japhug
Index z
zaŋ
zaŋpoŋ
zaŋzaŋ
zaχtɤt
zbaʁ
zbaʁzbɯ
zbraʁ
zbrilu
zbɯ
zbɯɣ
zbɯwa
zdɤβ
zdoŋbu
zdoʁzdoʁ
zdɯɣ
zdɯɬa
zdɯm
zdɯmkhɤtɕhɯ
zdɯmlaʁrɯʁrɯ
zdɯmqe
zdɯxthɯɣ
zdɯzdu
zdɯzdɯr
zɤjzɤj
zɤmpo
zɤntshaʁ
zɤsna
zɤt
zga
zga
zgɤr
zgɤrɕaŋ
zgɤrtshoʁ
zgɤt
zgo
zgoco
zgoku
zgomdʑo
zgoŋzgoŋ
zgoʁ
zgotɕɯ
zgrawa
zgri
zgroʁ
zgroʁ
zgrɯβ
zgrɯl
zgrɯtɕhɯ
zgɯrmɯɣ
zgɯrwɯ
zgɯt
zɣa
zɣɤβlo
zɣɤβlo
zɣɤɕɯɴqoʁ
zɣɤdi
zɣɤdi
zɣɤji
zɣɤji
zɣɤmbu
zɣɤngɯt
zɣɤngɯt
zɣɤŋgi
zɣɤŋgi
zɣɤrzɣɤr
zɣɤʁre
zɣɤʁre
zɣɤsɯxtshu
zɣɤtɕa
zɣɤtɕa
zɣɤwu
zɣɤwu
zɣɤxtɯt
zɣoma
zɣɯmphrɯmphru
zɣɯmphɯmphru
zɣɯmphɯmphru
zɣɯŋgɯŋgɯ
zɣɯŋgɯŋgɯ
zɣɯqhu
zɣɯrkɯrkɯ
zɣɯrkɯrkɯ
zɣɯrndi
zɣɯrni
zɣɯrni
zɣɯrɯru
zɣɯt
zɣɯtɕɯtɕɤβ
zjaŋnɤzjaŋ
zjaŋɯŋi
zjaŋzjaŋ
zjɤɣnɤlɤɣ
zjɤɣnɤzjɤɣ
zjɤɣɯɣi
zjɤɣzjɤɣ
zjɯŋɯzjaŋi
zɟada
zɟaŋzɟaŋ
zɟɤɣzɟɤɣ
zɟi
zɟoʁzɟoʁ
zɟraŋzɟraŋ
zɟɯɣ
zɟɯɣnɤzɟɯɣ
zmɤku
zmɤmu
zmɤŋgɯ
zmɤŋgɯ
zmɤpɕi
zmɤpɕi
zmɤrɤβ
zmɤrtsaβ
zmɤrtsaβ
zmɯɕtaʁ
zmɯjqha
zmɯjrɯ
zmɯjrɯ
zmɯnmu
zmɯnmu
zmɯrmbɯ
zmɯrmbɯ
znaʁjɯβ
znaʁjɯβ
znaχsoz
znaχsoz
znaχtɕɯɣ
znaχtɕɯɣ
znde
znde
zndɤkɤlwa
zndɤqa
zndɤrchɤβ
zndɤtɕhaʁ
znɤβʁaβʁa
znɤβʁaβʁa
znɤchacha
znɤɕqa
znɤɕqa
znɤɕqɯɕqraʁ
znɤdʑɯɣdʑɯɣ
znɤftɕɤftɕɤl
znɤja
znɤjo
znɤjo
znɤjpɯjpe
znɤkɤro
znɤkɤro
znɤkhɯ
znɤkhɯ
znɤkɯt
znɤkɯt
znɤltɕɤm
znɤlɯli
znɤma
znɤmaʁmaʁ
znɤmbju
znɤmbju
znɤmdzɤz
znɤmkhɯmkhu
znɤmɲole
znɤmɲole
znɤmpɕɤmpɕɤr
znɤmqrɯz
znɤmqrɯz
znɤmɯma
znɤndɤɣ
znɤndɤɣ
znɤndɤɣri
znɤndɤɣri
znɤndɤr
znɤndɤr
znɤndɯndɤt
znɤndɯndɤt
znɤngɯt
znɤngɯt
znɤɲɟɯɲɟu
znɤŋɤβ
znɤŋɤβ
znɤŋgɤr
znɤŋgɯ
znɤŋgɯ
znɤŋɯŋu
znɤpɤri
znɤpɤri
znɤphɤtphɤt
znɤphɤtphɤt
znɤrɕu
znɤrɕu
znɤre
znɤre
znɤrko
znɤrko
znɤʁamɟa
znɤʁdɤn
znɤʁdɤn
znɤscɤr
znɤscɤr
znɤtʂa
znɤtʂa
znɤtʂhɯtʂhɯt
znɤtʂhɯtʂhɯt
znɤtʂɯntʂɯn
znɤtɯɣ
znɤtɯɣ
znɤχɕɯχɕu
znɤχɤmthi
znɤχɤmthi
znɤχpɯχpa
znɤzraʁ
znɤzraʁ
znɯβdaʁ
znɯβdaʁ
znɯcaχto
znɯcaχto
znɯɕkhɤɣ
znɯɕqhɯɕqhu
znɯɕtar
znɯɕtar
znɯfsoʁspɤt
znɯɣɟɯ
znɯɣɟɯ
znɯɣmaz
znɯɣmaz
znɯɣmbɤβ
znɯɣʑɯr
znɯjɯn
znɯkhaŋrcɤl
znɯkho
znɯkhrɯm
znɯkhrɯm
znɯkon
znɯkro
znɯkro
znɯkrɯβ
znɯkrɯβ
znɯkɯlu
znɯkɯlu
znɯmgɯrjɯm
znɯmkɤqloʁ
znɯmkɤqloʁ
znɯmnɤl
znɯmnɤl
znɯna
znɯndzɯ
znɯndzɯ
znɯndʐɯnbu
znɯndʐɯnbu
znɯnoʁ
znɯntsho
znɯntsho
znɯntsɯɣ
znɯntsɯɣ
znɯɲco
znɯɲco
znɯŋgɤrkɯ
znɯŋgra
znɯŋgra
znɯŋgu
znɯŋgu
znɯɴɢɤt
znɯɴqhu
znɯɴqhu
znɯpodɯdi
znɯpoʁ
znɯpoʁ
znɯqatɯkɯr
znɯrɕɤt
znɯrdɯl
znɯrdɯl
znɯrɤʁaŋ
znɯrlɤn
znɯrɯrɯz
znɯrɯrɯz
znɯsɤlɤɣ
znɯsɤlɤɣ
znɯsɤsɯkho
znɯslɯɣ
znɯslɯɣ
znɯslɯt
znɯsmɤn
znɯsmɤn
znɯstu
znɯstu
znɯta
znɯta
znɯtɕarloŋ
znɯtɕarloŋ
znɯtɕhɤl
znɯtɕhɤl
znɯtɕhɤtpa
znɯtɯfɕɤl
znɯtɯfɕɤl
znɯxpri
znɯχamba
znɯχamba
znɯχcɤl
znɯχpi
znɯχtɕɯrɯ
znɯχtɕɯrɯ
znɯzdɯɣ
znɯzdɯɣ
znɯzɤz
znɯzɟɯ
znɯzɟɯ
znɯʑɣɤʑɣɤt
zɲɟa
zɲɟa
zɲɟɤsɯsi
zɲɟɤʑru
zo
zoŋzoŋ
zraʁrɯz
zraʁrɯz
zraχtɕi
zrɤβ
zrɤβraʁ
zrɤβraʁ
zrɤɣrɯ
zrɤɣrɯ
zrɤjroʁ
zrɤjroʁ
zrɤkrɯ
zrɤkrɯ
zrɤma
zrɤma
zrɤmgo
zrɤmpɕɤr
zrɤmpɕɤr
zrɤntɕɯ
zrɤɲɟiɲɟi
zrɤpɯ
zrɤpɯ
zrɤrɤt
zrɤrɤt
zrɤrmbɣo
zrɤrmbɣo
zrɤru
zrɤru
zrɤsta
zrɤsta
zrɤtɕaʁ
zrɤtɕha
zrɤtshi
zrɤtshi
zrɤʑi
zri
zrɯ
zrɯ
zrɯ
zrɯ
zrɯβɟu
zrɯɕmi
zrɯɕmi
zrɯɣ
zrɯɣndza
zrɯɣnɤn
zrɯɣnɤn
zrɯɣru
zrɯmphrɯmɯ
zrɯndzɤtshi
zrɯndzɤtshi
zrɯŋgrɤl
zrɯŋgrɤl
zrɯxtar
zrɯxtuxti
zʁaʁzʁaʁ
zʁɤɲcɯ
zʁɤzʁɤt

zɯɣzɯɣ
zɯm
zɯmbɯr
zɯmi
zɯmjɯ
zɯmzɯm
zɯn
zɯŋzɯŋ
zɯxtɕhɤl
zwaʁnɤzwaʁ
zwɤɣrum
zwɤr
zwɤr
zwɤrqha
zwɤrqhɤjmɤɣ
zwu
zaŋ noun
Etym: zaŋs. cuivre. 红铜.
zaŋpoŋ noun
Etym: zaŋs.bum. ventouse. 火罐(原来是用红铜铸的).
zaŋzaŋ ideophone.2
ébouriffés et longs (cheveux). 形容头发等乱蓬蓬样子.

ɯ-ku tɤrpɯ zaŋzaŋ ʑo
他的头发又长又脏,乱蓬蓬的
See: zoŋzoŋ See: dzaŋdzaŋ
zaχtɤt noun
nourriture pour les morts. 供奉死人的食物. Syn: zɤmpo
zbaʁ stative verb
directional: tɤ- sec. 干燥.

tɯ-nga to-zbaʁ
衣服干了

tɤ-ɕkho-t-a tɕe, to-zbaʁ
我晾了就干了
zbaʁzbɯ stative verb
sec. 干. See: zbaʁ
zbraʁ transitive verb
directional: nɯ- directional: kɤ- attacher sur quelque chose. 绑在另外一个物体.

tɤ-jtsi ɯ-taʁ ɲɤ-zbraʁ
把他绑在柱子上了
See: βraʁ
zbrilu noun
Etym: sbrul.lo. année du serpent. 蛇年.
zbɯ noun
Zbu. 日部乡.
zbɯɣ ideophone.1
bruit d'une falaise qui s'écroule. 形容房间里突然密闭昏闷的感觉,或岩石突然倒塌的声音.

kɯm zbɯɣ ʑo ta-stu
他关了门,房间里一下子就闷了起来
zbɯwa noun
lanière pour porter les enfants sur le dos. 用来背小孩的带子. See: bɯwa
zdɤβ transitive verb
directional: tɤ- Etym: sdeb. plier. 折叠;裹起来.

tɯmbri ta-zdɤβ
他把绳子折起来了(弄成双股)
Syn: ltɤβ
zdoŋbu noun
Etym: sdoŋ.po. bois. 大木头.
zdoʁzdoʁ ideophone.2
petit et vif. 形容小而鲜活的样子.

kumpɣɤtɕɯ nɯ zdoʁzdoʁ ʑo ɲɯ-pa
麻雀小巧玲珑
See: ɣɤzdoʁloʁ
zdɯɣ intransitive verb
directional: pɯ- Etym: sdug. pénible. 辛苦.

