japhug
Index l
la
laβdelɤŋu
laβzɣi
laftaʁ
laftɕɤn
lahaŋ
lajɯ
laloŋ
lankatsɯt
laŋ
laŋgɯ
laŋlaŋ
largi
laʁdɯn
laʁjɤt
laʁjɯɣ
laʁma
laʁnɤ
laʁnɯχsɯm
laʁnɯz
laʁŋkhɤr
laʁrda
laʁrdɤβ
laʁrŋa
laʁsta
laʁsɯɣma
laʁsɯɣnɤma
laʁzu
lawa
laχɕi
laχsɯm
laχtɕha
laχthɤβ
laχtsɯ
laʑu
lbjɯlbjɯɣ
lchɤlchɤt
lchɣaʁlchɣaʁ
lchɯɣlchɯɣ
lchɯmlchɯm
lcɯɣlcɯɣ
ldɯɣi
ldɯɣldɯɣ
ldɯɣɯ
ldɯm
ldzɣɤβldzɣɤβ
ldzɣɤβnɤldzɣɤβ
ldʐaŋldʐaŋ
ldʐaŋnɤlaŋ
ldʐɤβldʐɤβ
ldʐɤpɤldʐɤle
ldʑaŋkɯ
ldʑaŋnaʁ
ldʑoʁ
ldʑɯβ
ldʑɯŋldʑɯŋ
ldʑɯz
lɤchu
lɤftsɤz
lɤftɯɣ
lɤɣ
lɤjmu
lɤmɤsthoŋ
lɤn
lɤntsa
lɤŋɤtʂɤɣ
lɤpɯɣ
lɤsɤr
lɤsɤr cito
lɤskɤr tɕhɯʁɲiz
lɤt
lɤt
lɤt
lɤt
lɤt
lɤt
lɤt
lɤtaŋ
lɤtɕhom
lɤzŋɤn
lɤzŋɤntɕɤn
lɣa
lɣɤβlɣɤβ
lɣɤβnɤlɣɤβ
li
li
li
ljɤɣljɤɣ
ljulju
lɟɣaʁ
lkɯɣ
lmɤlmɤr
lni
lɲɯɣlɲɯɣ
lŋaʁlŋaʁ
lŋaʁnɤlŋaʁ
lŋɤβnɤlŋɤβ
lŋɤlŋɤt
lŋɤnɤlŋɤt
lo
lo
lochu
lonba
loŋbutɕhi
loŋloŋ
loŋnɤloŋ
loŋɯŋi
loʁ
loʁ
loʁskɤr
lotɕi
lqɤnɤlqɤt
lʁa
lʁɤtɕɯ
lʁɯba
ltɕaʁ
ltɕhaŋltɕhaŋ
ltɕhɤltɕhɤt
ltɕhɯɣltɕhɯɣ
ltɕhɯɣnɤlɯɣ
ltɤβ
lthjɤlthjɤt
lthɯlthɯɣ
lthɯmlthɯm
lthɯmɯmi
ltshɤltshɤt
ltshɤnɤltshɤt
lu
luj
lɯβ
lɯɣ
lɯɣlu
lɯɣmbrɯm
lɯlɤmu
lɯlɤpɯ
lɯlɤrgɤn
lɯlu
lɯlukɯra
lɯrlɯr
lɯrɯri
lɯski
lɯtoʁ
lɯxpa
lɯz
lɯzlɯz
lɯznɤlɯz
lwɤrlwɤr
lwɤrnɤlwɤr
lwɤz
lwoʁ
lwɯlwɯɣ
lxɤβlxɤβ
lxɤβnɤlxɤβ
lxɯlxi
la transitive verb
directional: nɯ- s'imbiber d'eau. 泡胀.

stoʁ nɯ-la ri tɕe ɲɯ-mpɯ ŋu
胡豆浸泡胀了就会变软

directional: pɯ- tomber dans l'eau. 掉进水里.

tɯ-ci ɯ-ŋgɯ pjɤ-la (=pjɤ-ɕe)
他掉进水里了
See: ɣɤla
laβdelɤŋu numeral
quatre ou cinq. 四五个.

laβdelɤŋu-sŋi
四五天
See: kɯβde See: kɯmŋu
laβzɣi noun
navet cuit à la vapeur. 整过的圆根.
laftaʁ noun
caution. 押金;纪念;信号.
laftɕɤn noun
chance. 运气.

ɯʑo laftɕɤn ci ŋu
他很幸运
lahaŋ noun
Etym: fn:硫磺. soufre. 硫磺.
lajɯ noun
chant de montagne. 山歌.

ɯʑo kɯ lajɯ pjɤ-βzu
See: rɯlajɯ
laloŋ adverb
partout. 统统;到处.

sɤtɕha laloŋ ʑo ɕ-to-khɤt
他把所有地方都统统走了一遍
See: saloŋ
lankatsɯt noun
type d'habit en poil de yak. 氆氇做成的一种衣服.
laŋ intransitive verb
directional: tɤ- Etym: laŋ. se soulever. 起义.

mkhɤrmaŋ to-laŋ-nɯ
老百姓起义了
laŋgɯ -
l'un des hameaux de Gyutshapa. 二茶村的大队之一.
laŋlaŋ noun
une espèce de cerisier. 野樱桃的一种.

