khaling
Index j
jitt
jipt
jʉm
jil
jʌlt
jakt
jaŋ
jal
jal
jik
jʉkt
jet
jep
jept
je
jem
jem
jɵk
jɵkt
jɵŋ
jɵŋ
jɛt-si
jɛt
jɛtt

jɵt
jɵp
jɵr
jitt Infinitive: य:न्‍न्य jʌ̂nnɛ transitive verb
have time. भ्याउनु.

disɛ̂ː kɛ̄m-bi khoɔ̂nnɛ jʌttu.
दिस्या: क्याम्‌बि ख्‍वा:न्‍न्य यत्तु ।
Tomorrow I will have time to go to work.
भोलि काम गर्न जान भ्याउँछु ।
jipt Infinitive: य:म्‍न्य jʌ̂mnɛ deponent verb
force into, insert and twist. घुसाउनु.

ʔinɛ thɛçpɛ paip jʌpte.
इन्य थ्याह्इप्य पाइप् यप्‍ते ।
Connect the hose that snapped!
तिमीले चुटेको नाला गाँसिदेऊ न ।

lup-po siptilîm ʦipʌmi-ʔɛ jʌptɛ.
लुप्‌पो सिप्‍तिलि:म् चिपमिअ्य यप्‍त्य ।
The wine maker inserted the plug into the bottom of the pot.
निगार बनाउने मान्छेले घैँटोको टुटी बुच्‍च्यायो ।

ʔuŋeʦo sūːtɛlo, phʌsʌlʌ̂mʔɛ jʌptɛ.
उङेचो सुऽत्यलो, फसल:म्अ्य यप्‍त्य ।
His ear was itchy, so he used a feather to scratch it.
उसको कान चिलाउँदा प्वाँखले कन्यायो ।

ɦulu-bi sʌ̄ŋ jʌpkhʌtɛ, woŋâm sʌ̄ŋ ɦʌ̂nnɛ mʌttʉ.
हुलुबि सङ्‌ यप्खत्य, वोङा:म् सङ्‌ ह:न्‍न्य मत्त्यु ।
The wood in the hearth is burned up, we have to add some more firewood.
अगेनामा दाउरा डढी सकियो, अरु दाउरा पोल्नु पर्छ ।

ʔupɛp-ʔɛ bhʌ̂rtɛlo ʔubrâː khʉʦʉ jʌpkhʌtɛ.
उप्याप्‌अ्य भ:र्त्यलो उब्रा: ख्युच्यु यप्खत्य ।
He stopped talking when his father scolded him.
बाबाले गाली गर्दा उसको कुरा बन्द भयो ।
jʉm Infinitive: यम्‍न्य jʌ̄mnɛ intransitive verb
be irresponsible, neglect one's duties, be careless. भुल्नु, गर्नु पर्ने काम नगर्नु, बिग्रनु.

bʌ̂i ku bʌ̂nnɛ mʌçpɛ, ʔʌnɵ̂l jʉmʌtʌ.
बै: कु ब:न्‍न्य मह्इप्य, अन्यो:ल् य्युमत ।
It is my responsibility to give water to the cows, but I forgot today.
गाईलाई पानी खुवाउनु पर्ने आज बेकाममा भुलेँ ।

ʔʌ̄m jʉ̂mtɛ, ʔukʌ̄m ʔʉ̄ːstɛ.
अम् य्यु:म्त्य, उकम् अ्युऽस्त्य ।
He was careless and his house crumbled.
ऊ बिग्रियो, उसको घर पनि ढल्‍यो ।

jʌ̄mpɛ ɦʌs ʔukhot mukhōŋ.
यम्प्य हस् उखोत् मुखोङ्‌ ।
Irresponsible people do not fulfill their duties.
बिग्रेको मान्छेले उन्‍नति गर्दैन ।
jil Infinitive: यल्न्य jʌ̄lnɛ transitive verb
make soft by squeezing. माड्नु.

ʣuʣur jilutʌ.
जुजुर् यिलुत ।
I squeezed the lemon.
मैले कागती माडेँ।
jʌlt Infinitive: यल्न्य jʌ̄lnɛ transitive verb
ripen (of fruit). पाक्‍नु.

jʌ̄lpɛ leŋaksi ʦɛnʉ.
यल्प्य लेङाक्सि च्यन्यु ।
Ripe bananas are nice.
पाकेको केरा मीठो हुन्छ ।

bhɛ.ndɛrɛ̄ːni ʔukhāŋ-biŋʌ jʌ̂ltɛ.
भ्यन्द्‌यर्‍यानि उखाङ्‌बिङ य:ल्त्य ।
The tomatoes ripened on the vine.
गोलभेँडा बोट्‍मै पाक्यो ।
jakt Infinitive: या:न्य jâːnɛ transitive verb
strike, beat. पिट्‍नु.

