣom
我很想你了

ɯ-mu to-nɯmbɣom
他很想妈妈了

ɯʑo ju-nɯɣi ɲɯ-nɯmbɣom-a
我盼望他早日回来

lɤsɤr ju-zɣɯt ɲɯ-nɯmbɣom-a
我盼望新年

jɯfɕɯr a-ʑɯβ mɯ-pɯ-ɣe tɕe, lu-fsoʁ tɤ-nɯmbɣom-a
昨天睡不着,盼望天亮
Syn: nɯɣbɯɣ See: mbɣom
nɯmbjɯm intransitive verb
directional: thɯ- se chauffer au feu. 烤火取暖.

smi ɯ-phe thɯ-nɯmbjɯm
你烤火取暖吧

smi ɯ-phe thɯ-nɯmbjɯm-a
我烤火取暖了
Syn: nɯsmɯɣjɯm
nɯmbrɤpɯ verb
directional: tɤ- monter (à cheval ). 骑.

mbro tɤ-nɯmbrɤpɯ-t-a
我骑了马

qambrɯ tɤ-nɯmbrɤpɯ-t-a
我骑了牦牛
nɯmbrɤrɟɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- faire une course de cheval. 赛马.

lɤsɤr ɯ-raŋ pɯ-nɯmbrɤrɟɯɣ-nɯ
过年的时候,他们在赛马
See: mbrɤrɟɯɣ
nɯmbrɤzɯ transitive verb
directional: pɯ- obtenir le fruit de son travail. 得到自己的劳动成果.

pɯ-nɯmbrɤzɯ-j
我们得到自己的劳动成果

japa ndɤre sɤrwa pɯ-tu tɕe kɤ-nɯmbrɤzɯ pɯ-rkɯn
去年下了冰雹,(农民们的)收获不多
See: ɯ-mbrɤzɯ
nɯmbrɯmtsaʁ intransitive verb
directional: tɤ- sauter à la corde. 跳绳. See: tɯmbri See: mtsaʁ
nɯmbɯrlɤn transitive verb
directional: thɯ- Etym: ⁿbur.len. raboter. 刨.

si thɯ-nɯmbɯrlɤn
你刨一下树

tɤrɤm thɯ-nɯmbɯrlan-a
我刨了木板
See: mbɯrlɤn
nɯmbɯsɯt transitive verb
directional: thɯ- râper. 擦成丝丝. See: mbɯsɯt
nɯmciphɯt transitive verb
cracher. 吐唾液.

tɤ-nɯmciphɯt-a
我向他吐了唾液
See:
nɯmdar intransitive verb
directional: _ sauter. 跳.

kɤ-nɯmdar-a
我跳了

tɕɤki tɯ-ci ɣɤʑu tɕe, kɤ-ŋke mɯ́j-khɯ tɕe thɯ-nɯmdar-a
下面有水,我不能走就跳过去了
Syn: mtsaʁ
nɯmdaʁʑɯɣ transitive verb
directional: tɤ- tirer à l'arc. 射箭.

tɤ-fsɯr tɤ-nɯmdaʁzɯɣ-a
我对着靶子射箭了
See: mdaʁʑɯɣ
nɯmdoʁ intransitive verb
directional: tɤ- avoir l'air de. 好像.

jisŋi tɯ-mɯ kɯ-lɤt ɲɯ-nɯmdoʁ
今天好像要下雨

ɲɯ-tɯ-nɯmdoʁ
你又强壮又高大
See:
nɯmdɯm transitive verb
directional: _ manger en marchant. 一边走一边吃.

kɯ-chi ɲɯ-tɯ-ɤz-nɯmdɯm
你一边走一边吃糖

paopaotang ɲɯ-tɯ-ɤz-nɯmdɯm
你一边走一边吃泡泡糖
See: nɯndzɤmdɯm
nɯmɤɕɯŋgɯ adverb
autrefois. 以前.
nɯmga transitive verb
directional: kɤ-
avoir l'intention. 有意.
être bien fait pour. 活该.

nɯ kɤ-tɯ-nɯmga-t
你活该!

pɯ-tɯ-sɤnɯrtɕa ntsɯ tɕe taχphe ci nɯ-tɯ́-wɣ-sɤʁe tɕe, nɯ kɤ-tɯ-nɯmga-t
你总是惹人家,你被打耳光是你活该
nɯmgo intransitive verb
directional: tɤ- déjeuner. 吃中午饭. Syn: rɯndzɤtshi See: tɯ-mgo
nɯmgro transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ-
attendre. 盼望.

pɯ-ta-nɯmgro
我盼望你

pjɯ-tɯ-ɣi pɯ-ta-nɯmgro
我盼望你来

espérer. 希望.

nɤʑo kɤ-si ma nɤ-kɤ-nɯmgro ɲɤ-me
你只有死路一条
See: sɤmgro
nɯmɢla transitive verb
directional: _ passer par dessus. 跨过.

si kɤ-nɯmɢla-t-a
我跨过了(倒下的)树干

rdɤstaʁ kɤ-nɯmɢla-t-a
我从石头上跨过去了
See: tɯ-mɢla
nɯmɟa transitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- obtenir. 得到,捡.

tɤ-nɯmɟa-t-a
我捡了

ɯ-thoʁ nɯ ɲɯ-ɤta tɕe, tɤ-nɯmɟa-t-a
地上有那个东西,我就捡了
See: mɟa
nɯmkɤɣɯr transitive verb
directional: thɯ- porter sur le cou comme un collier. 把某物体当项链戴在脖子上.

laχtɕha thɯ-nɯmkɤɣɯr-a
我把东西戴在脖子上了

ɯʑo kɯ laχtɕha tha-nɯmkɤɣɯr
他把东西戴在脖子上
See: mkɤɣɯr
nɯmkɤqloʁ intransitive verb
directional: thɯ- se prendre les pieds dans quelque chose et tomber. 绊倒.

thɯ-nɯkɤqloʁ-a
我被绊倒了
nɯmnɤl intransitive verb
directional: pɯ- être sali, être rendu impur. 被玷污,受晦气(迷信的说法).
nɯmɲaqrɯ transitive verb
directional: tɤ- épier. 瞪眼.

ma-tɤ-kɯ-nɯmɲaqrɯ-a
你不要瞪我
See: mɲaqrɯ
nɯmɲɯɣ intransitive verb
directional: kɤ- attraper le cancer de l'estomac. 得胃癌.

ko-nɯmɲɯɣ
他得了胃癌
See: tɯ-mɲɯɣ
nɯmɲɯka intransitive verb
directional: pɯ- être humilié. 被羞辱.

jiɕqha ndɤre tɯrme ɯ-ʁɤri pɯ-nɯmɲɯka
他在别人面前被羞辱了
See: mɲɯka
nɯmɲɯʁʑi stative verb
avoir bon caractère. 脾气好. Syn: nɯmɲɯtɕhɤz See: mɲɯʁʑi
nɯmɲɯtɕhɤz stative verb
directional: tɤ- avoir bon caractère. 脾气很好. Syn: nɯmɲɯʁʑi See: mɲɯtɕhɤz
nɯmŋa intransitive verb
directional: tɤ- Etym: mŋa. être impressionnant. 醒目耀眼.

ɯ-ŋga ɲɯ-nɯmŋa
他的衣服醒目耀眼
nɯmŋu transitive verb
directional: kɤ- boire sans main, en mettant directement sa bouche sur.... (不用手)直接用嘴对着……的口喝.

khɯtsa kɤ-nɯmŋu-t-a
我直接用嘴对着碗口喝了(水)
See: ɯ-mŋu
nɯmpa transitive verb
directional: nɯ- s'occuper de. 照顾.

tɤ-pɤtso ra kɤ-nɯmpa ɲɯ-ɴqa
照顾小孩子很难
nɯmtɕhu transitive verb
directional: tɤ- dire du mal. 说别人的坏话.

jiɕqha nɯ kɯ a-qhu ɲɯ́-wɣ-nɯmtɕhu-a
那个人在我背后说我的坏话
nɯmtɕhɯtsaʁ intransitive verb
avoir des ulcères sur la bouche. 嘴上生疮. See: mtɕhɯtsaʁ
nɯmtɕi intransitive verb
directional: thɯ- tôt. 起得早;来得早.

aʑo ɲɯ-nɯmtɕi-a, nɤʑo mɯ́j-tɯ-nɯmtɕi
我起得早,你起得晚

ɯʑo sɤskɯsku ʑo chɯ-nɯmtɕi ɲɯ-ŋu
他每天早上早起

fso tɕe a-tu-sɤ-nɯmtɕɯmtɕi, ʑa ku-nɯ-rŋgɯ-a ra
我为了明天早起,就要早点睡觉

pɣɤtɕɯ mɤ-kɯ-nɯtɕi qajɯ mɤ-aʁe
晚起的鸟吃不到虫子
See: tɯmtɕi
nɯmthɯ transitive verb
directional: tɤ- Etym: mtʰo. faire un bénéfice au dépend de. 赚……的钱.

tɤ-ta-nɯmthɯ
我赚了你的钱

tɤ́-wɣ-nɯmthɯ-a
他赚了我的钱
nɯmthɯ transitive verb
directional: thɯ- maudire. 诅咒(念咒经).

cho-nɯmthɯ (=mthɯ cho-lɤt)
(喇嘛)诅咒了他
See: mthɯ
nɯmto transitive verb
directional: pɯ- trouver qqch par terre. 捡东西.

laχtɕha pa-nɯmto
他捡到东西了

gangbi pa-nɯmto
他捡到钢笔了

pɕawtsɯ pa-nɯmto
他捡到钱了

directional: tɤ- viser. 瞄准.

tɤfsɯr tɤ-nɯmto-t-a
我瞄准了靶子

tɤfsɯr ɲɯ-ɤz-nɯmto-nɯ
他们在瞄准靶子
See: mto
nɯmtshalu intransitive verb
ramasser des orties. 找荨麻. See: mtshalu
nɯna intransitive verb
directional: tɤ- se reposer. 休息.

tʂu tɤ-nɯna-a
我在路上休息了

ɲɯ-ɴqa tɕe tɤ-nɯna-a
很辛苦,我就休息了

jisŋi toʁde tɤ-nɯna tɕe, jɤ-anɯri
她今天(在我家)休息了一会就回去了

kɤ-nɯβlu mɤ-tɯ-cha, tɤ-nɯna
你休想骗我
See: znɯna
nɯndzɤmbɣom intransitive verb
directional: tɤ- être pressé de manger. 急着要吃;馋嘴.

tɤ-nɯndzɤmbɣom-a
我急着要吃了

nɤʑo nɤ-tɯ-nɯndzɤmbɣom nɯ
你很馋嘴
Syn: fkrɯz See: ndza See: mbɣom
nɯndzɤmdɯm intransitive verb
directional: tɤ- aimer manger des petites collations. 爱吃零食.