laŋlaŋ nɯ si khro mɤ-mbro, zgoku kɯ-mbɤr tsa tu-ɬoʁ ŋu, ɯ-ru ɣɯrni, ɯ-jwaʁ mɤ-jndʐɤz, kɯ-ɤrtɯm tsa ŋu. χɕitka tɕe, ɯ-jwaʁ ɲɯ-lɤt ɕɯŋgɯ ɯ-mɯntoʁ ɲɯ-lɤt ŋu. ɯ-jwaʁ na-lɤt ɯ-rca tɕe, ɯ-mɯntoʁ pjɯ-ŋgra ŋu, tɕe ɯ-mat tɯ-βzu ɲɯ-ʑe ŋu. ɯ-mat thɯ-tɯt tɕe, ɣɯrni, artɯm rloʁrloʁ ʑo, tú-wɣ-ndza tɕe, kɯ-chi tu, kɯ-tɕur tu, ɯ-ŋgɯ ɯ-rɣi nɯ wxti tsa.
野樱桃长得不高,生长在半山上,树干是红色的,叶子不大,有点圆。春天,在长叶之前就开花。在长叶的同时,花就凋谢了,就开始结果。果实成熟后,是红色的,球形的。吃起来有的很甜,有的酸,里面的种子比较大。
largi noun
vieux moine. 老和尚.
laʁdɯn noun
Etym: lag.ldan. outil. 工具.
laʁjɤt noun
travail manuel. 手工. See: rɯlaʁjɤt
laʁjɯɣ noun
Etym: lag.dbʲug. bâton. 棍子.
laʁma conjunction
bien que, à part. 虽然;除此以外.
laʁnɤ -
au moins. ……倒.

aʑo laʁnɤ tɤ-nɯmgo-a ma nɤʑo nɤ-ndzɤtshi pɯ-me tɕe tɯ-mtsɯr
我倒是吃过饭了,你没有吃饭就肯定饿了
laʁnɯχsɯm numeral
deux ou trois. 两三个.
laʁnɯz numeral
un ou deux, quelques. 一两个.

laʁnɯ-sŋi
一两天、几天
laʁŋkhɤr noun
Etym: lag.ⁿkʰor. moulin à prière. 手摇转经筒.
laʁrda noun
Etym: lag.brda. geste. 手势.
laʁrdɤβ noun
coup de patte avant. 用前腿打.

ɯʑo jla ci tu tɕe laʁrdɤβ kɤ-lɤt rga
我们有一头犏牛,特别喜欢用前腿踢人
laʁrŋa noun
Etym: lag.rŋa. tambour à main. 长柄鼓.
laʁsta noun
marteau. 锤子.
laʁsɯɣma conjunction
à part ça. 除此以外.

tɯ-mɯ ci kɤ-lɤt laʁsɯɣma, jisŋi pɯ-sɤscit
今天很开心,只不过下了一点雨
laʁsɯɣnɤma conjunction
à part ça. 除此以外;只是.

nɯ kɤ-kho nɯ ɲɤ-nɯmɟa laʁsɯɣnɤma, nɯ ma mɯ-to-nɯβdaʁ
他只是把送的东西接过去了,其它理也没有理。
laʁzu noun
Etym: lag.bzo. type d'offrande au dieux, un des éléments utilisé pour faire les gtorma. 供奉鬼神的一种物品.
lawa noun
laine. 羊毛.
laχɕi noun
métier (manuel). 手艺.

ɯ-laχɕi tu
他有手艺
laχsɯm numeral
deux ou trois. 两三个.

laχsɯ-sŋi
两三天
laχtɕha noun
Etym: lag.tɕʰa. objet. 东西.
laχthɤβ noun
médecin traditionnel qui répare les fractures. 专门治疗骨折、脱臼的土医生.
laχtsɯ noun
poutre du balcon. 走缘的柱子.
laʑu noun
Etym: fn:腊肉. viande fumée. 腊肉.
lbjɯlbjɯɣ ideophone.2
qui pend en grand nombre, mou. 形容又多又柔软的样子,往下垂吊.

ʑmbri ɣɯ ɯ-rtaʁ ɲɯ-mpɯ tɕe ɯ-jwaʁ ɲɯ-dɤn pjɯ-ɴqoʁ kɯ-fse tɕe, lbjɯlbjɯɣ ʑo ɲɯ-pa
柳树的枝桠很软,叶子很多,往下垂的样子
Syn: bjɯbjɯɣ
lchɤlchɤt ideophone.2
petit (homme). 形容矮墩墩的样子(人).

tɯrme ɯ-phoŋbu kɯ-mbɤr ci lchɤlchɤt ɲɯ-ŋu
那个人矮墩墩的

ɯ-phoŋbu mɤ-kɯ-mbro lchɤlchɤt ci ɲɯ-ŋu
他矮墩墩的

non rempli. 形容没有满的样子(口袋).

tɤ-fkɯm lchɤlchɤt ci ɲɯ-ŋu
口袋不满

lchɤlchɤt ci ɲɤ-rku
没有装满
See: lchɯɣlchɯɣ
lchɣaʁlchɣaʁ ideophone.2
souple, agréable à porter. 形容柔软(衣服、皮子)的触感.

tɯ-ndʐi lchɣaʁlchɣaʁ ci ɲɯ-ŋu
是很柔软的皮子

ɯ-ŋga lchɣaʁlchɣaʁ ci ɲɯ-ŋu
他的衣服很柔软

lchɣaʁlchɣaʁ ɲɯ-nɯɣɯŋga
很柔软,很好穿
lchɯɣlchɯɣ ideophone.2
pas rempli. 没有装满.

tɤ-fkɯm ɯ-ŋgɯ zɯ stoʁ tɯɣnɤsqɯ-tɯrpa ci ma lchɯɣlchɯɣ maŋe
口袋里只有二十斤胡豆,没有装满
lchɯmlchɯm ideophone.2
le niveau de l'eau qui baisse lentement. 形容水位慢慢地降下去的样子.

mtshu lchɯmlchɯm ʑo pjɤ-schɤt
湖面的水慢慢地降下去
lcɯɣlcɯɣ ideophone.2
trempé. 湿透.

kó-wɣ-sphjaʁ lcɯɣlcɯɣ
湿透了

a-ŋga ra nɯ-aci lcɯɣlcɯɣ ʑo
我的衣服变湿了

a-ŋga ra lcɯɣlcɯɣ ʑo nɯ-pa
我的衣服变湿了
ldɯɣi noun
bharal (ovis ammon). 盘羊.