ɯʑo ɲɯ-zdɯɣ
他很辛苦
zdɯɬa noun
Paeonia sp.. 芍药.

zdɯɬa nɯ zgoku kɯ-mbro kɯ-mbɤr aʁɤndɯndɤt sɯŋgɯ tu-ɬoʁ cha. sɯjno mɤ-mbro tɯ-phɯ ɯ-ŋgɯ ɯ-ru lɤŋɤtʂɤ-ldʑa tu-ɬoʁ cha. tɯ-ldʑa ma kɯ-me ci tu. ɯ-mɯntoʁ kɯ-ɣɯrni ɲɯ-kɯ-lɤt ci tu, nɯ ɣɯ ɯ-qa ɯ-zrɤm nɯ ɣɯrni, mɤʑɯ tɯ-tɯphu tɕe, ɯ-mɯntoʁ kɯ-wɣrum ci tu tɕe, nɯ ɣɯ ɯ-qa ɯ-zrɤm nɯ wɣrum. ɯ-mɯntoʁ wxti, tɯ-rdoʁ tɯ-rdoʁ ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-jwaʁ nɯ thɯ-kɤ-rɤfɕɯfɕɤt fse, ʁnɯ-tɯphu ni ndʑi-jwaʁ ra naχtɕɯɣ. smɤn ɲɯ-sna. ɯ-di ɕŋaʁ ci tu.
芍药生长在山上山下的森林里。这种草长得不高,有的一棵可以长出五、六根茎,有的只长一根茎。有的开红花,根也是红色的,有的开白花,根也是白色的。花很大,一朵一朵地开,叶子好像是被撕下来的一样。两种芍药的叶子相同。可以入药。有一股臭味。
zdɯm noun
nuage, brume. 云;雾.
zdɯmkhɤtɕhɯ noun
humidité de la brume. 早上起雾时的水分.

zdɯm lɤ-ɣe tɕe, zdɯmkhɤtɕhɯ ɣɤʑu
起雾的时候空气中就有水分

zdɯmkhɤtɕhɯ kɯ tɯ-ŋga ɲɤ-znɯrlɤn
雾气把衣服弄湿了

tɯ-mɯ zdɯmkhɤtɕhɯ jamar ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
下雨了,雨点又细又密
zdɯmlaʁrɯʁrɯ noun
escargot. 蜗牛.

zdɯmlaʁrɯʁrɯ nɯ qajɯ ci ŋu, ɯ-rqhu tu, ɯ-rqhu nɯ kɯ-ɤrtɯm tɕe ɯ-ŋgɯ kɯ-spoʁ ɲɯ-ŋu, ɯʑo nɯ ɯ-rqhu ɯ-ŋgɯ nɯ tɕu ku-rɤʑi ŋu, ftɕar tɕe ɯ-ŋgɯ chɯ-nɯɬoʁ tɕe, ɯ-rqhu nɯ ɯ-mgɯr ɯ-taʁ ɲɯ-ndzoʁ tɕe tu-nɯfkɯfkur ɲɯ-ŋu, ɯʑo ɯ-phoŋbu nɯ ra kɯ-mpɯ-mpɯ ʑo ɲɯ-ŋu, ɯ-ɕɤrɯ maŋe, ɯ-ʁrɯ kɯnɤ kɯ-mpɯ-mpɯ ɲɯ-ŋu, tɕe ci ci lu-tɕɤt, ci ci chɯ-sɯ-ɕqhlɤt ɲɯ-ŋu, qartsɯ tɕe ɯ-ŋgɯ chɯ-ɕqhlɤt tɕe, kɤ-mto maŋe, ɯ-rqhu nɯ cɯrmbɯ ɯ-ŋgɯ aʁɤndɯndɤt ɣɤʑu.
蜗牛是一种虫子,有壳。壳是圆形的,有洞。它自己住在洞里面,夏天从壳里出来,把壳背来背去。它身子全是软软的,没有骨头,触角也是软软的,有时候伸出来,有时候收回去。冬天它缩进壳里,看不见。壳在石头堆里到处可以看到。
zdɯmqe noun
une espèce de champignon. 一种菌子.

zdɯmqe nɯ ɕɤr tɯ-mɯ kɤ-lɤt tɕe, soz tɕe stɤmku xɕaj ɣɯ ɯ-rchɤβ kɯ-ɤʁɟa nɯ ra ku-ndzoʁ ŋu. kɯ-ɤlɤɣɯ ŋu ma tɯ-rdoʁ tɯ-rdoʁ maʁ, tɤjmɤɣ fse ri tɯ-mɯ tɤ-jɯm tɕe ɲɯ-me ɕti
|fv zdɯmqe 生长在草地、草丛之间的空地上。一般晚上下雨,早上有雾和雾刚散的时候才会长出。它不是单独生长的,也没有规则形状,像菌子,但是天一晴就会消失。 zdɯmqe 生长在草地、草丛之间的空地上。一般晚上下雨,早上有雾和雾刚散的时候才会长出。它不是单独生长的,也没有规则形状,像菌子,但是天一晴就会消失。
zdɯxthɯɣ noun
Etym: sdug.tʰug. à la limite de l'acceptable. 勉强可以,不理想.

a-kɤ-nɤma zdɯxthɯɣ ʑo nɯ-sthɯt-a
我工作完成得差强人意
zdɯzdu ideophone.2
petit, rond et dur. 形容圆、硬而小的感觉.

tɤ-pɤtso ɲɯ-sɤjndɤt ɯ-jaʁ ra zdɯzdu ʑo ɲɯ-pa
小孩子很可爱,手又小又圆
zdɯzdɯr Variant: zdɯrzdɯr ideophone.2
objet ronds et petits. 圆形,很细小的东西(如珠子、豌豆等). See: ɣɤzdɯzdɯr See: stɯrstɯr
zɤjzɤj ideophone.2
si petit qu'on a peine à le voir. 形容小而难以看见的样子.

tɕetu zgoku ri tɯrme ci zɤjzɤj ʑo ɲɯ-ndzur
这座山上有人站着,模模糊糊地看不清楚
Syn: dzɤjdzɤj
zɤmpo noun
nourriture pour les morts. 供奉死人的食物. See: nɯzɤmpo Syn: zaχtɤt
zɤntshaʁ noun
plat. 食品.
zɤsna noun
Etym: zas.sna. nourriture pour les morts. 祭祀死人用的食物.

tɯrme pɯ-si tɕe zɤsna chɯ́-wɣ-βde ŋu
人去世了就要给他供奉一些食物
See: zaχtɤt See: nɯzɤsna
zɤt stative verb
directional: nɯ-
s'émousser. 磨损.

qraʁ ɲɤ-zɤt
铧磨损了

Etym: zad. disparaître. 消失.

jiʑo kɤmɲɯ-skɤt a-mɤ-nɯ-zɤt (a-mɤ-nɯ-mbrɤt, a-thɯ-ɤrɕo)
但愿我们干木鸟话不会消失
Syn: sa
zga stative verb
directional: tɤ- être mûr (abcès). 成熟(脓包、粉刺).

tɯ-ɣmbɤβ to-zga tɕe kɤ-tɕɣaʁ to-mda
脓包成熟了,可以挤了
zga noun
sauce. 酱.
zgɤr noun
Etym: sgar. tente. 帐篷(棉布制成).

mbroχpa kɯ zgɤr cho-thɯ
牧民搭了帐篷

zgɤr thɯ-tʂɯβ-i
我们缝了帐篷
zgɤrɕaŋ noun
Etym: sgar.ɕiŋ. mât de tente. 帐篷杆子.
zgɤrtshoʁ noun
piquet de tente. 帐篷桩.
zgɤt non human intransitive verb
devoir. 应该.

ɲɯ-khɤm zgɤt
他应该给

ɲɯ-kham-a zgɤt
我应该给

tu-zrɯwxtɯwxti-a zgɤt
我应该尊重他

ɯ-koŋ nɯ jamar ɲɯ-zgɤt
这个东西值这个价
Syn: tʂaŋ
zgo noun
montagne. 山.
zgoco noun
vallée. 山沟.
zgoku noun
pente. 山坡.
zgomdʑo noun
nom d'une fête. 看花节.
zgoŋzgoŋ ideophone.2
courbé. 形容弓起来的样子.

rgɤtpu nɯ ɯ-phoŋbu zgoŋzgoŋ ʑo ɲɯ-pa
老年人背是弓着的
zgoʁ ideophone.1
tout d'un coup (s'agenouiller). 一下子(跪下).

ɯ-χpɯm zgoʁ ʑo pjɤ-tshoʁ
他一下子跪下了(很恭敬的样子)
Syn: dzoʁ Syn: goʁ
zgotɕɯ noun
pente. 小山坡.
zgrawa noun
Etym: sgra.ba. sac en cuir. 用牛皮缝成的口袋.

qartshaz ɯ-ndʐi zgrawa
鹿皮制成的口袋
zgri noun
espèce d'herbe. 草的一种. Syn: mɯrkuj
zgroʁ transitive verb
directional: tɤ- Etym: sgrog. attacher. 绑.

laχtɕha to-zgroʁ
他把东西捆起来了

ɯ-fkur to-zgroʁ
他把背包捆起来了

tó-wɣ-zgroʁ
他被绑起来了

sɤrŋgɯŋga tɤ-zgroʁ-a
我把床单捆起来了(要出发的时候)
zgroʁ noun
Etym: sgrog. bracelet. 手镯.
zgrɯβ intransitive verb
directional: nɯ- Etym: sgrub. faire avec toute son énergie. 一心一意地做一件事情.

tɕhɤz kɤ-zgrɯβ
修佛法
zgrɯl transitive verb
directional: nɯ- Etym: sgril. rouler entre les mains (sens inverse des aiguilles d'une montre). 搓线(逆时针).

tɤ-ri na-zgrɯl
他搓了线

tɯmbri na-zgrɯl
他搓了绳子

nɯ-zgrɯl-a
我搓了
See: rɤjɯɣ
zgrɯtɕhɯ noun
coup de coude. 一肘(打).

zgrɯtɕhɯ tɤ-lat-a
我打了一肘

zgrɯtɕhɯ ma-tɤ-tɯ-lɤt
你不要用肘打人
See: nɯzgrɯtɕhɯ See: tɯ-zgrɯ See: tɕhɯ
zgɯrmɯɣ noun
mousse. 青苔【木路苏】.
zgɯrwɯ noun
Etym: sgur.ba. bosse. 驼背.
zgɯt intransitive verb
directional: kɤ- rétrécir (habits). 缩水(衣服).

tɯ-ŋga nɯ-χtɕi-t-a ri ko-zgɯt
我洗了衣服就缩水了
zɣa stative verb
directional: pɯ- normalement il devrait. 按理来说应该…….

jɯfɕɯr tɯ-mɯ kɯ-lɤt pɯ-zɣa
按道理,昨天晚上应该下雨(结果没有下雨)

qale kɯ-βzu pɯ-zɣa
按道理,应该有风

tɯ-mɯ kɯ-jɯm pɯ-zɣa
按道理,应该天晴

pjɯ-ɕaβ ɲɯ-zɣa ri mɯ́j-ɕaβ
按道理应该够长,但是不够长

tʂu mɤ-kɯ-zɣa ʑo pjɤ-mbɯt
路莫名其妙地塌下来了
zɣɤβlo transitive verb
directional: nɯ- ralentir. 减慢.

kɤ-nɤma wuma ʑo ɲɯ-mbɣom ri, aʑo mɯ́j-cha-a tɕe nɯ-zɣɤβlo-t-a
工作很急,但是我不会做,所以耽误了时间
Ant: ɣɤji
zɣɤβlo - See: ɣɤβlo
zɣɤɕɯɴqoʁ - See: ɕɯɴqoʁ
zɣɤdi transitive verb
directional: nɯ- laisser puer. 令东西有臭味.

tɤ-mthɯm ɲɤ-zɣɤdi-t-a
我(不小心)把肉(忘在那里了),令它有臭味
See: tɤ-di
zɣɤdi - See: ɣɤdi
zɣɤji transitive verb
directional: tɤ- accélérer. 加快.