ɲɯ-tɯ-nɯndzɤmdɯm
你爱吃零食

aj tɤ-nɯndzɤmdɯm-a
我爱吃零食

kɤ-nɯndzɤmdɯm χɕu
他最喜欢吃零食
See: nɯmdɯm See: ndza
nɯndzɤqɤr transitive verb
directional: pɯ- ne pas laisser quelqu'un manger avec soi. 不让别人吃.

pɯ-kɯ-nɯndzɤqar-a
你没有叫我吃
nɯndzɤqhɤjɯ - See: ndzɤqhɤjɯ
nɯndzɤqhɤjɯ transitive verb
directional: tɤ- manger derrière le dos de .... 瞒着……偷吃.

tɤ-ta-nɯndzɤqhɤjɯ
我瞒着你偷吃东西了
See: ndzɤqhɤjɯ
nɯndzɤsma intransitive verb
vouloir manger. 想吃东西.

tɤ-ngo-a tɕe ɲɯ-nɯndzɤsma-a
我病了,现在就想吃东西
See: ndza See: nɤsma
nɯndzom intransitive verb
couler le long. 顺着某个东西流下来.

tɯ-ci nɯ sɯku ɯ-taʁ pjɤ-nɯndzom
水顺着树梢流下来了

tɯ-ci nɯ si ɯ-rtaʁ ɯ-taʁ pjɤ-nɯndzom
水顺着树枝流下来了

ɯ-kɤrme ɯ-taʁ tɯ-ci pjɤ-nɯndzom
水顺着他的头发流下来了
nɯndzɯ intransitive verb
directional: tɤ- vertical. 竖.
nɯndzɯlŋɯz intransitive verb
directional: pɯ- directional: thɯ- somnoler. 打瞌睡.

a-ʑɯβ ɲɯ-ɣi, pɯ-nɯndzɯlŋɯz-a
我想睡了,我在打瞌睡

ma-thɯ-tɯ-nɯndzɯlŋɯz
你不要打瞌睡
nɯndʐɯnbu intransitive verb
directional: nɯ- partir de chez soi. 出门;出差.

nɤʑo kɯsthɯci ʑo kɯ-ɤrqhi kɯ-nɯndʐɯnbu jo-tɯ-ɣi
你从这么远的地方出差来这里
See: ndʐɯnbu
nɯni demonstrative determiner
ces deux choses. 那两个.
nɯnŋɤtʂo intransitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- rembourser sa dette. 还债.

nɯ-nɯnŋɤtʂo-a
我还了债
See: tɯ-nŋa See: tʂo
nɯno transitive verb
directional: pɯ- directional: _ ramener (le bétail) à la maison. 把牲畜赶回家.

pɯ-nɯno-t-a
我(把牲畜)赶回家了
See: no
nɯnthoʁnthɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- ramasser les détritus. 捡废物.

ɯ-thoʁ ra tɤ-nɯnthoʁnthɯɣ-a
我捡了地上的垃圾

hanɯni ɕ-tu-nɯnthoʁnthɯɣ-a nɤ
我要去捡一下!

kɤ-nɯthoʁnthɯɣ mɤ-ra
不要到处捡垃圾
nɯntsho transitive verb
directional: thɯ- directional: nɯ- manger la viande sur les os. 吃骨头上面剩下的肉.

ɕɤrɯ thɯ-nɯntshɤm
你把骨头上的肉吃了

ɕɤrɯ na-nɯntsho
他吃骨头上的肉
nɯntsɯɣ transitive verb
directional: tɤ- lécher. 舔.

khɯtsa tɤ-nɯntsɯɣ-a
我舔了碗

khɯna kɯ ɯ-jŋgɯ to-nɯntsɯɣ
狗舔了它的碗
nɯnɯ transitive verb
directional: kɤ- sucer, aspirer. 吸; 吸吮.

chɤmdɤru kɤ-nɯnɯ-t-a
我吸了坛吸管(喝坛坛酒)
See: tɯ-nɯ
nɯnɯ demonstrative determiner
celà. 那个.
nɯɲɤmkhe stative verb
directional: nɯ- maigre. 瘦.

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɯɲɤmkhe
那个很瘦

nɯ-fsapaʁ ɲɯ-nɯɲɤmkhe
他们的牲畜很瘦
nɯɲɤmsɯ intransitive verb
directional: thɯ- gros, gras. 肥;胖.

mbala ɲɯ-nɯɲɤmsɯ
牛很肥壮

mbala cho-nɯɲɤmsɯ
牛变胖了
Ant: nɯɲɤmkhe See:
nɯŋa noun
vache. 母牛.
nɯŋa transitive verb
directional: tɤ- accepter de faire qqch pour qqn. 答应为别人做事.

tɤ-nɯŋa-t-a
我答应了

nɤ-kɯ-qur tɤ-nɯŋa-t-a
我答应要帮你了
nɯŋɤdo noun
vieille vache. 老奶牛.
nɯŋgɤkhe intransitive verb
porter habituellement de vieux habits. (习惯)穿破旧的衣服.

aʑo nɯŋgɤkhe-a
我习惯穿破烂的衣服
See: tɯ-ŋga See:
nɯŋgɤxtsa transitive verb
directional: tɤ- s'habiller richement, être prêt à faire des dépenses dans les habits. 穿得很豪华.

tɤ-nɯŋgɤxtsa-t-a
我舍得穿了

sɯŋgi kɤ-nɯŋgɤxtsa cha, mgɯnbu mɤ-nɯŋgɤxtse
僧吉舍得穿,袞布不舍得

tɯ-ŋga

tɯ-xtsa
nɯŋgra intransitive verb
directional: tɤ- être payé pour un travail. 拿到工钱.

laχtɕha kɤ-tsɯm tɤ-nɯŋgra-a
我把东西拿去了,得到了工钱
nɯŋgu stative verb
directional: _ directional: _ prématuré. 过早.

saχsɯ to-nɯŋgu
午餐吃得太早

kɤ-ji lo-nɯŋgu
他种得太早

(tɤ-rɤku) kɤ-phɯt ko-nɯŋgu
(庄稼)割得太早

jɯxɕo aʑo kɤ-ɣi ko-nɯŋgu-a
我今天早上来早了
nɯŋgumdʑɯɣ intransitive verb
directional: lɤ- devenir chef. 当领导.

lo-nɯŋgumdʑɯɣ
他当了领导
See:
nɯŋgumtha transitive verb
directional: tɤ- s'occuper de. 照顾.

tɤ-pɤtso tɤ-nɯŋgumtha-t-a
我照顾了孩子

rgargɯn ɲɯ-ŋu tɕe tɤ-nɯŋgumtha-t-a
我照顾了老人家

ɲɯ-ɲɯ-βzi nɤ kɯpɯpe tɤ-nɯŋgumthe
如果他醉了的话,请你好好照顾他!
nɯŋgurtɕaʁ transitive verb
directional: pɯ- coudre selon un type de pas d'aiguille. 缝针的方法. See: ŋgurtɕaʁ
nɯŋke transitive verb
directional: pɯ- directional: _ aller pour faire quelque chose. 到处走做某件事情.

yangyu kɤ-χtɯ ɕ-pɯ-nɯŋke-t-a
我为了去买土豆走了一趟

tɯ-ŋga kɤ-χtɯ ɕ-pɯ-nɯŋke-t-a
我为了去买衣服走了一趟

smɤnba ɕ-pɯ-nɯŋke-t-a
我为了找医生走了一趟
See: ŋke
nɯŋumit transitive verb
directional: tɤ- Etym: ŋo.med. humilier. 侮辱;欺负.

jiɕqha tɤ-pɤtso nɯ ɲɯ-ɤz-nɯŋumit-nɯ
他们在欺负那个小孩子

jiɕqha tɯrme ɲɯ-ɤz-nɯŋumit-nɯ
他们在欺负那个人

mɤ-ta-nɤkhe, mɤ-ta-nɯŋumit
我不会欺负你的
nɯŋundʑu transitive verb
directional: tɤ-
attirer (animal). 引过来(动物).

jla tɤ-nɯŋundʑu-t-a
我把犏牛引过来了(用盐)

calmer, apaiser (quelqu'un qui est fâché). 说几句好话,令别人没有那么生气.

ɯ-mbrɯ ɲɯ-ŋgɯ tɕe, tɤ-nɯŋundʑu-t-a tɕe nɯ-ʑi
我说了几句好话,他就平静下来了

tɤ́-wɣ-nɯŋundʑu-a
他跟我说了几句好话
See: rɯŋundʑu
nɯɴɢɯlɯjɤt intransitive verb
directional: nɯ- se séparer. 分散;走散.

nɯ-nɯɴɢɯlɯjɤt-i
我们走散了
Syn: ɴɢɤt
nɯɴqhu transitive verb
directional: _ suivre. 跟踪(偷偷地).

kɤ-anɯri tɕe ɯ-qhu kɤ-nɯɴqhu-t-a
我回去了,我就跟踪了他
nɯpa - See:
nɯpa transitive verb
directional: tɤ- se mettre d'accord. 商量好.

ju-kɤ-ɕe tɤ-nɯpa-tɕi
我们商量好要(一起)出发

ɣufsu (βzaŋsa) tɤ-nɯ-pa-tɕi
我们俩交了朋友
nɯpaʁlɤɣ intransitive verb
directional: nɯ- laisser sortir un cochon. 放猪.

nɯ-nɯpaʁlɤɣ
他放了猪

nɯ-nɯpaʁlaɣ-a
我放了猪
See: paʁ See: lɤɣ
nɯpaχɕi intransitive verb
aller cueillir des pommes. 采苹果. See:
nɯpɕɯru stative verb
agréable à regarder. 外表好看.

ɯ-ʁzɯɣ ndɤre ɲɯ-nɯpɕɯru
她的外表倒是美观
See: ru1
nɯpɤŋgɯŋgru stative verb
directional: nɯ- avoir une crampe. 抽筋.

a-mi ɲɯ-nɯpɤŋgɯŋgru ɲɯ-ŋu
我的脚经常抽筋

nɤ-mi nɯ-nɯpɤŋgɯŋgru tɕe, ɯ-thoʁ pɯ-te tɕe pɯ-sthoʁ ʑo tɕe phɤn
脚抽筋的时候,把脚板着地,使劲地蹬就会好
See: tɯ-ŋgru
nɯpɤɴqi stative verb
directional: nɯ- paresseux. 懒. See: nɤɴqi
nɯpɣa intransitive verb
directional: pɯ- chasser des oiseaux. 打鸟.

ɯʑo ɕ-pɯ-nɯpɣa
他去打鸟了
See: pɣa
nɯpɣɤɲaʁ intransitive verb
directional: pɯ- chasser le faisan. 打勺鸡.

ɕ-pɯ-nɯpɣɤɲaʁ-a
我去打勺鸡
See: pɣɤɲaʁ
nɯphaʁɲɤl intransitive verb
directional: nɯ- directional: _ s’allonger. 躺.

ma-nɯ-tɯ-nɯphaʁɲɤl
你不要躺下

ɲɯ-tɯ-nɤɴqi tɕe ɲɯ-tɯ-nɯphaʁɲɤl
你很懒,你在那里躺着

pɯ-tɯ-nɯphaʁɲɤl ntsɯ
你总是在那里躺着

tɤ-tɕɯ nɯ ɯ-rkɯ nɯ tɕu pjɤ-nɯphaʁɲɤl
那个男子在旁边躺着
See: phaʁɲɤl
nɯphawu transitive verb
directional: nɯ- dépendre de, profiter (du l'influence d'autres gens). 依靠别人;借别人的势力.

ɯ-βɣo ɲɯ-ɤz-nɯphawu
他在依赖他的伯父

ɯ-wa ɲɯ-ɤz-nɯphawu
他在依赖他的父亲

tɤru ɲɯ-ɤz-nɯphawu
他在依赖头人

nɤ-wa ma-nɯ-tɯ-nɯphawe
你不要依赖你的父亲
nɯphu intransitive verb
directional: tɤ- s'accoupler. 交配.
nɯphɯ stative verb
directional: tɤ- d'un prix convenable. 价格合适.

