khaling
Index r
rep-si (ʦhela)
ritt
ritt
ript
ript
rʉp
rʉmt
ril
rak
rakt
ri
ri
ri
rikt
rʉkt
riŋ
rʉŋt
rekt
ret
rett
rett
rep
rept
reŋt
rʉn
rʉnt
rɵkt
rɵŋ
rɵŋ
rɵŋt
rɛtt
rɛp
rɛp
rɛm
rɵt
rɵnt
rɵl
rep-si (sʉ̂r)
rep-si (ʦhela) Infinitive: छेला रे:म्सिन्य ʦhela rêmsinɛ reflexive verb
be independent. आत्मानिर्भर हुनु.

ɦɛri pi-mîm pʌʦhi ʦhela rêmsinɛ mʌttʉ.
ह्‍यरि पिमि:म् पछि छेला रे:म्सिन्य मत्त्यु ।
When we become adults, we must be independent.
ठूलो भएपछि आत्मानिर्भर हुनु पर्छ ।
ritt Infinitive: र:न्‍न्य rʌ̂nnɛ transitive verb
follow (in order to obtain something). आशयले पछ्याउनु.

nɵ̂r-ʔɛ bhēnde rʌttɛ.
न्यो:र्‌अ्य भेन्दे रत्त्य ।
The tiger followed the sheep.
बाघले भेडा पछ्यायो ।

miʈhai-po lagi ʦɵʦʦɵ-ɦɛm-ʔɛ ʔûŋ ʔirʌ̂iŋʌnu.
मिठाइपो लागि च्योच्‍च्योह्‍याम्‌अ्य उ:ङ्‌ इरै:ङनु ।
The children are following me, hoping for sweets.
मिठाइको लागि केटाकेटीहरुले मलाई पछ्याउँछन् ।
ritt Infinitive: र:न्‍न्य rʌ̂nnɛ deponent verb
hex. नाग लाग्‍नु.

ʔûŋ sīm-ʔɛ ʔiristʌnʌ sʌpʌr ʔimʉstʌ, mʌnʌ nokʦho-ʔɛ simdhûːp ɦʌttɛnʌ nʉŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ सिम्‌अ्य इरिस्तन सपर् इम्युस्त, मन नोक्‍छोअ्य सिम्धु:प् हत्त्यन न्युङत ।
I was hexed and developped a rash and then the shaman burned incense and I got better.
मलाई नाग लागेर खटिरा आयो, अनि धामीले सिमधुप पोलेपछि निको भएँ ।

lʌ̄m-ʔɛ ʔiristʌnʌ ʔʌmupu ɦɵ̂mtɛ.
लम्‌अ्य इरिस्तन अमुपु ह्‍यो:म्त्य ।
I was hexed by a demon and my belly swelled.
पिशाच लागेर पेट ढाँडियो ।
ript Infinitive: र:म्‍न्य rʌ̂mnɛ transitive verb
twist. बाट्‍नु, निचोर्नु.

ʔuŋʌ sɵle rʌptʌ.
उङ स्योले रप्‍त ।
I twisted the thread.
मैले धागो बाटेँ ।

ʔʌ̄m kalobhut-ʔɛ rʌptɛ.
अम् कालोभुत्‌अ्य रप्‍त्य ।
The spirit made him sick.
उसलाई कालोभूत लागेर बिरामी भयो ।

ʔʌ̄mʔɛ gɵ soɔptɛnʌ rʌptɛ mʌnʌ ruktɛ.
अम्अ्य ग्यो स्वाप्‍त्यन रप्‍त्य मन रुक्‌त्य ।
She washed the clothes, wrung them out and shook them out.
उसले लुगा धोएपछि निचार्‍यो र झाट्‍कायो ।
ript Infinitive: र:म्‍न्य rʌ̂mnɛ transitive verb
take cover. छेल्नु.