ldɯɣi nɯ zgoku stu kɯ-mbro rɯtɕhɤβ ɯ-ŋgɯ zɯ ku-rɤʑi ɲɯ-ŋu, kɯ-dɤn kɯ ɣurʑa tu ɲɯ-ŋgrɤl, kɯ-rkɯn kɯ ʁnɯz χsɯm ku-rɤʑi tu ɲɯ-ŋgrɤl, jɤ-ari-nɯ tɕe stu kɯ-mɤku nɯ ju-ɕe ɯ-qhɯ-qhu zɯ kɯmdi ju-ɕe-nɯ, ɯʑo qaʑo cho kɯ-naχtɕɯɣ ŋu, zgoku-rɤʑi ma co ɯ-ŋgɯ zɯ ku-rɤʑi mɯ́j-ŋgrɤl, ɯ-rme nɯ caʁɕɣɤz kɯ-tu kɯ-wɣrum ɲɯ-ŋu.
盘羊生活在高山上,没有草木的岩石上。多的有一百只左右,少的只有两三只一起生活,它们走动时所有的盘羊跟在一个领头的后面,和绵羊一样。只出现在高山上,不会下河坝来。有很多白色的粗毛。
ldɯɣldɯɣ ideophone.2
ciel sombre, rempli de nuages. 形容浓云密布的样子.

tɯ-mɯ ldɯɣldɯɣ ʑo ɲɯ-pa
天上的云密密麻麻的

tɤ-lu tʂha ldɯɣldɯɣ ɲɯ-pa
奶茶好喝

jisŋi ɲɯ-lɯβ ldɯɣldɯɣ ʑo
今天天色很阴的样子
See: dʐɯɣdʐɯɣ
ldɯɣɯ noun
couteau courbé. 弯刀.
ldɯm stative verb
directional: tɤ- sérieux. 稳重;谨慎.

ki tɯrme ki kɯ-ldɯm ci ɲɯ-ŋu
这个人很稳重

tɤ-pɤtso ɲɯ-ldɯm
孩子很听话
ldzɣɤβldzɣɤβ ideophone.2
en désordre. 凌乱(衣服、线).

tɤ-ri ɲɤ-k-ɤɬɯt-ci ldzɣɤβldzɣɤβ ʑo
线凌乱了

ɯ-ŋga ɲɯ-ɤdrɤt ldzɣɤβldzɣɤβ ʑo
他衣服放得很凌乱
ldzɣɤβnɤldzɣɤβ ideophone.3

ɯ-ŋga ɯ-mɤ-tɯ-pe ldzɣɤβnɤldzɣɤβ ʑo kɤ-ɕqhlɤt
他衣衫褴褛地过去了
ldʐaŋldʐaŋ ideophone.2
pendu. 吊着(很大的东西).

fsapaʁ to-ʑɣɤtshi tɕe, ldʐaŋldʐaŋ ɲɯ-ɴqoʁ
牲畜(不小心)把自己勒死了,在那里吊着
See: ɕtʂaŋɕtʂaŋ
ldʐaŋnɤlaŋ ideophone.4

ldʐaŋnɤlaŋ ɲɯ-ʑɣɤstu
在甩来甩去
ldʐɤβldʐɤβ ideophone.2
en désordre (fils pendus). 形容挂着的线、布条等凌乱的样子.

ɯ-ŋga chɤ-ɴɢraʁ ldʐɤβldʐɤβ ʑo ri, ɲɯ-ɤ<nɯ>sɯ-ŋga
他的衣服破破烂烂的,他还是穿着
ldʐɤpɤldʐɤle noun
habits de mauvaise qualité, abîmés. 简陋的衣服.

tɯ-ŋga ldʐɤpɤldʐɤle ʑo tu-nɯ-ŋge ɕti
他不讲究穿着
See: cɤpɤcrɤle
ldʑaŋkɯ noun
Etym: ldʑaŋ.kʰu. vert. 绿(布料、线). See: arɯldʑaŋkɯ
ldʑaŋnaʁ noun
Etym: ldʑaŋ.nag. vert foncé. 深绿色.
ldʑoʁ intransitive verb
directional: tɤ- directional: nɯ- parvenir à complétion. 完成.

kɤ-nɤma ra tɤ-ldʑoʁ
事情完成了

kha ta-ma kɯ-ldʑoʁ me
家务是做不完的
ldʑɯβ transitive verb
pouvoir aider. 帮得了.

aʑo kɯ nɤʑo mɤ-ta-ldʑɯβ
(我是弱者),没有能力帮你

xɕɤndʑu kɯ zdoŋbu mɤ-ldʑɯβ
弱者帮不了强者
ldʑɯŋldʑɯŋ ideophone.2
Etym: ldʑaŋ. bleu (ciel). 形容天的蓝色.

tɯ-mɯ ɲɯ-ɤrŋi ldʑɯŋldʑɯŋ ʑo
天空蓝蓝的样子
ldʑɯz stative verb
directional: nɯ- directional: tɤ- flexible (branche). 有韧性‘柔韧.

ki ʑmbri ɲɯ-ldʑɯz
这棵杨树有韧性
lɤchu adverb
en amont. 在上游. See: ɯ-locu
lɤftsɤz Variant: lɤftɕɤz noun
Etym: la.btsas. endroit sur le toit où l'on plante un rlung-rta et où l'on élève un tas de silex. 屋顶上插有经幡,用白燧石堆积而成的石堆(嘉绒式敖包).