ɲɯ-nɯphɯ
价格合适

ki ɯ-phɯ ɯ-tɯ-wxti nɯ nɯ sthɯci ndɤre mɯ́j-nɯphɯ
这个东西很贵,价格太高了
See: ɯ-phɯ
nɯphɯrɤm transitive verb
directional: thɯ- herser. 耙地.

ki tɯji ki thɯ-nɯphɯram-a
我耙了这块地
nɯpjaχpa transitive verb
directional: tɤ-
tenir sous l'aisselle. 夹在腋下.

ɯʑo kɯ jɯɣi to-nɯpjaχpa
他把书夹在腋下

en profiter pour prendre. 顺便带. Syn: nɤxtʂɯ
nɯpodɯdi stative verb
chatouiller. 腰、胳肢窝发痒【入劲】.
nɯpolɯli intransitive verb
directional: thɯ- s'allonger sur le ventre. 俯卧,趴.

khɤxtu zɯ chɤ-nɯpolɯli
他趴在房背上了

stɤmku ri chɤ-nɯpolɯli
他趴在草地上了
nɯpoʁ transitive verb
directional: kɤ- embrasser. 亲吻.

ɯ-rʑaβ ka-nɯpoʁ
他把妻子亲了一下了

tɤ-pɤtso ka-nɯpoʁ
他把孩子亲了一下

waiguoren ra kɤ-nɯpoʁ rga-nɯ
外国人喜欢亲嘴

kɤ́-wɣ-nɯpoʁ-a
他亲了我一下
nɯproʁmba bitransitive verb
directional: tɤ- imiter les gestes. 学别人的动作.

ma-tɤ-kɯ-nɯproʁmba-a
你不要学我!
nɯpɯmɲɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- viser. 瞄准.

tɤ-nɯpɯmɲɯɣ-a
我瞄准了
nɯqaɕti intransitive verb
directional: _ aller chercher des pêches. 捡桃子. See: qaɕti
nɯqajɯ intransitive verb
directional: pɯ- directional: lɤ- directional: nɯ- chercher des vers. 找虫子. Syn: nɯqandʐe See: rɯqajɯ See: qajɯ
nɯqaɟy intransitive verb
directional: lɤ- directional: pɯ- pêcher du poisson. 钓鱼.

pɯ-nɯqaɟya
我钓了鱼

ɲɯ-nɯqaɟy
他在钓鱼

ma-tɯ-nɯqaɟy-nɯ ma mɤj-ɤɣ
不准钓鱼
See: qaɟy
nɯqambɯmbjom intransitive verb
directional: _ voler. 飞.

tsɯʁot thɯ-nɯqambɯmbjom
野鸡飞走了

pɣa thɯ-nɯqambɯmbjom
鸟飞走了
nɯqandʐe intransitive verb
directional: tɤ- directional: pɯ- directional: nɯ- chercher des vers de terre. 找蚯蚓. See: qandʐe
nɯqarma intransitive verb
directional: pɯ- chasser des crossoptilons. 打马鸡.

ɯʑo ɕ-pɯ-nɯqarma
他去打马鸡了
See: qarma
nɯqɤr -
directional: tɤ-

tɤ-nɯ-qɤr
你自己选吧

tɤ-nɯqar-a
我选了

nɤ- gongzuo ma tɤ-nɯqɤr
你自己选你的工作

a-sɯm kɯ-ɕe tu-nɯqar-a ɕti
我选择我愿意做的工作
nɯqhaɴɢaʁ intransitive verb

directional: pɯ- tomber en arrière, se pencher vers l'arrière. 往后仰;往后摔下来(人).

pɯ-nɯqhaɴɢaʁ-a tɕe pɯ-ndʐaβ-a
我往后一仰就摔倒了

rɟɤlpu tɯ-ɲɟɤt kɯ ɯ-qhu pjɤ-nɯqhaɴɢaʁ tɕe pjɤ-si
国王后悔不已,往后仰摔下来了就死了

directional: _ s'écrouler vers l'arrière. 往后倒(房子).

kha nɯ-nɯqhaɴɢaʁ (tɕe pjɯ-ndʐaβ ɕti)
房子倒塌了
See:
nɯqhapa intransitive verb
surveiller la maison (de quelqu'un d'autre). 看家(别人的).

aʑo ɲɯ-nɯqhapa-a
我在看家
nɯqhaχɕu - See: rɯqhaχɕu
nɯqhaχɕu transitive verb
directional: tɤ- se vanter de. 炫耀(某种东西).

ɯ-ŋga ci to-nɯ-χtɯ, nɯ tu-nɯqhaχɕe ɲɯ-ŋu
他买了一件衣服,现在一直在炫耀
See: qhaχɕu See: See: znɤχɕɯχɕu
nɯqhɤcit intransitive verb
directional: nɯ- reculer. 后退.

kɤ-nɤma thamtɕɤt nɯ pɯ-nnɯ-sɤɣdɯɣ kɯnɤ tu-kɯ-stu tu-kɯ-mbat ra ma ɲɯ-kɯ-nɯqhɤcit tɕe mɤ-pe
工作无论再艰苦都要坚持下去,不要退却
See: cit See:
nɯqhɤjŋɯjŋa intransitive verb
directional: nɯ- se tenir très droit, avoir la tête presque courbée vers l'arrière. 挺着身子仰着头;头往后仰;趾高气昂.

jiɕqha tɯrme ɲɯ-nɯqhɤjŋɯjŋa
那个人把身体挺得很直

tɕheme nɯ ɲɯ-znɤjpɯjpe ɲɯ-nɯqhɤjŋɯjŋa
那个女孩子趾高气昂

tɕheme nɯ ɲɯ-rɯɕaŋchi tɕe ɲɯ-nɯqhɤjŋɯjŋa
那个女孩子摇摆弄姿,趾高气昂
See:
nɯqhɤstɯstu intransitive verb
directional: _ reculer. 退后.

kɤ-nɯqhɤstɯstu-a
我后退了

qapri pjɤ-mto tɕe kɤ-nɯqhɤstɯstu
他看到蛇就后退了
See: See: astu
nɯqhoχɕɤr intransitive verb
directional: pɯ- avoir une diarrhée. 拉肚子. Syn: nɯtɯfɕɤl
nɯqro intransitive verb
directional: lɤ- directional: tu- chercher des fourmis. 找蚂蚁(熊).

pri lu-nɯqro ŋu
熊在找蚂蚁
See: qro2
nɯqru transitive verb
ramener à la maison. 接回来.

kɯmaʁ sɤtɕha pjɤ-rɤʑi tɕeri, wuma ʑo pjɤ-nɯmbɣom tɕe z-jo-nɯqru
(他女儿)在另外一个地方,很想念她,就把她接回来了
See: qru
nɯqɯqoʁ intransitive verb
directional: nɯ- utiliser toutes ses forces. 用尽全身的力气.

ta-ma ɯ-tshɤt ɯ-tsa ra ma kɤ-nɯqɯqoʁ mɤ-βdi
劳动不要太过卖力
nɯra Variant: nɯnɯra demonstrative determiner
ces choses. 那些.
nɯrchɯrchɤβ intransitive verb
directional: pɯ- aller dans des endroits où il y a peu d'espace. 在密集的地方走来走去;钻来钻去(森林里,人群里).

ɯʑo pɯ-nɯrchɯrchɤβ
他钻来钻去了

sɯŋgɯ pɯ-nɯrchɯrchaβ-a
我在森林里钻来钻去

tɯrme nɯra nɯ-rchɤβ pɯ-nɯrchɯrchaβ-a
我在人群中窜来窜去
See: ɯ-rchɤβ
nɯrchɯrchɯɣ ideophone.4
directional: nɯ- dire d'une même voix. 异口同声.

ɲɤ-nɯrchɯrchɯɣ-ndʑi ʑo tɕe "aʑo ɲɯ-ɣɤŋgi" ɲɯ-ti-ndʑi
她们俩异口同声地说我是对的
nɯrchɯrchɯɣ - See:
nɯrɕɤt intransitive verb
directional: pɯ- faire une crise d'épilepsie, tomber inconscient. 癫痫发作;昏迷.
directional: _ toucher légèrement, frotter en passant. 轻轻地擦过去;碰一下.

jiɕqha nɯ ɯ-taʁ nɯ-nɯrɕɤt
他轻轻地碰了一下

nɯ-nɯrɕat-a
我轻轻地碰了一下

ɯ-mɲaʁ ɲɯ-nɯrɕɤt cinɤ mɤ-kɯ-ɤtsɯtsu qhe ɲɤ-ɕqhlɤt
还没有来得及看一眼就消失了
nɯrdɤstaʁ transitive verb
directional: tɤ- jeter une pierre à. 扔石头.

tɤ́-wɣ-nɯrdɤstaʁ-a
他向我扔了石头

khɯna tɤ-nɯrdɤstaʁ-a (khɯna ɯ-ɕki rdɤstaʁ tɤ-lat-a)
我向狗扔石头

ndzɯrnaʁ ɯ-kha nɯ to-nɯrdɤstaʁ-nɯ tɕe, ndzɯrnaʁ pjɤ-nɯɬoʁ-nɯ tɕe kó-wɣ-mtsɯɣ tɕe pjɤ́-wɣ-tʂaβ
他们向马蜂窝扔了石头,马蜂出来了,把他们蛰了,他们痛得摔倒了
See: rdɤstaʁ
nɯrdoʁ transitive verb
directional: tɤ- ramasser un à un des petits morceaux. 一个一个地捡起来.

ta-nɯrdoʁ
他捡了

kumpɣa kɯ ɯ-kɤ-ndza ɲɯ-ɤz-nɯrdoʁ
鸡在啄食物

staχpɯ ta-nɯrdoʁ
他捡了豌豆

stoʁ ta-nɯrdoʁ
他捡了胡豆

ʑɴɢɯloʁ ta-nɯrdoʁ
他捡了核桃
See: tɯ-rdoʁ
nɯrdɯl intransitive verb
directional: kɤ- avoir plein de poussière. 沾满了灰尘.

ki tɯ-ŋga ki ko-nɯrdɯl
这件衣服沾上了灰尘
nɯre adverb
là. 在(你)那里.
nɯrɤɣo intransitive verb
directional: thɯ- chanter. 唱.

jiɕqha nɯ kɤ-nɯrɤɣo rga
那个人喜欢唱歌

thɯ-nɯrɤɣo-a (=rɤɣo thɯ-βzu-t-a)
他唱了歌
See: rɤɣo
nɯrɤŋom transitive verb
directional: nɯ- subir un outrage. 受气.

na-nɯrɤŋom
他受了气

tɤ-nɤmqe-t-a tɕe ɲɯ-nɯrɤŋom
我骂了他,他就受气
See: rɤŋom
nɯrɤscoz - See: rɤscoz
nɯrɤtʂha intransitive verb
directional: kɤ- manger à l'extérieur. 在野外吃便饭(到外面劳动时).

kɯ-lɤɣ tɤ-ari-tɕi tɕe rɯŋgu kɤ-nɯrɤtʂha-tɕi
我们俩去放牧时在野外吃了午餐
See: tʂha
nɯrɤʑi - See: rɤʑi
nɯrɤʑi -
se reposer chez soi. 在家休息.

jisŋi kɤ-nɯrɤʑi
今天呆在家里吧

kɤ-nɯrɤʑi-a
我呆在家里了

ʁnɯ-sŋi, χsɯ-sŋi jamar ma mɤ-rɤʑi
他只待两三天(就回来)
See: zrɤʑi
nɯrga transitive verb
directional: nɯ- Etym: dga. aimer. 喜欢.

jiɕqha tɕheme nɯ ɲɯ-nɯrge-a
我喜欢那个女子

tɕheme nɯ nɯ-nɯrga-t-a
我喜欢上那个女子

pɯ-nɯrga-t-a
我以前喜欢她

ɲɯ-ta-nɯrga
我喜欢你
See: rga Ant: qha
nɯrɟaŋ stative verb
répandue (langue). 使用范围最广(语言).

stu kɯ-nɯrɟaŋ nɯ ɲɯ-tɯ-spe
你学会了最实用的(那个语言)(反话,指的是茶堡话)
nɯrɟɤntɕa transitive verb
directional: tɤ- Etym: rgʲan.tɕʰa. se parer (de bijoux). 打扮(一身带满装饰).

tɤ-nɯrɟɤntɕa-t-a
我打扮了
nɯrɟɯrŋom intransitive verb
directional: nɯ- convoiter des richesses. 贪财.