ʔudhʌ̂m-ʔɛ noɔ̄m rʌptɛ.
उध:म्‌अ्य न्वाम् रप्‍त्य ।
The sun disappeared behind the hill.
डाँडाले घाम छेल्यो ।

ʔʌ̄m-ɦɛm-ʔɛ wɵ jāːtɛlo phûl-bi rʌptɛnu.
अम्‌ह्‍याम्‌अ्य व्यो यात्यलो फु:ल्‌बि रप्‍त्यनु ।
When it rained, they took cover in a cave.
उनीहरुले पानी पर्दा ओडारमा ओत लिए ।
rʉp Infinitive: र:म्‍न्य rʌ̂mnɛ transitive verb
cut into pieces. गिँड्नु, टुक्र्याउनु, चुर्रिनु.

ʔʌ̄m-ʔɛ sʌ̄ŋ ʔulʉpphi-kʌ rʉ̂ːptɛ.
अम्‌अ्य सङ्‌ उल्युप्फिक र्‍यु:प्‍त्य ।
He cut the tree from the middle.
उसले मुढा बीचबाट टुक्र्यायो ।

ʔʌ̄m ʔuʦîl-ʔɛ rʉ̄ːbʉ.
अम् उचि:ल्‌अ्य र्‍युऽब्यु ।
He is extremely angry.
ऊ आफै रिसले चुर्रिन्छ ।
rʉmt Infinitive: रम्‍न्य rʌ̄mnɛ transitive verb
coil around (a stick, tree), cut around (ridge). बेर्नु.

dude lʌɦʌrʌ-ʔɛ sʌ̄ŋ rʌ̂mtɛ.
दुदे लहरअ्य सङ्‌ र:म्त्य ।
The vine coiled around the tree.
दुदे लहराले रुख बेर्‍यो ।

ʔʌʣōːŋʌ khɵstɛ, ʔɛ̂n ni ʔudhʌ̂m rʌ̂mtɛ ɦolʌ.
अजोऽङ ख्योस्त्य, अ्या:न् नि उध:म् र:म्त्य होल ।
He went ahead and may have passed over the ridge.
अघि नै गयो अब त डाँडा कट्‍यो होला ।

bʌ̂i-ʔɛ kilo-bi ribʌ rʌ̂mtɛ
बै:अ्य किलोबि रिब र:म्त्य
The cow wound the rope around the pole.
गाईले किलोमा डोरी बटार्‍यो ।
ril Infinitive: रल्न्य rʌ̄lnɛ transitive verb
roll, tumble down. गुल्टनु.

ʔuŋʌ sɵbem rilutʌ.
उङ स्योबेम् रिलुत ।
I kneaded bread.
मैले रोटी बेलेँ ।

ʔuthēːrʌlʌ mɛ-ju lūŋ rîltɛ.
उथेऽरल म्ययु लुङ्‌ रि:ल्त्य ।
A stone rolled down from a steep place.
भिरालो ठाउँबाट ढुङ्‍गा गुल्ट्‍यो ।

gobor bhepʦɵ-ʔɛ gobor rîltɛ.
गोबोर् भेप्च्योअ्य गोबोर् रि:ल्त्य ।
The dung beetle rolled some dung into balls.
गोब्रे किराले गोबर गुल्टायो ।
rak Infinitive: रा:न्य râːnɛ intransitive verb
enter a place in search of something. भित्र पसेर चहार्नु.

bʌ̂iʔɛ thūːnɛm râːktɛ.
बै:अ्य थुऽन्याम् रा:क्‌त्य ।
The cow went into the forest (to graze)
गाईले जङ्‍गल चहार्‍यो ।
rakt Infinitive: रा:न्य râːnɛ deponent verb
make someone gag, choke on. गला लाग्‍नु.