ʔuŋʌ ʔʌ̄m jaktʌ.
उङ अम् याक्‌त ।
I beat him.
मैले उसलाई पिटेँ ।
jaŋ Infinitive: यान्य jāːnɛ transitive verb
sift. चाल्नु.
pilfer. खुसुक्‍क चोर्नु, खुसुखुसु चोर्नु या चोरी गर्नु.

rɛ̄ikhɛmu-bi bhrɛ̂mphʌl jʌŋutʌ.
र्‍याइख्यमुबि भ्र्या:म्फल् यङुत ।
I sifted buckwheat flour.
फापरको पीठो चाल्‍नीमा चालेँ ।

ghrɛ̂ː-ʔɛ ku jâŋtɛ.
घ्र्या:अ्य कु या:ङ्‌त्य ।
The crab made holes and the water seeped through them.
गङ्‍गटोले पानी चाल्‍यो ।

ʔispɵ-ʔɛ ʣɛ jâŋtɛ.
इस्प्योअ्य ज्य या:ङ्‌त्य ।
The mouse pilfered grain.
मुसाले अन्‍न ओसार्‍यो ।
jal Infinitive: याल्न्य jālnɛ transitive verb
strike. कुट्‍नु.

bāŋda-ʔɛ rʌpʦu-ʔɛ goru jāl-tōː ʔûː ʣhɵ̂ŋtɛ.
बाङ्‌दाअ्य रप्चुअ्य गोरु याल्‌तोऽ ऊ: झ्यो:ङ्‌त्य ।
The simpleton ploughed the field by beating the ox with a stick.
मूर्खले लट्ठीले गोरु पिट्दै जोत्यो ।

pulis-ʔɛ khespɵ jâltɛ.
पुलिस्‌अ्य खेस्प्यो या:ल्त्य ।
The policeman beat the thief.
पुलिसले चोरलाई कुट्‍यो ।
jal Infinitive: याल्न्य jālnɛ transitive verb
add yeast. गलाउनु.

lʌ̄ŋkhi-ʔɛ ʦi jāːlʉnʌ lēmpɛ ʦhûː.
लङ्‌खिअ्य चि याल्युन लेम्प्य छु: ।
When we add yeast to the alcohol, it becomes sweet.
मर्चाले जाँड गलाएपछि गुलियो हुन्छ ।
jik Infinitive: यु:न्य jûːnɛ transitive verb
grind (with a mill). पिँध्‍नु, पिस्‍नु.

ʔuŋʌ phʌ̄l jigu.
उङ फल् यिगु ।
I grind flour.
म पिठो पिँध्‍छु ।
jʉkt Infinitive: यु:न्य jûːnɛ transitive verb
fix a handle. घुसाउनु.

ʔuŋʌ betho juktu.
उङ बेथो युक्‌तु ।
I fixed the handle of the khukuri.
मैले बिँडमा लाहा लगाई खुकुरी घुसाएँ ।
jet Infinitive: ये:न्‍न्य jênnɛ transitive verb
bring down. माथीबाट ल्याउनु, झार्नु.
mature. उमेर पुग्‍नु, बेला हुनु.

ʔuŋʌ thūːnɛm-tʉkʌ sʌ̄ŋ jedu.
उङ थुऽन्याम्‌त्युक सङ्‌ येदु ।
I bring wood down from the forest.
मैले जाङ्‍गालबाट दाउरा झार्छु ।

ʣhes-tʉkʌ sunpat jêːtʌ.
झेस्‌त्युक सुन्पात् ये:त ।
I brought sunpati flower from the highlands.
लेकबाट सुनपाती ल्याएँ ।

ʦɵʦʦɵ ʔiskul phūːnɛ jêːtɛ.
च्योच्‍च्यो इस्कुल् फुऽन्य ये:त्य ।
The child reached school age.
बच्‍चा स्कुल पठाउने उमेर भयो ।

lūːʣʌ ɦêːnɛ jêːtɛ.
लुऽज हे:न्य ये:त्य ।
It is time to harvest the millet.
कोदो टिप्‍ने बेला भयो ।

ʔɛ̂n ni rɵ̂ːrāːru jâː mʉnɛ jêːtɛ.
अ्या:न् नि र्‍यो:रारु या: म्युन्य ये:त्य ।
The time has come to transplant rice seedlings.
अब त धानको बिउँ रोप्‍ने (छिप्‍नु) बेला भयो ।
jep Infinitive: ये:म्‍न्य jêmnɛ intransitive verb
become worn. खिइनु.