ɲɯ-nɯrɟɯrŋom
他贪财

kɤ-nɯrɟɯrŋom sɤzraʁ
贪财是一件可耻的事情
See: rɟɯrŋom See: sŋom See: tɯ-rɟɯ
nɯrkorlɯt stative verb
directional: tɤ- être entêté. 顽固;固执.

ɲɯ-nɯrkorlɯt
他很顽固

nɯki tɯrme nɯ ɲɯ-nɯrkorlɯt tɕe mɯ́j-khɯ
这个人很固执,没有同意

to-nɯrkorlɯt
他变得很固执;他当时很固执(没有答应别人)

ma-tɤ-tɯ-nɯrkorlɯt
你不要这么固执
See: rko See: arlɯt
nɯrku -
porter. 戴.

tɯtshot lu-nɯrke-a
我戴手表
nɯrlɤn stative verb
directional: nɯ- Etym: rlan. vert (bois), humide. 湿;生(木头).

pjɤ-nɯrlɤn tɕe sɯtɕhaʁ ko-ɕe
木头是湿的,所以缩了

kɯ-nɯrlɤn
生木头
nɯrmbɯχtɕi transitive verb
directional: tɤ- asperger de liquide. 朝人喷尿.

tɤ-kɯ-nɯrmbɯχtɕi-a
你朝我喷了液体
See: χtɕi See: tɯ-rmbi
nɯrmɤβlɯ transitive verb
directional: tɤ- dépendre de. (家庭)靠…….

nɤʑo ku-ta-nɯrmɤβlɯ ɕti
我们家全靠你

nɤʑo ji-kɤ-nɯrmɤβlɯ tɯ-ɕti
我们家全靠你
See: rma See: βlɯ
nɯrmɤkro intransitive verb
directional: pɯ- partager le patrimoine. 分家;分财产.

pɯ-nɯrmɤkro-tɕi
我们俩分家了
See: tɯrma See: kro
nɯrmɤmbe intransitive verb
directional: thɯ- muer (mammifère). 脱毛.

ji-fsapaʁ chɤ-pe, thɯ-nɯrmɤmbe
我们家的牲畜身体很壮就换了毛

nɯŋa thɯ-nɯrmɤmbe
奶牛换了毛

jla thɯ-nɯrmɤmbe
犏牛换了毛
See: tɤ-rme See: mbe See: rmɤmbe
nɯrmɤʑu intransitive verb
directional: tɤ- directional: thɯ- faire son intéressant. 爱在人多的场合中表现自己【耍人来疯】.

jiɕqha nɯ wuma nɯrmɤʑu
那个人很喜欢表现自己

ma-tɤ-tɯ-nɯrmɤʑu
你不要耍人来疯

tɤ-pɤtso ɲɯ-nɯrmɤʑu
小孩子很喜欢表现自己
nɯrmɯ intransitive verb
directional: nɯ- se coucher tard. 晚睡. See: tɯrmɯ See: nɯrmɯsoz
nɯrmɯsoz intransitive verb
directional: tɤ- se lever tôt et se coucher tard. 早起晚睡. See: soz See: tɯrmɯ
nɯrŋgɯ - See: rŋgɯ1
nɯrŋgɯmbri intransitive verb
gémir. 呻吟. See: rŋgɯ1 See: mbri1
nɯrŋu intransitive verb
directional: kɤ- attraper une maladie de la peau. 患上一种皮肤病.

paʁ ko-nɯrŋu
猪得了皮肤病

mbro ko-nɯrŋu
马得了皮肤病

kɤ-kɯ-nɯrŋu
皮肤病患者

kɤ-kɯ-nɯrŋu nɯ tɯ-βri thamtɕɤt ʑo ʑmbɤr kɯ-fse ɲɯ-mtshɤt ʑo ɲɯ-ŋu, tɤ-rme ra chɯ-ɤʁɟa tɕe ɲɯ-pɣi ʑo ɲɯ-rʁom ʑo ɲɯ-ŋu.
|fv kɤ-kɯ-nɯrŋu 是一种皮肤病,全身长满疮一样的东西,毛全脱光,皮肤变灰色,很粗糙。 kɤ-kɯ-nɯrŋu 是一种皮肤病,全身长满疮一样的东西,毛全脱光,皮肤变灰色,很粗糙。
nɯrpu - See: rpu
nɯrpu transitive verb
directional: kɤ- se cogner. 撞.

nɤ-ku ko-tɯ-nɯrpu-t tɕe pjɤ-tɯ-phɤβ pjɤ-ra
你撞了头,你本来应该低头

alo jiʑo ji-kha nɤ-ku ko-tɯ-nɯrput khi loβtɕi
(听说)你在我们干木鸟的家里撞了头,对吧?

a-mi kɤ-nɯrpu-t-a
我撞到脚了
nɯrqhoʁ intransitive verb
directional: pɯ- tirer au fusil sans arrêt. 不停地打枪.

ɕɤmɯɣdɯ ɲɯ-ɤz-nɯrqhoʁ ʑo ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
他啪啪地射枪
nɯrqhoʁ - See: ɣɤrqhoʁrqhoʁ
nɯrʁe transitive verb
directional: lɤ- porter (un bracelet). 戴(手镯、耳环).

zgroʁ la-nɯrʁe
他戴了手镯

zgroʁ lɤ-nɯrʁe-t-a
我戴了手镯

rnɤjɯ la-nɯrʁe
他戴了耳环

srɯnloʁ lɤ-nɯrʁe-t-a
我戴了戒指
See: rʁe
nɯrʁɯrpu transitive verb
directional: tɤ- donner des coups de corne. 用角打.

jla kɯ tɤ́-wɣ-nɯʁrɯrpu-a
犏牛用角打了我
nɯrʁɯrʁa intransitive verb
directional: tɤ- grimper. 爬.

znde ɯ-taʁ tɤ-nɯrʁɯrʁa
他爬了墙

znde ɯ-taʁ ma-tɤ-tɯ-nɯrʁɯrʁa ma tɯ-atɤr
你不要爬墙,小心摔下来

si ɯ-taʁ tɤ-nɯrʁɯrʁa
他爬了树
nɯrtɕa transitive verb
directional: kɤ- taquiner. 逗弄(话)、骚扰.

kɤ-nɯrtɕa-t-a
我逗弄他了

kɤ́-wɣ-nɯrtɕa-a
他逗弄我了

kɤ-ta-nɯrtɕa
我逗弄你了
Syn: nɤjndɤt
nɯrtɕhɯɴɢɯɴɢaʁ intransitive verb
directional: lɤ- s'écailler. 一片一片地裂开.

tɤtho ɯ-mat nɯ ɯ-rɣi nɯ-ɬoʁ tɤkha tɕe ɯ-rqhu nɯ lu-nɯrtɕhɯɴɢ̣ɴɢaʁ ŋu, tɕe ɯ-rqhu nɯ tɤ-ɴɢaʁ tɕe, nɯ ɯ-ŋgɯ ɯ-rɣi nɯ pjɯ-nɯɬoʁ ɲɯ-ŋu
松树的果子里面的种子快要脱落的时候,它的果皮一片一片地裂开,然后脱落

pɯ-kɯ-ndʐaβ tɕe, tɯ-ndʐi lu-nɯrtɕhɯɴɢɯɴɢaʁ ŋgrɤl
摔倒的时候,经常会把皮肤擦伤
See: ɴɢaʁ
nɯrtɤβ transitive verb
directional: nɯ- directional: thɯ- porter. 戴;穿;系.

tɕhoma nɯ-nɯrtaβ-a
我穿了皮带

βʑɯndi nɯ-nɯrtaβ-a
我穿了裹腿

mthɯxtɕɤr nɯ nɯ-nɯrtaβ-a
我穿了腰带

weijin thɯ-nɯrtaβ-a
我戴了围巾
See: rtɤβ
nɯrtsa transitive verb
directional: nɯ- rechercher la cause de. 追究.

nɯɕɯŋgɯ pɯ-kɯ-fse mɯ-ɲɤ-nɯrtsa
他没有追究以前发生的事情

tɕhi pjɤ-fse ɲɯ-ŋu kɯ a-nɯ-tɯ-nɯrtse
你要追究到底发生了什么事情
See: ɯ-rtsa,tɕɤt
nɯrtsɤl stative verb
directional: tɤ- Etym: rtsal. être bon en équitation. 骑马的技术好.

mbro kɤ-nɯmbrɤpɯ wuma ɲɯ-nɯrtsɤl
他骑马的技术非常好
nɯrtsɤtɯɣ intransitive verb
directional: pɯ- Etym: rtsʷa.dug. s'empoisonner en mangeant une herbe (bovidé). 草中毒(牛).

jla pjɤ-nɯrtsɤtɯɣ
犏牛吃草中毒了

qambrɯ pjɤ-nɯrtsɤtɯɣ
犏牦牛吃草中毒了
See: nɯtɕhɯtɯɣ
nɯrtsɯ intransitive verb
directional: _ ramper. 爬行.

tɤ-pɤtso ɲɯ-nɯrtsɯ
小孩子在爬行
nɯrtsɯpɣaʁ transitive verb
directional: lɤ- retourner la terre après la récolte. 庄稼收割了以后重新翻地.

tɯji lɤ-nɯrtsɯpɣaʁ-a
我翻了地

tɯtɣa pɯ-jɤɣ tɕe, kɤ-nɯrtsɯpɣaʁ mda
收割结束了之后就是翻地的时候了

tɯji mɤ-kɤ-nɯrtsɯpɣaʁ mɤ-khɯ
不翻田地是不行的

pɯ-nɯrtsɯpɣaʁ-a ri mɯ́j-phɤn
我耕了这块地,但还是不行

mɤ-kɤ-tɣa kɤ-nɯrtsɯpɣaʁ mɤ-ŋgrɤl
在没有收割之前不能翻地
See: pɣaʁ See: rtsɯpɣaʁ See: rɯrtsɯpɣaʁ
nɯru -