ʔʌ̄m gundurukʔɛ raktɛ.
अम् गुन्दुरुक्अ्य राक्‌त्य ।
He choked on the gunduruk.
उसलाई गुन्दुरुकले गला लाग्यो ।
ri Infinitive: रिन्य rinɛ intransitive verb
predict. भविष्यवाणी गर्नु.

nokʦho-ʔɛ ritɛ.
नोक्‍छोअ्य रित्य ।
The shaman made a prediction.
झाँक्रीले भविष्यवाणी गर्‍यो ।
ri Infinitive: रिन्य rinɛ deponent verb
wash onto the shore. छोड्नु.

ku-ʔɛ sʌ̄ŋ tɛ̄ːketi-kʌ mɛ̄ːketi ritɛ.
कुअ्य सङ्‌ त्याकेतिक म्याकेति रित्य ।
The water washed the trunk onto this side of the river.
नदीले दाउरा वारि किनारमा छोड्यो ।
ri Infinitive: रिन्य rinɛ intransitive verb
become dizzy. रिङ्‍गटा लाग्‍नु.

ʔunûː rūːtɛ.
उनु: रुऽत्य ।
He got dizzy.
रिङ्‍गटा लाग्यो ।
rikt Infinitive: रु:न्य rûːnɛ transitive verb
shake (with a horizontal motion), sprinkle with water. हल्‍लाउनु, छर्काउनु.

ʔʌ̄mʔɛ ʔudhōŋ rʌktɛ.
अम्अ्य उधोङ्‌ रक्‌त्य ।
He shook his head.
टाउको हल्‍लायो ।

mʌ̂idelʌ ɦōːtɛlo ku-ʔɛ rʌktʌ.
मै:देल होऽत्यलो कुअ्य रक्‌त ।
When he came from the funeral, I sprinkled him with water.
दाहसंस्कारबाट आउँदा पानी छर्काएँ ।

phʌ̄rki gɵkde-bi ku rûːnɛ mʌttʉ.
फर्कि ग्योक्देबि कु रु:न्य मत्त्यु ।
One has to sprinkle water on dusty places.
धुलो हुने ठाउँमा पानी छर्किनु पर्दछ ।

rumal rʌktu.
रुमाल् रक्‌तु ।
I shook the towel from side to side.
रुमाल हल्‍लाउँछु ।
rʉkt Infinitive: रु:न्य rûːnɛ transitive verb
shake out (with a downward motion). टक्टक्याउनु.

rumal ruktu.
रुमाल् रुक्‌तु ।
I shake out the towel.
रुमाल टक्टक्याउँछु ।
riŋ Infinitive: रुऽन्य rūːnɛ transitive verb
encourage, praise. सर्काउनु, प्रशंसा गर्नु, प्रसिद्ध हुनु.

rʌ̄ŋ-tōː ʦɵʦʦɵ kɛ̄m mʉ mʉ̂ːtɛnu.
रङ्‌तोऽ च्योच्‍च्यो क्याम् म्यु म्यु:त्यनु ।
He made the children do the work by encouraging them.
सर्काउँदै केटकेटीलाई काम लगायो ।

ʔʌ̄m-po ʔukɛ̄m riŋutʌ.
अम्‌पो उक्याम् रिङुत ।
I praised his work.
उसको कामको प्रशंसा गरेँ ।

ʔʌ̄m-po ʔunʌ̄ŋ rîŋtɛ.
अम्‌पो उनङ्‌ रि:ङ्‌त्य ।
He became famous.
उसले उसकोनाम चल्‍यो ।
rʉŋt Infinitive: रुऽन्य rūːnɛ deponent verb
tremble, shiver. काम्‍नु.

nokʦho rûntɛ.
नोक्‍छो रु:न्त्य ।
The shaman trembled.
झाँक्री काम्यो ।

ʣhūŋ-ʔɛ ʔirʉŋʌtʌ.
झुङ्‌अ्य इर्‍युङत ।
I shivered from the cold.
मलाई जाडोले काम्यो ।

woŋâm ɦʌs-ɦɛm kūːtnulo ʔûŋ ʔirʉŋʌtʌ.
वोङा:म् हस्‌ह्‍याम् कुऽत्‍नुलो उ:ङ्‌ इर्‍युङत ।
I shook while others argued.
अरुले झगडा गर्दा मलाई काम्यो ।
rekt Infinitive: रे:न्य rêːnɛ transitive verb
write. लेख्‍नु.