lɤftsɤz nɯ khɤxtɤmbro ɣɯ ɯ-qhu znde tu-kɯ-ɣi ɣɯ akɯ andi ɯ-χcɤl li znde kɯ-xtɕi ci kɯ-ɤβʑɯrdu, kha ɯ-znde sɤznɤ tɤ-ʁar jamar tu-ro ra, znde cho ɯ-tɯ-jaʁ kɯ-naχtɕɯɣ thɯ-kɤ-βzu ci ŋu, ɯ-χcɤl kɯ-spoʁ ŋu, ɯ-kɤχcɤl zɯ qapi tú-wɣ-rmbɯ ŋu, ɯ-χcɤl nɯ tɕu tshɤχɕaŋ, rloŋrta, nɯ ra pjɯ́-wɣ-sɤtsa ŋu, kɯrɯ kha ɯ-lɤftsɤz kɯ-me me.
|fv lɤftsɤz 是房背墙顶上左右两边的中间再修一堵和外墙一样厚的四方形小墙,中间有小洞,顶上要堆上白石头,在中间插上|fv tshɤχɕaŋ 、经幡等。所有藏房都有|fv lɤftsɤzlɤftsɤz 是房背墙顶上左右两边的中间再修一堵和外墙一样厚的四方形小墙,中间有小洞,顶上要堆上白石头,在中间插上 tshɤχɕaŋ 、经幡等。所有藏房都有 lɤftsɤz
lɤftɯɣ noun
humus. 腐殖土.
lɤɣ bitransitive verb
directional: nɯ- Etym: ⁿbrog. faire paître les animaux. 放牧.

a-mu kɯ ji-fsapaʁ ra na-lɤɣ
我母亲把牲畜带去放了

fsapaʁ ra ɕ-pɯ-laɣ-a
我把牲畜带去放了
lɤjmu noun
servante. 女仆人.
lɤmɤsthoŋ -

lɤmɤtshoŋ ci ʑo tu
他膀大腰粗的
lɤn intransitive verb
directional: pɯ- avoir la responsabilité de, c'est la faute de.... 要为某事负责任;这件事怪…….

nɯ ma-tɤ-tɯ-ste nɯ-sɯso-t-a ri mɯ́j-tɯ-khɯ tɕe nɤʑo tɯ-lɤn
我想了“你不要那样做”,你没有听,都怪你了

tɤ-rɟit mɤ-kɯ-pe nɯ phama lɤn
孩子不成材怪父母

laʁtɕha ɲo-me tɕe, nɤʑo pɯ-tɯ-lɤn
东西丢了,你有责任

tɤ-pɤtso mɤ-kɯ-khɯ nɯ chɯ-kɤ-sɯɣli ɲɯ-lɤn
小孩子不听话,就是因为平时惯了他
lɤntsa noun
un motif bouddhique. 佛教的图纹.
lɤŋɤtʂɤɣ numeral
cinq ou six. 五六个.

lɤŋɤtʂɤ-sŋi
五六天
See: kɯmŋu See: kɯtʂɤɣ
lɤpɯɣ noun
Etym: la.pʰug. radis. 萝卜.
lɤsɤr noun
Etym: lo.gsar. nouvel an. 新年.

lɤsɤr a-pɯ-tɯ-scit-nɯ
新年快樂

eryue sanhao tɕe ji-lɤsɤr ɲɯ-ŋu, kɯrɯlɤsɤr
我们的新年是二月三号
lɤsɤr cito noun
premier jour de l'année. 年初一.
lɤskɤr tɕhɯʁɲiz noun
les douze signes astrologiques. 十二生肖.
lɤt transitive verb
lɤt transitive verb
lɤt transitive verb
lɤt transitive verb
lɤt transitive verb
lɤt transitive verb
lɤt transitive verb
directional: _ jeter. 扔.

ɯ-mci to-lɤt
他吐了口水

directional: tɤ- tirer. 射.

ɕɤmɯɣdɯ to-lɤt
他开枪了

tɯdi to-lɤt
他射了箭

directional: tɤ- frapper. 打.

ɯ-ku zɯ tɤŋkhɯt to-lɤt
在他头上打了一拳

tɯ-mɯrtsɯɣ ci to-lɤt
捏了一下

tɯ-qartsɯ ta-lɤt
(马)踢了一脚

directional: pɯ- directional: kɤ- mettre, ajouter. 放(进),加;倒(茶).

tsha pjɤ-lɤt, ko-lɤt
放了盐

tɯ-ci pjɤ-lɤt
洒了水

tɯ-ci ko-lɤt
(在菜汤里)加了水

directional: tɤ- appliquer. 涂.

tɤ-mthɯm ɯ-taʁ tsha to-lɤt (=to-mar)
把盐擦在肉上(腌制腊肉的方法)

utiliser. 用(工具).

mkhɯrlu jo-lɤt
他开了车

mkhɯrlu ɯ-kɯ-lɤt
驾驶员

tɤ-mtsɯ to-lɤt
他扣了扣子

tɤ-mtɯ ko-lɤt, cho-lɤt
他打了(个)结

mbro ɯ-jme nɯ tɤ-mtɯ χsɯm tha-lɤt
在马尾巴上打了三个结

taqaβ to-lɤt
他用针扎了

a- dianhua ɯ-kɯ-lɤt ci ɣɤʑu
有人打电话给我

nɤ- dianhua ɲɯ-lat-a
我会给你打电话

pɤjkhu ja-lɤt me
他还没有打(电话)

qraʁ thɯ-lat-a
我铸造了犁铧

sɤcɯ pjɤ-lɤt-ndʑi
他们俩锁了门

tɕhaʁla zɯ tɯmbri ci kɤ-lat-a (kɤ-mtshi-t-a, kɤ-rɤɕi-t-a)
我在院子里拉了一根绳子(晒衣服)

directional: kɤ- tomber (pluie, neige etc). 下(雨、雪等).

tɯ-mɯ ko-lɤt
下雨了

tɯ-mɯ ɲɯ-ɤsɯ-lɤt
正在下雨

tɤjpa ko-lɤt
下雪了

sɤrwa cho-lɤt, tha-lɤt
下了冰雹

directional: thɯ- mettre bas. 生崽;开(花).