ʔûː ʣhoŋutʌlo ɦʌlo jeptɛ.
ऊ: झोङुतलो हलो येप्‍त्य ।
When I ploughed, the plough got damaged.
बारी जोत्दा हलो खियो ।

ʔutʌptʌru-po ʦōŋ jeptɛ.
उतप्‍तरुपो चोङ्‌ येप्‍त्य ।
The point of his stick wore down.
उसको लट्ठीको टुप्पो खियो ।

ghʌʈʈa-po khʉrʉ̂ː jeptɛ.
घट्टापो ख्युर्‍यु: येप्‍त्य ।
The millstone wore down.
घट्टाको जाँतो खियो ।
jept Infinitive: ये:म्‍न्य jêmnɛ transitive verb
blink, wink. आँखा झिम्कनु.

ʔuŋʌ ʔʌmʌs jeptʌ.
उङ अमस् येप्‍त ।
I blinked.
आँखा झिम्झिम गरेँ ।
je Infinitive: येन्य jenɛ intransitive verb
come down. माथिबाट आउनु.

ʔʌ̄m ʔudhʌlu jāːtɛ.
अम् उधलु यात्य ।
He came down.
ऊ तल आयो ।
jem Infinitive: येम्‍न्य jēmnɛ transitive verb
bear, endure, suffer from. सहनु.

ʔʌ̄m-ʔɛ kʌ̄m-bîm dʉk mʌri jēːmʉ.
अम्‌अ्य कम्‌बि:म् द्‌युक् मरि येऽम्यु ।
He endures a lot of hardship at home.
उसले घरमा धेरै दु:ख सहन्छ ।

ʔuŋʌ ʔʌsɛ̂l-bim koɔ̄r ɦɛpi jemutʌ.
उङ अस्या:ल्‌बिम् क्‍वार् ह्‍यपि येमुत ।
I suffered a lot from a wound on my leg.
खुट्टाको घाउ निकै सहेको छु ।
jem Infinitive: येम्‍न्य jēmnɛ intransitive verb
be too late to harvest. बाली उठाउँन ढिलो हुनु.

dhōːʦer jêmtɛ.
धोऽचेर् ये:म्त्य ।
It is too late to harvest wheat.
गहुँ टिप्‍न ढिलो भयो ।
jɵk Infinitive: यो:न्य jôːnɛ transitive verb
distribute. बाँड्नु.

ʔuŋʌ lēmpɛ jogu.
उङ लेम्प्य योगु ।
I distribute sweets.
म मीठाइ बाँड्छु ।

ʔuŋʌ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm lēmpɛ joksʌtunu.
उङ च्योच्‍च्योह्‍याम् लेम्प्य योक्सतुनु ।
I distribute sweets to the children.
म केटाकेटीलाई मीठाइ बाँडिदिन्छु ।
jɵkt Infinitive: यो:न्य jôːnɛ transitive verb
move. सार्नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ gɵ̄ːthɛ joktɛ.
अम्‌अ्य ग्योऽथ्य योक्‌त्य ।
He moved the cowshed.
उसले गोठ सार्‍यो ।
jɵŋ Infinitive: योऽन्य jōːnɛ intransitive verb
melt. पग्लनु.

noɔ̄m-ʔɛ ghiu jɵ̂ŋtɛ.
न्वाम्‌अ्य घिउ य्यो:ङ्‌त्य ।
The butter melted in the sun.
घामले घ्यू पग्ल्यो ।

nōŋ jɵ̂ŋtɛ.
नोङ्‌ य्यो:ङ्‌त्य ।
The snow melted.
हिउँ पग्ल्यो ।
jɵŋ Infinitive: योऽन्य jōːnɛ transitive verb
avoid, hold off doing something. बाधा गर्नु.

kʌ̄mgojo sibra mʉnɛ jōŋki.
कम्गोयो सिब्रा म्युन्य योङ्‌कि ।
We avoid whistling inside the house.
घरभित्र सुसिला गर्न बाधा गर्छौं ।

dēl-bi ɦʌs mʌ̂nnulo ʔûː-bi kɛ̄m mʉnɛ tunɵ̂l jōŋki.
देल्‌बि हस् म:न्‍नुलो ऊ:बि क्याम् म्युन्य तुन्यो:ल् योङ्‌कि ।
When someone dies in the village, people hold off working in the fields for one day.
गाउँमा मरौ हुँदा बारीमा काम गर्न एकदिन बाधा गर्नु पर्छ ।
jɛt-si Infinitive: य्या:न्सिन्य jɛ̂nsinɛ reflexive verb
be happy. खुशी हुनु.

ʔʌ̄msu ʔiskul-kʌ jɛssiji.
अम्सु इस्कुल्‌क य्यास्सियि ।
They are happy at school.
स्कुलदेखि उनिहरु खुशी छन् ।
jɛt Infinitive: य्या:न्‍न्य jɛ̂nnɛ transitive verb
want, like. मन पराउनु.