ʔokʔɛ bhɵlɛ̄ː bhɵlɛ sabdakos rektʌkʌ.
ओक्अ्य भ्योल्या भ्योल्य साब्दाकोस् रेक्‌तक ।
We wrote the dictionary with great difficulty.
हामीले बल्‍ल बल्‍ल शब्दाकोष लेख्यौं ।

ʔûŋ brâː sāːphʌm rekʌje.
उ:ङ्‌ ब्रा: साफम् रेकये ।
Write me a letter.
मलाई पत्र लेख ।
ret Infinitive: रे:न्‍न्य rênnɛ intransitive verb
laugh. हास्‍नु.

ʔuboli phɛ̂ltɛlo ʔok mʌri reçtʌkʌ.
उबोलि फ्या:ल्त्यलो ओक् मरि रेह्इतक ।
When he said something incorrect, we laughed a lot.
उसको बोली बिग्रदा हामी धेरै हास्यौं ।
rett Infinitive: रे:न्‍न्य rênnɛ transitive verb
laugh at. हास्‍नु.

ʦɵʦʦɵsu wɛs lʉ̂itilo ʔuŋʌ rettʌsu.
च्योच्‍च्योसु व्यास् ल्यु:इतिलो उङ रेत्तसु ।
As the two children made jokes with each other, I laughed (at their jokes).
केटाकेटीहरुको ठट्टादेखी म हासेँ ।

bʌ̄ŋpɛ kɛ̄m mumʉkikho ɦʌs-ʔɛ ʔireçseki.
बङ्‌प्य क्याम् मुम्युकिखो हस्‌अ्य इरेह्इसेकि ।
If we do not do good work, people will make fun of us.
हामीले राम्रो काम नगरे अरु हास्छन् ।
rett Infinitive: रे:न्‍न्य rênnɛ transitive verb
sharpen. उध्याउनु.

ʔuŋʌ ruʦulûm-bi poɔ̄ndʉ rettʌ.
उङ रुचुलु:म्‌बि प्वान्द्‌यु रेत्त ।
I sharpened the axe on the whetting stone.
मैले साइन ढुङ्‍गामा बन्चरो उध्याएँ ।
rep Infinitive: रे:म्‍न्य rêmnɛ intransitive verb
stand. उभिनु.

ʔʌ̄m lɛ̄m tūŋ-bi repdestɛ.
अम् ल्याम् तुङ्‌बि रेप्देस्त्य ।
He was standing on the trail.
ऊ बाटोमाथी उभिरह्यो ।
rept Infinitive: रे:म्‍न्य rêmnɛ transitive verb
respect. मान्‍नु.
make offerings. तर्पाउनु.

ʔuŋʌ ʔʌmɛ̂m pɛp-po brâː reptu.
उङ अम्या:म् प्याप्‌पो ब्रा: रेप्‍तु ।
I respect my parent's words.
म आमाबाबुको कुरा मान्छु ।