paχtsa chɤ-lɤt
下猪崽

mɯntoʁ ɲɤ-lɤt (=ɲɤ-rɯmɯntoʁ)
开花

directional: nɯ- relâcher. 释放.

kɯ-nɯkhrɯm nɯ ra ɲo-lɤt
他把囚犯释放了

a- fangjia lɤt-nɯ
他们要让我放假

ɕintɕhi ʁnɯ-sŋi ɲɤ-lɤt-nɯ
他们放了两天假

ramener. 送回.

kha mɤɕtʂa ɣɯ-jɤ́-wɣ-lat-a
他把我送回家了

verbe léger. 助动词.

aʑo rɤɣo ci pɯ-lat-a
我弹奏了音乐
Syn: Syn: rɯmɯntoʁ See: nɤscɤlɤt Syn: ɣɤjɯ See: chɤlɤnnɤ See: ɣɤlɤt See: jaqhɤrŋgɤβ,lɤt See: taʁmbra,lɤt See: tɤlɟɣo,lɤt See: tɤqɤt,lɤt See: tɯ-sɯso,lɤt
lɤtaŋ noun
conscience. 良心.

nɤ-lɤtaŋ ɯ-tɯ-me nɯ!
你真没有良心!
lɤtɕhom noun
baratte. 打酥油茶的木桶. Syn: tɤlɤndʑu
lɤzŋɤn noun
Etym: las.ŋan. mauvaise chance. 霉运;晦气.
lɤzŋɤntɕɤn noun
Etym: las.ŋan.tɕan. malchanceux. 最倒霉的人.
lɣa transitive verb
directional: lɤ- directional: tɤ- creuser. 挖.

ŋgɤm nɯ lɤ-lɣa-t-a
我挖了土坡

sɤtɕha tɤ-lɣa-t-a
我挖了地
lɣɤβlɣɤβ ideophone.2
épais (vêtements). 沉重;厚实(衣服).

a pugai lɣɤβlɣɤβ ʑo ɲɯ-pa
我的被子很沉重

lɣɤβlɣɤβ ʑo pɯ́-wɣ-ɲcar-a
他重重地压着我

ɲɯ-rʑi lɣɤβlɣɤβ ʑo
比较重
lɣɤβnɤlɣɤβ ideophone.3

lɣɤβnɤlɣɤβ pɯ-ŋke-a
我穿着笨重的衣服走路
See: lxɤβlxɤβ See: lxɯlxi
li adverb
encore. 再.

li ci tɤ-ti
你再说一遍

li ci tshupa nɯ tɕhi rmi
下一个村子叫什么名字?
li noun
Etym: li. cuivre. 铜.
li stative verb
directional: thɯ- mal élevé, gâté. 娇生惯养,被宠坏.

cho-li
他变得很任性

jiɕqha ɯ-rɟit nɯ wuma ɲɯ-li
他的孩子被宠坏了
ljɤɣljɤɣ ideophone.2
épais et long. 形容粗而长,看上去蓬松,但摸起来有些硬的样子.

paʁ chɤ-tshu ljɤɣljɤɣ ʑo
猪变得又胖又长
ljulju ideophone.2
cylindrique. 圆柱形. See: alɯlju
lɟɣaʁ transitive verb
directional: pɯ- directional: _ étendre (un habit, une corde) sur un autre objet. 搭上去(衣服、毛巾、绳子等).

nɯki tɯ-ŋga tɤ-lɟɣaʁ
你把衣服搭上去

pa-lɟɣaʁ
他(把衣服)搭了

nɯki tɯ-mbri nɯ kɤcu kɤ-lɟɣaʁ
你把绳子搭在那里
lkɯɣ intransitive verb
directional: kɤ- être ankylosé après avoir manqué d'exercice. 因为缺乏锻炼,关节僵硬的感觉.

ko-lkɯɣ-a
我的关节都不灵

nɤ-βri ra a-ʑ-nɯ-tɯ-zmɯnme tɕe a-mɤ-kɤ-tɯ-lkɯɣ
你要锻炼一下身体,这样就不会有关节不灵的感觉
lmɤlmɤr ideophone.2
mou. 形容很软,好像没有骨头的样子.

mbro ɯ-mtɕhi lmɤlmɤr ʑo ɲɯ-pa
马的嘴很软
lni intransitive verb
directional: nɯ- flétrir à cause de la chaleur. 蔫.

sɯjno tɤ-phɯt-a tɕe ɲo-lni
我拔了草就蔫了

razti ɲo-lni
圆根蔫了
lɲɯɣlɲɯɣ ideophone.2
habillé de façon négligé. 形容衣冠不整,(衣服)松,拖得很长的样子.

kɤ́-ŋgɯ-ŋga lɲɯɣlɲɯɣ kɯ kɯ-rɤma nɤ-scɯʁzɯɣ maʁ
你衣服穿得又松有长,看起来不像是干活的人
lŋaʁlŋaʁ ideophone.2
petit et mince. 形容瘦而小,令人讨厌的样子.

paʁtsa nɯ ɲɯ-ndɯβ-nɯ ʑo lŋaʁlŋaʁ ɕti
猪崽子又小又瘦,令人讨厌
lŋaʁnɤlŋaʁ ideophone.3

ɯ-rɟit nɯ mɯ́j-scit tɕe, lŋaʁnɤlŋaʁ ʑo chɯ-ɣɤwu ɲɯ-ŋu
他的孩子不乖,一直在哭,令人讨厌
lŋɤβnɤlŋɤβ ideophone.3
qui a la bouche grande ouverte. 形容嘴巴开得很大,耷拉着耳朵,不美观的样子.

khɯna kɯ tɤ-mthɯm lŋɤβnɤlŋɤβ ʑo ɲɯ-ɤsɯ-ndza
狗在大口大口地吃肉
See: nɯlŋɤβ
lŋɤlŋɤt ideophone.2
beaucoup de (fruits) accrochés. 很多,很大的东西(挂着).