ʑara ɲɯ-rɤma-nɯ tɕe, aʑo kɯ-qur jɤ-ari-a tɕe, tɤ-zɣɤji-t-a-nɯ
他们在工作,我去帮忙,令他们工作得更快
zɣɤji - See: ɣɤji
zɣɤmbu noun
balai. 扫帚.
zɣɤngɯt transitive verb
rendre solide avec .... 用……加固.

tɯ-ŋga ɯ-tɯ-tʂɯβ kɤntɕhɯ kɤ-lat-a tɕe kɤ-zɣɤngɯt-a
我把衣服多缝了几道,使它更结实了
zɣɤngɯt - See: ɣɤngɯt
zɣɤŋgi transitive verb
directional: pɯ- être d'accord avec, dire que quelqu'un a raison. 同意,说别人是对的.
zɣɤŋgi - See: ɣɤŋgi
zɣɤrzɣɤr ideophone.2
qui prend de la place mais qui n'est pas lourd. 形容松软的东西(棉絮、泡沫塑料等)虽然不重,但体积很大,很占地方的样子.
zɣɤʁre transitive verb
directional: tɤ- respecter. 尊重.

tu-kɯ-zɣɤʁre-a
你尊重我
zɣɤʁre - See: ɣɤʁre
zɣɤsɯxtshu intransitive verb
se faire grossir. 令自己变胖.

thamtham kɯ-xtɕi ra koŋla mɯ-chɯ-rɯndzɤtshi-nɯ tɕe, mɯ-chɯ-ʑɣɤsɯxtshu-nɯ ɲɯ-ŋu
现在年轻女子吃得少,是为了不要令自己变胖
zɣɤtɕa transitive verb
directional: pɯ- ne pas être d'accord avec. 不同意,认为别人是错的.

nɯ tɤ-tɯt-a ri ɯʑo kɯ pɯ́-wɣ-zɣɤtɕa
他说了那句说,但是他表示不同意
zɣɤtɕa - See: ɣɤtɕa
zɣɤwu transitive verb
directional: nɯ- faire pleurer. 让人哭.

ɯʑo nɯ-zɣɤwu-t-a
我让他哭了(我把他整哭了)
zɣɤwu - See: ɣɤwu
zɣɤxtɯt transitive verb
directional: nɯ- raccourcir avec, faire raccourcir. 使弄短;用……弄短.

a-ŋga ɲɯ-zri tɕe, nɯ-zɣɤxtɯt-a
我的衣服太长,就请人弄短了
zɣoma noun
lie. 酒糟.
zɣɯmphrɯmphru Variant: zɣɯmphɯmphru transitive verb
directional: pɯ- faire en continu, à de nombreuses reprises. 接二连三地做.

tɯ-fkur tɕɤkɯ a-pɯ-ɤta, nɯ z-ɲɯ́-wɣ-zɣɯmphrɯmphru jɤɣ
那一背(东西)放在那边,可以接着把它背过来

sɯfkur ɕ-pɯ-zɣɯmprɯmphru-t-a
我接二连三地去背了柴

pɤjkhu kutɕu ɯ-skɤt kɤ-zɣɯmphɯmphru ʑo kɤ-ti mɯ́j-cha
这里的话,我还不能讲得很流利
zɣɯmphɯmphru transitive verb
faire de façon complète, cohérente. 做得连贯.

χpi kɤ-fɕɤt kɤ-zɣɯmphɯmphru ɲɯ-tɯ-cha
你能够把故事连贯地讲出来
See: ɯ-mphru
zɣɯmphɯmphru - See: aɣɯmphɯmphru
zɣɯŋgɯŋgɯ - See: aɣɯŋgɯŋgɯ
zɣɯŋgɯŋgɯ transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- mettre l'un dans l'autre (sac etc). 连套几层.

tɤ-fkɯm ʁnɯz chɯ́-wɣ-rku chɯ́-wɣ-zɣɯŋgɯŋgɯ
把两个袋子套起来

khɯtsa tɯ-rdoʁ ɲɯ́-wɣ-ta, nɯ ɯ-taʁ li ci tɯ-rdoʁ pjɯ́-wɣ-ta pjɯ́-wɣ-zɣɯŋgɯŋgɯ
在那里放了一个碗,上面又放了另外一个碗,把两个碗套起来放。
zɣɯqhu noun
partie du fardeau opposée au dos du porteur. 柴捆子的后边部分,不接触人的背部(比较粗的木柴). Ant: zrɯβɟu
zɣɯrkɯrkɯ transitive verb
directional: tɤ- enrouler. 卷起来.

tɤ-ri tɤ-zɣɯrkɯrkɯ-t-a
我把线卷起来了
Syn: rɤlkɯɣ
zɣɯrkɯrkɯ - See: aɣɯrkɯrkɯ
zɣɯrndi noun
offrandes rituelles. (经堂上的)贡品.
zɣɯrni transitive verb
rendre rouge. 使其变红.

nɯ-zɣɯrni-t-a
他令它变红了
zɣɯrni - See: ɣɯrni
zɣɯrɯru intransitive verb
en profiter pour. 顺便进行.

kɤ-nɤma ra tú-wɣ-zɣɯrɯru tɕe mbat
可以顺道做的事情,不要专门耽误时间就会更方便
zɣɯt intransitive verb
directional: _ perfective stem (1st and 3th persons): azɣɯt arriver. 到达.

ʑa jo-tɯ-ʑɣɯt
你早就到了

ʑa jɤ-azɣɯt-a
我早就到了

nɯ kóʁmɯz lɤ-azɣɯt loβ
他刚刚才到呢

a-jaʁ jɤ-azɣɯt
我收到了

mɯ-ɕɯ-tɯ-zɣɯt nɯ-sɯso-t-a
我怕你到达不了

a-slama nɯ laʁnɤ-rʑaʁ tɕe nɤ-ɕki zɣɯt
我的学生过几天就会到你那里
zɣɯtɕɯtɕɤβ transitive verb
directional: tɤ- entrecroiser, assortir l'un après l'autre. 连续地搭配(不同的颜色).

ʑaka ɯ-mdoʁ khatoʁ tú-wɣ-zɣɯtɕɯtɕɤβ tɕe mpɕɤr
把每个颜色搭配成一路一路就美观

tɯ-kɯ-mŋɤm tɤ-tu tɕe, kɤ-nɯna cho kɤ-rɤma tú-wɣ-zɣɯtɕɯtɕɤβ tɕe pe
生病的时候,最好把工作和休息调理好
zjaŋnɤzjaŋ ideophone.3

mbro ɯ-taʁ to-ɕe tɕe, zjaŋnɤzjaŋ jɤ-ari-ndʑi
他骑上了马,就往上游去了,显得很高
zjaŋɯŋi ideophone.7

zjaŋɯŋi ʑo jɤ-ari
他慢慢地走了(身子很高的人)
zjaŋzjaŋ ideophone.2
haut. 身子高(比其他人高).

mbro ɯ-taʁ zjaŋzjaŋ to-ɕe
他骑上了马,显得很高
zjɤɣnɤlɤɣ ideophone.4

zjɤɣnɤlɤɣ ɲɯ-ʑɣɤstu
他在扭动,到处东瞻西望
zjɤɣnɤzjɤɣ ideophone.3

laχtɕha zjɤɣnɤzjɤɣ ɲɯ-ɤsɯ-fkur kɤ-ari
他背着一大堆东西,走了

zjɤɣnɤzjɤɣ ɲɯ-ŋke
他走路一脚高一脚低的。
zjɤɣɯɣi ideophone.7

tɯrme zjɤɣɯɣi lɤ-ari
那个人慢慢地离开了
zjɤɣzjɤɣ ideophone.2
grand, élevé. 形容个子高,物体因为数量多而堆得很高的样子;或形容人沉默不语的模样.

tɯrme zjɤɣzjɤɣ ʑo ɲɯ-ɤmdzɯ ɲɯ-rɤʑi
那个人沉默不语地在那里坐着

tɯ-ɣli zjɤɣzjɤɣ ʑo to-rmbɯ-nɯ
他们那肥料堆得很高(肥料多)

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ zjɤɣzjɤɣ ʑo cho-rku
口袋里装得很满
zjɯŋɯzjaŋi ideophone.8

zjɯŋɯzjaŋi ɲɯ-xcat
很多人在一起,高矮不一

zgo zjɯŋɯzjaŋi ɲɯ-xcat
山很多,高低不一
See: ɣɤzjaŋlaŋ See: sɤzjaŋlaŋ See: ɣɤzjaŋzjaŋ See: sɤzjaŋzjaŋ See: nɯzjaŋ See: zjɤɣzjɤɣ See: tsjaŋtsjaŋ
zɟada noun
nain. 矮人;侏儒.
zɟaŋzɟaŋ ideophone.2
mou et enflé. 形容软而鼓起的样子.

lʁa ɯ-ŋgɯ laχtɕha khro to-rku-nɯ zɟaŋzɟaŋ ʑo ɲɯ-pa
他们在口袋里装了很多东西,显得鼓鼓囊囊的
Syn: zɟraŋzɟraŋ
zɟɤɣzɟɤɣ ideophone.2
court et épais. 形容粗而短的样子.
zɟi noun
Etym: sgʲe. sac en poils de yak. 毛织布袋.
zɟoʁzɟoʁ ideophone.2
petit. 形容身材矮小.

tɤ-pɤtso nɯ zɟoʁzɟoʁ ʑo ɲɯ-pa
那个孩子个子矮矮的
Ant: zjɤɣzjɤɣ Ant: zjaŋzjaŋ
zɟraŋzɟraŋ ideophone.2
mou et enflé. 形容软而鼓起的样子.

ɯ-xtu zɟraŋzɟraŋ ʑo pa
他肚子鼓起来,软乎乎的样子
Syn: zɟaŋzɟaŋ
zɟɯɣ ideophone.1
bruit d'un objet lourd qui tombe de très haut. 形容重的物体从高处落地(震动地面)发出的声音.

zɟɯɣ ɲɯ-ti pa-ɣɤrɤt
他扔下去了,发出震动的声音
zɟɯɣnɤzɟɯɣ ideophone.3

ɕɤmɯɣdɯ zɟɯɣnɤzɟɯɣ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
他在射枪,发出震动的声音
zmɤku transitive verb
directional: _ faire avant. 先做.

a-tʂha ci pɯ-zmɤke pɯ-rke
你先给我倒茶

nɤʑo ɯ-ɲɯ́-tɯ-mbɣom nɤ nɤ- chepiao kɤ-χtɯ tu-ta-zmɤku jɤɣ
你如果急的话,我可以让你先买票
See:
zmɤmu transitive verb
directional: tɤ- considérer comme le plus important. 认为是最重要的.

kutɕu jɤ-tɯ-ɣe tɕe, nɤ-kɤnɤma nɯ kɤ-zmɤmu ra
你既然来到这里,要把工作看成是最重要

ɯʑo kɯ ɯʑo ɯ-ma ntsɯ tu-znɤme ɲɯ-ɕti, tɯʑo tɯma ra kɤ-nɤma mɯ́j-ŋgrɯ
我总是把自己的工作当做是最重要的事情,我们这边的事情就做不成
zmɤŋgɯ transitive verb
directional: thɯ- porter à l'intérieur. 穿在里面.

kɯki tɯ-ŋga ki chɯ́-wɣ-z-mɤŋgɯ ɲɯ-ra
这件衣服要穿在里面

ki tɯ-ŋga ki chɯ́-wɣ-z-mɤŋgɯ tɕe sɤscit
这件衣服穿在里面舒服
zmɤŋgɯ - See: mɤŋgɯ
zmɤpɕi transitive verb
directional: thɯ- porter à l'extérieur. 穿在外面.

ki tɯ-ŋga ki chɯ́-wɣ-z-mɤpɕi tɕe mpɕɤr
这件衣服穿在外面就美观

considérer comme un étranger. 当外人.

nɯ́-wɣ-zmɤpɕi-a-nɯ
他们把我当外人
Ant: mɤŋgɯ See: ɯ-pɕi
zmɤpɕi - See: mɤpɕi
zmɤrɤβ transitive verb
directional: tɤ- manger en mélangeant avec. 合着吃.

qajɣi cho tɤjko tɤ-zmɤraβ-a
我把馍馍和菜和着吃了
zmɤrtsaβ transitive verb
directional: pɯ- rendre piquant. 把辣椒加多.

pɯ-zmɤrtsaβ-a
我把辣椒加多了

a-jaʁ na-qhrɯt tɕe na-zmɤrtsaβ
我被刮到手了,感觉辣乎乎的

a-jaʁ mtshalu kɯ ka-mtsɯɣ tɕe na-zmɤrtsaβ
我的手碰到荨麻就很痛
zmɤrtsaβ - See: mɤrtsaβ
zmɯɕtaʁ transitive verb
rendre froid. 使变冷.
zmɯjqha transitive verb
directional: tɤ- offenser. 得罪.

