khaling
Index t
thɵ (ʔodi)
titt
tipt
tʉp
tiŋ-si
tokt (tʌ̄m)
tʉmt
tʉmt
tʉr
tʉl
tʉl-si
ti
tikt
tʉkt
tiŋ
tʉŋ
tekt
ter
tel
teŋt
tokt
toŋ-si
toŋ
tɛtt
tɛn
tɛnt
tɛm
tA
tɵtt-si
tɵt
tɵtt
tɵnt
tɵl
thʉt
thipt
thʉm
thakt
thi
thʉk
thʉkt
thʉŋt
thett
thent
them-si
ther
ther-si
thel
thin
thint
thokt
thɛt
thɛtt
thɛpt
thɛm
thʉ
thɵ
thɵp
thɵpt
thɵm
thɵr
thɵl
tipt-si (nûː)
thɛm (lɛ̄m)
thɵ (ʔodi) Infinitive: ओदि थ्योन्य ʔodi thɵnɛ -
guess, estimate. अन्दाज पाउनु.

“mâŋ tshʉktɛ” ʔodi muthɵwɛ.
“मा:ङ्‌ त्स्Hयुक्‌त्य” ओदि मुथ्योव्य ।
He could not guess what had happened.
के भयो अन्दाज पाइन ।
titt Infinitive: त:न्‍न्य tʌ̂nnɛ deponent verb
lay eggs (of flies). फुल पार्नु (झिङ्‍गाले).
have misfortune after having done bad things. लोधर लाग्‍नु.

bʌ̂i mistɛnʌ gijamɵ-ʔɛ tʌttɛ.
बै: मिस्त्यन गियाम्योअ्य तत्त्य ।
The cow died and flies laid eggs on it.
गाई मरेपछि सिनुमा झिङ्‍गाले फुल पार्‍यो ।

mʌbʌ̄ŋpɛ kɛ̄m mʉkilo rʉ̂i-ʔɛ ʔitʌçki.
मबङ्‌प्य क्याम् म्युकिलो र्‍यु:इअ्य इतह्इकि ।
When we do bad things, we suffer from misfortune.
नराम्रो काम गरेमा लोधर लाग्छ ।
tipt Infinitive: त:म्‍न्य tʌ̂mnɛ transitive verb
step on. टेक्‍नु.
press with a finger. थिच्नु.

ʔuŋʌ lūŋ-bi tʌptu.
उङ लुङ्‌बि तप्‍तु ।
I step on the stone.
म ढुङ्‍गामा टेक्छु ।

ʔʌ̄m-ʔɛ ɦʌp.lu sʌ̄i tʌptɛ.
अम्‌अ्य हप्‌लु सै तप्‍त्य ।
He made a thumbprint.
उसले औंठाछाप लगायो ।
tʉp Infinitive: त:म्‍न्य tʌ̂mnɛ transitive verb
play music, beat metal. बजाउनु.

ʔuŋʌ mɛnʉwɛ tubu.
उङ म्यन्युव्य तुबु ।
I play cymbals.
म झ्याम्टा बजाउँछु ।

ʔīːʦi-ʔɛ thōːʦi ɦōːtɛlo lêl mʌri tʉpiti.
इऽचिअ्य थोऽचि होऽत्यलो ले:ल् मरि त्युपिति ।
We played many songs during the change of season.
हामीदुईले ऋतु फेरिदा धेरै गीत बजायौं ।

sēu-ʔɛ betho tʉ̄ːbʉ.
सेउअ्य बेथो त्युऽब्यु ।
Blacksmiths make khukuris.
लोहारले खुकुरी बनाउँछ ।
tiŋ-si Infinitive: तन्सिन्य tʌ̄nsinɛ reflexive verb
be lined up. पङ्‍‌क्‍तिबद्ध हुनु.
tokt (tʌ̄m) Infinitive: तम् तो:न्य tʌ̄m tôːnɛ -
listen silently. चाल मारेर सन्‍नु.

dʌbu mʉpɛ-ʔɛ tʌ̄m tok-sʌ bhîr lɵ̄ːmʉ.
दबु म्युप्यअ्य तम् तोक्‌स भि:र् ल्योऽम्यु ।
The hunter tracks the deer silently.
शिकारीले चाल मारेर शिकार खोज्छ ।
tʉmt Infinitive: तम्‍न्य tʌ̄mnɛ transitive verb
track. पहिल्याउनु, ठम्याउनु.

dʌbu doro mʉpɛ-ʔɛ mʌri bhîr tʌ̂mtɛ.
दबु दोरो म्युप्यअ्य मरि भि:र् त:म्त्य ।
The hunter tracked the deer for a long time.
सिकारीले मृग पहिल्यायो ।

solʌri-ʔɛ phɵ ʔumûr-lʌkʌ ŋʌ tʌ̄mdʉ.
सोलरिअ्य फ्यो उमु:र्‌लक ङ तम्द्‌यु ।
The jackal tracks the chicken by its smell.
स्यालले कुखुरालाई गन्धबाटै पहिल्याउँछ ।
tʉmt Infinitive: तम्‍न्य tʌ̄mnɛ deponent verb
be cold. ठिहिर्‍याउनु.

ʣhūŋ-ʔɛ ʔʌkhʌ̄r tʌ̂mkhʌtɛ.
झुङ्‌अ्य अखर् त:म्खत्य ।
My hands became numb from the cold.
(चिसो) हावाले मेरो हात ठिहिर्‍यायो ।

nōŋ-ʔɛ ʔitʉmʌtʌ.
नोङ्‌अ्य इत्युमत ।
I got cold in the snow.
मलाई हिउँले ठिहिर्‍यायो ।
tʉr Infinitive: तर्न्य tʌ̄rnɛ transitive verb
break, snap, uproot. भाँच्नु.

nōŋ-ʔɛ sʌ̄ŋpo ʔughrēm tʉ̂rtɛ.
नोङ्‌अ्य सङ्‌पो उघ्रेम् त्यु:र्त्य ।
The snow broke the tree's branches.
हिउँले रुखको हाँगो भाँच्यो ।

ghrok-tʉlʉ-bi bʌ̂i thūːtɛlo, ʔusɛ̂l tʉ̂rtɛ.
घ्रोक्‌त्युल्युबि बै: थुऽत्यलो, उस्या:ल् त्यु:र्त्य ।
The cow fell down in the steep rocky place and broke its leg.
ढडेन्‌मा लडेर गाईको खुट्टा भाँचियो ।