ʔʌ̄m-ɦɛm-ʔɛ roɔ̄m-bîm-po phɵ reptɛnûm mu.
अम्‌ह्‍याम्‌अ्य र्‍वाम्‌बि:म्‌पो फ्यो रेप्‍त्यनु:म् मु ।
They are making offerings of chicken to the forest god.
उनीहरुले जङ्‍गली देउताको भाले तर्पाएको छ ।
reŋt Infinitive: रेऽन्य rēːnɛ transitive verb
keep away from oneself, actively dislike. छिछिदुरदुर गर्नु, घृणा गर्नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ kʌ̄m-bi sʌntʌlêːp rêntɛnu.
अम्‌अ्य कम्‌बि सन्तले:प् रे:न्त्यनु ।
He kept the cockroaches away from the house.
उसले घरमा साङ्‍लेलाई छिछिदुरदुर गर्‍यो ।

mujɛçkîm ɦʌs khɵle-ʔɛ rēŋtiki.
मुय्याह्इकि:म् हस् ख्योलेअ्य रेङ्‌तिकि ।
We kept the people we did not like away.
मन नपरेको मान्छेलाई सबैले छिछिदुरदुर गर्‍यौँ ।

phɵ rēŋ lʉnu.
फ्यो रेङ्‌ ल्युनु ।
The chicken are fighting.
कुखुरा एकापस ठुङाठुङ गर्छन ।

ʦɛŋgrʉ̂ːʔɛ ŋôŋŋo rēndʉ.
च्याङ्‌ग्र्यु:अ्य ङो:ङ्‌ङो रेन्द्‌यु ।
The blackbird fights off the eagle.
चिभे चोराले चिल लाई आक्रमण गर्छ ।
rʉn Infinitive: रैन्य rʌ̄inɛ intransitive verb
crack (of earth). चर्किनु.

kōːro-ʔɛ thʉ̂ːtɛlo bʌjʌ rʉ̄ːstɛ.
कोऽरोअ्य थ्यु:त्यलो बय र्‍युऽस्त्य ।
The earth cracked as it was dragged by the landslide.
पहिरोले तान्‍दा जमीन चर्कियो ।
rʉnt Infinitive: रैन्य rʌ̄inɛ transitive verb
cut. काट्‍नु.
winnow. निफन्‍नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ sʌ̄ŋ rʌ̂ntɛ.
अम्‌अ्य सङ्‌ र:न्त्य ।
He cut the tree.
उसले दाउरा काट्‍यो ।

ʔuŋʌ lūːʣʌ sɵ̂r rʌ̂ntʌ.
उङ लुऽज स्यो:र् र:न्त ।
I winnowed the millet.
मैले कोदो निफनेँ ।
rɵkt Infinitive: रो:न्य rôːnɛ transitive verb
search thoroughly. खोतल्‍नु.

ʦabi ʣhɛ̂mtɛlo ʣhola roktʌ.
चाबि झ्या:म्त्यलो झोला रोक्‌त ।
Having lost my key, I searched through my bag.
चाबी हराउँदा झोला खोतालेँ ।

kʌ̄m bhʌ̄ŋte muʦekkikho, khespɵʔɛ roktʉ.
कम् भङ्‌ते मुचेक्‌किखो, खेस्प्योअ्य रोक्‌त्यु ।
If we don't lock the door properly, we will be burglarized.22/Feb/2015
घर राम्ररी थुनेन भने चोरले घर खोतल्छ ।
rɵŋ Infinitive: रोऽन्य rōːnɛ transitive verb
use (objects or people). प्रयोग गर्नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔʌbetho rɵ̂ŋtɛ.
अम्‌अ्य अबेथो र्‍यो:ङ्‌त्य ।
He used my khukuri.
उसले मेरो खुकुरी चलायो ।
rɵŋ Infinitive: रोऽन्य rōːnɛ transitive verb
take on lap. काख‍मा लिनु.