ʑ-lɤ-nɯ-ru-t-a
我自己去拿来
nɯrɯ intransitive verb
directional: nɯ- brouter l'herbe. 吃草.

fsapaʁ ɲɯ-nɯrɯ
牲畜在吃草

fsapaʁ ra ɲɯ-nɯrɯ-nɯ
牲畜在吃草
Syn: nɯsɤlɤɣ
nɯrɯcu stative verb
bien s'entendre avec. 合得来.

ndʐɯɣlɤm kɯ-nɯrɯcu
合法的

tɯrme ra nɯ-rca ɲɯ-tɯ-nɯrɯcu
你跟这些人合得来
See: nɤcu
nɯrɯtʂa transitive verb
directional: tɤ- envier. 妒忌.

jiɕqha nɯ kɯ ɲɯ́-wɣ-nɯrɯtʂa-a
那个人妒忌我

ma-tɤ-kɯ-nɯrɯtʂa-a
你不要妒忌我
nɯrɯz intransitive verb
directional: thɯ- faire l'un après l'autre. 轮流.

zhiban chɯ-nɯrɯz-nɯ ɲɯ-ra
他们要轮流值班

tɕiʑo ni kɤ-rɤma tu-nɯrɯz-tɕi ŋu
我们轮流劳动
nɯrzandɤɣ intransitive verb
directional: pɯ- Etym: rdza.dug. attraper le mal des hauteurs. 发生高山反应.

pjɤ-nɯrzandaɣ-a
我有了高山反应

aj mucin ʑo mɯ́j-nɯrzandaɣ-a
我根本就不会有高山反应
nɯrʑɯɣ transitive verb
directional: pɯ- couper très vite grâce à un couteau bien aiguisé. 切得很快.

paʁndza pa-nɯrʑɯɣ ʑo pa-rɤkrɯ
他把猪草切得很快(刀很锋利)

pɯ-nɯrʑɯɣ-a pɯ-ʁndzar-a
我锯得很快(锯子很锋利)

ftɕɤfkɤt pa-nɯrʑɯɣ ʑo
他很果断的指挥了别人
nɯʁɤri transitive verb
directional: _
se mettre en face de. 转身向.

aʑo tɕoχtsi lu-nɯʁɤri-a ŋu
我转身面向桌子

aʑo khɯɣɲɟɯ nɯ-nɯʁɤri-t-a
我向窗子转身了

faire face à, tenir tête à. 对付;阻挡.

aʑo nɤʑo tu-ta-nɯʁɤri jɤɣ
我可以对付你
Ant: nɯɕqhu See: ɯ-ʁɤri
nɯʁgra transitive verb
directional: tɤ- Etym: dgra. considérer comme un ennemi. 敌视.

jiɕqha kɯ tú-wɣ-nɯʁgra-a ɲɯ-ŋu
那个人跟我有仇
nɯʁjoʁ transitive verb
directional: nɯ-
commander. 使唤.

nɤʑo kɯ aʑo ɲɯ-kɯ-nɯʁjoʁ-a ɲɯ-ŋu
你在使唤我

aj ɲɯ-ta-nɯʁjoʁ, a-tʂha ci pɯ-rke
请你给我倒一点茶

nɯ-nɯʁjoʁ-a tɕe laχtɕha ka-nɯxtʂɯ
我使唤了他,他就把东西顺便带来了

nɯ-nɯʁjoʁ-a tɕe kɤ-z-nɯxtʂɯ-t-a
我使唤了他,令他把东西顺便带来了

travailler pour quelqu'un. 当别人的帮工.

a-kɯ-nɯʁjoʁ jɤ-sɯɣe-t-a
我雇佣了他
See: ʁjoʁ
nɯʁjɯβtshɤt transitive verb
directional: tɤ- estimer. 估计.

fsusqi-tɯrpa tɤ-nɯʁjɯβtshat-a
我估计有三十斤

tɤ-nɯʁjɯβtshat-a tɕe ɕoŋtɕa pɯ-ʁndzar-a
我估计了一下就锯了木料
See: ʁjɯβtshɤt
nɯʁlɤwɯr intransitive verb
directional: tɤ- faire soudainement. 突然做.

tɤ-nɯʁlɤwɯr ʑo tɕe jɤ-ari
他突然就走了
See: ʁlɤwɯr
nɯʁlɯmbɯɣ transitive verb
directional: tɤ- estimer. 估计.

tɤ-nɯʁlɯmbɯɣa
我估计了一下

liangmi ɲɯ-ra ri tɤ-nɯʁlɯmbɯɣ-a tɕe pɯ-ʁndzar-a
需要两米的木头,我估计了一下就锯了

fso tɕe tɯ-mɯ lɤt mɤ-lɤt mɤxsi ma aj tɤ-nɯʁlɯmbɯɣ-a ɕti
明天不知道下不下雨,我只是估计一下

kɯki ŋu maʁ mɤxsi ma tɤ-nɯʁlɯmbɯɣ-a ɕti
不知道是不是正确的,这是我猜想的

tu-nɯʁlɯmbɯɣ-a ɕti wo
我猜的(一句话的意思)

nɯ tu-nɯʁlɯmbɯɣ-a ɕti ri, ɯʑo kɯ kɤ-nɤma nɯ sɤpe
我估计他会把工作做好
Syn: nɯʁjɯβtshɤt
nɯʁmaʁmi intransitive verb
directional: tɤ- être soldat, faire son service militaire. 当兵. See: ʁmaʁmi
nɯʁndomnɤt intransitive verb
directional: pɯ- directional: tɤ- répéter sans arrêt, radoter. 重复讲说过的话;啰唆.

ma-pɯ-tɯ-nɯʁndomnɤt ntsɯ
你不要不停地重复讲同一句话

a-mu cho-rgɤz tɕe, wuma ʑo nɯʁndomnɤt
我母亲老了,不停地重复讲说过的话

ɯʑo cha ku-tshi tɕe, tu-nɯʁndomnɤt ɲɯ-ŋu
他喝了酒就会重复讲说过的话
See: taʁndo
nɯʁnoŋ intransitive verb
avoir des remors. 内疚;有愧. Syn: ɲɟɤt See: tɯ-ʁnoŋ
nɯʁɲɤlwa intransitive verb
directional: pɯ- souffrir le martyre. 受苦难.

pɯ-nɯʁɲɤlwa-a
我受了很多苦
See: ʁɲɤlwa
nɯʁzɯɣ stative verb
directional: thɯ- Etym: gzigs. beau. 美观.

jiɕqha tɤ-tɕɯ nɯ ɲɯ-nɯʁzɯɣ
那个男子很英俊

jiɕqha laχtɕha ɲɯ-nɯʁzɯɣ
那个东西好看
nɯʁʑɯnɯ stative verb
directional: thɯ- directional: tɤ- grandir et devenir un jeune homme. 长成青年. See: nɯʁʑɯnɯ
nɯsarsi intransitive verb
directional: _ ramasser des abricots. 摘杏. See: sarsi
nɯsaχɕɯβ intransitive verb
faire une compétition. 比试.

tɕiʑo ni tɤ-nɯ-saχɕɯβ-tɕi ri, ɯʑo kɯ pɯ́-wɣ-ɕɯnŋo-a
我们俩比试一下了,他把我打败了
nɯsaχsɯ intransitive verb
directional: tɤ- prendre le repas de midi. 吃中午饭.

nɯsaχsɯ-j
我们吃中午饭

jɯfɕɯr sloχpɯn cho tɯɣrɤz tɤ-nɯsaχsɯ-j
我们昨天跟老师一起吃了中午饭

ɯ-tɤ-tɯ-nɯsaχsɯ?
你吃饭了吗?
See:
nɯscɯʁzɯɣ stative verb
Etym: skʲe.gzugs. beau. 美丽;漂亮.

jiɕqha nɯ mɯ́j-nɯscɯʁzɯɣ
那个人不漂亮

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɯscɯʁzɯɣ
那个人很漂亮
nɯsɤlɤɣ intransitive verb
directional: manger de l'herbe. 吃草.

nɯŋa ɲɯ-nɯsɤlɤɣ
牛在吃草

nɤʑo nɯ-nɯsɤlɤɣ
你吃草!(人对动物说)
Syn: nɯrɯ
nɯsɤra intransitive verb
directional: tɤ- se gratter (contre des arbres). 抓痒(奶牛;牦牛).
nɯsɤraʁ transitive verb
directional: tɤ- parier. 打赌.

nɯ-sɤraʁ-tɕi
我们俩打赌

tɤ-nɯsɤraʁ-tɕi
我们俩打赌了

tɤ-sɯxtsɯɣ-a tɕe tɕhi a-tɤ-fse, mɯ-tɤ-sɯxtsɯɣ-a tɕe tɕhi fse nɯ-sɤraʁ-tɕi
我们俩打赌,如果我打中了的话就怎么样,打不中的话又怎么样
Syn: nɯtɤraʁ
nɯsɣa stative verb
directional: kɤ- rouiller. 生锈.

ɕom ko-nɯsɣa
铁生锈了

laʁdɯn ɲɯ-nɯsɣa
工具生锈
See: sɣa
nɯskɤt transitive verb
parler. 说话.

nɤʑo mɤ-tɯ-nɯskɤt me
你无话不说

ɯʑo kɯ mɯ-ta-nɯskɤt ʑo me
他以前说很多话

nɯ kɯ-fse kɤ-nɯskɤt mɤ-ra
不要这样说

mɤ-nɯskɤt-ndʑi ʑo maŋe
他们俩没有什么不说的
See:
nɯskhrɯ transitive verb
directional: kɤ- être enceinte d'un enfant. 怀上(孩子).

ɯ-rɟit ko-nɯskhrɯ
她怀上了孩子
See: tɯ-skhrɯ
nɯslɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- être hourdé de, être sali. 沾上.

a-ŋga ɯ-thoʁ pjɤ-k-ɤtɤr-ci tɕe to-nɯslɯɣ
我衣服掉到地上,沾上了灰尘

soʁma ɯ-ŋgɯ ju-kɯ-ɕe tɕe, tɯ-ŋga tu-nɯslɯɣ ŋu
走进麦草里,衣服会沾上麦草
nɯslɯt intransitive verb
directional: tɤ- être plein de poussières et de saletés (après avoir été laissé dans un endroit sale). (不管地下脏躺在哪里)满身都是灰尘,沾满灰尘和脏东西.

a-ŋga to-nɯslɯt
我衣服上沾满了灰尘
nɯsmɤn transitive verb
directional: tɤ- guérir. 治病.

nɯnɯ ɣɯ ɯ-jaʁ pjɤ-ɴɢraʁ tɕe to-nɯsmɤn
他的手破了,(医生)就把它治好了

smɤnba kɯ to-nɯsmɤn
医生把他的病治好了

smɤnba kɯ smɤn to-βzu tɕe to-nɯsmɤn
医生用药把他治好了

ɲɯ-ngo tɕe ta-nɯsmɤn
他病了,(医生)把病治好了

smɤnba kɯ tɤ́-wɣ-nɯsman-a
医生给我治了病
nɯsmɤphɤβ transitive verb
directional: pɯ- humilier. 侮辱;污蔑.

pjɤ-nɯsmɤphɤβ
他侮辱了他

pjɯ-kɯ-nɯsmɤphaβ-a ɲɯ-ŋu
你在侮辱我
nɯsmɯɣjɯm intransitive verb
se chauffer au feu. 烤火取暖. Syn: nɯmbjɯm
nɯsmɯlɤm transitive verb
directional: nɯ- espérer. 愿望;盼望.

