japhug
Index w
waji
waɟɯ
waŋtshaŋ
wɤrwɤr
wɣrum
wo
woɬaʁ
worɟɤmchɤn
wortɕhi
wortɕhi wojɤr
wudɯŋ
wudzɯdzi
wulaʁ
wum
wuma
wuma tɤŋu tɕe
wuma tɤ-ŋu tɕe
wuŋgru
wutɕhɯtɕhɯ
wɯdɯŋ
wɯɟa
wɯrna
wɯwɯ
wxti
waji noun
petit de yak. 牦牛犊.
waɟɯ noun
tremblement de terre. 地震.

waɟɯ to-βzu
发生了地震

waɟɯ ɲɤ-nmu
发生了地震
waŋtshaŋ noun
armoire. 柜子.
wɤrwɤr - See: hwɤrhwɤr
wɣrum stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- blanc. 白.
wo particle
impératif intensifié. 加强命令式的语气.

kɯm nɯ-thɯ-pe wo
你把门关上嘛
woɬaʁ noun
marâtre. 继母.
worɟɤmchɤn interjection
Etym: ʔo.rgʲan.mkʰʲen. exprime l'étonnement. 表示自己感触很深,惊叹.

worɟɤmchɤn, jisŋi tɯ-mɯ ɯ-tɯ-dɤn
天啊,今天雨怎么这么多!

worɟɤmchɤn ɯ-tɯ-mbro nɯ!
天啊,你这么高!

worɟɤmchɤn ɯ-tɯ-nɯɲɤmkhe nɯ!
天啊,你这么瘦!
wortɕhi interjection
Etym: ɦor.tɕʰe. je vous en prie. 求您了.

wortɕhi tu-kɯ-qur-a-nɯ ɲɯ-ntshi
求你们帮一下我
wortɕhi wojɤr interjection
Etym: ɦor.tɕʰe. je vous en prie. 求您了.
wudɯŋ noun
petite jarre. 小坛子(大小像瓶子一样).
wudzɯdzi interjection
exprime la peur. 表示害怕(看到怪物的时候).
wulaʁ noun
Etym: ɦu.lag. corvée. 乌拉,徭役.
wum transitive verb
directional: _ fermer (sac, parapluie). 收;收紧;合拢.

san pɯ-wum-a
我收了伞

lʁa ɯ-mŋu kɤ-wum-a
我收紧了口子

lʁa ɯ-ŋgɯ laχtɕha thɯ-wum-a
我把东西装在口袋里了
See: awɯwum
wuma adverb
très. 很;非常.

wuma ʑo rɤɣo ra pjɤ-mpɕɤr ɲɯ-ŋu
歌非常好听

Etym: ŋo.ma. vrai. 真正的.

ɬɤndʐi wuma nɯ nɤʑo ɲɯ-tɯ-ŋu
你才是真正的魔鬼
wuma tɤŋu tɕe -
en fait, à vrai dire. 说实话;实际上.

wuma tɤŋu tɕe, aʑo kɤ-ndza a-ʁjiz mɯ́j-ɣi.
说实话,我不像吃东西
wuma tɤ-ŋu tɕe -
en réalité. 实际上.
wuŋgru noun
vesce. 野豌豆.

wuŋgru nɯ sɯjno kɯ-mbɤr ŋu, ɯ-tshɯɣa nɯ staχpɯ fse, tɯ-ji ɯ-ŋgɯ tɯ-ji ɯ-rkɯ arɤndɯndɤt ʑo tu-ɬoʁ ɕti, ɯ-mɯntoʁ kɯ-ɤɣɯrnɯɕɯr ŋu, ɯ-ru nɯ kɯ-ɤβʑɯrdu ŋu, wuma ʑo nɤrko, fsapaʁndza sna, tɯrme kɤ-ndza mɤ-sna.
野豌豆是矮小的植物,样子像豌豆,地里和地边到处都可以生长,花淡红色,茎四方形、非常坚实。可以喂牲畜,人不能吃。
wutɕhɯtɕhɯ interjection
exprime que le locuteur a froid. 表示冷.
wɯdɯŋ noun
petite jarre d'alcool. 小酒坛.
wɯɟa noun
cuillère. 调羹.
wɯrna noun
poids du fuseau. 纺锤的秤砣.
wɯwɯ noun
bolet. 牛肝菌.

wɯwɯ jmɤɣ nɯ ɕkrɤz, tɯrgi, sɤjku ɯ-ŋgɯ ra tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-mgɯrqhu nɯ kɯ-qandʐɯlu tɕe kɯ-nɤmbju ŋu, ɯ-rʑɯɣ me kú-wɣ-nɤmɯma tɕe kɯ-mpɯ-mpɯ ʑo ŋu, ɯ-mdoʁ nɯ ɯ-pa ɯ-pɕoʁ kɯ-wɣrum tu, kɯ-qarŋe tu, ɯ-pa kɯ-wɣrum nɯ kɤ-ndza sna, ɯ-pa kɯ-qarŋe nɯ kɤ-ndza mɤ-sna, ɯ-ru nɯ pjɯ́-wɣ-qlɯt tɕe mɤ-ndoʁ kɤ-saʁ khɯ
牛肝菌长在青冈树林、杉木林和白桦树林里,背面是乌色的,光滑,没有菌褶,摸起来很软。它下部有的是白色,有的是黄色的,白色的那些可以吃,黄色不可以吃。菌干不脆,不能折,只能撕。
wxti stative verb
directional: tɤ- directional: thɯ- grand. 大.

tɤ-pɤtso chɤ-wxti
小孩子大了

tɯ-ci chɤ-wxti
水涨了

dianhua ɯ-skɤt ci ci tu-wxti, ci ci ɲɯ-xtɕi ɲɯ-ŋu tɕe, koŋla mɯ́j-sɤmtshɤm
电话的声音一会大,一会小,听得不完整
See: rɯxtuxti
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.