ʔuŋʌ ʔʌʦhʌ roŋu.
उङ अछ रोङु ।
I take the baby on my lap.
म नानीलाई काखमा लिन्छु ।
rɵŋt Infinitive: रोऽन्य rōːnɛ deponent verb
dry through. सुक्‍नु, सुकेर चर्किनु.

bhɛ̂rwɛ rōndʉlo bhrôː.
भ्या:र्‍व्य रोन्द्‌युलो भ्रो: ।
Bamboo water containers crack when they dry out.
बाँसको ढुङ्‍रो सुक्दा चर्किन्छ ।

kursi rōndʉnʌ ʣɵnɛ ʦɛnʉ.
कुर्सि रोन्द्‌युन ज्योन्य च्यन्यु ।
Walnuts are nice when they are well dried.
सुकेको ओखर खान मीठो हुन्छ ।
rɛtt Infinitive: र्‍या:न्‍न्य rɛ̂nnɛ transitive verb
settle, claim and occupy (a land). रोज्नु.
make a fuss (of baby, from separation and anxiety). रुनु.

ʔuŋʌ bʌ̄ŋpɛ bʌjʌ rɛttʌ.
उङ बङ्‌प्य बय र्‍यात्त ।
I settled in a nice place.
मैले राम्रो ठाउँ रोजेँ ।

ʔʌnʌ̄m ʔik-ʦûː-ʔɛ bʌ̄ŋpɛ ʦɛribʌjʌ rɛttʉtɛ.
अनम् इक्‌चु:अ्य बङ्‌प्य च्यरिबय र्‍यात्त्युत्य ।
Long ago, our ancestor settled in a nice place.
उहिले हाम्रा पुर्खाले राम्रो जमीन रोजी राखे ।

ʔumɛ̂m kɛ̄m-bi khɵstɛlo ʔuʦɵ-ʔɛ rɛttɛ.
उम्या:म् क्याम्‌बि ख्योस्त्यलो उच्योअ्य र्‍यात्त्य ।
The child did not want to part with his mother and cried when she went to work.
आमा काममा जाँदा उसको नानी पनि जान खोजेर रुने अवस्था ।
rɛp Infinitive: र्‍या:म्‍न्य rɛ̂mnɛ transitive verb
hit with a stick. पिट्‍नु, च‍ुट्‍नु.

sirkuna-ʔɛ bʌ̂i rɛ̂ːptɛ.
सिर्कुनाअ्य बै: र्‍या:प्‍त्य ।
He hit the cow with a slender stick.
गाईलाई सानो लट्ठीले पिट्‍यो ।

ʔʌ̄mʔɛ bhrɛ̂m rɛ̂ːptɛ.
अम्अ्य भ्र्या:म् र्‍या:प्‍त्य ।
He beat the buckweat.
उसले फापर चुट्‍यो ।
rɛp Infinitive: र्‍या:म्‍न्य rɛ̂mnɛ intransitive verb
become tired. अप्ठ्यारो हुनु, गल्नु.

kʉ̂r kʌ̄rkilo ʔukhot lɛ̄m-bi sɵ̂ː rɛ̂ːp.
क्यु:र् कर्किलो उखोत् ल्याम्‌बि स्यो: र्‍या:प् ।
It is tiring walking uphill with a load.
उकालो बाटोमा भारी बोक्दा गलिन्छ ।
rɛm Infinitive: र्‍याम्‍न्य rɛ̄mnɛ deponent verb
be partially burned. आगोको राप्‍ले डढ्नु या खरिनु.

gɵ rɛ̂mtɛ.
ग्यो र्‍या:म्त्य ।
The clothes were burned.
लुगा डढ्यो ।

mi-ʔɛ sɵbem rɛ̂mtɛ.
मिअ्य स्योबेम् र्‍या:म्त्य ।
The bread was burned by the fire.
आगोले रोटी डढ्यो ।

ʔistri bektʌlo gɵ rɛ̄m mumûːtwʌ.
इस्त्रि बेक्‌तलो ग्यो र्‍याम् मुमु:त्व ।
When I used the iron, the clothes were not burned.
इस्त्री लगाउँदा लुगा डढाइनँ ।
Syn: ɦʉt
rɵt Infinitive: र्‍वा:न्‍न्य roɔ̂nnɛ transitive verb
hit the target, reach a goal, have family obligations. लाग्‍नु, पुग्‍नु, भेटाउनु.