ɬasa kɤ-ɕe ɲɯ-nɯsmɯlɤm
他很希望去拉萨

nɤ-kɤ-nɯsmɯlɤm nɯ a-pɯ-fse
祝你愿望实现

pjɯ-kɤ-cha nɯ ɲɯ-nɯsmɯlam-a
我希望(这件事情)成功
See: smɯlɤm
nɯsmɯrjɯɣ transitive verb
directional: thɯ- courber à la chaleur. 用高温令木条变形;弄弯.

ʑmbrɯɟoʁ ci ɣɤʑu tɕe nɯ-nɯsmɯrjɯɣ-a
我把杨柳枝条弄弯了

kɯki si ki thɯ-nɯsmɯrjɯɣ-a
我把这块木条弄弯了

kɯki ɲɯ-jpum tɕe, kɤ-nɯsmɯrjɯɣ mɯ́j-khɯ
这个东西很粗,不能弄弯
nɯsnɯɲaʁ transitive verb
directional: tɤ- causer du mal. 伤害,陷害.

tɤ-nɯsnɯɲaʁ-a
我陷害了他

jiɕqha nɯ kɯ tú-wɣ-nɯsnɯsɲaʁ-a ɲɯ-ŋu
那个人在陷害我

tɤ́-wɣ-nɯsnɯɲaʁ-a
他陷害了我
See: snɯɲaʁ
nɯsɲaŋne intransitive verb
directional: pɯ- jeûner. 念哑巴经(禁食斋).

pɯ-nɯsɲaŋne-a
我念了哑巴经
See: sɲaŋne See: rɯsɲaŋne
nɯsɲɤtqha intransitive verb
directional: tɤ- faire une ruade (lorsque le cheval ne supporte plus sa selle). (因为受不了鞍子)尥蹶子.

mbro to-nɯsɲɤtqha
马尥蹶子了
Syn: cɤmtsaʁ See: sɲɤt See: qha
nɯsɲɯβri transitive verb
chérir. 心疼. Syn: nɤrɕɤmŋɤm
nɯsŋom transitive verb
directional: nɯ- désirer, convoiter. 贪.

nɯ-nɯsŋom-a
我贪(这个东西)了

aʑo jiɕqha tɯ-xtsa nɯ ɲɯ-nɯsŋom-a
我很想得到那双鞋子

tɯ-ŋga nɯ ɲɯ-nɯsŋom-a
我很想得到那件衣服

nɯ kɤ-χtɯ ma-nɯ-tɯ-nɯsŋom
你不要有买那个的欲望(买不完)

tɯ-rɟɯ nɯ-nɯsŋom-a
我贪了财
See: sŋom
nɯspjɤtɕha transitive verb
directional: tɤ- faire une mauvaise action. 做坏事;搞鬼.

ki nɤʑo tɤ-tɯ-nɯspjɤtɕha-t ŋu!
这是你搞的鬼!
See: spjɤtɕha
nɯspɯspa transitive verb
directional: pɯ-

pɯ-nɯspɯspa-t-a ɕti
我本来就会了

qiche kɤ-lɤt pa-nɯspɯspa ɕti
他本来就会开车
nɯsqar stative verb
directional: tɤ- facile à séparer (fils). 容易分开.

ki kɤ-taʁ ɲɯ-mbat ma ɲɯ-nɯsqar
因为(线)容易分开,所以很好织
See: ɯ-sqar
nɯsroʁmbrɤt intransitive verb
directional: thɯ- se débattre en agonisant. 临死挣扎. See: mbrɤt See:
nɯsrɯɣndɤr intransitive verb
directional: nɯ- avoir de l'acné. 长青春痘.

ɯʑo ɲɯ-nɯsrɯɣndɤr
他长青春痘
See: srɯndɤr
nɯstɤβtshɤt intransitive verb
directional: tɤ- faire un concours de force. 比力气. See: stɤβtshɤt
nɯstɤraʁndo intransitive verb
directional: tɤ- se parler à soi-même. 喃喃自语;自己跟自己说话.

tɤ-nɯstɤraʁndo-a
我自己跟自己说话了
See: taʁndo
nɯstɤrɟɯɣ transitive verb
directional: _ courir. 跑.

ɲɯ-nɯstɤrɟɯɣ
他在跑

ɲɯ-nɯstɤrɟɯɣ tɕe kɤ-ari
他跑去了
See: stɤrɟɯɣ See: rɟɯɣ1
nɯsthamtɕɤt adverb
Etym: tʰams.tɕad. autant. 那么多.
nɯsthoʁ transitive verb
directional: pɯ- avoir des relations sexuelles. 性交.

tɕheme pɯ-nɯsthoʁ-a, pɯ-tɯ-nɯsthoʁ
See: sthoʁ
nɯsthɯt - See: sthɯt
nɯstu stative verb
directional: tɤ- être correct. 准.

ɯ-jaʁ ɲɯ-nɯstu
他的枪法很准
See: ɯ-stu2
nɯstu transitive verb
directional: tɤ- considérer comme. 当成.

ɯ-rɟit ʑo tú-wɣ-nɯstu-a ŋu
他把我当成自己的孩子一样
See: sɤrtsi See:
nɯsuwa intransitive verb
directional: pɯ- monter la garde. 站岗;放哨.

ɯʑo ku-nɯsuwa
他在放哨
Syn: nɯchɯra See: suwa
nɯsɯkho transitive verb
directional: nɯ- extorquer, dévaliser. 抢.

nɯ ma-nɯ-tɯ-nɯsɯkhɤm
你不要抢这个东西

paʁmu kɯ ɯ-rɟit kɤ-ndza ɲɯ-nɯsɯkhɤm ɲɯ-ŋu
母猪总是抢它的崽子的食物

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-zda ɯ-kɯmtɕhɯ na-nɯsɯkho
小孩子抢了他的同学的玩具

ma-nɯ-kɯ-nɯsɯkho-a
你别抢我的东西
See: kho1 See: anɯsɯkhɯkho
nɯsɯku intransitive verb
directional: tɤ- grimper aux arbres. 爬树.

ɣzɯ kɤ-nɯsɯku ɲɯ-cha
猴子会爬树

tɯrme kɤ-nɯsɯku kɯ-cha tu, nɯnɯ kɯ-cha mɤ-kɯ-cha tu
有的人会爬树,这件事,有的会有的不会

ma-tɯ-nɯsɯku ma tɯ-atɤr
你不要爬树,你会摔下来的
See: sɯku
nɯsɯmŋɤn transitive verb
directional: tɤ- Etym: sems.ŋan. se méfier. 怀疑.

jiɕqha nɯ ŋu maʁ mɤ-xsi ri tɤ-nɯsɯmŋan-a
不知道是不是他(偷了东西),但是我怀疑他了

ma-tɤ-kɯ-nɯsɯmŋan-a ma aʑo maʁ-a
你不要怀疑我,不是我做的

ma-tɤ-tɯ-nɯsɯmŋɤn
你不要怀疑他

sɯmŋɤn
nɯsɯmʁɲiz intransitive verb
directional: tɤ- Etym: sems.gɲis. hésiter. 犹豫.

nɤʑo ɲɯ-tɯ-nɯsɯmʁɲiz netɕi
你还在犹豫啊
nɯsɯmɯzdɯɣ intransitive verb
directional: thɯ-
être inquiet. 担心.

nɤ-rɟit ɲɯ-ngo, ma-tɯ-nɯsɯmɯzdɯɣ
你儿子生病了,但是不要担心

Etym: sems.sdug. être malheureux, être triste. 不高兴;伤心.

thɯ-nɯsɯmɯzdɯɣ mɤ-ra
你不要伤心

ma-tɯ-nɯsɯmɯzdɯɣ
你不要伤心

tɕhindʐa ku-tɯ-nɯsɯmɯzdɯɣ?
你为什么不高兴?
See: sɯmɯzdɯɣ
nɯsɯŋgɯ intransitive verb
aller dans la forêt. 在森林里逛;打猎.

kɯ-nɯsɯŋgɯ jɤ-ari-a
我去了森林

ɕɯ-nɯsɯŋgɯ-a
我要去森林

nɤʑo ɕɯ-tɯ-nɯsɯŋgɯ ɯ-ŋu?
你去森林吗?
See: sɯŋgɯ
nɯsɯɴɢoʁ intransitive verb
directional: nɯ- directional: _ ramasser du bois mort. 捡干柴.

ji-si chɤ-k-ɤrɕo-ci tɕe, ʑ-nɯ-nɯsɯɴɢoʁ-a pɯ-ra
我们的柴用完了,所以我就捡柴去了

sɯŋgɯ pɯ-nɯsɯɴɢoʁ-a
我在森林里捡柴了
See: si1 See: taɴɢoʁ
nɯsɯrtoʁ transitive verb
s'apercevoir. 发觉,看得出.

tɯʑo mɤ-kɯ-pe nɯ a-pɯ́-wɣ-nɯsɯrtoʁ tɕe pe
发现自己的缺点是一件好事

ɲɯ-nɯsɯrtoʁ-a
我看得出

nɤki tɤ-scoz nɯ kɤ-rɤt ɲɤ-tɯ-nɯkɯmaʁ ri, mɯ́j-tɯ-nɯsɯrtoʁ
你写错了字,但是你没有看出来

nɤki tʂu kɯmaʁ jo-tɯ-nɯɕe ri mɯ́j-tɯ-nɯsɯrtoʁ
你走错了路,但是你没有看出来
Syn: sɯχsɤl See: rtoʁ
nɯsɯzʁe intransitive verb
directional: _ porter du bois (sur le dos). (来回)背柴. See: See: nɯzʁe See: sɯzʁe
nɯt intransitive verb
directional: tɤ- brûler. 燃起.

smi to-nɯt
火燃起来了

si to-nɯt
柴火燃起来了
nɯta - See:
nɯta transitive verb
directional: kɤ- épouser. 娶妻.

rɟɤlpu kɯ ɯ-rʑaβ ko-nɯ-ta
土司把她娶为妻子

a-me nɤ-rʑaβ ku-tɯ-nɯte jɤɣ
你可以娶我的女儿为妻
nɯtal intransitive verb
directional: tɤ- jouer au jianzi. 踢毽子. See: tal
nɯtɕarloŋ intransitive verb
directional: pɯ- avoir une sensation désagréable (après avoir bu un thé trop fort). 醉茶.
nɯtɕaχpa transitive verb
directional: pɯ- Etym: dʑag.pa. extorquer. 抢.

tʂu tɕe pjɤ́-wɣ-nɯtɕaχpa
他在路上被抢了
Syn: nɯsɯkho See: tɕaχpa
nɯtɕetha transitive verb
directional: kɤ- sonder. 试探.

ɯʑo kɯ kɤ́-wɣ-nɯtɕetha
他试探我了
nɯtɕɤmɯ intransitive verb
directional: lɤ- devenir none. 当尼姑. See: tɕɤmɯ See: rɯtɕɤmɯ
nɯtɕɣom intransitive verb
directional: pɯ- ramasser du xanthoxyle. 摘花椒.