ʔuŋʌ nīŋro turutʌ.
उङ निङ्‌रो तुरुत ।
I uprooted the fern shoot.
मैले निहुरो टिपेँ ।

ʔʌ̄m-ʔɛ pɛskoɔi tʉ̂rtɛ.
अम्‌अ्य प्यास्क्‍वाइ त्यु:र्त्य ।
He uprooted the bamboo shoot.
उसले तामा भाँच्यो ।

ʔʌ̄m khel-bi ghlâŋtɛlo woŋâmpo ʔunɵ tʉ̂rtɛ.
अम् खेल्‌बि घ्ला:ङ्‌त्यलो वोङा:म्पो उन्यो त्यु:र्त्य ।
When he won the game, he disappointed the other players.
ऊ खेलमा जित्‍दा अरुका सेखी झर्‍यो ।

ʦʌit bʌisak-bîm noɔ̄m tʌ̄rnɛ mudêi.
चैत् बैसाक्‌बि:म् न्वाम् तर्न्य मुदे:इ ।
During the months of Chaitra and Vaishakh, the heat of the sun is unbearable.
चैत वैशाखको घाम सहन सकिँदैन ।

ʔuŋʌ ʔʌ̄mpo ʔumʌs tʌ̄rnɛ muʦɛbuwʌ.
उङ अम्पो उमस् तर्न्य मुच्यबुव ।
I could not look at him directly (due to shyness).
उसको आँखा तर्न सकिनँ ।
tʉl Infinitive: तल्न्य tʌ̄lnɛ transitive verb
feed (something or someone unable to fend for itself). पाल्नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ reskʌp ʦɵʦʦɵ tʉ̂ltɛ.
अम्‌अ्य रेस्कप् च्योच्‍च्यो त्यु:ल्त्य ।
He raised an orphan.
उसले टुहुरो बच्‍चा पाल्यो ।

ʔuŋʌ pôː tulutʌ.
उङ पो: तुलुत ।
I raised a pig.
मैले सुँगुर पालेँ ।
tʉl-si Infinitive: तल्सिन्य tʌ̄lsinɛ reflexive verb
take care of oneself. जिउनु.

ʔûŋ ʔʌtāːpŋʌ tʌ̄lsinɛ mʌttʉ.
उ:ङ्‌ अताप्ङ तल्सिन्य मत्त्यु ।
I have to take care of myself.
म आफै जिउनु पर्छ ।

dʉspɛ ʦhʉktɛ̂m pʌʦhi ʔutāːpŋʌ tʌ̄lsi.
द्‌युस्प्य छ्युक्‌त्या:म् पछि उताप्ङ तल्सि ।
After becoming an adult, he took care of himself.
ठूलो भएपछि ऊ आफै पेट पाला गर्न सक्छ ।
ti Infinitive: तिन्य tinɛ intransitive verb
lay eggs. फुल पार्नु.

phɵ tūːtɛ.
फ्यो तुऽत्य ।
The chicken laid an egg.
कुखुराले फुल पार्‍यो ।
tikt Infinitive: तु:न्य tûːnɛ transitive verb
support, point with, step on. बिसाउनु, टेकाउनु, टेक्‍नु.

ghoʦa-ʔɛ ghʌra tʌktɛ.
घोचाअ्य घरा तक्‌त्य ।
The vertical pole supported the horizontal one.
घोचाले घारालाई टेकायो ।

ʦi-ʔɛ sêːtɛlo ʔusɛ̂l ŋʌ mutʌkwɛ.
चिअ्य से:त्यलो उस्या:ल् ङ मुतक्‍व्य ।
He was drunk and could not stand on his feet.
जाँडले मातेको बेला खुट्टा नै टेकेन ।

ʔinɛ ʈʌrʦ-ʔɛ tʌkte.
इन्य टर्च्‌अ्य तक्‌ते ।
Point the torch (that way).
तिमीले टर्चले देखाऊ न ।

ghrʉ̂mtɛnʌ nɛ̄i-bi kʉ̂r tʌktɛ.
घ्र्यु:म्त्यन न्याइबि क्यु:र् तक्‌त्य ।
He got tired and rested his load on the platform.
थाकेर चौतारीमा भारी बिसायो ।
tʉkt Infinitive: तु:न्य tûːnɛ transitive verb
answer, respond. जवाफ दिनु, बिसाउनु, टेकाउनु.

sʉribūːmɛlam pʌkhʌtʌmsʌ-kolo sʉribuŋlam pʌkhʌtʌmsʌ-ɦɛm khɵre khɵre tûː lʉnu.
स्युरिबुऽम्यलाम् पखतम्सकोलो स्युरिबुङ्‌लाम् पखतम्सह्‍याम् ख्योरे ख्योरे तु: ल्युनु ।
The priests from the groom's side and the priests from the bride's side respond to each other's words nicely.
दुलाहीतर्फ र दुलाहातर्फका पुर्खाहरु बीच सौहार्द तरिकाले जवाफ दिन्छन् ।

kinɛ loɔ̄mpɛ ɦʌs tukkilo ʣhʌn kîn phûː
किन्य ल्वाम्प्य हस् तुक्‌किलो झन् कि:न् फु:
If we engage with people looking for trouble, a fight will ensue.
झगडा गर्न खोज्‍नेलाई बोलाउँदा झन झगडा हुन्छ ।
tiŋ Infinitive: तुऽन्य tūːnɛ transitive verb
line up. पङ्‍‌क्‍तिबद्ध राख्‍नु.

ʔʌ̄mʔɛ ʦɵʦʦɵ-ɦɛm tîŋtɛnu.
अम्अ्य च्योच्‍च्योह्‍याम् ति:ङ्‌त्यनु
He lined the children up.
उसले केटाकेटीहरुलाई पङ्‍‌क्‍तिबद्ध राख्‍यो ।
tʉŋ Infinitive: तुऽन्य tūːnɛ transitive verb
drink. पिउनु.