ʔʌ̄m-ʔɛ tara ʔɵ̂ːptɛlo murɵ̂ːtwɛ.
अम्‌अ्य तारा अ्यो:प्‍त्यलो मुर्‍यो:त्व्य ।
He shot at the target but missed.
उसले तारो हान्‍दा लागेन ।

jûː koɔ̄i-ʔɛ rɵ̂ːtɛ go je murɵ̂ːtwɛ go?
यु: क्‍वाइअ्य र्‍यो:त्य गो ये मुर्‍यो:त्व्य गो?
Is there enough food for everyone or not?
भात तरकारीले सबैलाई पुग्दो छ कि छैन ?

disɛ̂ː-mîm bijʌ-bi ʔik jo ʔiroɔçki.
दिस्या:मि:म् बियबि इक् यो इर्‍वाह्इकि ।
It incumbs upon us as relatives to go to the wedding ceremony tomorrow.
भोलिको विवाहमा हामी पनि जानु पर्नेछ ।
rɵnt Infinitive: र्‍वाइन्य roɔ̄inɛ transitive verb
make a hole from the bottom. प्वाल पार्नु, खोतल्नु.

ʔispɵ-ʔɛ lūːʣʌ phɛʣi roɔ̂ntɛ.
इस्प्योअ्य लुऽज फ्यजि र्‍वा:न्त्य ।
The mouse made a hole in the millet bag.
मूसोले कोदोको थैली प्वाल पार्‍यो ।

kʌwʌ-ʔɛ sʌ̄ŋpo sɛ̄m roɔ̂ntɛ.
कवअ्य सङ्‌पो स्याम् र्‍वा:न्त्य ।
The river exposed the root of the tree.
खोलाले रुखको जरा खोतल्यो ।

ghrôːt-ʔɛ khoɔ̄r roɔ̂ntɛnʌ lūːʣʌ kʉtɛ.
घ्रो:त्‌अ्य ख्‍वार् र्‍वा:न्त्यन लुऽज क्युत्य ।
The goat dug under the fence and ate the millet.
बाख्राले खोर छेँडेर कोदो खायो ।

lʌ̂mti-ʔɛ sɵ roɔ̂ntɛnu.
ल:म्तिअ्य स्यो र्‍वा:न्त्यनु ।
Maggots colonized the meat.
औँसोले मासु छिद्रछिद्र बनायो ।
rɵl Infinitive: र्‍वाल्न्य roɔ̄lnɛ transitive verb
break. भाँच्नु, छिनाउनु, चुडाउनु.

khʌʦʦʌr thūːtɛnʌ ʔusɛ̂l ŋʌ rɵ̂ltɛ.
खच्‍चर् थुऽत्यन उस्या:ल् ङ र्‍यो:ल्त्य ।
The mule tumbled and broke its leg.
खच्‍चर लडेर त्यस्को खुट्टै भाँच्यो ।

ʔuŋʌ phɵrsi rolutʌ.
उङ फ्योर्सि रोलुत ।
I smashed the pumpkin.
मैले फर्सी चुडाएँ ।

ʔʌ̄m-ʔɛ brâː rɵ̂ltɛ.
अम्‌अ्य ब्रा: र्‍यो:ल्त्य ।
He concluded the talk.
उसले कुरा छिनायो ।
rep-si (sʉ̂r) Infinitive: स्यु:र् रे:म्सिन्य sʉ̂r rêmsinɛ reflexive verb
marry. विवाह गर्नु.

ʔɛnɛ, riʣʌme-kolo riʣʌm-su sʉ̂r repsîiti.
अ्यन्य, रिजमेकोलो रिजम्‌सु स्यु:र् रेप्सि:इति ।
Rijame and Rijam recently got married.
अस्ति रिजमे र रिजमले विवाह गरे ।
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.