tɤ-zmɯjqha-t-a
我得罪了他
See: qha
zmɯjrɯ transitive verb
directional: nɯ- bien élever. 教育好.

tɤ-pɤtso ɲɯ-tɯ-zmɯjri
你把孩子教育得很好
zmɯjrɯ - See: mɯjrɯ
zmɯnmu transitive verb
directional: tɤ- faire bouger. 使移动.

rŋgɯ tɤ-zmɯnmu-t-a
我把大石包移动了

ɯ-jaʁ kɤ-zmɯnmu ɯ-ɲɯ́-khɯ?
他能不能移动他的手?(受了伤的人)
See: nmu
zmɯnmu - See: mɯnmu
zmɯrmbɯ transitive verb
directional: tɤ- remplir. 装满;盛满;堆满.

tɯsqar tɤ-zmɯrmbɯ-t-a
我盛满了糌粑

tɤjlu tɤ-zmɯrmbɯ-t-a
我盛满了面粉

khɯtsa ɯ-ŋgɯ tɯsqar tɤ-zmɯrmbɯ-t-a
我在碗里盛满了糌粑
See: rmbɯ
zmɯrmbɯ - See: amɯrmbɯ
znaʁjɯβ transitive verb
Syn: sɤnbaʁ See: saʁjɯβ
znaʁjɯβ - See: naʁjɯβ
znaχsoz - See: naχsoz
znaχsoz transitive verb
vivifier, remettre d'alpomb, réveiller. 使……清醒.

tʂha kú-wɣ-tshi tɕe, ɲɯ-kɯ-znaχsoz
喝了茶就觉得清醒
znaχtɕɯɣ transitive verb
directional: tɤ-
faire pareil, rendre semblable. 使一样.

ndʑi-mbɯlwa ta-znaχtɕɯɣ
他给了他们俩一样的工资

ɕkat ta-znaχtɕɯɣ
他把驮子做成一样

trouver semblable. 觉得一样.
znaχtɕɯɣ - See: naχtɕɯɣ
znde noun
mur en pierre. 石墙.

znde tɤ-βzu-t-a
我修了墙

qajɯ znde ɯ-taʁ tu-xcat-nɯ ʑo ɲɯ-ŋu
墙上有很多虫子
See: znde2 See: rɤznde See: zndɤtɕhaʁ See: zndɤrchɤβ
znde transitive verb
directional: tɤ- réparer un mur à un endroit, empiler des briques là où le mur s'est abîmé. 堵住石墙的缺口.

tɤ-znde-t-a
我垒起来了

ki ɯ-stu ki ɲɯ-ɤχa tɕe tɤ-znde-t-a
这个地方有个缺口,我就堵上了
See: znde1 See: rɤznde
zndɤkɤlwa noun
pierre plate. 防雨水的石板. See: znde1
zndɤqa noun
bas du mur. 墙脚.
zndɤrchɤβ noun
fissure sur le mur. 墙上的缝隙.
zndɤtɕhaʁ noun
se rétrécir (mur). 收缩,变形(墙因受潮等原因).

zndɤtɕhaʁ pjɤ-ɕe
墙(因为受了潮)收缩变形了。
See: znde1 See: tɕhaʁ
znɤβʁaβʁa - See: βʁa
znɤβʁaβʁa intransitive verb
arrogant. 对人粗暴,霸道.

ma-tɯ-znɤβʁaβʁa
你不要对人你们粗暴
znɤchacha intransitive verb
directional: tɤ- fanfaronner. 逞能.

jiɕqha kɯ-znɤchacha ci ɲɯ-ŋu
他是个逞能的人
See: znɤtʂhɯtʂhɯt
znɤɕqa transitive verb
directional: nɯ- être capable de supporter. 忍得了.

ɯ-mi ka-ɣle ri, ɲɯ-znɤɕqe
他崴了脚,但是还是忍住了

mɯ́j-znɤɕqe-a
我忍不住(我受不了)
See: sɤɕqa
znɤɕqa - See: nɤɕqa
znɤɕqɯɕqraʁ Variant: znɤɕqraʁɕqraʁ intransitive verb
se croire intelligent. 自以为聪明.

kɯ-znɤɕqraʁɕqraʁ ci ɲɯ-ŋu
他是个自以为聪明的人

nɤʑo ɲɯ-tɯ-znɤɕqraʁɕqraʁ
你自以为很聪明
See: ɕqraʁ Syn: znɤchacha Syn: rɯχparɤβ
znɤdʑɯɣdʑɯɣ intransitive verb
directional: tɤ- donner un petit coup (avec un bâton). (用棍子)戳一下.

tɤɲi kɯ ɲɤ-znɤdʑɯɣdʑɯɣ

laχtɕha ko-znɤdʑɯɣdʑɯɣ
他用拐棍戳那个东西
znɤftɕɤftɕɤl intransitive verb
directional: tɤ- se créer des ennuis à soi-même. 自作多情;自己给自己找麻烦.

to-znɤftɕɤftɕal-a
我自作多情

ɯʑo ɲɯ-znɤftɕɤftɕɤl
他自作多情

ɯʑo kɯ-znɤftɕɤftɕɤl ci ŋu
他是一个自作多情的人
znɤja transitive verb
directional: nɯ- chérir. 珍惜;不舍得.

tɯ-ŋga kɤ-rɤmbi ɲɯ-znɤje-a
我舍不得把衣服给别人
See: nɤja
znɤjo transitive verb
directional: tɤ-
prendre (de l'eau) avec. 用……来接(液体).

tɤ-lu pɯ-tɕat-a tɕe, βʑɤzu kɯ tɤ-znɤjo-t-a
我挤奶的时候用奶桶接住

ki tɯthɯ kɯ tú-wɣ-znɤjo
用这个锅子接水

ne pas pouvoir attendre. 等不及(用否定式).

aʑo ɲɯ-ɕpaʁ-a, ju-zɣɯt mɯ́j-znɤjam-a tɕe tɯcɯrqɯ kɤ-tshi-t-a
我很渴,等不及他的到来就喝了冷水(有人会送热水来)
znɤjo - See: nɤjo
znɤjpɯjpe Variant: znɤjpejpe stative verb
directional: thɯ- se considérer comme quelqu'un de bien, se trouver belle. 自以为好;自以为漂亮.

ɯʑo kɯ-znɤjpɯjpe ci ŋu
他是一个自以为好的人

ɲɯ-znɤjpɯjpe
他自以为好

cho-znɤjpɯjpe
他现在觉得自己很好(以前没有这个习惯)
znɤkɤro transitive verb
directional: tɤ- trouver acceptable. 觉得还可以.

ɯ-tɯ-rɤt nɯ to-znɤkɤro ɕti
他觉得他写得还可以
znɤkɤro - See: nɤkɤro
znɤkhɯ transitive verb
directional: tɤ- enfumer. 熏到.

smi pjɯ́-wɣ-βlɯ tɕe, tu-kɯ-znɤkhɯ ɲɯ-ŋu
火烧了,(烟)把人熏到
See: tɤ-khɯ See: ɣɤkhɯ1 See: sɤkhɯ
znɤkhɯ - See: nɤkhɯ
znɤkɯt transitive verb
acculer. 逼上绝路.

lɤ-kɯ-znɤkɯt-a
你把我逼上绝路了
znɤkɯt - See: nɤkɯt
znɤltɕɤm transitive verb
directional: pɯ- couvrir. 用自己衣服的一角盖在别人身上,跟别人分享.

pɯ-znɤltɕam-a
我帮他盖了(衣服)

pɯ́-wɣ-znɤltɕam-a
他帮我盖了(衣服)

tɯ-ŋga ɯ-βzɯr nɯ ɯ-zda ɯ-taʁ zɯ pa-znɤltɕɤm
他顺便把铺盖的一角帮朋友盖在身上
znɤlɯli intransitive verb
directional: tɤ- faire des caprices. 撒娇.

ɯ-mu ɯ-phe ɲɯ-znɤlɯli
他向他母亲撒娇

a-mu ɯ-ɕki tɤ-znɤlɯli-a
我在母亲面前撒娇了
znɤma -
pouvoir faire. 能做;做得了.

aʑo nɯ thamtɕɤt mɯ́j-znɤme-a
我做不了那么多事情
znɤmaʁmaʁ transitive verb
directional: tɤ- cacher la vérité. 掩盖真相;掩盖自己的行为.

to-mɯrkɯ ri to-znɤmaʁmaʁ
他偷了东西但是不承认

pɯ-kɯ-fse nɯ tɤ-ti wo ma ma-tɤ-tɯ-znɤmaʁmaʁ
你要把发生的事情说清楚,不要掩盖真相
See: maʁ1
znɤmbju transitive verb
éblouir. 令……眼花.

tɤŋe kɯ a-mɲaʁ ɲɯ-znɤmbju
太阳令我眼花
znɤmbju - See: nɤmbju
znɤmdzɤz transitive verb
ne pas oser faire un reproche. 打不开情面(否定式).

mɯ́j-znɤmdzɤz
他不好意思说

to-nɤma nɯ mɯ́j-nɤpe ri, mɯ́j-pe kɤ-ti nɯ mɯ́j-znɤmdzɤz
他觉得他工作得不好,但是不好意思说
znɤmkhɯmkhu stative verb
réclamer des choses. 向别人要东西.

a-ɕki ɲɯ-znɤmkhɯmkhu
他向我要了东西
znɤmɲole transitive verb
faire regarder le paysage. 带……到处观看. See: nɤmɲo
znɤmɲole - See: nɤmɲole
znɤmpɕɤmpɕɤr intransitive verb
directional: thɯ- se croire belle. 以为自己很漂亮.

chɤ-tɯ-znɤmpɕɤmpɕɤr
你以为自己很漂亮了
See: mpɕɤr See: rɤmpɕɤr
znɤmqrɯz transitive verb
directional: tɤ-
faire mal aux pieds (d'une surface rugueuse, lorsque l'on marche dessus sans chaussures). 硌脚,地面很粗糙的时候,不穿鞋子走上去感到痛,不舒服的感觉.

ɯ-thoʁ ɲɯ-rʁom tɕe, a-mi ɲɯ-znɤmqrɯz ma a-xtsa maŋe
地面很粗糙,令我的脚很痛因为我没有穿鞋子

causer une sensation acide. 酸到.

paχɕi kɯ-tɕur tɤ-ndza-t-a tɕe a-ɕɣa to-znɤmqrɯz
我吃了酸的苹果,牙齿被酸到了
znɤmqrɯz - See: ɣɤmqrɯz
znɤmɯma transitive verb
directional: tɤ- faire toutes sortes de choses. 做各种事情.

tɕhi tɤ́-wɣ-znɤmɯma ʑo tu-kɯ-rɯndzaŋspa ra
不管做什么,一定要小心

tɕhi tɤ́-wɣ-znɤmɯma ʑo mɯ́j-cha
不管让他做什么都不行
znɤndɤɣ transitive verb
directional: pɯ- empoisonner. 使人中毒.

ɯ-tshɯɣa a-mɤ-tɤ-βdi tɕe pjɯ-kɯ-znɤndɤɣ ŋu
如果弄得不好就会中毒(例如,蘑菇加工的方法)

ma-tɤ-tɯ-ndze ma tɯ́-wɣ-znɤndɤɣ
不要吃,会中毒
See: sɤndɤɣ
znɤndɤɣ - See: nɤndɤɣ
znɤndɤɣri transitive verb
directional: pɯ- avoir un enfant illégitime (homme). 令(一个女子)生私生子.

kɯmaʁ tɤ-tɕɯ nɯ kɯ pa-znɤndɤɣri
她跟别的男人有了私生子
See: tɤndɤɣri
znɤndɤɣri - See: nɤndɤɣri
znɤndɤr transitive verb
directional: tɤ- faire vibrer. (使)振动.

ta-znɤndɤr
他(让那个东西)震动了一下

tɤ-znɤndar-a
我震动了一下

kutɕu tɤŋkhɯt tɤ-lat-a tɕe, luyinji tɤ-znɤndar-a
我在这里拍了一拳,把录音机震动了一下
znɤndɤr - See: nɤndɤr
znɤndɯndɤt transitive verb
laisser aller n'importe oæ.