ʔuŋʌ surti mutuŋu.
उङ सुर्ति मुतुङु ।
I do not smoke.
म सुर्ती पिउदिनँ ।

ʔik-ʔɛ ʦi ghole mutuŋwiki.
इक्‌अ्य चि घोले मुतुङ्‌विकि ।
We did not drink a lot of beer.
हामीले जाँड धेरै पिएनौं ।

kʉmîn lʉlo ku tūːnɛ mʌttʉ.
क्युमि:न् ल्युलो कु तुऽन्य मत्त्यु ।
We drink water when we are thirsty.
तिर्खा लाग्दा पानी पिउनु पर्छ ।
tekt Infinitive: ते:न्य têːnɛ transitive verb
cork, block, fill up. बुजिनु.

sāŋ-ʔɛ nalabîm ku tektɛ.
साङ्‌अ्य नालाबि:म् कु तेक्‌त्य ।
He blocked the waterpipe with grass.
झ्यासले पाइपको पानी बुज्यायो ।

ʔʌ̄m-ʔɛ kɵs-po ʔulɛ̄m tektɛ
अम्‌अ्य क्योस्‌पो उल्याम् तेक्‌त्य
He blocked the entrance to porcupine's den.
उसले दुम्सीको दुलो बुज्यायो
ter Infinitive: तेर्न्य tērnɛ transitive verb
flee. भाग्‍नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ khetɛnʌ khɛ-bi phali têrtɛ?
अम्‌अ्य खेत्यन ख्यबि फालि ते:र्त्य?
Where did he flee after stealing?
उसले चोरेर कता भाग्यो ।

dʌbu mʉpɛ-ʔɛ bʌnduk-ʔɛ bhîr ʔɵ̂ːptɛlo tʌk-khep-bi ŋʌ phali têrsʉtɛ.
दबु म्युप्यअ्य बन्दुक्‌अ्य भि:र् अ्यो:प्‍त्यलो तक्‌खेप्‌बि ङ फालि ते:र्स्युत्य ।
The hunter shot the deer with a gun and brought it down with one shot.
सिकारीले मृगलाई बन्दुकले एकैचोटिमा ढाल्यो ।

ʔuŋʌ sʌ̄ŋ-po khāŋ poɔ̄ndʉ-ʔɛ phali têrtʌ.
उङ सङ्‌पो खाङ्‌ प्वान्द्‌युअ्य फालि ते:र्त ।
I felled the tree with an axe.
बन्चारोले रुख डङ्‌रङ्‌गै ढालेँ ।

ʔuʦɵ-ʔɛ ʔumɛ̂m-po ʔuʦɵ̂ː mutēːrʉ.
उच्योअ्य उम्या:म्‌पो उच्यो: मुतेऽर्‍यु ।
A child should not break his mother's heart.
बच्‍चाले आमाको मन दुखाउँदैन ।
tel Infinitive: तेल्न्य tēlnɛ transitive verb
uproot. उखेल्नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ rɵ̂ːrāːru têltɛ.
अम्‌अ्य र्‍यो:रारु ते:ल्त्य ।
He uprooted the rice seedlings.
उसले धानको बीउ उखेल्यो ।

lūːʣʌ saro mʌçkilo sāŋ tēlnɛ mʌttʉ.
लुऽज सारो मह्इकिलो साङ्‌ तेल्न्य मत्त्यु ।
When we clean the millet field, we must pull out the weeds.
कोदो गोड्‍दा झार उखेल्नु पर्छ ।
teŋt Infinitive: तेऽन्य tēːnɛ transitive verb
insert, squeeze into. खाँद्‍नु.

tēndu
तेन्दु

ʔʌ̄m-ʔɛ lup-ju ʦi têntɛ.
अम्‌अ्य लुप्‌यु चि ते:न्त्य ।
He put the fermented grain into the round clay pot.
उसले घैटोमा जाँड खाँद्यो ।

ʔʌ̄m-ʔɛ ʣhola-ju gɵ têntɛ.
अम्‌अ्य झोलायु ग्यो ते:न्त्य ।
He stuffed the clothes into the bag.
उसले झोलामा लुगा खाँद्यो ।

plen-bi bhērnɛ-kʌ lɛ̂l ʔʌŋeʦo-bi khapsi têntʌ.
प्‍लेन्‌बि भेर्न्यक ल्या:ल् अङेचोबि खाप्सि ते:न्त ।
Before flying, I stuff wool in my ears.
प्लेनमा उड्नुभन्दा पहिले कानमा कपास खाँदेँ ।
tokt Infinitive: तो:न्य tôːnɛ transitive verb
take with, accompany. खाना खाने बेला पीइने या खाइने अन्य वस्तु.

ʦûː-ʔɛ jûː ʣɛlo ku-ʔɛ toktʉ.
चु:अ्य यु: ज्यलो कुअ्य तोक्‌त्यु ।
When grandfather eats, he also drinks water.
बाजेले खाना खाँदा पानी पिउनु हुन्छ ।
toŋ-si Infinitive: तोन्सिन्य tōnsinɛ reflexive verb

ʔûŋpo lagi bhaŋra tônsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌पो लागि भाङ्‌रा तो:न्सिङत ।
I set a bhangra loom for myself.
मेरो लागि भाङ्‍ग्राको तान लगाएँ ।
toŋ Infinitive: तोऽन्य tōːnɛ transitive verb
measure by cubit. हातले नाप्‍नु.

mɛ̂m-ʔɛ tōŋ-sʌ tôː khʉ̂ŋtɛ.
म्या:म्‌अ्य तोङ्‌स तो: ख्यु:ङ्‌त्य ।
The mother prepared the loom by measuring the ground with her arm.
आमाले हातले नापेर तान लगाउनु भयो ।
tɛtt Infinitive: त्या:न्‍न्य tɛ̂nnɛ transitive verb
pick, pick at. कोट्‍याउनु.

ʔuŋʌ ʔʌŋeʦo tɛttu.
उङ अङेचो त्यात्तु ।
I pick my ear.
कान कोट्‍याउँछु ।

ʔʌ̄m-ʔɛ brâː tɛttɛ.
अम्‌अ्य ब्रा: त्यात्त्य ।
He wormed the secret out of him.
उसले कुरा कोट्‍यायो ।

ʔinɵ mutɛtte.
इन्यो मुत्यात्ते ।
Don't pick your nose.
तिमी नाक नकोट्‍याऊ न।
tɛn Infinitive: त्याइन्य tɛ̄inɛ intransitive verb
drop, fall. खस्‍नु, झर्नु.

rôː-lʌ lūŋ tɛ̄ːstɛ.
रो:ल लुङ्‌ त्याऽस्त्य ।
Stones fell from the cliff.
पहाडबाट ढुङ्‌गा खस्यो ।

khɵ-lʌ bʌ̂i tɛ̄ːstɛ.
ख्योल बै: त्याऽस्त्य ।
The cow fell from the bridge.
साँघुबाट गाई खस्यो ।

noɔ̄m tɛ̄i.
न्वाम् त्याइ ।
It gets late.
ढिलो हुन्छ ।
tɛnt Infinitive: त्याइन्य tɛ̄inɛ transitive verb
drop, sow maize. खसाल्नु.