ɯ-mat lŋɤlŋɤt ʑo ko-tshoʁ
结了很多的果子

ʁmɯrtsɯ kɯ ɯ-mat lŋɤlŋɤt ko-tshoʁ
黑泡儿结了很多果子

ɯ-taʁ lŋɤlŋɤt ʑo pjɤ-lɟɣaʁ
搭在上面,显得很大

tɯ-ŋga lŋɤlŋɤt ʑo to-ɕɯɴqoʁ
他挂了很多衣服
lŋɤnɤlŋɤt ideophone.3

lŋɤnɤlŋɤt ɲɯ-nɯndzɯlŋɯz
他在打瞌睡,头一点一点的
lo intransitive verb
directional: tɤ- avoir l'immunité contre. 有免疫能力.

aʑo tɤ-mbrɯm tɤ-lo-a

aʑo tɤ-mbrɯm tɤ-kɯ-lo ŋu-a
我对麻子有免疫能力
lo Variant: loβ particle
d'accord. 吧.

nɤ-ŋga tɤ-ŋge ɲɯ-mna lo
你把衣服穿上好吗?
See: lotɕi
lochu adverb
en amont. 在上游.
lonba adverb
Etym: lon.pa. tout. 一切.

lonbɯnba
所有一切
loŋbutɕhi noun
Etym: glaŋ.po.tɕʰe. éléphant. 大象.
loŋloŋ ideophone.2
imposant. 高大;颜色比较黑.

jla loŋloŋ ʑo ɲɯ-rɤʑi
犏牛在那里又黑又高大

si loŋloŋ ʑo ɲɯ-pa
树很高大

loŋloŋ ʑo ɲɯ-rŋgɯ
他在那里睡觉(很高大的样子)
loŋnɤloŋ ideophone.3

zdɯm loŋnɤloŋ ʑo jo-ɣi
乌云从四方聚拢而来
loŋɯŋi -
s'élever lentement. 慢慢地升起.

tɤ-khɯ loŋɯŋi ʑo to-ɬoʁ
烟子慢慢地冒出来了
loʁ stative verb
directional: nɯ- travailler, se déformer à cause de l'humidité. 木板受潮而变形.

tɤrɤmɕkho ɲo-loʁ
地板变形了

tʂɤm ɲɤ-loʁ
板壁变形了

kɯm ɲɤ-loʁ tɕe kɤ-nɤcɯpa ɲɯ-ɴqa
门变形了,很难开关
loʁ stative verb
loʁskɤr noun
perles insérées dans les tresses. 辫子上穿的一圈一圈的珠子.
lotɕi particle
non. 呢.

nɤ-smɤn ko-tɯ-tshi-t lotɕi
你不是喝了药的吗?

ʑatsa tɯ-nɯɕe lotɕi
你不是快要回去了吗?
See: lo2
lqɤnɤlqɤt ideophone.2
lentement, en titubant. 形容走路慢而摇晃的样子.

tɤ-pɤtso nɯ lqɤnɤlqɤt tu-ŋke ɲɯ-cha
小孩子能摇摇晃晃地走路
See: sɤlqɤlqɤt
lʁa noun
sac en toile. 麻袋.

lʁa nɯ tasa thɯ-kɤ-βzu tɤ-fkɯm ŋu, tasa kɤ́-wɣ-phɯt tɕe khɤxtu zɯ pjɯ́-wɣ-z-nɯɣur tɕe ɲɯ́-wɣ-ta, tɤ-rom tɕe ɯ-rɣi nɯ pjɯ́-wɣ-kra tɕe ɯ-pɯ tú-wɣ-pa tɕe ɯ-ru tú-wɣ-xtɕɤr tɕe ɲɯ́-wɣ-ta, ftɕar tɕe tɯ-mɯ kɤ-lɤt tɕe, ɯ-thoʁ pjɯ́-wɣ-sɤʑɯrja tɕe kɤ-la ʑo tɕe chɯ́-wɣ-ʑɴɢu tɕe tɯ-zboʁ tɯ-zboʁ tú-wɣ-xtɕɤr, tɕe tɤ-zbaʁ tɕe lú-wɣ-pɣo, lú-wɣ-rɯm, tɕe tɤ-βri tú-wɣ-βzu, tɤ-βri nɯ kú-wɣ-sqa, ɯ-ŋgɯ thɤfkɤlɤɣi lú-wɣ-lɤt tɕe ɲɯ́-wɣ-sɯ-ɤla. thɯ́-wɣ-tɕɤt nɯ-afɕu tɕe ɲɯ́-wɣ-χtɕi, ɲɯ́-wɣ-sɯ-wɣrum ʑo tɕe ɲɯ́-wɣ-ɕkho, nɯ a-tɤ-zbaʁ tɕe pjɯ́-wɣ-xtsɯ ra, ɲɯ́-wɣ-ɣɤmpɯ ʑo tɕe kú-wɣ-sɤrɤt tɕe kɤ-taʁ kú-wɣ-thɯ. kɤ-taʁ nɯ ŋgɤrom tu, tɯ-taχte tu, tɯ-taχte nɯ kɯ kɯ-mna kɤ-sɯpa ŋu, ɯ-spa ɴqa, kɤ-taʁ ɴqa, tɕeri ngɯt, ŋgɤrom nɯ ɯ-spa mbat, kɤ-taʁ mbat, tɕeri kɤ-ntɕhoz tɕe mɤ-ngɯt, kɤ-taʁ thɯ-jɤɣ tɕe, li nɯ ɣɯ-χtɕi ra tɤ-zbaʁ tɕe ɣɯ-xtsɯ ra, pɯ́-wɣ-xtsɯ kóʁmɯz nɤ ɲɯ́-wɣ-qrɯ tɕe, tɕe chɯ́-wɣ-tʂɯβ, tɕe kɯ-ɤβʑɯrdu kɯ-rɲɟi tsa ɲɯ́-wɣ-βzu, ɯ-qa χchoʁe nɯ tɕu ɯ-jndɯz kú-wɣ-tshoʁ ra, ɯ-mŋu zɯ tɤ-fsɤri maʁ nɤ qase ɯ-sɤ-xtɕɤr kú-wɣ-tshoʁ ra, tɕe nɯ kóʁmɯz nɤ lʁa kɤ-ntɕhoz tu-βze ŋu. nɯnɯ kɯrɯ ra ji-tɯjpu ɯ-sɤ-rku ŋu, tɤ-fkɯm lʁa kɯ-maʁ ʁnɯ-tɯ-phɯ tu, tɯ-ndʐi kɯ thɯ-kɤ-βzu ci tu tɕe, nɯ zgrawa rmi, smɤɣ kɯ thɯ-kɤ-βzu ci tu tɕe, nɯnɯ zɟi rmi.
麻袋是用大麻做成的口袋。大麻割了以后放在屋顶上,让它受霜。干了以后,把种子抖掉后收藏好,再把麻杆捆起来放好。到春天下雨的时候,把麻杆摆在地面上,让它浸泡,然后剥下麻皮,一把一把地捆在一起。晾干后先用手搓成细线,用吊干搓紧,再反搓成一绞一绞,然后再煮。里面要放比较多的灶灰,让它煮开一段时间才取出来。冷却后再洗白凉干,然后捶打到变柔和为止,才把线卸下来,再牵在牵杆上(准备织)。织布的方式有两种,单巴子和斜纹子。斜纹子是比较优质的,用的材料多一些,织起来难一些,但是比较结实。单巴子材料用得不多,织起来容易一些,但用起来不结实。织完后,又要洗,干了以后还要捶打,然后再裁下来,缝好,做成长方形的。在底部的左右两边要装饰上流苏,在口部要扎上麻绳或者皮绳用来封口。这样才能使用麻袋。那是我们藏民装粮食的口袋。除了麻袋,还有两种口袋,一种是用皮做成的,叫|fv zgrawa ,另一种是用羊毛做成的,叫|fv zɟizgrawa ,另一种是用羊毛做成的,叫 zɟi
lʁɤtɕɯ noun
petit sac. 小口袋.
lʁɯba noun
muet. 哑巴.
ltɕaʁ transitive verb
directional: tɤ- frapper le beurre. 用手拍打酥油(挤出奶水).