让……到处乱走
znɤndɯndɤt - See: nɤndɯndɤt
znɤngɯt transitive verb
directional: tɤ- partager avec. 跟……分、一起用. See: tɤngɯt See: angɯt
znɤngɯt - See: nɤngɯt
znɤɲɟɯɲɟu transitive verb
directional: tɤ- attirer. 用东西引过来.

jla tsha kɯ tɤ-znɤɲɟɯɲɟu-t-a
我用盐巴把犏牛引过来了
znɤŋɤβ transitive verb
directional: nɯ- gêner, embarrasser. 令人不好意思. Ant: sɤmgro
znɤŋɤβ - See: sɤŋɤβ
znɤŋgɤr -
directional: _ pousser vers un côté (par la foule). 挤过去(因为人多,很拥挤).

ɲɯ-kɯ-znɤŋgar-a
你把我挤到那边去
See: ŋgɤr
znɤŋgɯ transitive verb
directional: nɯ- prêter. 借给别人(不能归还原物).

(kɤndza, rŋɯl) nɯ-znɤŋgɯ-t-a
我借给他了(食物、钱)
See: ɕɯrŋo
znɤŋgɯ - See: nɤŋgɯ
znɤŋɯŋu stative verb
être présomptueux. 自以为是. See: ŋu
znɤpɤri - See: nɤpɤri
znɤpɤri transitive verb
directional: tɤ- donner un diner. 给……吃晚餐.
znɤphɤtphɤt transitive verb
directional: kɤ- tapoter avec. 用……(轻轻地)拍打.
znɤphɤtphɤt - See: nɤphɤtphɤt
znɤrɕu transitive verb
directional: nɯ-

a-jaʁ nɯ-tɯ-znɤrɕu-t
你擦破了我的手
znɤrɕu - See: nɤrɕu
znɤre transitive verb
faire rire. 笑令人笑.
znɤre - See: nɤre
znɤrko transitive verb
directional: tɤ-
forcer. 强迫.

kɤ-ndza ta-znɤrko
他强迫他吃了

pouvoir tenir, supporter. 能坚持.

ɯ-kɯ-mŋɤm ɲɯ-thɯ ri, wuma ʑo ɲɯ-znɤrkɤm
他虽然病得很严重,但是还是坚持得住

kɤ-rɤma wuma ɲɯ-znɤrkɤm
他坚持工作
znɤrko - See:
znɤʁamɟa stative verb
directional: tɤ- zêlé. 勤快,抓紧时间(舍不得耽误时间).

ta-ma ɲɯ-znɤʁamɟa
他工作很勤快

pɯ-znɤʁamɟa-tɕi
我们俩很勤快

jiɕqha nɯ kɯ-znɤʁamɟa ci ɲɯ-ŋu
他是个勤快的人

nɤʑo kɤ-rɤβzjoz ɲɯ-tɯ-znɤʁamɟa
你学习很勤快
See: tɤ-ʁamɟa
znɤʁdɤn -
directional: pɯ- directional: tɤ- placer quelque chose sous. 垫.

bandeng ɯ-pa tɤ-znɤʁdɤn
你在板凳的下面垫一块东西(保护地板)

si kɯ pɯ-znɤʁdɤn
你用木块垫一下

dianshi ɯ-ʁdɤn ci ɲɯ-ra, tɕe si pɯ-znɤʁdan-a
电视需要东西垫着,我用木头垫了一些

tɤ-mkɯm kɯ tɤ-znɤʁdɤn
你用枕头垫一下吧

jɯfɕɯr tɤ-mkɯm kutɕu pɯ-tɯ-ta-t tɕe, kɯki tɤ-tɯ-znɤʁdɤn
你昨天放了枕头,用来垫这个(话筒)

khɯtsa ɯ-pa nɯ tɕu ɕico kɤ-znɤʁdɤn mɤ-sna
在碗下面不能用塑料垫着
See: tɤ-ʁdɤn
znɤʁdɤn Variant: znɯʁdɤn - See: nɤʁdɤn
znɤscɤr transitive verb
directional: pɯ- effrayer. 惊吓.

laba tha-ʑmbri tɕe pɯ́-wɣ-znɤscar-a
他吹了喇叭,把我吓了一跳

a-mgɯr zɯ taχphe ta-lɤt tɕe pɯ́-wɣ-znɤscar-a
他用手掌拍了我的背部,把我吓了一跳
See:
znɤscɤr - See: nɤscɤr
znɤtʂa transitive verb
directional: _

ɯ-ŋgɯ nɯ-znɤtʂa-t-a
我在里面装得很紧
znɤtʂa - See: nɤtʂa
znɤtʂhɯtʂhɯt Variant: znɤtʂhɤtʂhɤt stative verb
arrogant. 自以为是;霸道.

kɯ-znɤtʂhɯtʂhɯt ci ɲɯ-ŋu
他是个霸道的人
znɤtʂhɯtʂhɯt - See: tʂhɤt1
znɤtʂɯntʂɯn stative verb
Etym: drin. qui aime se vanter de ses bonnes actions. 炫耀自己的功劳.

ɲɯ-sɯxtʂɯn ri, ɲɯ-znɤtʂɯntʂɯn
他虽然对别人好,但是会炫耀自己
See: tɯ-tʂɯn
znɤtɯɣ Variant: znɤtɯtɯɣ transitive verb
directional: _
mettre bien en place. 对端;对着放.
profiter de l'occasion. 趁……的机会、恰恰在那个时候…….

kɤ-qanɯ ʑo a-jɤ-tɯ-znɤtɯɣ tɕe a-jɤ-tɯ-ɣi nɯ!
你趁天黑的时候来吧

kɤ-nɯʑɯβ ʑo a-nɯ-tɯ-znɤtɯɣ tɕe mɤ-mtshɤm
你趁他睡着了的机会,他就听不到

lu-fsoʁ ɕɯŋgɯ ʑo a-nɯ-tɯ-znɤtɯɣ
你趁天还没有亮

laisser à. 让给.

kɯki laχtɕha kɯ-pe tɤ-tu tɕe, nɤʑo ɲɯ-ta-znɤtɯɣ jɤɣ
有好东西,我可以让给你
znɤtɯɣ - See: atɯɣ
znɤχɕɯχɕu intransitive verb
se croire plus fort (que les autres). 自以为强.

kɤ-znɤχɕɯχɕu mɤ-tɯ-nɯ-cha ma nɤʑo sɤz kɯ-χɕu tu
你不要自以为是,比你有能力的大有人在
See: See: rɯqhaχɕu
znɤχɤmthi - See: nɤχɤmthi
znɤχɤmthi transitive verb
directional: thɯ- rendre bouche bée. 令人目瞪口呆.

chɤ́-wɣ-znɤχɤmthi ʑo
令他目瞪口呆
Syn: znɯcaχto
znɤχpɯχpa stative verb
directional: thɯ- arrogant. 傲慢.

jiɕqha nɯ ɲɯ-znɤχpɯχpa
那个人很傲慢
See: χpa
znɤzraʁ transitive verb
directional: nɯ- embarrasser. 令……不好意思.

nɯ ma-tɤ-tɯ-ti ma tɯ-znɤzraʁ
你不要说这些话,让他不好意思(吃)
znɤzraʁ - See: nɤzraʁ
znɯβdaʁ transitive verb
directional: nɯ- faire porter la responsabilité à. 让……承担.

mɤ-kɯ-tʂaŋ ɲɯ́-wɣ-znɯβdaʁ-a-nɯ ɲɯ-ŋu
他们冤枉我(要我承担不公平的事情)

ki laχtɕha kɯra nɤʑo tɤ-kɤ-znɯβdaʁ tɕe ɯ-pɯ tɤ-kɤ-pa ɲɯ-ŋu
这些东西是为你的名义贮存的
Syn: nɤpɯpa
znɯβdaʁ - See: nɯβdaʁ
znɯcaχto transitive verb
directional: thɯ- rendre bouche bée. 令人目瞪口呆.

chɤ́-wɣ-znɯcaχto ʑo
令他目瞪口呆
Syn: znɤχɤmthi
znɯcaχto - See: nɯcaχto
znɯɕkhɤɣ transitive verb
directional: nɯ- ne pas se préoccuper de. 不在乎,不理.

nɯ kɯ a-phe nɯ ɲɯ-ti ri, ɲɯ-znɯɕkhaɣ-a ɕti
他对我说这些话,但是我不在乎

tɯ-mɯ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt ri aʑo ɲɯ-znɯɕqhaɣ-a ɕti
虽然下雨,但是我不在乎
znɯɕqhɯɕqhu transitive verb
directional: pɯ-
s'opposer. 违反;反对.

pɯ-znɯɕqhɯɕqhu-t-a
我反对了

ɯ-stu mɯ́j-nɤme tɕe pjɯ-znɯɕqhɯɕqhe ntsɯ ɲɯ-ɕti
他不是诚心想做,总是搞破坏

tɤ-tɯt-a nɯ ma-pɯ-tɯ-znɯɕqhɯɕqhe
你不要反对我所说的

revenir sur (sa parole). 违背;反悔.

tɤ-tɯ-nɯ-tɯt nɯ ma-pɯ-tɯ-znɯɕqhɯɕqhe
你不要反悔
See: nɯɕqhu
znɯɕtar transitive verb
directional: pɯ- donner une leçon. 教训.
znɯɕtar - See: nɯɕtar
znɯfsoʁspɤt transitive verb
directional: lɤ- (faire) toute la nuit jusqu'au lever du jour. 从晚上开始一直……到天亮.

kɤ-rɤrɤt lɤ-znɯfsoʁspat-a ʑo pɯ-ra
我只好一直写到天亮

kɤ-rɤma lɤ-znɯfsoʁspat-i ʑo
我们晚上开始工作,一直工作到天亮
See:
znɯɣɟɯ transitive verb
directional: nɯ- faire mourir de faim. 令……饿死.
znɯɣɟɯ - See: nɯɣɟɯ
znɯɣmaz transitive verb
directional: tɤ- blesser. 弄伤.

ɯ-mi to-nɯ-znɯɣmaz
他不小心把脚弄伤了

qartshaz ɕɤmɯɣdɯ kɯ tó-wɣ-znɯɣmaz
鹿被枪打伤了
znɯɣmaz - See: nɯɣmaz
znɯɣmbɤβ transitive verb
directional: thɯ- See: tɯ-ɣmbɤβ
znɯɣʑɯr transitive verb
directional: tɤ-
embarrasser. 令人不好意思.

nɯ kɯ-fse ma-tɤ-tɯ-ti ma tɯ-znɯɣʑɯr
你不要说那些话,令他不好意思

faire peur. 令人觉得危险;令人担心会出事.

nɯ kɯ-fse paχɕi chɯ-tɯ-βʑoʁ tɕe ɲɯ-kɯ-znɯɣʑɯr-a
你这样削苹果,令我害怕会出事
znɯjɯn transitive verb
directional: tɤ- être conforme à, suivre, aller le long. 顺着;依着;沿着.

ta-znɯjɯn
他跟着他去了

tɤ́-wɣ-znɯjɯn-a
他跟着我去了

tʂu tɤ-znɯjɯn-a
我沿着路去了
Syn: nɯɴqhu
znɯkhaŋrcɤl transitive verb
directional: thɯ- mettre les quatre fers en l'air. 让……四脚朝天.