ʔuŋʌ goʣibîm khɛpʦi khɛ-bi tɛ̂ntuŋtʌ?
उङ गोजिबि:म् ख्याप्चि ख्यबि त्या:न्तुङ्‌त?
Where did I drop the money that was in my pocket?
मैले खल्तीको पैसा कहाँ खसालीराखेँ ।

ʔʌ̄m-ʔɛ sojo-bi mʌkʌi tɛ̂ntɛ.
अम्‌अ्य सोयोबि मकै त्या:न्त्य ।
He sowed the maize in the furrow.
उसले सियोमा मकै खसाल्यो ।

ʔʌ̄m-ɦɛm-ʔɛ kʌwʌ-bi wɛ̂r tɛ̄itoŋ munu.
अम्‌ह्‍याम्‌अ्य कवबि व्या:र् त्याइतोङ्‌ मुनु ।
They are dropping hooks into the river (to fish).
उनीहरुले खोलामा बल्छी खसाल्दैछन् ।

ʔʌ̄m-ʔɛ ʦabi tɛ̂ntʉtɛ.
अम्‌अ्य चाबि त्या:न्त्युत्य ।
He dropped the key.
उसले चाबी खसाई राख्‍यो ।
tɛm Infinitive: त्याम्‍न्य tɛ̄mnɛ transitive verb
soak, dissolve, steep, suck. भिजाउनु.

tōŋbɛ tɛ̂mpɛ gɵ.
तोङ्‌ब्य त्या:म्प्य ग्यो ।
The tongba is soaked.
तोङ्बा भिजाएको छ ।

pimɛs koɔ̄m-bi tɛ̄m-sʌ ʣɵkilo ʦɛnʉ.
पिम्यास् क्‍वाम्‌बि त्याम्‌स ज्योकिलो च्यन्यु ।
Chewing aamla gooseberry is nice.
अमला मुखमा राखेर खाँदा मीठो स्वाद आउँछ ।

supari tɛ̄m-sʌ ʣɛnu.
सुपारि त्याम्‌स ज्यनु ।
They chew betelnut.
सुपारी मुखमा भिजाएर खान्छन् ।

kʌ̄m ʣʌk-de pɵk ku-bi tɛ̄mkilo loɔppɛ ʦhûː.
कम् जक्‌दे प्योक् कुबि त्याम्किलो ल्वाप्प्य छु: ।
When we dilute the earth used to paint the house into water, it softens to mud.
घर रङ्‌गाउने माटो, पानीमा भिजाउँदा कमलो हुन्छ ।
tA Infinitive: त्योन्य tɵnɛ transitive verb
put. राख्‍नु.

ʔuŋʌ ʔusuntʌla kûŋtʌnʌ ʔunûː tûŋtʌ.
उङ उसुन्तला कु:ङ्‌तन उनु: तु:ङ्‌त ।
I made him happy by eating his orange.
उसको मन बुझाउन सुन्तला खाइदिएँ ।

ʔʌ̄m-ʔɛ ʈebʌl-bi kitap tʉtɛ.
अम्‌अ्य टेबल्‌बि किताप् त्युत्य ।
He put the book on the table.
उसले टेबलमा किताब राख्यो ।
tɵtt-si Infinitive: त्वा:न्सिन्य toɔ̂nsinɛ reflexive verb
keep for oneself. आफ्नो लागि राख्‍नु.

ʔûŋ disɛ̂ːpo lagi suntʌla toɔ̂nsiŋʌ.
उ:ङ्‌ दिस्या:पो लागि सुन्तला त्वा:न्सिङ ।
I will keep an orange for myself for tomorrow.
म भोलिको लागि सुन्तला राख्‍छु ।
tɵt Infinitive: त्वा:न्‍न्य toɔ̂nnɛ intransitive verb
be visible. देखिनु.

jʌkʌ̂m ʔudhʌ̂mbi-kʌ ʦomoluŋma toɔ̂i.
यक:म् उध:म्बिक चोमोलुङ्‌मा त्वा:इ ।
Mount Everest is visible form that hill.
त्यो डाँडाबाट चोमोलुङ्‍मा देखिन्छ ।

ʔɛ̂ntosoba bhɵ̂ŋ ʣelo kɵ toɔ̂i.
अ्या:न्तोसोबा भ्यो:ङ्‌ जेलो क्यो त्वा:इ ।
These days it gets light at five.
आजकाल पाँच बजे उज्यालो हुन्छ ।
tɵtt Infinitive: त्वा:न्‍न्य toɔ̂nnɛ transitive verb
keep for. राखीदिनु.

ʔiʦɛ̂mɦɵːtɛ̂m ʔibetho ʔuŋʌ toɔ̂ntɛnîm gɵ.
इच्या:म्ह्‍योऽत्या:म् इबेथो उङ त्वा:न्त्यनि:म् ग्यो ।
I kept for you the knife that you had forgotten.
तिमीले बिर्सिराखेको खुकुरी मैले राखिदिएँको छु ।

ʔinɛ suntʌla ʔitɵstâm gōːtɛ.
इन्य सुन्तला इत्योस्ता:म् गोऽत्य ।
You have kept an orange for me.
तिमीले मलाई सुन्तला राखिदिएका थियौ ।
tɵnt Infinitive: त्वाइन्य toɔ̄inɛ transitive verb
catch. समात्‍नु.
imitate. नक्‍कल गर्नु.

ʔukhāŋ-tʉkʌ suntʌla ɦʉ̂mtɛlo ʔuŋʌ toɔ̂ntʌ.
उखाङ्‌त्युक सुन्तला ह्‍यु:म्त्यलो उङ त्वा:न्त ।
When the orange fell from the tree, I caught it.
बोटबाट झर्दै गरेको सुन्तला समातेँ ।

suga-ʔɛ ɦʌs-po brâː toɔ̂ntɛ.
सुगाअ्य हस्‌पो ब्रा: त्वा:न्त्य ।
The parrot imitated human speech.
सुगाले मान्छेको बोलीको नक्‍कल गर्‍यो ।
tɵl Infinitive: त्वाल्न्य toɔ̄lnɛ transitive verb
push. घचेट्‍नु, धकेल्नु.