ʔuŋʌ ʦhoɔ̄mnɛ jɛdu.
उङ छ्वाम्‍न्य य्यदु ।
I want to dance.
म नाच्न मन पराउँछु ।

ʔʌ̄m-ʔɛ sɵbem jɛ̄ːdʉ.
अम्‌अ्य स्योबेम् य्याद्‌यु ।
He likes bread.
रोटी मन पराउँछ ।

lɛ̂l-kʌ ʔʌ̄msu jɛ̂i lʉpɛ mʉji.
ल्या:ल्‌क अम्सु य्या:इ ल्युप्य म्युयि ।
They have liked each other for a long time.
पहिलेदेखि उनीहरु एकापस मन पराएका छन् ।
jɛtt Infinitive: य्या:न्‍न्य jɛ̂nnɛ transitive verb
sharpen. उध्याउनु.

bêːlʌ jɛçkinʌ ɦeçpɛ ʦhûː.
बे:ल य्याह्इकिन हेह्इप्य छु: ।
When we whet our sickle, it becomes sharp.
हँसिया उध्याएपछि धारिलो हुन्छ ।
Infinitive: य्युन्य jʉnɛ transitive verb
manage (household). बन्दोवस्ता गर्नु, तुल्याउनु.

kʌ̄m-bi mupɛʔɛ jʉnɛ jenɛ mʌttʉ.
कम्‌बि मुप्यअ्य य्युन्य येन्य मत्त्यु ।
The person in the house has to manage the household.
घरमा बस्‍नेले बन्दोवस्ता गर्नु पर्छ ।
jɵt Infinitive: य्वा:न्‍न्य joɔ̂nnɛ intransitive verb
look like, resemble. (कस्तो) देखिनु.

ʔûŋ tɵpi-ʔɛ ɦêː joɔ̂iŋʌ?
उ:ङ्‌ त्योपिअ्य हे: य्वा:इङ?
What do I look like with a hat?
म टोपीले कस्तो देखिन्छु ?

ʔʌ̄msu bʌʣar khɵʦilo ɦêː jɵʦi?
अम्सु बजार् ख्योचिलो हे: य्योचि?
What did they look like when they went to the market?
उनीहरू बजार जाँदा कस्तो देखिन्छन् ?

ʔʌ̄m ʔumɛ̂m ɦêŋŋʌ joɔ̂i.
अम् उम्या:म् हे:ङ्‌ङ य्वा:इ ।
She looks like her mother.
उनी आफ्नो आमा जस्तै देखिन्छे ।
jɵp Infinitive: य्वा:म्‍न्य joɔ̂mnɛ transitive verb
crumble, crush. धूलो पार्नु.
warm up (body). जिउ तताउनु.

ʔīːʦi-ʔɛ khɵrsɛ̂i mʌri jɵpiti.
इऽचिअ्य ख्योर्स्या:इ मरि य्योपिति ।
We crushed chilli into powder.
हामीले खोर्सानी धेरै धूलो पार्‍यौं ।

ʔuŋʌ bheŋsibîm bhʌkʌnʌ jobutʌ.
उङ भेङ्‌सिबि:म् भकन योबुत ।
I smashed the clods of earth on the rice field.
मैले खेतको डल्‍लो फुटाएँ ।

ʦēmsinɛ-kʌ lɛ̂l roɔ̄m joɔ̂mnɛ mʌttʉ.
चेम्सिन्यक ल्या:ल् र्‍वाम् य्वा:म्‍न्य मत्त्यु ।
It’s important to warm up before playing.
खेल्नु भन्द अगाडी जिउ तताउनु पर्छ ।
jɵr Infinitive: य्वार्न्य joɔ̄rnɛ transitive verb
slice, cut (lengthwise). चिरा पार्नु.

bʌ̄rsu jɵ̄ːre.
बर्सु य्योऽरे ।
Slice the cucumber.
काँक्रो चिर न ।

negi mʉkilo pôːposɵ joɔ̄rsʌ negi nokʦho-ʔɛ rʌdʌm mɛ.
नेगि म्युकिलो पो:पोस्यो य्वार्स नेगि नोक्‍छोअ्य रदम् म्य ।
When we worship the Nagi, we slice pork and the priest performs the ceremony.
नागी पूज्‍दा सुँगुरको मासु चिरा पारी नागी पुरोहितले विधि गर्दछ

ʔʌ̄mʔɛ mula jɵ̂rtɛ.
अम्अ्य मुला य्यो:र्त्य ।
He sliced the radish.
उसले मूला चिर्‍यो ।
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.