ɕ-pɯ-tɕɣom
我去摘花椒了
See: tɕɣom
nɯtɕhaʁ intransitive verb
directional: tɤ- manger du fourrage (cheval). 吃饲料(马).

mbro ɲɯ-nɯtɕhaʁ
马在吃饲料
See: ɯ-tɕhaʁ1
nɯtɕhɤjlɯz intransitive verb
observer une coutume. 遵循某种风俗.

kɯki kɯ-fse aʑo kɤ-nɯtɕhɤjlɯz mɤ-cha-a
我不能接受这种风俗
See: tɕhɤjlɯz
nɯtɕhɤjʁo stative verb
être en état d'ébriété. 发酒疯.

jɯfɕɯr lɤ-βzi tɕe tɤ-nɯtɕhɤjʁo
他昨天喝醉了就发了酒疯
See: tɕhɤjʁo
nɯtɕhɤl intransitive verb
directional: pɯ- Etym: tɕʰad. être puni. 受到惩罚.
nɯtɕhomba intransitive verb
directional: tɤ- attraper un rhume. 感冒.

adianhua jɤ-tɯ-lɤt ri, pɯ-nɯtɕhomba-a
你给我打电话的时候,我在感冒
See: tɕhomba
nɯtɕhʁɯβ transitive verb
directional: pɯ- croquer. 使劲地咀嚼(脆的食物). Ant: tɕʁɯβnɤtɕʁɯβ
nɯtɕhʁɯβ - See: tɕhʁɯβnɤtɕhʁɯβ
nɯtɕhɯrɟɯɣ intransitive verb
où l'eau coule vite. 水流得很急(地方).

ɯ-sta a-pɯ-ɣɤʑɯn tɕe nɯtɕhɯrɟɯɣ
如果有斜坡的话水流得很急
nɯtɕhɯtɕɯnpaχɕi intransitive verb
directional: nɯ- aller cueillir des poires. 采梨子.
nɯtɕhɯtɯɣ intransitive verb
directional: pɯ- Etym: tɕʰu.dug. s'empoisonner en buvant de l'eau (bovidé). 水中毒(牛).

jla pjɤ-nɯtɕhɯtɯɣ
犏牛喝水中毒了

qambrɯ pjɤ-nɯtɕhɯtɯɣ
牦牛喝水中毒了
See: nɯrtsɤtɯɣ
nɯtɕhɯwɯt transitive verb
directional: nɯ- faire bouillir la peau afin de pouvoir enlever les poils. 烫;用开水将毛褪掉.

paʁ ɲɤ-nɯtɕhɯwɯt
他烫了猪皮
nɯtɕʁɯβ transitive verb
directional: pɯ- croquer. 使劲地咀嚼(脆的食物).

paχɕi tɤ-nɯtɕʁɯβ-a ʑo tɤ-ndza-t-a
我吃了苹果,发出咀嚼的声音
Ant: tɕʁɯznɤtɕʁɯz Ant: tɕhʁɯβnɤtɕhʁɯβ
nɯtɕʁɯβ - See: tɕʁɯβnɤtɕʁɯβ
nɯtɕu adverb
là-bas. 在那里.
à ce moment-là. 在那个时候.
nɯtɤpɤtso transitive verb
directional: tɤ- considérer comme un enfant. 把……当成小孩子.

tú-wɣ-nɯtɤpɤtso-a ŋgrɤl
他把我当成小孩子
See: tɤ-pɤtso
nɯtɤraʁ transitive verb
directional: tɤ- parier. 打赌.

tɤ-nɯtɤraʁ-ndʑi
他们俩打赌了
Syn: nɯsɤraʁ
nɯthaj transitive verb
directional: tɤ- Etym: fn:抬. soulever (à plusieurs). 抬(几个人一起).

ɕoŋtɕa tɤ-nɯthaj-tɕi
我们俩把木料抬起来了
nɯthɤstɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- jouer à un jeu de hasard (où il faut deviner combien d'objets son adversaire tient dans la main). 赌胡豆的游戏.

stoʁ tɤ-nɯthɤstɯɣ-tɕi
我们俩赌了胡豆

khɯtsa ɯ-ŋgɯ stoʁ tɤ-rku-tɕi tɕe tɤ-nɯthɤstɯɣ-tɕi, a-pɯ-tɕhaʁ tɕe nɤʑo ɲɯ-kɯ-ɣɤjɯ-a, ɯ-tsa ɲɯ-βze nɤ nɤʑo jɤ-nɯtsɯm
我们俩在碗里装了胡豆就赌了有多少,要是猜少了的话就给我赔,要是猜对了的话你就把它带走
See: thɤstɯɣ
nɯthɣe intransitive verb
directional: _ ramasser des glands. 捡青冈籽. See: thɣe
nɯthɯ transitive verb
directional: kɤ- utiliser comme une casserole. 用锅子;当锅子用.

nɤʑo tʂha kɤ-tɯ-ta-t tɕe ko-tɯ-nɯthɯ-t
你煮茶的时候用了锅子
See:
nɯtsa stative verb
directional: tɤ- convenir. 适合.

ki tɤ-rte ki nɤʑɯɣ ɲɯ-nɯtsa
你适合戴这种帽子

ki tɤ-rte ki ɲɯ-tɯ-nɯtsa
你适合戴这种帽子

tu-tɯ-nɯtsa ʑo tɕe phɣo-a ɕti
一到合适的时间,我就会逃跑
See: ɯ-tsa See:
nɯtshɤβ transitive verb
directional: kɤ- confronter ensemble. 一起对付一个人.

ʑara kɯ ɯʑo kɤ-ʁndɯ ko-nɯtshɤβ-nɯ
他们一起打了他

ʑara kɯ ɯʑo ko-nɯtshɤβ-nɯ ʑo to-nɤmqe-nɯ
他们一起骂了他

directional: nɯ- faire ensemble. 共同做一件事情.

tɕiʑo kɯki laχtɕha kɤ-χtɯ tɤ-nɯtshɤβ-tɕi ŋu
我们一起买了这个东西

ki tɯ-khɯtsa kɤndza tɤ-nɯtshɤβ-tɕi
我们一起吃了这一碗
nɯtshɤdɯɣ intransitive verb
directional: nɯ- souffrir de la chaleur. 受热,中暑.

jisŋi tɤŋe ɲɯ-sɤɕke tɕe ɲɯ-nɯtshɤdɯɣ-a
今天太阳很大,我觉得很难受
See: tshɤdɯɣ See: ɣɯtshɤdɯɣ
nɯtshɤtʂot intransitive verb
directional: nɯ- directional: tɤ- Etym: tsʰa.drod. avoir la fièvre. 发烧.

ɲɯ-nɯtɕhomba tɕe ɲɯ-nɯtshɤtʂot
他感冒就发烧

nɯ-nɯtshɤtʂot-a
我发烧了
See: tshɤtʂot
nɯtsɯm - See: tsɯm
nɯtsɯm transitive verb
directional: _ emporter (chez soi). 带回家.
nɯtsɯʁot intransitive verb
directional: pɯ- chasser le faisan. 打野鸡.

ɯʑo ɕ-pɯ-nɯtsɯʁot ri, mɯ-pjɤ-cha
他去打野鸡,但是没有成功
See: tsɯʁot
nɯtʂawku transitive verb
directional: tɤ- Etym: fn:照顾. prendre soin. 照顾.
nɯtʂɤqɤsti transitive verb
directional: tɤ- bloquer le chemin. 挡路(走在前面的人,挡后面行人的去路).

ma-tɤ-kɯ-nɯtʂɤqɤsti-a
你不要挡我的路
See: sti1 See: tʂu
nɯtʂha intransitive verb
directional: kɤ- prendre le petit déjeuner. 吃早饭.

kɤ-nɯtʂha-ndʑi
他们俩吃了早餐
See: tʂha
nɯtʂhɤɣndʑɤr intransitive verb
directional: tɤ- manger (serviteur). 吃糌粑.

soz to-nɯtʂhɤɣndʑɤr-ndʑi
他们俩早上吃了
See: tɯ-ɣndʑɤr
nɯtʂhɤlu transitive verb
verser du lait dans le thé. 把牛奶倒到马茶里.

alo ji-tɤ-lu tha-ɣɯt-nɯ tɤ-nɯtʂhɤlu-j / (tʂhɤlu tɤ-nɯlɤt-i)
他们把牛奶带下来了,我们就倒在茶里喝了
nɯtʂu intransitive verb
directional: tɤ- bien se passer. 顺利.

jɤxtshi tɕi-tɯtsɣe pɯ-nɯtʂu
最近我们俩的生意很好
See: tʂu
nɯtʂu transitive verb
directional: kɤ- prendre en passant. (一路上看见什么东西就)顺便拿走.

sɯmat ɣɤʑu tɕe kɤ-nɯtʂu-t-a
(路上)有水果,我顺便拿了

paʁndza tʂɯtʂu kɤ-nɯtʂu-t-a tɕe nɯ-phɯt-a
我在路上看到猪草,顺便割了一把
See: tʂu
nɯtɯcizʁe intransitive verb
transporter de l'eau. 背水.

ɕ-pɯ-nɯtɯcizʁe-a
我去背水了
See: tɯ-ci See: tɯcizʁe See: nɯzʁe
nɯtɯfɕɤl intransitive verb
directional: nɯ- avoir la diarrhée. 拉肚子.

nɯ-nɯtɯfɕal-a
我拉了肚子

a-xtu ɲɯ-mŋɤm tɕe nɯ-nɯtɯfɕal-a
我肚子疼,拉了肚子
nɯtɯrgi intransitive verb
directional: pɯ- couper et ramasser des branches de sapin pour faire des fumigations. 把杉树枝桠砍回来.
nɯtɯrgilaŋlaŋ intransitive verb
directional: _ ramasser des cônes de pin. 捡杉木果.

ɕ-pɯ-nɯtɯrgilaŋlaŋ-a
我去捡杉木果了
See: tɯrgilaŋlaŋ
nɯtɯtɕhɯ transitive verb
directional: tɤ- poignarder. 刺杀.

tshjencɯ kɯ to-znɯtɯtɕhɯ tɕe pjɤ-sat
用短刀把他刺杀了
nɯtɯtɕhɯ transitive verb
directional: tɤ- assassiner. 刺杀. See: tɯtɕhɯ
nɯtɯtso transitive verb
directional: pɯ- avoir de l'expérience. 懂事,有经验,得到教训.

pjɯ-kɯ-nɯtɯtso ra ma nɯ ɯ-qhu tɕe kɯmaʁ kɤ-nɤma tɤ-ra tɕe kɤ-sɤpe kɯ-cha (=tɯ-kɯ-tso pjɯ-tu ra)
要经过经验和教训才能把以后的事情做好
See: tso
nɯtɯtʂaŋ - See: tʂaŋ
nɯtɯtʂaŋ stative verb
être juste. 公平.
nɯwɤtku transitive verb
nɯxso stative verb
directional: tɤ- être vide. 空的.

khɯtsa to-nɯxso tɕe ɯ-ŋgɯ kɤ-rku ɲɤ-me
碗空了
See: so
nɯxsɯ intransitive verb
directional: lɤ- directional: thɯ- regarder en cachette. 偷看.

ku-nɯxsɯ ɲɯ-ŋu
他在偷看

tɤ-pɤtso ɲɯ-nɯxsɯ
小孩子在偷看

nɯ tɯrme ɲɯ-nɯxsɯ
那个人在偷看

ma-lɤ-tɯ-nɯxsɯ tɕe lɤ-ɣi
你不要偷看,你进来吧

directional: lɤ- laisser apparaître un petit bout. 露出了一部分.

nɤ-laχtɕha ɲɯ-nɯxsɯ tɕe tɯ-nɯ-βde ma
你的东西露出来,消息不要丢掉
nɯxtɕhɤz intransitive verb
directional: tɤ- avoir un tel tempérament, une telle habitude, une telle propension. 有这样的性格,有这样的习惯.