ʔinɛ kʉ̂r ʔikʉ̄ːrʉlo ʔuŋʌ toɔ̄lnɛ.
इन्य क्यु:र् इक्युऽर्‍युलो उङ त्वाल्न्य ।
I will push you while you carry your load.
तिमीले भारी बोक्दा म धकेल्छु ।

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔûŋthʌ brâː tɵ̂ltɛ.
अम्‌अ्य उ:ङ्‌थ ब्रा: त्यो:ल्त्य ।
He handed the matter over to me.
उसले मतिर कुरा धकेल्यो ।

mɛ kɛ̄m mʉnɛ-bi ʔʌ̄msu toɔ̄l lʉ̂iti.
म्य क्याम् म्युन्यबि अम्सु त्वाल् ल्यु:इति ।
They are each trying to pass the responsibility to the other.
काम गर्न उनीहरु एकले अर्कालाई अह्राए ।
thʉt Infinitive: थ:न्‍न्य thʌ̂nnɛ transitive verb
drag. घिसार्नु, तान्‍नु.

rʌth thʌçsʌ ʔindrʌʣatrʌ mʌnei mɛnu.
रथ् थह्इस इन्द्रजात्र मनेइ म्यनु ।
They drag the wagon in celebration of Indrajatra.
रथ तानेर इन्द्रजात्र मनाउँछन् ।

ʔʌ̄m-ʔɛ ʦhēlmɛtēr-po ɦîːp thʉ̂ːtɛnʌ jêːtɛ.
अम्‌अ्य छेल्म्यतेर्‌पो हि:प् थ्यु:त्यन ये:त्य ।
He dragged down the highland bamboo for making mats (from the mountain).
उसले चित्रेको मालिङ्‍गो तानेर ल्यायो ।

ʣʌkhʌl-po sɵle thʌ̂nnɛ mʌttʉ.
जखल्‌पो स्योले थ:न्‍न्य मत्त्यु ।
We have to extract the nettle fiber.
अल्‍लोको धागो कात्‍नु पर्छ ।
thipt Infinitive: थ:म्‍न्य thʌ̂mnɛ transitive verb
invite to accompany. बोलाउनु.

ʔʌ̄mʔɛ ʦemsik-bi khoɔ̂nnɛ ʔithipʌtʌ.
अम्अ्य चेम्सिक्‌बि ख्‍वा:न्‍न्य इथिपत ।
He invited me to go somewhere to play.
उसले खेल्न जानको लागि मालई बोलायो ।

ʔuŋʌ ʔʌ̄m ʔʌkʌ̄m thʌptʌ.
उङ अम् अकम् थप्‍त ।
I invited him to go to my house with me.
मैले उसलाई घरमा जान बोलाएँ ।
thʉm Infinitive: थम्‍न्य thʌ̄mnɛ transitive verb
collect. एकै ठाउँमा जम्मा पार्नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ khɵleŋʌ sɵ̂r tûː phɛʣi-ju thʉ̂mtɛ.
अम्‌अ्य ख्योलेङ स्यो:र् तु: फ्यजियु थ्यु:म्त्य ।
He collected all the rice in one sack.
उसले सबै चामल एउटा थैलोमा जम्मा पार्‍यो ।
thakt Infinitive: था:न्य thâːnɛ transitive verb
hammer, sift, sieve. ठोक्‍नु, छान्‍नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ kaʈi thaktɛ.
अम्‌अ्य काटि थाक्‌त्य ।
He hammered the nail.
उसले काँटी ठोक्यो ।

ʔuŋʌ ʦi thaktʌ.
उङ चि थाक्‌त ।
I filtered the beer.
मैले जाँड छानेँ ।

ʔʌ̄m-ʔɛ mâŋ ghole jûː lumu thaktɛ.
अम्‌अ्य मा:ङ्‌ घोले यु: लुमु थाक्‌त्य ।
He greedily ate too much rice. (impolite word)
उसले कति धेरै खाना घिच्यो ।
thi Infinitive: थिन्य thinɛ intransitive verb
stumble. लड्नु, ढल्‍नु.

ʦɵʦʦɵ mʌlo lɛ̄mthinulo mʌri thinu.
च्योच्‍च्यो मलो ल्याम्थिनुलो मरि थिनु ।
When children just start walking, they stumble a lot.
बच्‍चा भर्खर हिँड्न थाल्‍दा धेरै लड्छन् ।

rôː-lʌ mɛ-ju lūŋ thūːtɛ.
रो:ल म्ययु लुङ्‌ थुऽत्य ।
The stone rolled down from the cliff.
भीरबाट ढुङ्‍गा लड्यो ।

ʔʌ̄msu ʣhʌ̄mlʌ mʉssulo sakpu-ŋʌ pʌ̂l thîiti.
अम्सु झम्ल म्युस्सुलो साक्पुङ प:ल् थि:इति ।
When they wrestled, they both fell hard.
उनिहरु लाप्पा खेल्‍दा दुबै डङ्‌ग्रङ्‌गै ढले ।
thʉk Infinitive: थु:न्य thûːnɛ intransitive verb
move. चल्नु.

ʔʌmiski bʌs muthʉkwɛ.
अमिस्कि बस् मुथ्युक्‍व्य ।
Yesterday the bus did not run.
हिजो बस चलेन ।

ʦɵʦʦɵ-ɦɛm mʌri thûːnu.
च्योच्‍च्योह्‍याम् मरि थु:नु ।
Children move around a lot.
केटाकेटी धेरै चक्‍चक गर्छन ।

ʔʌ̄m-po bepar ɦɛpi thʉktɛ.
अम्‌पो बेपार् ह्‍यपि थ्युक्‌त्य ।
His business was successful.
उसको व्यापार निकै चल्‍यो ।
thʉkt Infinitive: थु:न्य thûːnɛ transitive verb
use, drive, do. चलाउनु.