ta-mar tɤ-ltɕaʁ
你拍打一下酥油吧
ltɕhaŋltɕhaŋ ideophone.2
long et pendant. 形容长的物体悬吊着的样子.

mbro ɯ-jme ltɕhaŋltɕhaŋ ʑo pa
马的尾巴吊着很长
ltɕhɤltɕhɤt ideophone.2
être suspendu (épis de céréales, touffe de fils etc...). 形容一簇絮状的东西,穗子吊着的样子.
ltɕhɯɣltɕhɯɣ ideophone.2
long et fin, suspendu. 形容细长,吊着的样子.

ʑmbri ɯ-jwaʁ ltɕhɯɣltɕhɯɣ ɲɯ-pa
杨树叶子在吊着
ltɕhɯɣnɤlɯɣ ideophone.4

tɤ-pɤtso kɯ ɯ-jaʁ tɤtar ltɕhɯɣnɤlɯɣ ɲɯ-ɤsɯ-stu
小孩子在摇动棍子
ltɤβ transitive verb
directional: kɤ- Etym: lteb. plier. 折起来;折叠.

kɤ-ltaβ-a
我折了

nɤki tɯ-ŋga nɯ kɤ-ltɤβ
你把那件衣服折一下
lthjɤlthjɤt ideophone.2
propre et bien repassé. 形容又干净又柔软又平整样子.

naŋʁɯ lthjɤlthjɤt ci ɲɯ-ŋu
衬衣很柔软

ɯ-ŋga ɯ-tɯ-ɕo kɯ lthjɤlthjɤt ʑo ɲɯ-pa
他的衣服又干净又柔软

tɕhemɤpɯ lthjɤlthjɤt to-nɯ-rɤmpɕɤr
女孩子打扮得很漂亮
lthɯlthɯɣ ideophone.2
moelleux, mou. 形容又平整又柔软的感觉.

tshɤrtɯl lthɯlthɯɣ ɲɯ-ŋu
羔羊皮衣里面是毛茸茸的

tɯji pɯ-kɯ-jɤɣ ɣɯ sɤtɕha lthɯlthɯɣ ʑo pa
下完种的地很松软
lthɯmlthɯm ideophone.2
faible. 形容没有精神,软弱的样子.

ɲɯ-ngo rca ma, lthɯmlthɯm ʑo ɲɯ-rɤʑi
他病了,在那里很软弱,没有精神的样子
lthɯmɯmi ideophone.7
qui vient sans qu'on s'en rende compte. 不知不觉地,产生了睡意(很舒服的感觉).

a-ʑɯβ lthɯmɯmi ʑo pɯ-ɣe
我不知不觉地睡着了
ltshɤltshɤt ideophone.2
petit et faible. 形容瘦而小的东西竖立着的样子.
ltshɤnɤltshɤt -

tɤ-pɤtso ltshɤnɤltshɤt ʑo ɲɯ-ŋke
小孩子走路显得又小又弱
See: ɣɤltshɤltshɤt
lu noun
Etym: lo. signe astrologique. 生肖.

nɤʑo tɕhi lu tɯ-ŋu
你属什么?

a-lu na-rtsi
他给我算了命
See: ɯ-lu,rtsɯβ
luj transitive verb
directional: tɤ- recouvrir complètement la surface pour cacher. 包起来;遮蔽;裹住.

kɯki huatong ki tú-wɣ-luj
把这个话筒遮住
lɯβ stative verb
directional: thɯ- directional: tɤ- être sombre. 天阴.

tɯ-mɯ chɤ-lɯβ
天变阴了

tɯ-mɯ ɲɯ-lɯβ
天很阴
Syn: qanɯ
lɯɣ intransitive verb
directional: _ se détacher. 解脱;滑.

kutɕu kɤ-βraʁ-a ri, kɤ-lɯɣ
我在这里拴了一下,但是滑了

a caidao pɯ-lɯɣ tɕe, a-jaʁ ta-xtsɯɣ
我的菜刀滑了一下,切到了我的手

khɯna nɯ-lɯɣ
狗脱链了

directional: _ traverser. 穿过.