ɯʑo ɲɯ-nɯxtɕhɤz
他有那个习惯

nɤʑo kɯnɤ tɯ-nɯxtɕhɤz
你也有那个习惯

aʑo ɲɯ-nɯxtɕhaz-a
我有这个习惯

nɤki nɤ-kɤ-fse nɯnɯ nɤʑo tɯ-nɯxtɕhɤz ɕti
你有这样的习惯

nɯ kɯ-fse kɤ-ti tɯ-nɯxtɕhɤz ɕti
你习惯这样说

kɤ-ŋɤn tɯ-nɯxtɕhɤz ɕti
你习惯做坏事

nɯ kɯ-fse kɤ-βzu nɯxtɕhɤz
他习惯那样做

tɤresɤpɯpa kɤ-βzu nɯxtɕhɤz
他习惯取笑别人

khramba kɤ-βzu mɤ-nɯxtɕhɤz
他不习惯说谎
nɯxtshi adverb
cette fois-là. 那一次.

rgɯnba tɤ-ari tɕe, nɯ́xtshi nɯ tɯrme wuma pɯ-dɤn
我们去寺庙大那一次,人很多
nɯχɤnloʁ intransitive verb
directional: pɯ- être peu réactif (à cause de l'âge). 思维迟钝(因为年老).

kɤ-nɯχɤnloʁnɯ nɯ mɯ́j-pe
上了年纪思维迟钝很不好
nɯχpjɤt transitive verb
directional: tɤ- cela dépend de. 随便……,由……决定,自己看着办.

nɤʑo tɯ-ɕe mɤ-tɯ-ɕe, nɤʑo tɤ-nɯχpjɤt
去不去由你

nɤʑo ma-tɯ-ɤrju a-tɤ-nɯχpjɤt
你不要说,由他自己决定
nɯχpɯn intransitive verb
directional: lɤ- devenir moine. 当和尚. See: χpɯn See: rɤχpɯn
nɯχpɯnbu intransitive verb
directional: lɤ- avoir le pouvoir. 掌权.

lɤ-nɯχpɯnbu (=χpɯnbu la-ndo)
他掌权了
See: χpɯnbu
nɯχsɯmtoʁ intransitive verb
vivre. 活;生存.

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɯχsɯmtoʁ
那个还活着

kɯtɕu kɤ-nɯχsɯmtoʁ ɲɯ-ɴqa ɕti
这里生存很辛苦

ɯ-ɲɯ-nɯχsɯmtoʁ
他还活着吗
nɯχtɕɤn stative verb
directional: kɤ- terrible. 恐怖;凶猛.

ndzaʁlaŋ tɯrme jo-ɣi tɕe, tɯ-ci kɤ-kɯ-nɯχtɕɤn ɯ-ŋgɯ ɕ-pjɯ́-wɣ-βde ɲɯ-ra
(妖界)来了凡人,我们要把他扔进恐怖的水里!

tɯ-ci kɤ-kɯ-nɯχtɕɤn nɯnɯ tɕe tɕe tu-ola ʑo kɯ-fse pjɤ-ɕti tɕe, nɯ pjɯ-tɯ-βde nɯ tɯrme pjɯ-kɯ-si pjɤ-ŋgrɤl
“恐怖的水”在沸腾一样,(妖)把人一扔进去就必死无疑
nɯχtɕɯrɯ intransitive verb
directional: nɯ- se déshabiller complètement. 把衣服脱光.
nɯχtɯntʂu intransitive verb
directional: tɤ- convivial, sociable. 合得来;合群.

jiɕqha nɯ ɲɯ-nɯχtɯntʂu
他跟别人合得来

ɯ-zda ra nɯ-rca ɲɯ-nɯχtɯntʂu
他跟他的伙伴很合得来

jiɕqha nɯ mɯ́j-nɯχtɯntʂu
他很孤僻

tu-nɯχtɯntʂu-a
我跟别人合得来
nɯzarzɯr intransitive verb
directional: pɯ- avoir la tête qui tourne (ovins, tremblante du mouton?). 头晕倒下(羊).

qaʑo pjɤ-nɯzarzɯr
绵羊头晕倒下了

tshɤt kɤ-nɯzarzɯr nɯxtɕhɤz
山羊经常头晕倒下

qaʑo cho tshɤt ɯ-kɤrnoʁ ɲɯ-mtɕɯr tɕe pjɯ-ndʐaβ tɕe nɯ pjɯ-nɯzarzɯr ŋu tɕe ɯ-rna ɯ-taʁ pjɯ́-wɣ-qraʁ tɕe tɤ-se a-pɯ-ɬoʁ tɕe tu-mna ŋgrɤl
绵羊和山羊头晕突然倒下,在羊的耳朵上割一刀,让血流出来就会好。
nɯzaχtɤt intransitive verb
directional: thɯ- manger de la nourriture pour les morts. 吃死人的食物(骂人的话). See: zaχtɤt Syn: nɯzɤmpo
nɯzdɯɣ transitive verb
directional: thɯ- Etym: sdug. s'inquiéter pour quelqu'un. 为别人担心.

a-mu ɲɯ-nɯzdɯɣ-a
我担心我的母亲

a-rɟit ɲɯ-nɯzdɯɣ-a
我担心我的儿子

nɤj nɤ-rʑaβ ɲɯ-tɯ-nɯzdɯɣ
你担心你的妻子

ɲɯ-ta-nɯzdɯɣ
我为你担心
nɯzdɯsŋɤl intransitive verb
directional: pɯ- supporter toutes sortes de difficultés. 受尽苦难.

kɯ-rtaʁ ʑo pɯ-nɯzdɯsŋal-a
我受够了苦难
See: tɤzdɯɣ
nɯzdɯxpa Variant: znɯzdɯxpa transitive verb
directional: nɯ- avoir pitié de. 可怜别人.

nɯ-nɯzdɯxpa-t-a-nɯ
我可怜他们

jiɕqha nɯ ɯ-ŋgu mɯ́j-thon, ɲɯ-nɯzdɯxpe-a
他很穷,我觉得很可怜
See: sɤzdɯxpa
nɯzɤmpo intransitive verb
directional: thɯ- manger de la nourriture pour les morts. 吃死人的食物(骂人的话). See: nɯzaχtɤt See: zɤmpo
nɯzɤsna bitransitive verb
directional: thɯ- manger la nourriture pour les morts. 吃死人的食物.

thɯ-nɯzɤsne
你去死吧!
See: zɤsna
nɯzgomdʑo intransitive verb
directional: _ se promener dans la montagne et admirer le paysage. 在山上观光.

jiɕqha nɯ kɯ-nɯzgomdʑo jɤ-ari
他去山上观光了
Syn: nɤmɲole
nɯzgrɯtɕhɯ transitive verb
directional: tɤ- donner un coup de coude. 用肘碰.

tɤ́-wɣ-nɯzgrɯtɕhɯ-a
他用肘打了我
See: zgrɯtɕhɯ
nɯzɣɯt - See: zɣɯt
nɯzɣɯt intransitive verb
rentrer chez soi. 安全回家.
nɯzjaŋ transitive verb
nɯzjaŋ - See: ɣɤzjaŋlaŋ
nɯzɟɯ intransitive verb
directional: pɯ- pâtir de quelque chose. 吃亏.

pɯ-nɯzɟɯ
他吃亏了

tɯtsɣe tɤ-βzu-tɕi, aʑo pɯ-nɯzɟɯ-a, nɤʑo pɯ-tɯ-nɤndʑe
我们俩做了生意,我吃亏了,你占了便宜

ʑɴɢɯloʁ pɯ-nɯkro-tɕi, nɤʑo pɯ-tɯ-nɤndʑe, aʑo pɯ-nɯzɟɯ-a
我们俩分核桃,你占了便宜,我吃亏了
Ant: nɤndʑe
nɯzrɯɣru intransitive verb
directional: pɯ- chercher les poux. 找虱子.

jiɕqha mbroχpa ɲɯ-nɯzrɯɣru
那个牧民在找虱子

pɯ-nɯzrɯɣru-a
我在找虱子
See: zrɯɣru
nɯzʁe transitive verb
directional: _ transporter un par un. 一个一个地搬运.

rdɤstaʁ lɤ-nɯzʁe-t-a
我把石头搬过去了
See: nɯsɯzʁe
nɯʑɤla transitive verb
directional: kɤ- transmettre (poux). 传染(虱子).

a-tɕɯ ɯ-zda ra kɯ zrɯɣ kó-wɣ-nɯʑɤla
我儿子的同学给他传染了虱子
Syn: ɕte
nɯʑɤŋɤn transitive verb
directional: tɤ- taquiner. 逗着……玩.

tu-ta-nɯʑɤŋɤn ɕti tɕe ma-tɤ-tɯ-qhe je
我只是逗你的,你不要生气
Syn: nɯrtɕa
nɯʑɤzdaŋ transitive verb
directional: tɤ- Etym: ʑe.sdaŋ. envier, vouloir imiter. 妒忌.
nɯʑgrɤɣ transitive verb
directional: pɯ- renverser avec force. 很轻松地把对方摔下去.

pa-nɯʑgrɤɣ ʑo pa-tʂaβ
他很轻松地把他摔下去了
Syn: nɯɕkrɤɣ See: ʑgrɤɣʑgrɤɣ
nɯʑɣɤβri intransitive verb
directional: tɤ- se défendre. 保护自己.
nɯʑɣɤβri - See: βri
nɯʑɣɤpa intransitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ- se fermer par soi-même. 自动关.

kɯm ko-nɯʑɣɤpa
门自动关了
nɯʑmbɤr intransitive verb
directional: nɯ- avoir une pustule. 生疮.

a-rŋa ɯ-ʑmbɤr ɲɤ-ɬoʁ, ɲɯ-nɯʑmbar-a
我脸上生了疮

pɯ-nɯʑmbɤr tɕe ɯ-sta ʁmazgrɯβ tu
他生过疮,有伤疤
See: ʑmbɤr
nɯʑo pronoun
vous. 你们.
nɯʑɯβ intransitive verb
directional: pɯ- directional: kɤ- s’endormir. 睡着.

pɯ-nɯʑɯβ-a
我睡着了

ma-tɯ-ɤrju-nɯ tɕe, aj pjɯ-nɯʑɯβ-a
你们不要说话,我在睡觉
nɯʑɯβri intransitive verb
directional: pɯ- veiller; avoir une insomnie. 失眠;熬夜‘没有睡够.

pjɯ-nɯʑɯβri-a
我熬夜

a-ndʐuwa pɯ-tu tɕe kɤ-nɯʑɯβ mɯ-pɯ-ŋgrɯ tɕe pjɤ-nɯʑɯβri-a
因为有客人没有睡成

jɯfɕɯr pɯ-nɯʑɯβri-a, jisŋi a-ʑɯβ ɲɯ-ɣi
我昨天熬夜了,今天就打瞌睡
See: tɯ-ʑɯβ See:
nɯ maʁ nɤ conjunction
ou bien, sinon. 不然;要么……要么.
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.