ʔuŋʌ kʌ̄mbîm kɛ̄m thuktu.
उङ कम्बि:म् क्याम् थुक्‌तु ।
I run the house.
म घरको काम चलाउँछु

ʔuŋʌ bʌs thuktu.
उङ बस् थुक्‌तु ।
I drive the bus.
म बस हाक्‍छु ।

ʔuŋʌ betho thuktu.
उङ बेथो थुक्‌तु ।
I use a khukuri.
म खुकुरी चलाउँछु ।

ʔuŋʌ bɛŋ.k-bim pʌ̄isa thuktʌ.
उङ ब्याङ्‌क्‌बिम् पैसा थुक्‌त ।
I took a loan from the bank.
मैले ब्याङ्‍कको पैसा चलाएँ ।

thûːnɛ rʌ̂mmɛ mʌttʉ.
थु:न्य र:म्म्य मत्त्यु ।
We have to do the service.
चलन गर्नुपर्छ ।

thukpɛ rʌppɛ
थुक्प्य रप्प्य
चलन गर्ने

sʉ̂r phoɔ̄ilo thukpɛ rʌppɛʔɛ gaʣi phlɵnɛ mʌttʉ.
स्यु:र् फ्वाइलो थुक्प्य रप्प्यअ्य गाजि फ्ल्योन्य मत्त्यु ।
During the wedding ceremony, the neighbours usually help the host (to take care of his out-of-town guests).
शुभ विवाह हुँदा कमले कजलेले गाजीलाई सघाउनु पर्छ ।
thʉŋt Infinitive: थुऽन्य thūːnɛ transitive verb
stab, gore, prick. घोच्नु.

ghrʌ̄ŋ-ʔɛ ʔithʉŋʌtʌ.
घ्रङ्‌अ्य इथ्युङत ।
I was pricked by a thorn.
मलाई काँडाले घोच्यो ।

mʌʦɛnʉpɛ brâː-ʔɛ ʔithūŋki.
मच्यन्युप्य ब्रा:अ्य इथुङ्‌कि ।
We are hurt by unkind words.
नमिठो कुराले घोच्यो ।

ʦâː bʌ̂i-ʔɛ ɦʌs ʔithūŋki.
चा: बै:अ्य हस् इथुङ्‌कि ।
Some cows gore people.
कुनै गाईले मान्छेलाई हान्छ ।
thett Infinitive: थे:न्‍न्य thênnɛ deponent verb
cling to, be attached to, be mixed with. लाग्‍नु, मिसाउनु.

rɵ̂ː jâː mʉ̂n bela-bi ɦilo-ʔɛ ʔʌgɵ thettɛ.
र्‍यो: या: म्यु:न् बेलाबि हिलोअ्य अग्यो थेत्त्य ।
When we planted rice, my clothes got smeared with mud.
धान रोप्‍ने बेलामा लुगामा हिलो लाग्यो ।

phʌ̄l-ʔɛ thênpɛ ghrēːnʌ ʦɛnʉ.
फल्‌अ्य थे:न्प्य घ्रेऽन च्यन्यु ।
Nettle curry mixed with flour is nice.
पीठो हालेको सिस्‍नु मीठो हुन्छ ।

ʔûŋ ɦilo-ʔɛ ʔithestʌ.
उ:ङ्‌ हिलोअ्य इथेस्त ।
I am covered in mud.
मलाई हिलो लाग्यो ।
thent Infinitive: थेइन्य thēinɛ transitive verb
raise up, lift, stimulate, entice. उचाल्नु, उठाउनु, उक्साउनु, तैरिनु.

ʔʌ̄m-ʔɛ baʣi gōːtɛlo ʈhoʈʈo ghoɔ̄lpɛ lūŋ thêntɛ.
अम्‌अ्य बाजि गोऽत्यलो ठोट्टो घ्वाल्प्य लुङ्‌ थे:न्त्य ।
During the competition, he lifted a huge stone.
उसले बाजीमा धेरै ठूलो ढुङ्‍गा उचाल्यो ।

ghole kʉ̂r thēinɛ muʣhɛ̂ːp.
घोले क्यु:र् थेइन्य मुझ्या:प् ।
It is not possible to lift such a big load.
ठूलो भारी उचाल्न सकिदैन ।

ɦʌs thēisʌ ki mʌ̂nnɛ munʉ.
हस् थेइस कि म:न्‍न्य मुन्यु ।
It is not good to goad people into fighting.
मान्छेलाई उक्साएर झगडा गराउनु हुँदैन ।

paniʣʌɦaʣ ku-ʔɛ thēndʉ.
पानिजहाज् कुअ्य थेन्द्‌यु ।
The ship floats on the water.
पानीजहाज पानीमा तैरिन्छ ।
them-si Infinitive: थेम्सिन्य thēmsinɛ reflexive verb
grow bushy, spread (of vine). झाँगिनु.

kʌrelaʔɛ thêmsinɛ thɵ-kho ɦɛpi sīːdʉ.
करेलाअ्य थे:म्सिन्य थ्योखो ह्‍यपि सिऽद्‌यु ।
If squash has room to spread, it bears a lot of fruit.
इस्कुसले झाँगिन पायो भने निकै फल्छ ।
ther Infinitive: थेर्न्य thērnɛ transitive verb
lean against. ठर्‍याउनु.

ʔuŋʌ gɵ̄ːthɛpo ɦûːsʌŋ theru.
उङ ग्योऽथ्यपो हु:सङ्‌ थेरु ।
I erect the pole of a cowshed.
म गोठको घोचा ठराउँछु ।

krʌ̂msʌŋ ʔuŋʌ disɛ̂: kholunʌ kʌ̄m tūŋ-bi theru.
क्र:म्सङ्‌ उङ दिस्य:: खोलुन कम् तुङ्‌बि थेरु ।
I will transport the sawed wood planks tomorrow and lean them (on the terrace) above the house.
भोलि म आराकाठ ओसारेर घर छेउमा ठड्याउँछु ।
ther-si Infinitive: थेर्सिन्य thērsinɛ reflexive verb
lean against something. बस्‍नु.