ɯʑo pɯ-znɤjpɯjpe ri, ɯʑo sɤz kɯ-cha ra jo-ɣi-nɯ tɕe chɤ́-wɣ-znɯkhaŋrcɤl ɕti
他以前很傲慢,但是他遇见了比自己厉害的人,挫了他的傲气
znɯkho transitive verb
directional: tɤ- inviter chez soi pour la nuit. 请人留宿.

tɤ-znɯkho-t-a
我请他留宿了

aʑo ci tɯ-rʑaʁ tu-kɯ-znɯkho-a-nɯ ɯ́-jɤɣ?
请问能否让我借宿一晚?
znɯkhrɯm transitive verb
directional: kɤ- infliger une punition, châtier. 惩罚,用刑.
znɯkhrɯm - See: nɯkhrɯm
znɯkon transitive verb
pouvoir contrôler. 能管住.

iɕqha tɤ-pɤtso nɯ ɯ-tɯ-li kɯ ɯ-kɯ-znɯkon me
这个小孩子很调皮,没有管得住他
znɯkro transitive verb
directional: pɯ- partager avec. 分给.
znɯkro transitive verb
directional: tɤ- donner une part à. 分东西给别人.

aʑo paχɕi a-zda pɯ-znɯkro-t-a
我把苹果分给我的朋友了

aʑo paχɕi pjɯ-ta-znɯkro
我把苹果分给你

nɤ-paχɕi nɤ-zda pɯ-znɯkrɤm
你把苹果分给你的朋友
See: kro
znɯkrɯβ transitive verb
directional: pɯ- rendre malade (nourriture avariée). 使中毒.

tɤ-mthɯm ɲɤ-ɣɤdi tɕe pɯ́-wɣ-znɯkrɯβ-a
肉坏了,令我生病了

kɤ-ndza kɯ pjɤ́-wɣ-znɯkrɯβ-a
食物把我吃生病
znɯkrɯβ - See: nɯkrɯβ
znɯkɯlu transitive verb
directional: pɯ- faire se perdre. 令……迷路.

pɯ́-wɣ-znɯkɯlu-a
他令我迷路了
znɯkɯlu - See: nɯkɯlu
znɯmgɯrjɯm Variant: znɯmgɯrjɯβ transitive verb
directional: kɤ- directional: thɯ- chauffer au feu. 烘干;烤(在火塘边).

smi ɯ-phe kɤ-znɯmgɯrjɯm-a
我烤火了

yangyu kɤ-kɤ-sqa kɤ-znɯmgɯrjɯm-a
把煮过的洋芋烤了一下

qajɣi nɯ chɯ́-wɣ-znɯmgɯrjɯβ tɕe, nɯ kɯ-fse thɯ-kɯ-smi nɯ tú-wɣ-ndza tɕe mɯm
把馍馍在火塘边烤熟很好吃
znɯmkɤqloʁ transitive verb
directional: thɯ- faire un croc-en-jambe (faire tomber vers l'avant). 绊拽.

thɯ-kɯ-z-nɯmkɤqloʁ-a (=pɯ-kɯ-tʂaβ-a)
你把我绊拽住了

ma-tɯ-ste ma tɯ-z-nɯmkɤqloʁ
你别这样,不然你会把他绊拽住
znɯmkɤqloʁ - See: nɯmkɤqloʁ
znɯmnɤl transitive verb
directional: pɯ- salir, rendre impur. 令……沾上玷污气,沾上晦气.

tɯ-ŋga nɯnɯ ma-thɯ-tɯ-ŋge ma mɤ-χtso tɕe tú-wɣ-z-nɯmnɤl
你别穿这件衣服,不干净,你会沾上晦气的

tɕhi tɤ-tɯ-ari tɕe, tɯrme ɯ-pa a-mɤ-tɯ-ɕe ma tú-wɣ-z-nɯmnɤl
你上楼梯的时候,不要在别人下面不然你会沾上晦气的

tɯ-ŋga kɯ pjɤ́-wɣ-z-nɯmnal-a
这件令我受了晦气
znɯmnɤl - See: nɯmnɤl
znɯna transitive verb
directional: _ arrêter. 停止.

aʑo thamaka kɤ-sko tɤ-znɯna-t-a ma mɯ́j-pe
我停止抽烟了

ta-ma tɤ-znɯna-t-a
我停止工作了
See: nɯna
znɯndzɯ transitive verb
directional: lɤ- mettre à la verticale. 竖起来.

laχtɕha lɤ-znɯndzɯ-t-a
我把东西竖起来了

ɕoŋtɕa lɤ-znɯndzɯ-t-a
我把木料竖起来了
Syn: ftɕhur
znɯndzɯ - See: nɯndzɯ
znɯndʐɯnbu - See: nɯndʐɯnbu
znɯndʐɯnbu transitive verb
faire voyager. 让……出差.
znɯnoʁ transitive verb
directional: pɯ- mettre de la nourriture dans la sauce. 蘸.

ɕkɤfkri ɯ-ŋgɯ pɯ-znɯnoʁ-a
我蘸了大蒜沾水

tsha pɯ-znɯnoʁ-a
我蘸了盐巴

tɯnoʁ tɤ-βzu-t-a tɕe, tɤ-mthɯm pɯ-znɯnoʁ
我做了汁,你就蘸肉吧
See: tɯnoʁ
znɯntsho transitive verb
directional: nɯ- faire manger la viande sur les os. 令人吃骨头上面剩下的肉.
znɯntsho - See: nɯntsho
znɯntsɯɣ transitive verb
faire lécher. 让……舔.

tɕhɯrkɯ ta-znɯntsɯɣ
让你舔狗碗(骂人的话)
znɯntsɯɣ - See: nɯntsɯɣ
znɯɲco transitive verb
directional: nɯ- directional: pɯ- suivre les instructions de. 依照……的说法.

ɯʑo kɯ kɤ-ɕe ɲɯ-sɯsɤm qhe, tɕe nɯ-znɯɲco-t-a
他想去那里,我就依他了
See: nɯɴqhu
znɯɲco - See: nɯco
znɯŋgɤrkɯ transitive verb
directional: kɤ- envelopper les bébés dans des habits et les placer verticalement. 用衣服把婴儿竖着包起来.
znɯŋgra - See: nɯŋgra
znɯŋgra transitive verb
directional: tɤ-
engager. 雇佣.

ɯʑo kɯ tɯrme ci a-tɤ-znɯŋgre ɲɯ-ntshi
他只好雇佣人

louer. 租(房子).

kha ci to-znɯŋgra
他租了房子
See: tɯ-ŋgra
znɯŋgu transitive verb
directional: tɤ- faire de façon prématurée. 做得太早.

tɤ-znɯŋgu-t-a
我做得太早了
znɯŋgu - See: nɯŋgu
znɯɴɢɤt transitive verb
directional: nɯ- séparer. 分开.

tɤ-pɤtso ni nɯ-znɯɴɢɤt-i ma ɲɯ-rɯŋɯŋɤn-ndʑi
我们让那两个孩子分开,因为他们俩准备干坏事
See: ɴɢɤt
znɯɴqhu transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- suivre, se conformer à. 照办.

nɤʑo nɤ-kɤti nɯ pjɯ-znɯɴqhe-a ŋu
我依着你的说法去做
See: Syn: znɯjɯn
znɯɴqhu - See: nɯɴqhu
znɯpodɯdi transitive verb
directional: nɯ- chatouiller. 挠(别人)痒.

nɯ́-wɣ-znɯpodɯdi-a
他挠我痒痒了

nɯ-znɯpodɯdi-t-a
我挠他痒痒了
znɯpoʁ transitive verb
directional: kɤ- laisser embrasser. 让……亲吻.
znɯpoʁ - See: nɯpoʁ
znɯqatɯkɯr transitive verb
directional: nɯ- donner de mauvais conseils. 进行反面教育.

na-znɯqatɯkɯr
他对他进行了反面教育

nɯ́-wɣ-znɯqatɯkɯr-a
他对我进行了反面教育

ɲɤ-znɯqatɯkɯr
他对他进行了反面教育
znɯrɕɤt transitive verb
directional: _ toucher légèrement, frotter en passant (avec un objet). (用某个东西)轻轻地碰一下.

nɯ-ari-ndʑi tɕe, lo rŋgɯ nɯ ɯ-ɕki nɯ tɕu phuɲi ɲɤ-znɯrɕɤt-ndʑi
他们俩到了之后,在大石包上用树枝轻轻地擦过去了
znɯrdɯl - See: nɯrdɯl
znɯrdɯl transitive verb
directional: kɤ- rendre plein de poussière. 使沾满灰尘.

kɤntɕhaʁ ɯ-tɯ-ɣɤrdɯl ɲɯ-saχaʁ tɕe, tɤ-kɯ-ŋke tɕe, ku-kɯ-z-nɯrdɯl ɲɯ-ŋu
街上很多灰尘,走路的时候身上会沾到灰尘
See: ɣɤrdɯl See: rdɯl
znɯrɤʁaŋ transitive verb
qui a le droit de. 有权利……;有资格…….

nɤʑo aʑo kɤ-sɯxɕɤt ra mɤ-tɯ-znɯrɤʁaŋ (=nɤ-rɤʁaŋ me)
你没有资格教我
See: tɯ-rɤʁaŋ
znɯrlɤn transitive verb
rendre humide. 弄湿.
znɯrɯrɯz transitive verb
directional: tɤ- utiliser l'un après l'autre. 轮流着用.

kɯki a-ŋga ʁnɯz ki tu-znɯrɯrɯz-a ŋu, jisŋi ki tɤ-ŋga-t-a tɕe fso tɕe ci nɯ ɯ-βra tu-ŋge-a ŋu
我把这两件衣服轮流穿,今天穿了这件,明天就会穿那件
znɯrɯrɯz - See: nɯrɯz
znɯsɤlɤɣ transitive verb
directional: nɯ- faire manger de l'herbe. 给动物喂草.

ɲɯ-ta-znɯsɤlɤɣ
znɯsɤlɤɣ - See: nɯsɤlɤɣ
znɯsɤsɯkho transitive verb
inciter / forcer à dévaliser les gens. 致使……抢东西.
znɯslɯɣ transitive verb
directional: tɤ- salir avec. 使沾上.

ɯʑo kɯ ɯ-ŋga tɤrcoʁ to-znɯslɯɣ
他把自己衣服沾上了泥巴
znɯslɯɣ - See: nɯslɯɣ
znɯslɯt transitive verb
directional: tɤ-

nɤ-tɕɯ kɯ ɯ-ŋga ɯ-tó-znɯslɯt?
你儿子把衣服放在那里沾上灰尘了吗?

ɯ-thoʁ ɲɯ-ɴqhi tɕe ɲɯ-kɯ-znɯslɯt
地面很脏,令人沾上灰尘
znɯsmɤn transitive verb
directional: tɤ- guérir avec. 用……治病.

ɯ-smɤn ra la-tsɯm tɕe ɕ-to-z-nɯsmɤn tɕe to-pe
他带了药,就把她治好了
See: aɣɯsmɤn See: smɤn
znɯsmɤn - See: nɯsmɤn
znɯstu transitive verb
directional: _
faire correctement. 做得准.

kɤ-ti ta-z-nɯstu
他说话说准了

kɤ-ɕe ka-z-nɯstu
他走准了

atteindre la cible. 射中.
znɯstu - See: nɯstu
znɯta transitive verb
directional: kɤ- donner en marriage. 许配.
directional: nɯ- passer à. 让给别人.

nɤʑo tɤ-tɯ-χtɯ-t nɯ, nɤʑɯɣ mɯ-mɤ-ɲɯ-ra nɤ, aʑo ɲɯ-kɯ-znɯta-a ɯ́-jɤɣ?
你买的东西如果对你没有用的话就让给我吗?
See: sɯta See: atɯta
znɯta - See:
znɯtɕarloŋ intransitive verb
directional: pɯ- causer une réaction désagréable (thé). 使……醉茶.

tʂha kɯ-sna kɯ-tɕhom kɤ-tshi-t-a pɯ́-wɣ-znɯtɕarloŋ-a
我喝了过浓的茶就醉茶了
znɯtɕarloŋ - See: nɯtɕarloŋ
znɯtɕhɤl transitive verb
directional: pɯ- punir. 惩罚.