ɯʑo sɯŋgɯ kɤ-lɯɣ
他穿过了森林

directional: tɤ- se produire (incendie). 着(火).

ɣndʑɤβ to-lɯɣ
着火了
Syn: pjɤl See: ɕlɯɣ
lɯɣlu noun
Etym: lug.lo. année du mouton. 羊年.
lɯɣmbrɯm noun
Etym: lug.ⁿbrum. maladie du ventre. 风丹.

ɲɯ-rɤʑa pha tɯ-phoŋbu ʑo kɯ-ɤmɯrmɯrmbat ʑo tɤ-ndɤr ɲɯ-ɬoʁ tɕe nɯ lɯɣmbrɯm rmi. tɯ-phoŋbu nɯ-aci cho nɯ-mɯɕtaʁ tɕe ɲɯ-ɬoʁ ŋu
全身痒,痘痘长得很密,叫作风丹。身体淋湿,发冷的情况下就会出现。
lɯlɤmu noun
chatte. 母猫.
lɯlɤpɯ noun
chaton. 猫崽子. See: lɯlu
lɯlɤrgɤn noun
vieux chat. 老猫. See: lɯlu
lɯlu noun
chat. 猫. See: lɯlɤmu See: lɯlɤpɯ
lɯlukɯra adverb
avidité insatiable. 贪得无厌.

lɯlukɯra ma-tɤ-tɯ-βze
你不要贪得无厌
lɯrlɯr ideophone.2
petit objet rond (qui roule). 形容又小又圆的东西在滚(如皮球、洋芋、乒乓球等)的样子.
lɯrɯri -
s'élever lentement (fumée, vapeur). 形容烟,蒸汽慢慢冒上来的样子.

tɤ-khɯ lɯrɯri tu-ɬoʁ ɲɯ-ŋu
烟慢慢地冒上来

smi ɲɯ-ɤsɯ-βlɯ tɕe, tɤ-khɯ lɯrɯri ta-tɕɤt
他烧火,令烟慢慢地冒上来
lɯski conjunction
bien sûr. 当然.
lɯtoʁ noun
Etym: lo.tog. récolte des plantes que l'on a semées et des plantes sauvage. 庄稼和野草.
lɯxpa noun
Etym: lug.pa. berger (qui élève des moutons). 放羊的人.
lɯz intransitive verb
rester. 留下.

nɤ-zda jɤ-anɯri-nɯ tɕe nɤʑo nɯ-lɯz
你的伙伴回去了,你留下吧

nɯ-lɯz-a
我留下了
See: sɯɣlɯz
lɯzlɯz ideophone.2
petit et immobile. 形容很小的物体动也不动的样子.

tɤ-pɤtso tɯ-sta zɯ lɯzlɯz ʑo ɲɯ-nɯ-rŋgɯ
小孩子在床上动也不动地睡觉
lɯznɤlɯz -
sans se presser. 形容不慌不忙的的样子.

lɯznɤlɯz ʑo ɲɯ-rɤma
他不慌不忙地做事
lwɤrlwɤr ideophone.2
énorme. 形容大块的样子.

a-mthɯm kɯ-wxti lwɤrlwɤr ʑo na-βzu
肉给我切了一大块(他很款待我)
lwɤrnɤlwɤr ideophone.3
lwɤz intransitive verb
directional: tɤ- retomber malade. 犯病.

a-kɯ-mŋɤm to-lwɤz
我犯病了
lwoʁ transitive verb
directional: thɯ- directional: pɯ- asperger. 泼水.

tɯ-ci pɯ-lwoʁ
把水倒掉吧

nɤki ɯ-ro nɯ thɯ-lwoʁ
你把剩下的那个倒掉吧

sɤlaŋphɤn ɯ-ŋgɯ tɯ-ci nɯ ra thɯ-lwoʁ-a
我把盆子里的水倒掉了

tɯ-mɯ ɲɯ-ɤsɯ-lwoʁ ʑo
下了倾盆大雨
See:
lwɯlwɯɣ ideophone.2
ébouriffé. 形容凌乱而蓬松的样子.

tɤtɕɯ nɯ ɯ-kɤrme lwɯlwɯɣ ʑo ɲɯ-pa tɕe pjɯ́-wɣ-qrɤz ɲɯ-ra
那个男孩子的头发又长又乱、乱蓬蓬的,非得把它剃掉不可
lxɤβlxɤβ ideophone.2
épais (vêtements). 沉重;厚实(衣服).

tɯ-ŋga kɯ-jɯ-jaʁ ʑo lxɤβlxɤβ tɤ-ŋga-t-a
我穿了很厚的衣服
lxɤβnɤlxɤβ ideophone.3

lxɤβnɤlxɤβ ɲɯ-ŋke
他穿了很重的衣服在走路
See: lɣɤβlɣɤβ
lxɯlxi ideophone.2
épais, lourd. 形容厚实,笨重的样子.

kɯ-rʑi tsa ci lxɯlxi ɲɯ-ŋu
很笨重

tɯ-ŋga kɯ-jaʁ tsa ci lxɯlxi ɲɯ-ŋu
衣服很厚实

kɯ-khe ci lxɯlxi ɲɯ-tɯ-ŋu
你有点笨
See: lɣɤβlɣɤβ
Back to top
Corpus and dictionaries compiled with ANR funding.