ʔûŋ lūŋ-bi thērsiŋʌtʌ.
उ:ङ्‌ लुङ्‌बि थेर्सिङत ।
I leaned against the stone.
म ढुङ्‍गामा ढेसिएर बसेँ ।

ʔʌ̄m-ʔɛ kɛ̄m mɛlo dhɛpɛ-dhɛpɛ ʔubhittʌ-bi tʌ̂ŋ thērdensi.
अम्‌अ्य क्याम् म्यलो ध्यप्यध्यप्य उभित्तबि त:ङ्‌ थेर्देन्सि ।
He leans against the wall from time to time when he works.
उसले काम गर्दा घरी-घरी भित्तमा मात्र बस्छ ।

kurʦi-bi thērsiŋʌ.
कुर्चिबि थेर्सिङ ।
I lean against the arm of the chair.
कुर्चीमा ढेसिन्‍छु ।
thel Infinitive: थेल्न्य thēlnɛ transitive verb
go off. उप्किनु.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔûː kaktɛlo ʔukhʌ̄r-po sʌsʌrwɛ thêltɛ.
अम्‌अ्य ऊ: काक्‌त्यलो उखर्‌पो ससर्‍व्य थे:ल्त्य ।
When he hoed the field, his nail detached from the cuticle.
उसले बारी खन्‍दा औँलाको छाला छिलियो ।

blôːʣhuŋ-ʔɛ kʌ̄mpo ʦhana thêltɛ.
ब्लो:झुङ्‌अ्य कम्पो छाना थे:ल्त्य ।
The storm blew off the roof of the house.
हुरीबतासले घरको छानो उप्‍कायो ।

ʔʌ̄m-ʔɛ gɵ̄ːthɛ jôːnɛpo ʦhēlmɛ thêltɛ.
अम्‌अ्य ग्योऽथ्य यो:न्यपो छेल्म्य थे:ल्त्य ।
He removed the bamboo mat in order to move the cowshed.
उसले गोठ सार्न भकारी निकाल्यो ।

bʌ̂i-ʔɛ ŋârbupo ʔukâː thêltɛnʌ kʉtɛ.
बै:अ्य ङा:र्बुपो उका: थे:ल्त्यन क्युत्य ।
The cow tugged the bark off the Ficus sarmentosa and ate it.
गाईले दुदिलोको बोक्रा उप्काएर खायो ।
thin Infinitive: थैन्य thʌ̄inɛ intransitive verb
wake up. ब्यूँझिनु.

ʔûŋ ʔudiʦʦhɛ kɵ mʌtoɔ̂i ŋʌ thīːstʌ.
उ:ङ्‌ उदिच्छ्य क्यो मत्वा:इ ङ थिऽस्त ।
I woke up before dawn this morning .
बिहानी म उज्यालो नहुँदै ब्यूँझेँ ।
thint Infinitive: थैन्य thʌ̄inɛ transitive verb
wake. ब्युँझाउनु.

ʔʌ̄m-ʔɛ ʔʌpdɵpɛ ʦɵʦʦɵ thʌ̂ntɛ.
अम्‌अ्य अप्द्‌योप्य च्योच्‍च्यो थ:न्त्य ।
He woke the sleeping child.
उसले निदाएको बच्‍चा ब्युँझायो ।

ʦɵʦʦɵ-po ʔunʌ̄ŋ mâŋ-lʌkʌ thʌ̄ikilo nʉ?
च्योच्‍च्योपो उनङ्‌ मा:ङ्‌लक थैकिलो न्यु?
How shall we determine an auspicious name for the child?
बच्‍चाको नाम के अक्षरबाट राख्‍ने?
thokt Infinitive: थो:न्य thôːnɛ transitive verb
understand. बुझ्नु.

ʔuŋʌ muthokwʌ.
उङ मुथोक्‍व ।
I did not understand.
मैले बुझिनं ।

ʔinɛ ʔiʔɛstɛ̂m brâː muthokwʌ.
इन्य इअ्यास्त्या:म् ब्रा: मुथोक्‍व ।
I did not understand what you said.
तिमीले भनेको कुर बुझिनँ ।
thɛt Infinitive: थ्या:न्‍न्य thɛ̂nnɛ intransitive verb
snap. छिन्‍नु, छुट्‍नु.

ʔʌʣhɛ̄mnu nanipo ʔusôm thɛstɛ.
अझ्याम्‍नु नानिपो उसो:म् थ्यास्त्य ।
Last year the eldest daughter passed away.
पोहोर साल ठूल्‍यो छोरीको प्राण छुट्‍यो ।

ribʌ thɛstɛ.
रिब थ्यास्त्य ।
The rope snapped.
डोरी छिन्यो ।
thɛtt Infinitive: थ्या:न्‍न्य thɛ̂nnɛ transitive verb
snap. चुँडाल्नु.

bʌ̂i-ʔɛ ribʌ thɛttɛnʌ bali-bi khɵstɛ.
बै:अ्य रिब थ्यात्त्यन बालिबि ख्योस्त्य ।
The cow snapped the rope and went to the fields.
गाईले डोरी चुडाएर बाली खायो ।

mes-ʔɛ ribʌ lʌpʌ thɛttɛ-nʌʔʌ dhōːʦer kɵ̂ːk-bi khɵstɛ.
मेस्‌अ्य रिब लप थ्यात्त्यनअ धोऽचेर् क्यो:क्‌बि ख्योस्त्य ।
The buffalo snapped the rope suddenly and went to eat the wheat.
भैँसीले दाम्‍लो च्‍वाट्टै चुडाएर गहुँ खान गयो ।

ʔʌ̄m-ʔɛ khîːmɵ thɛttherdʉ.
अम्‌अ्य खि:म्यो थ्यात्थेर्द्‌यु ।
He spits all the time.
उसले थुक्‍ने गर्छ ।

ʔuŋʌ sɵle thɛttu.
उङ स्योले थ्यात्तु ।
I snap the thread.
म धाँगो चुडाउँछु ।

jʌkʌ̂m bʌ̂i-ʔɛ ʔuribʌ lɛ̂ː thɛttɛ (lʌpʌ thɛttɛ).
यक:म् बै:अ्य उरिब ल्या: थ्यात्त्य (लप थ्यात्त्य) ।
That cow violently snapped its rope.
त्यो गाईले उसको डोरी च्‍वाट्टै चुडाल्‍यो ।
thɛpt Infinitive: थ्या:म्‍न्य thɛ̂mnɛ transitive verb
weigh, measure. जोख्‍नु.