pɯ́-wɣ-znɯtɕhal-a tɕe nɯ-kho-t-a
我被罚就交了罚款

ɯʑo ɕ-to-mɯrkɯ tɕe, pɯ-znɯtɕhal-a
他偷了东西我就惩罚了他
Syn: znɯtɕhɤtpa See: ɯ-tɕhɤl
znɯtɕhɤl - See: nɯtɕhɤl
znɯtɕhɤtpa transitive verb
punir. 惩罚. See: tɕhɤtpa Syn: znɯtɕhɤl
znɯtɯfɕɤl transitive verb
directional: nɯ- causer la diarrhée. 令人拉肚子. See: fɕɤl Syn: nɯqhoχɕɤr
znɯtɯfɕɤl - See: nɯtɯfɕɤl
znɯxpri transitive verb
directional: nɯ- prendre ... comme prétexte. 以……为借口.

kɯ-raχtɯ nɯ-znɯxpri-t-a tɕe jɤ-ari-a
我以买东西为借口去了那边

ɯ-kɤ-znɯxpri ci pjɤ-tu
他有个借口

ɯ-znɯxpri ɲɤ-ɕar
他找了个借口
See: tɯpri
znɯχamba transitive verb
agir de façon présomptueuse. 骄傲;自大.

nɤ-kɤ-znɯχamba me
你没有什么理由骄傲
znɯχamba - See: rɯχamba
znɯχcɤl transitive verb
directional: tɤ- atteindre la cible. 打中.

tɤ-fsɯr ɯ-taʁ tɤ-znɯχcal-a ʑo tɤ-lat-a
我对着靶子中心射了枪

ɕɤmɯɣdɯ tɤ-znɯχcal-a pɯ-cha-a
我射枪成功地射中了
See: ɯ-χcɤl
znɯχpi transitive verb
directional: pɯ- Etym: dpe. imiter. 模仿.

a-tɕhemɤχti ɣɯ ɯ-tɯ-rɤt nɯ pɯ-znɯχpi-t-a
我模仿了我女朋友的字
znɯχtɕɯrɯ transitive verb
déshabiller complètement. 把……的衣服脱光.

tɤ-pɤtso nɯ-znɯχtɕɯrɯ-t-a
我把小孩子的衣服脱光了
See: χtɕɯrɯ
znɯχtɕɯrɯ - See: nɯχtɕɯrɯ
znɯzdɯɣ transitive verb
directional: nɯ- causer de l'inquiétude. 令人担心.

nɯ-znɯzdɯɣ-a
我让他担心了
znɯzdɯɣ - See: nɯzdɯɣ
znɯzɤz transitive verb
directional: tɤ- appâter. 用……引诱.

nɤki ŋgumdʑɯɣ kɤ-znɯzɤz mɤ-khɯ
那个领导不会被引诱
znɯzɟɯ transitive verb
directional: pɯ- faire pâtir quelqu'un de quelque chose. 使吃亏.

pɯ-kɯ-znɯzɟɯ-a
你让我吃亏了
znɯzɟɯ - See: nɯzɟɯ
znɯʑɣɤʑɣɤt - See: sɤʑɣɤʑɣɤt
zɲɟa stative verb
directional: tɤ- stablement maintenu. 夹得稳(夹子).

tamɢom ɲɯ-zɲɟa
夹子夹得稳

tamɢom nɯ kɯ a-mtɕhɯrme thɯ-sɯ-phɯt-a ri ɲɯ-zɲɟa tɕe ɲɯ-pe
我用夹子拔了胡子,它夹得非常稳
zɲɟa noun
une espèce d'arbrisseau. 【黄刺泡儿】.

zɲɟa nɯ tɯ-ji mŋu ndo ra kɤ-ɬoʁ rga, ɯ-jwaʁ kɯ-ɤɲaʁndzɯm ŋu, ɯʑo mɤ-mbro, ɯ-jwaʁ ɯ-taʁ ɯ-ru ɯ-taʁ ɯ-mdzu dɤn, wuma ʑo mtɕoʁ, ɯ-mɯntoʁ kɯ-wɣrum ŋu, ɯ-mat thɯ-tɯt tɕe ʁmɤrsɤr ŋu, wuma ʑo chi. ɯ-mat kɯ-ndɯ-ndɯβ ʑo kɯ-ɤrtɯ-rtɯm ʑo boʁ boʁ ŋu
黄刺泡儿一般生长在田边地角,叶子是暗绿色的,长得不高,叶子和茎上长满尖锐的刺,花是白色的,果实成熟后呈金黄色,很甜。果实是由聚集在一起的小球组成的。
See: zɲɟɤsɯsi
zɲɟɤsɯsi noun
espèce de baie. 黄刺泡儿的果子. See: zɲɟa2
zɲɟɤʑru noun
une plante. 植物的一种.

zɲɟɤʑru nɯ si kɯ-mbɤr ci ŋu, ʁnɯ-tɯphu tu, tɯ-tɯphu nɯ ɯ-ru kɯ-ɣɯrni ŋu, ɯ-jwaʁ ɯ-ru ɯ-taʁ chɯ-ɤʑɯrja ŋu, ɯ-mat nɯ ɯ-jwaʁ rca chɯ-ɤʑɯrja ŋu, tɕe thɯ-tɯt tɕe, ci kɯ-qarŋe ci tu, kɯ-ɲaʁ ci tu, tɕe kɯ-qarŋe nɯ jndʐɤz, kɯ-ɲaʁ nɯ ndɯβ, tú-wɣ-ndza tɕe chi, zɲɟɤʑru ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ ɯ-taʁ ra ɯ-mdzu kɯ-ndɯβ tsa tu. mɤʑɯ tɯ-tɯphu nɯ ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ tɯ-ɣndʑɤr thɯ-kɤ-mar ʑo kɯ-fse kɯ-wɣrum tu. ɯ-mat pjɯ-ɴqoʁ tsa ŋu. thɯ-tɯt tɕe qarŋe. kɤ-ndza mɯm. li ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ ra ɯ-mdzu tu. nɯ kɯ tu-mbro tsa cha.
|fv zɲɟɤʑru 是一种矮小的树,分为两种。一种有红色的树干,叶子排列在树干上,果实也和叶子长在一起。成熟后,有的是黄色,有的是黑色的,黄色的较大,黑色的较小,吃起来很甜。|fv zɲɟɤʑru 的树干和叶子上有小刺。还有一种,树干和叶子上好像涂了白粉一样。果实垂吊着,成熟后变黄。可以吃。树干和叶子上也长有刺。这种|fv zɲɟɤʑru 长得比较高一些。 zɲɟɤʑru 是一种矮小的树,分为两种。一种有红色的树干,叶子排列在树干上,果实也和叶子长在一起。成熟后,有的是黄色,有的是黑色的,黄色的较大,黑色的较小,吃起来很甜。 zɲɟɤʑru 的树干和叶子上有小刺。还有一种,树干和叶子上好像涂了白粉一样。果实垂吊着,成熟后变黄。可以吃。树干和叶子上也长有刺。这种 zɲɟɤʑru 长得比较高一些。
zo intransitive verb
directional: kɤ- se poser (oiseau). 停落(鸟).

pɣa ko-zo
鸟停落了

ɣʑo ko-zo
蜜蜂停落了
zoŋzoŋ ideophone.2
ébouriffé, en désordre. 形容人蓬头垢面,头发乱蓬蓬的样子,或形容动物的尾巴粗而毛发多.

nɤ-ku pɯ-sɤɕɤt ma zoŋzoŋ ʑo ɲɯ-pa
你梳一下头,你的头发乱蓬蓬的
See: zaŋzaŋ
zraʁrɯz transitive verb
directional: thɯ- balayer avec. 用……扫.

zɣɤmbu kɯ thɯ-z-raʁrɯz-a
我用扫把扫了
zraʁrɯz - See: raʁrɯz
zraχtɕi noun
savon. 肥皂.
zrɤβ noun
bouc. 公山羊.
zrɤβraʁ transitive verb

directional: nɯ- gratter avec. 用……抠.

tɤ-lu ɯ-sta kɯ-khrɯ ɲɯ-ŋu tɕe, kɤ-χtɕi ɲɯ-ɴqa, tɕe a-ndzrɯ kɯ nɯ-zrɤβraʁ-a ʑo pɯ-ra
装过牛奶的瓶子里面干硬了,很难洗,我只好用指甲抠掉

directional: pɯ- ratisser avec. 用……耙.

qarɤt kɯ pɯ-zrɤβraʁ-a
我用耙子耙了
zrɤβraʁ - See: rɤβraʁ
zrɤɣrɯ transitive verb
appliquer un objet chaud sur une articulation. 用热的东西敷身体的某个关节治关节炎.

a-χpɯm pɯ-z-rɤɣrɯ-t-a
我用热的东西敷了膝盖
zrɤɣrɯ - See: rɤɣrɯ
zrɤjroʁ transitive verb
laisser une trace. 留下纹路. See: tɯ-jroʁ
zrɤjroʁ - See: rɤjroʁ
zrɤkrɯ transitive verb
couper avec. 用……切.

ɯ-ɕɣa kɯ-tu nɯ kɯ pjɯ́-wɣ-z-rɤkrɯ kɤ-ti ɕti
有刀刃的东西都可以用来切
zrɤkrɯ - See: rɤkrɯ
zrɤma transitive verb
faire travailler. 让……工作.
zrɤma - See: rɤma
zrɤmgo transitive verb
directional: tɤ- mélanger une poudre avec un liquide et en faire des boules. 把粉状的物体跟液体混在一起,揉成一坨一坨.

tɯ-ci kɯ tɤjlu tɤ-zrɤmgo-t-a
我在面粉里放了一点水,揉成一坨一坨
See: tɯ-mgo
zrɤmpɕɤr transitive verb
directional: tɤ- maquiller, décorer. 装饰;装扮.

stɯnmɯ tɤ-mda tɕe, kɯ-rɯstɯnmɯ tɤ-tɕɯ tɕheme nɯni tú-wɣ-zrɤmpɕɤr ra
办婚礼的时候要打扮新郎和新娘
zrɤmpɕɤr - See: rɤmpɕɤr
zrɤntɕɯ noun
Etym: sran. haricot. 绿豆.

zrɤntɕɯ nɯ li tɤ-rɤku ci ŋu, tɯ-ji nɯ mɤ-kɯ-sna tsa lu-ji khɯ, ɯʑo kɯ-xtɕi ci ŋu, tu-wxti mɤ-cha, ɯ-tshɯɣa nɯ staχpɯ cho naχtɕɯɣ, ɯ-jwaʁ, ɯ-ru, ɯ-mɯntoʁ, ɯ-cɤβ nɯ ra lonba staχpɯ fsɯ-fse ʑo fse, staχpɯ wuma ʑɤ tu-rɲɟi cha, ɯ-rdoʁ ɯ-jndʐɤz artɯm rloʁrloʁ. zrɤntɕɯ ɯ-rdoʁ xtɕi cho aɕpɯɕpa tsa.
绿豆是一种庄稼,可以种在贫瘠的地里。它较小,长不大,形状和豌豆一样,叶子、茎、花、荚果和豌豆一模一样。豌豆长得长,颗粒是球形的。绿豆的颗粒小而扁。
zrɤɲɟiɲɟi transitive verb
directional: pɯ- directional: nɯ- briser en mille morceaux. 打得粉碎.

χɕɤl nɯra pɯ-zrɤɲɟiɲɟi-t-a ʑo
我打碎了玻璃
zrɤpɯ transitive verb
faire avoir des petits (animaux). 让……生崽.
zrɤpɯ - See: rɤpɯ
zrɤrɤt transitive verb
faire écrire, dessiner. 请……写字.
zrɤrɤt - See: rɤt
zrɤrmbɣo transitive verb
directional: lɤ- retenir (accumuler) de l'eau. 积水(大范围).

tɯ-ci lú-wɣ-zrɤrmbɣo ɲɯ-ra
要积水
zrɤrmbɣo - See: rɤrmbɣo
zrɤru transitive verb
directional: tɤ- faire lever. 让……起床.

tɤ-zrɤru-t-a
我让他起床了

tɤndʐo kɯ a-ŋgo to-zrɤru
冷的天气令我生病了
zrɤru - See: rɤru
zrɤsta transitive verb
fixer. 固定.
zrɤsta - See: rɤsta
zrɤtɕaʁ -

wuma ʑo tɤ-mbɣom tɕe ɯ-thoʁ mɯ-pjɤ-zrɤtɕaʁ ʑo jo-rɟɯɣ
他很急,脚不着地地跑了过去
zrɤtɕha transitive verb
déterminé à partir de. 以……为标准.

nɤ-sɯm ɕe mɤ-ɕe tɤ-zrɤtɕhe
以你想不想(做)为标准

ɯ-spa rtaʁ mɤ-rtaʁ tɤ-zrɤtɕhe
(你衣服裁得多不多)看材料够不够
zrɤtshi transitive verb
directional: nɯ- trop cuire. 煮得很烂.

ko-ɣɤsmi-t-a tɕe ɲɤ-zrɤtshi-t-a
我煮得太烂了(不小心)
zrɤtshi - See: arɤtshi
zrɤʑi transitive verb
directional: kɤ-
faire habiter. 使……住在.
laisser. 留下.

ɯʑo kɯre kɤ-zrɤʑi-t-a
我让他待在这里了

izora tɤ-pɤtso kha ɯ-ngɯ ɯʑosti kɤ-zrɤʑi-j
我们把孩子一个人留在家里
zri stative verb
directional: thɯ- long. 长. Syn: rɲɟi Ant:
zrɯ transitive verb
zrɯ noun
parasite des bovins. 牛的寄生虫.
zrɯ noun
adret. 山阳,向阳的山坡.
zrɯ transitive verb
directional: nɯ- s'accaparer. 霸占,占用.

sɤtɕha nɯ-zrɯ-t-a
我占用了这个地方
zrɯβɟu noun
dans un fardeau de bois, la partie qui est en contact avec le dos du porteur. 柴捆子里比较细的枝条,接触人的背部. Ant: zɣɯqhu
zrɯɕmi transitive verb
directional: tɤ- faire parler. 令……说话.
zrɯɕmi - See: rɯɕmi
zrɯɣ noun
pou. 虱子.

zrɯɣ nɯ-nɤmbɣaʁlaʁ rdɯl mɤ-tɕɤt
虱子打滚也不会起灰尘(没有什么可怕的)
See: aɣɯzrɯɣ
zrɯɣndza noun
mante religieuse. 螳螂.

zrɯɣndza nɯ qajɯ ci ŋu, ɯ-mi kɯtʂɤ-ldʑa tu, ɯ-ku kɯ-xtɕi tɕe kɯ-ɤmtɕoʁ ci ŋu, ɯ-phoŋbu kɯ-wxti tsa ci ŋu, ɯ-smɤt tɕe chɯ-ɤmtɕoʁ tsa ŋu, tɕe ɯ-mgɯr ɯ-qhu ra rko, ɯ-xtɤpa ra mpɯ tɕe zrɯɣ kɤ-ndza wuma rga, kɯ-mɤku tɕe, zrɯɣ pha ɯ-phoŋbu tɯtɯrca chɯ-mqlaʁ ŋu, khro tsa ta-ndza tɕe, tu-fka ɲɯ-ŋu tɕe zrɯɣ nɯ-atɯɣ tɕe ɯ-se ku-tshi tɕe ɲɯ-βde ɲɯ-ŋu. pha ɯ-phoŋbu kɯ-ɤrŋi, sɯjno cho aɣɯmdoʁ.
螳螂是一种虫,有六只脚,头小而尖,身子较大,尾部是尖的。背部硬,肚皮软。它爱吃虱子,开始是整个吃掉。吃了几个以后,饱了,再遇到虱子的时候,喝了血就扔了。螳螂全身是绿色的,和草的颜色一样。
zrɯɣnɤn transitive verb
directional: nɯ- plaisanter. 开玩笑,逗着玩.

ma-nɯ-kɯ-zrɯɣnan-a
你不要跟我开玩笑

nɯ́-wɣ-zrɯɣnan-a
他跟我开了玩笑
zrɯɣnɤn - See: rɯɣnɤn
zrɯɣru noun
épouillage. 捉虱子. See: zrɯɣ See: ru2 See: nɯzrɯɣru
zrɯmphrɯmɯ transitive verb
faire regarder l'avenir. 请别人算命.

nɯ-sqar-a tɕe pɯ-zrɯmphrɯmɯ-t-a
我请了他算命
See: mphrɯmɯ
zrɯndzɤtshi transitive verb
directional: tɤ- donner un repas. 请别人吃一顿.
zrɯndzɤtshi - See: rɯndzɤtshi
zrɯŋgrɤl transitive verb
changer de. 改用.

kɯɕɯŋgɯ tɕe tɯ-ci kɯ βɣa chɯ-sɯmtɕɯr-i tɕe kɤ-ɣndʑɯr chɯ-sɯ-lɤt-i pɯ-ŋu ri, tham tɕe mkhɯrlu kɯ kɤ-sɯɣndʑɯr nɯ-zrɯŋgrɤl-i
我以前用水力推磨,现在改用机器磨面
zrɯŋgrɤl - See: ŋgrɤl
zrɯxtar transitive verb
directional: tɤ- développer. 使兴旺起来.

jiɕqha ta-zrɯxtar-nɯ
他们使它兴旺起来

kha kɤ-zrɯxtar pjɤ-cha-nɯ
他们成功地令自己的家庭兴旺起来了
See: sɯxtar
zrɯxtuxti -

tu-zrɯxtuxti-a zgɤt
我应该尊重他
zʁaʁzʁaʁ ideophone.2
correctement habillé. 形容穿得很精干的样子.

nɯ-ŋga ra tu-kɯ-ɣɤxtɯt nɯ zʁaʁzʁaʁ ʑo ɲɯ-pa
穿高一点的衣服看起来很威武精干
Ant: lɲɯɣlɲɯɣ
zʁɤɲcɯ noun
fronde. 投石带【石子带】.

zʁɤɲcɯ ci to-lɤt tɕe pɣa to-sɯxtsɯɣ
他用投石带射中了鸟

zʁɤɲcɯ nɯ tɤ-fsɤri maʁ nɤ qase nɯ-kɤ-βzu ŋu tɕe ɯ-χcɤl nɯ tɕu rdɤstaʁ ɯ-sɤɣ-raʁ ci tú-wɣ-βzu tɕe, tú-wɣ-zdɤβ tɕe ɯ-ɕnɤz tɯka nɯ kú-wɣ-ndo, ɯ-χcɤl nɯ tɕu rdɤstaʁ kɯ-xtɕi tsa chɯ́-wɣ-sɯɣraʁ tɕe tɯ-ku ɯ-taʁ tɯ-jaʁ ntsi kɯ χsɯ-tɤxɯr jamar kú-wɣ-sɯ-sɯ-mtɕɯr tɕe ɯ-ɕnɤz tɯ-rdoʁ nɯ ɲɯ́-wɣ-ta tɕe ɲɯ́-wɣ-lɤt, tɕe rdɤstaʁ kɯ-ɤrqhi ʑo ju-ɕe cha. tɕe nɯ rdɤstaʁ sɤ-lɤt ɯ-spa ŋu.
投石带用麻绳或者皮绳做成。中间做一个能卡住石子的(结),(从中间)叠一下。绳的两头拿在手上,在中间卡住小石子,然后在头上挥转三圈,之后再把绳子的一头放掉,打出去,这样石子就投得远一些。投石带是投掷石头的专用工具。
zʁɤzʁɤt ideophone.3
(enfant) habillé de façon correcte. 形容(小孩子)穿得很整齐的样子.
postposition
locatif. 在.
zɯɣzɯɣ ideophone.2
stable, immobile. 稳定的状态,一动也不动.

zɯɣzɯɣ ʑo ɲɯ-ɤsɯ-ndo
他拿着不放,动也不动

zɯɣzɯɣ ʑo ɲɯ-rɤʑi
他坐在那里,动也不动
Syn: grɯɣgrɯɣ
zɯm noun
Etym: zom. seau. 桶.
zɯmbɯr noun
bouton d'argent. 银盆.
zɯmi adverb
presque. 差一点;几乎.

rdɤstaʁ ta-lɤt, zɯmi ʑo jɯ-tɤ́-wɣ-tsɯɣ-a
差一点打到了我

zɯmi ɲɯ-naχtɕɯɣ
几乎一样
zɯmjɯ noun
lanière servant à porter les seaux d'eau. 背水桶的带子.
zɯmzɯm ideophone.2
coupé très fin. 形容切得很细.

pjɯ́-wɣ-rɤkrɯ zɯmzɯm ʑo ɲɯ-ra
要切得很细
zɯn noun
argent de l'époque impériale. 民国之前通行的货币.
zɯŋzɯŋ ideophone.2
complètement blanc. 全白.

rgɤtpu ɯ-ku cho-wɣrum zɯŋzɯŋ ʑo
老头子的头发全变白了
zɯxtɕhɤl noun
Etym: sbug.tɕʰal. cymbales. 钹.
zwaʁnɤzwaʁ ideophone.3
mou, pas ferme. 形容物体绵软.

tú-wɣ-ndza tɕe zwaʁnɤzwaʁ ɲɯ-ti
吃起来软绵绵的
Ant: tɕʁɯznɤtɕʁɯz
zwɤɣrum noun
armoise blanche. 白艾蒿. See: zwɤr2 See: wɣrum
zwɤr transitive verb
directional: kɤ- directional: tɤ- Etym: sbor. allumer. 点火;点灯.

smi ka-zwɤr, smi ta-zwɤr
他点了火

tɤtʂu kɤ-zwar-a
我点了灯
See: amɯzwɤr
zwɤr noun
armoise. 蒿.

zwɤr nɯ ɯ-ru cho ɯ-jwaʁ kɤsɯfse kɯ-pɣi ŋu. ɯ-jwaʁ nɯ kɯ-ɤɣɯrʑɯɣʑɯɣ kɯ-fse ŋu. zwɤr ɯ-di χɕɤβ, kɤntɕhɯ-tɯphu tu, zwɤrqha kɯ-rmi ci tu, si ŋu. zwɤɣrum kɤ-ti ci tu tɕe nɯ aɣrɤɣrum. zwɤrɲaʁ kɤ-ti ci tu tɕe nɯ aɲaʁndzɯm. ɴqiazwɤr kɤ-ti ci tu tɕe nɯ ɯ-jwaʁ ra mba tsa ɯ-mdoʁ nɯ arŋi. kɤ-ndza sna. zwɤrqha, zwɤɣrum, zwɤrɲaʁ nɯ ra nɯ-jwaʁ ɯ-taʁ ɯ-rme sɯβsɯβ tu, ɴqiazwɤr ɯ-jwaʁ ɯ-taʁ ɯ-rme me.
蒿的茎和叶子全部都是灰色的,叶子上有褶,香味浓。蒿分很多种。叫做|fv zwɤrqha 的是一种树。叫做|fv zwɤrɣrum 的淡白色。叫做|fv zwɤrɲaʁ 的颜色比较深。叫做|fv qiaβzwɤr (香蒿)的叶子薄,绿色,可以吃。前三种蒿叶子上有细毛,香蒿叶子没有毛。 zwɤrqha 的是一种树。叫做 zwɤrɣrum 的淡白色。叫做 zwɤrɲaʁ 的颜色比较深。叫做 qiaβzwɤr (香蒿)的叶子薄,绿色,可以吃。前三种蒿叶子上有细毛,香蒿叶子没有毛。
See: zwɤɣrum See: zwɤrqha See: ɴqiazwɤr
zwɤrqha noun
espèce d'armoise. 艾蒿的一种. See: zwɤr2
zwɤrqhɤjmɤɣ noun
une espèce de champignon. 一种菌子.

zwɤrqhɤjmɤɣ nɯ zwɤrqha ɯ-ŋgɯ tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-taʁ ɯ-pa kɯ-fsɯ-fse ʑo kɯ-wɣrɯ-wɣrum ʑo ŋu, kɤ-ndza sna
|fv zwɤrqhɤjmɤɣ 长在|fv zwɤrqha 树林里,上部和下部一样都是白色的,能吃。 zwɤrqhɤjmɤɣ 长在 zwɤrqha 树林里,上部和下部一样都是白色的,能吃。
zwu noun
maladie de l'œil. 眼病.

ɯ-mɲaʁ zwu to-ɣi
他眼上长了痘痘
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.