ʔuŋʌ sɵ thɛptu.
उङ स्यो थ्याप्‍तु ।
I weigh the meat.
म मासु जोख्‍छु

ʔīːʦi-ʔɛ sʌ̄ŋ thɛpinʌ kripi.
इऽचिअ्य सङ्‌ थ्यपिन क्रिपि ।
We measure the wood and cut it.
हामीले काठ नापेर काटौं ।
thɛm Infinitive: थ्याम्‍न्य thɛ̄mnɛ intransitive verb
be long. लामो हुनु.
get lost. हराउनु.

lɛ̄m thɛ̄mpɛ gɵ.
ल्याम् थ्याम्प्य ग्यो ।
It is far away from here.
बाटो टाढा छ ।

ʔûŋ thūːnɛm-bi thɛmʌtʌ.
उ:ङ्‌ थुऽन्याम्‌बि थ्यमत ।
I got lost in the forest.
जङ्‌गलमा बाटो बिराएँ ।
thʉ Infinitive: थ्युन्य thʉnɛ transitive verb
start (a conversation). कुरा गर्न खोज्नु.

ʔuŋʌ brâː thʉŋʌ.
उङ ब्रा: थ्युङ ।
I start the conversation.
म कुरा गर्न खोज्‍छु।

ʔuŋʌ mɵ̂l mʉnɛ thʉŋʌ.
उङ म्यो:ल् म्युन्य थ्युङ ।
I start the discussion.
म सल्‍लाह लिन्‍छु ।

sʉ̂ː-ʔɛ brâː thʉtɛ?
स्यु:अ्य ब्रा: थ्युत्य?
Who started the conversation?
कसले कुरा गर्न खोज्यो ?
thɵ Infinitive: थ्योन्य thɵnɛ transitive verb
see. देख्‍नु.

ʔʌ̄m-ʔɛ bhêi thɵtɛ.
अम्‌अ्य भे:इ थ्योत्य ।
He saw a snake.
उसले सर्प देख्यो ।

ʔʌsemɛ-bi ʔīn thɵ̂ntɛni.
असेम्यबि इन् थ्यो:न्त्यनि ।
I saw you in my dreams.
मैले सपनामा तिमीलाई देखेँ ।

ʔʌ̄m-ʔɛ dʉk.ra ɦebe thɵ?
अम्‌अ्य द्‌युक्‌रा हेबे थ्यो?
How much is his wage?
उसले पारिश्रामिक कति पाउँछ ?
thɵp Infinitive: थ्वा:म्‍न्य thoɔ̂mnɛ intransitive verb
fall (rain, hail). पर्नु.

ʔʌmiski mʌri wɵ thɵptɛ.
अमिस्कि मरि व्यो थ्योप्‍त्य ।
It rained heavily yesterday.
हिजो ठूलो पानी पर्‍यो ।
Syn: pʉk
thɵpt Infinitive: थ्वा:म्‍न्य thoɔ̂mnɛ transitive verb
beat, hit. कुट्‍नु.

ʔik-ʔɛ ghole rɵ̂ː thoɔptiki.
इक्‌अ्य घोले र्‍यो: थ्वाप्‍तिकि ।
We pounded a lot of rice.
हामीले धेरै धान झार्‍यौं ।

ʔûŋ bʌ̂i sēipɛ muŋʌtʌlo bʌ̂i-ɦɛm ghʉ̂rtɛnunʌ mʌri thoɔptʌnu.
उ:ङ्‌ बै: सेइप्य मुङतलो बै:ह्‍याम् घ्यु:र्त्यनुन मरि थ्वाप्‍तनु ।
When I was a shepherd boy I used to hit my cattle when they ran away.
गोठाला बस्‍दा गाईहरु कुदेकाले कुटेँ ।
thɵm Infinitive: थ्वाम्‍न्य thoɔ̄mnɛ intransitive verb
not carry enough tension (looms, bridges). झोलिनु.

tôː thoɔ̄m-lo phēŋgʌ phɛ̄l.
तो: थ्वाम्‌लो फेङ्‌ग फ्याल् ।
When the loom is not tight enough the traditional cloth does not get woven properly.
तान झोलिएमा फेङ्‌गा बिग्रिन्‍छ ।
thɵr Infinitive: थ्वार्न्य thoɔ̄rnɛ deponent verb
be glad, come off. खुशी हुनु, उप्किनु.

ʔɛnɛ̄ː klênpɛ kʌ̄m thɵ̂rkhɵstɛ.
अ्यन्या क्‍ले:न्प्य कम् थ्यो:र्ख्योस्त्य ।
The (ground of the) house that was plastered a while ago has already come off.
अस्ति लिपेको घर उप्किसक्यो ।

kʌrʌi tatei ʦhʉktɛlo jûːpo pɛphɛm thɵ̂rtɛ.
करै तातेइ छ्युक्‌त्यलो यु:पो प्यफ्याम् थ्यो:र्त्य ।
When the pan became hot, the porridge crust came unstuck.
कराही तातिदा ढिँडोको माम्री उप्कियो ।

ʔuʦɵ rêːnɛ ʣênnɛ ʦēisinɛ-bi ʔubʉi ʦhʉktɛlo ʔumɛ̂m pɛpsu thoɔ̂rsetɛsu.
उच्यो रे:न्य जे:न्‍न्य चेइसिन्यबि उब्युइ छ्युक्‌त्यलो उम्या:म् प्याप्सु थ्वा:र्सेत्यसु ।
The parents were happy when their child became head of the class.
पढाई लेखाईमा बच्‍चा प्रथम हुँदा आमाबुबा खुशी भए ।
thɵl Infinitive: थ्वाल्न्य thoɔ̄lnɛ transitive verb
stir (millet paste). मस्काउनु.

ʔuŋʌ lūːʣʌ jûː tholutʌ.
उङ लुऽज यु: थोलुत ।
I stirred millet paste.
मैले कोदोको ढिँडो मस्काएँ ।
tipt-si (nûː) Infinitive: नु: त:म्सिन्य nûː tʌ̂msinɛ -
control oneself. मन थाम्‍नु.

ʔinûː tʌ̂msije!
इनु: त:म्सिये!
Control yourself!
मन थाम न ।
thɛm (lɛ̄m) Infinitive: ल्याम् थ्याम्‍न्य lɛ̄m thɛ̄mnɛ transitive verb
lose one's way. बाटो बिराउनु.

sʌɦʌr-bi lɛ̄m thɛmutʌ.
सहर्‌बि ल्याम् थ्यमुत ।
I became lost in the city.
शहरमा बाटो बिराएँ ।
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.